Gestió Integrada de Prevenció, Medi Ambient i Qualitat > Barcelona > Màster > UPC School > Imprimir -

Gestió Integrada de Prevenció, Medi Ambient i Qualitat

Màster Semipresencial.

Presentació

UPC School

El Màster de Gestió Integrada de Prevenció, Medi Ambient i Qualitat és un programa avalat per la Qualitat docent de la Universitat Politècnica de Catalunya, que des del seu compromís de contribució al progrés de la societat impulsa la formació adaptada a les noves necessitats empresarials.

Actualment, les empreses que persegueixen l'èxit de gestionar eficaçment la qualitat, el control mediambiental i la prevenció de riscos laborals, tant per a ser competitives com per satisfer els requisits reglamentaris i les demandes cada vegada més exigents dels seus principals destinataris: els clients, la societat i els treballadors respectivament. La coincidència en nombrosos requisits dels tres sistemes ha originat en les empreses la doble necessitat de, per una banda crear una nova línia estratègica integrant-los per aconseguir major eficiència i eficàcia, i d'altra la de disposar de professionals capacitats per a això.

Pel seu caràcter flexible facilita l'accés a la informació les 24 hores i permet la consulta permanent als professors els 365 dies de l'any; l'avaluació contínua del mateix permet l'aprehensió de coneixements de manera fluïda, possibilitant que l'estudiant planifiqui al seu propi ritme els objectius a curt termini que li permetin harmonitzar el treball i l'estudi.

Per a les empreses és una excel·lent oportunitat d'invertir en el seu futur, ja que facilita que els seus millors professionals compaginen l'activitat laboral amb la posada al dia de coneixements imprescindibles actualment per incrementar el valor de l'organització i donar resposta als reptes i necessitats d'un mercat cada vegada més competitiu i canviant.

Objectius

El programa està dirigit a aquells professionals que volen dedicar la seva vida professional a les activitats relacionades amb gestionar eficaçment la qualitat, el control mediambiental i la prevenció de riscos laborals, així com a les que ja estiguin actuant en aquest camp i desitgen dotar-se d'una formació més completa i profunda. Per a les empreses és una excel·lent oportunitat d'invertir en el seu futur, ja que facilita que els seus millors professionals compaginen l'activitat laboral amb la posada al dia de coneixements imprescindibles actualment per incrementar el valor de l'organització i donar resposta als reptes i necessitats d'un mercat cada vegada més competitiu i canviant pel que fa a la gestió integrada, la qualitat i el medi ambient.

A qui va dirigit

El programa està dirigit a aquells professionals i empreses que volen obtenir la seva certificació com a tècnic de nivell superior en matèria de PRL i dedicar la seva vida professional a les activitats relacionades amb gestionar eficaçment la Prevenció de riscos laborals, la Qualitat i la gestió mediambiental, així com aquells professionals que ja estiguin actuant en aquest camp i desitgen dotar-se d'una formació més completa i profunda

Continguts

Matèries

Anàlisi Econòmic i Estadístic d'Empresas
5 ECTS. 20 hores lectives.
 • Economia mundial.
 • Direcció Financera.
 • Valoració de negocis i inversions.
 • Aplicacions estadístiques: estimació i inferència, estadística inductiva.
 • Teoria de la probabilitat, anàlisi exploratòri de dades, variables aleatòries i distribució estadística bidimensional
Qualitat
5 ECTS. 30 hores lectives.
 • Fonaments bàsics de Qualitat.
 • Planificació avançada de la Qualitat.
 • Eines per a la millora de la Qualitat.
 • Control de la Qualitat.
 • Gestió per processos i re-enginyeria.
 • Millora de la Qualitat.
 • Qualitat en la industria.
 • Qualitat en el serveis
Medi Ambient
5 ECTS. 30 hores lectives.
 • Anàlisi de l'entorn: medi ambient i recursos naturals.
 • Tractament d'aigües residuals.
 • Gestió de residus.
 • Contaminació atmosfèrica
 • Avaluació d'Impacte Ambiental
Gestió de la Qualitat i del Medi Ambient
5 ECTS. 30 hores lectives.
 • Sistemes d'assegurament de la qualitat.
 • Auditories de qualitat.
 • Models d'excel·lència en la gestió de la qualitat.
 • Sistemes de gestió ambiental.
 • Auditories mediambientals.
Gestió i Organització d'Empreses
5 ECTS. 30 hores lectives.
 • Comportament organitzatiu.
 • Sistemes d'informació.
 • Sistemes integrats de gestió.
 • Tècniques de negociació.
 • Recursos Humans.
 • Anàlisi i valoració de llocs de treball.
 • La comunicació en l'empresa.
 • Planificació estratègica.
 • Ètica professional i empresarial
Prevenció de Riscos Laborals
9 ECTS. 60 hores lectives.
 • Fonaments de les tècniques de millora de les condicions de treball.
 • Seguretat en el treball.
 • Higiene industrial.
 • Medicina del treball.
 • Ergonomia aplicada.
 • Psicosociologia aplicada.
 • Formació i comunicació.
 • Seguretat de mercaderies perilloses.
Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals
6 ECTS. 30 hores lectives.
 • Evolució de la prevenció i dels models de gestió.
 • La Directiva 89/391/CEE (directiva marc).
 • Norma OSHAS 18001:2007.
 • Directrius relatives als sistemes de gestió de la seguretat i la salut en el treball ILO - OSH 2001.
 • Model de sistemad de gestió de la prevenció de riscos laborals basat a les tecnologies de la informació i les comunicacions.
 • Nocions de dret del treball.
 • Normativa sobre prevenció de riscos laborals.
Gestió Integrada
5 ECTS. 30 hores lectives.
 • Fonaments bàsics de la integració de sistemes de gestió.
 • Integració de sistemes de gestió i comportament organitzatiu en l'empresa.
 • Elements d'un sistema de gestió integrat.
 • Integració de sistemes basats en estàndards internacionals.
 • Integració de sistemes basats en processos.
 • Metodologies per a la millora d'un sistema de gestió integrat.
Gestió de Projectes
5 ECTS. 20 hores lectives.
 • L'equip de projecte i cicle de vida. Introducció i generalitats.
 • Risc i economia de projectes.
 • Gestió del termini i gestió de la planificació (GPF).
 • Gestió de la corporificació i implementació. Engegada.
 • Gestió de la informació i la documentació
Projecte Final de Màster
10 ECTS.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Rodríguez Mondelo, Pedro
  Dr. en Enginyeria Industrial. Dr. en Psicologia. Director del CERpIE. Professor titular del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC.
 • Cremades Oliver, Lázaro Vicente
  Dr. en Ciències Químiques per la Universitat de les Illes Balears (UIB) i Dr. en Enginyeria Química per la ENSIGC (Institut National Politechnique de Tolosa de Llenguadoc, França). Professor Titular del Departament de Projectes d'Enginyeria de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Tort-Martorell Llabrés, Xavier
  Doctor Enginyer Industrial per la UPC i Màster en Estadística Industrial per la Universitat de Wisconsin (EUA). Professor titular del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la UPC. Prèviament ha desenvolupat la seva activitat professional en les consultores SISTECAL i Roland Berger com a gerent de l'àrea de qualitat. Ha estat president d'ENBIS (European Network for Business and Industrial Statistics), membre del Grup de Revisió del Model de l'EFQM i membre jurat dels premis a la qualitat de la Generalitat de Catalunya. És coautor de diversos llibres i de nombrosos articles en revistes especialitzades.

Coordinació

 • Abad Puente, Jesús
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor Associat de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Novella Izquierdo, Maria Isabel
  Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona. Professora associada del Departament d'Organització d'empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Professorat

 • Abad Puente, Jesús
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor Associat de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Bestraten Bellovi, Manel
  Enginyer Industrial i arquitecte. Director del Programa de condicions materials de treball en el "Centre Nacional de Condicions de Treball" de l'INSHT. Àmplia experiència com a conferenciant en temes relacionats amb la seguretat i higiene en el treball, és coordinador del mòdul de seguretat en el treball del Màster en Prevenció de Riscos Laborals de la UPC.
 • Caballero Mestres, Antoni
  Arquitecte Tècnic i Màster en Edificació per la UPC. Professor del Dept. de Construccions Arquitectòniques II de la UPC. Soci de l'empresa GAM S.L., dedicada a l'arquitectura, l'enginyeria, l'urbanisme i la direcció d'obres.
 • Castejon Vilella, Emilio
  Enginyer industrial, especialitat química i metal·lúrgica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Llicenciat en Farmàcia per la Universitat de Barcelona. Tècnic Superior del Centre Nacional de Condicions de Treball (INSHT)
 • Sansalvadó Tribó, Montserrat
  Dra. en Ciències Econòmiques. Professora titular d'Organització d'Empreses (Economia i Economia Internacional) de la Universitat Politècnica de Catalunya
 • Tort-Martorell Llabrés, Xavier
  Doctor Enginyer Industrial per la UPC i Màster en Estadística Industrial per la Universitat de Wisconsin (EUA). Professor titular del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la UPC. Prèviament ha desenvolupat la seva activitat professional en les consultores SISTECAL i Roland Berger com a gerent de l'àrea de qualitat. Ha estat president d'ENBIS (European Network for Business and Industrial Statistics), membre del Grup de Revisió del Model de l'EFQM i membre jurat dels premis a la qualitat de la Generalitat de Catalunya. És coautor de diversos llibres i de nombrosos articles en revistes especialitzades.

Informació general

Crèdits
60 ECTS (340 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:24/11/2017Fi classes:20/07/2018Fi programa: 30/11/2018
Horari
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització
Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)
C/ Pau Gargallo, 5. Edifici U.
Barcelona
Persona de contacte
Rosa Maria Soto

Telèfon: (34) 93 405 44 70
rosa.maria.soto@upc.edu
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Màster tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
7.000 €
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Coorganitzadors