Project Management Industrial i de Serveis > Barcelona > Màster > UPC School > Imprimir -

Project Management Industrial i de Serveis

Màster Presencial.

Presentació

15a EDICIÓ
UPC School

Dissenyar i gestionar projectes industrials eficients en qualitat, temps i cost és un repte per a qualsevol empresa. En el Màster Project Management ensenyem a dirigir i gestionar projectes des d'una visió general, oferint coneixements sobre les tendències més avançades per portar a bon terme projectes de caire industrial o de serveis, o en general qualsevol tipus de projecte.

El Màster el podem dividir en dos grans blocs, l'un és eminentment tècnic, en què s'exposen els sistemes de gestió de projectes amb les tècniques més avançades i, molt especialment, a tot el referent al PMBOK del Project Management Institute (PMI), com a l'element clau. Aquest Màster et facilita l'obtenció del certificat Project Management Professional (PMP) del PMI relacionat amb la metodologia PMBOK, doncs té convalidades les hores de formació necessàries per a la seva obtenció. Els professionals que desitgin aconseguir-ho, només hauran de superar unes proves finals avaluades pel PMI per les quals es prepara als alumnes en el Màster. També s'estudien els processos externs a la planificació i el desenvolupament de projectes, l'outsourcing i l'externalització de serveis.

L'altre bloc es dedica a la part més humana dels projectes. Es tracta de gestionar els equips que els desenvolupen, i de dotar els seus líders d'habilitats i capacitats per dirigir grups humans. En aquest sentit, es treballen aspectes com ara la intel·ligència emocional, les tècniques de negociació o la comunicació empresarial i s'inclouen sessions de coaching.

El professorat del Màster està format per professionals dels sectors industrials, amb una àmplia experiència en el món empresarial. Com que exigim la màxima qualitat i un altíssim nivell d'excel·lència en cada un dels temes que s'imparteixen en el curs, s'ha creat la figura d'un coordinador general, que dóna uniformitat a totes les matèries. Tot el professorat del Màster està a disposició per tutoritzar el projecte de fi de Màster que han de fer els participants.

Per tal de fer més àgil el seguiment del curs, en formalitzar la matrícula tots els participants rebran un iPad on podrà descarregar-se tota la documentació del Màster.

Objectius

 • Definir el disseny, el desenvolupament i l'execució d'un projecte industrial o de serveis, en totes les etapes a cobrir, tractant d'aconseguir la màxima eficiència, d'acord amb la finalitat del mateix.
 • Desenvolupar tècniques de gestió, planificació i control de projectes.
 • Formular projectes ajustats als requeriments i especificacions del client, amb el cost mínim i reduint el lead time.
 • Proporcionar habilitats per dirigir equips.

A qui va dirigit

 • Responsables i col.laboradors del desenvolupament de projectes industrials o de serveis.
 • Professionals que tenen responsabilitat en la direcció, la planificació i la gestió de projectes de qualsevol mena.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Certificació de l'Institut Oficial de la Metodologia PMBOK

Aquest màster facilita l'obtenció del certificat oficial en Metodologia PMBOK, doncs cobreix parcialment les hores de formació necessàries per a la seva obtenció. Els professionals que desitgin aconseguir-ho, només hauran de superar unes proves finals avaluades pel PMI.

Continguts

Matèries

Project Management. Planificació i Gestió Estratègica de Projectes. Metodologia PMBOK. PRINCE2
7 ECTS. 70 hores lectives.
 • Presentació i enfocament general del Màster. Estratègia d'empresa i gestió de projectes. El Quadre de Comandament Integral (MI) i la seva aplicació a la gestió de projectes.
 • Gestió de/per Projectes. Cicle de vida d'un projecte. Temps, qualitat, recursos, cost, àmbit i especificacions. Direcció de projectes. Objectius. Rols. Equips de projecte.
 • Business Process Management. Processos com a suport dels projectes. Millora de processos en cinc fases. Gestió Integral de processos i la seva millora continua.
 • Projectes industrials. Característiques i metodologies específiques. Qualitat i temps d¿execució òptims. Control de projectes i gestió del risc.
 • Projectes de serveis. Característiques diferencials. Quadre d'indicadors i mapa de processos. Gestió de les reclamacions. Serveis genèrics i perifèrics.
 • Planificació i anàlisi estratègic. Diagnòstic DAFO. Missió, visió i valors. Direcció per objectius. Hoshin Kanri. Business Intelligence. Direcció per valors.
 • Metodologia PMBOK (Project Management Body of Knowledge) del Project Management Institute (PMI). Responsabilitats de la direcció de projectes. Matriu dels processos i diagrama de flux. Pla de direcció d'un projecte. Planificació, execució, seguiment, control i tancament. Integració, abast, temps, costos, qualitat i recursos humans. Cicle de vida dels projectes. Àrees de coneixement de la gestió de projectes. Abast del projecte i requisits.
 • Metodologia PMBOK. Anàlisi de les àrees. Integració, abast, gestió del temps i costos. El Project Charter. Abast preliminar. Planificació de les activitats del projecte. Estimació dels recursos, costos i pressupost. Planificació de la qualitat, dels recursos humans, de comunicacions, de riscos, resposta, compres, adquisicions i contractació. Execució, seguiment i control del projecte. Tancament del projecte. Control. Anàlisi i documentació dels resultats.
 • Metodologia PRINCE (PRojects IN Controlled Environements). PRINCE2. Projectes amb enfocament business, flexibilitat i centrats en el producte. PRINCE2: organització, planificació, controls, etapes, gestió del riscos, qualitat, gestió de configuracions i control de canvis. Start Up. Iniciació. Autoritzacions. Control, verificació, revisió i informes. Actualitzacions. Tancament del projecte. Comparativa de la metodologia PRINCE2 amb el PMBOK.

 

Projectes amb Qualitat i Mínim Cost i Temps. Enginyeria Concurrent. Six Sigma.
7 ECTS. 55 hores lectives.
 • Projectes de desenvolupament de nous productes i serveis. Enginyeria concurrent. Pla de desenvolupament de nous productes. Corba de Payback. Enginyeria concurrent. Concept to customer. Casos d¿IDEO-Sony Workstation ¿ Land Rover Freelander.
 • Projectes de desenvolupament de productes i serveis. Quality Function Deployment (QFD). Optimització segons els requeriments del client i els recursos disponibles.
 • Gestió de la qualitat de l'activitat de les empreses i els seus projectes. Model EFQM (European Foundation for Quality Management). Agents. Resultats.
 • La qualitat en els projectes. Les set eines de la qualitat. Anàlisi Modal de fallades i efectes (AMFE). Probabilitats i gravetat de les fallades i control existent.
 • L'excel·lència en la qualitat dels projectes. Projectes Six Sigma. Casos d'estudi: Terra-Sony. Objectius de la metodologia Six Sigma.Rols Six Sigma: black belt, green belt, champion. Metodologies DMAIC i DMADV. Minitab. Estadística per a Dummies. Statapult.
 • Excel·lència en la qualitat en projectes de serveis. La percepció i l'expectativa d'un client. Gestió d'intangibles. Casos pràctics BOBST i IKEA.
Recursos Humans en el Desenvolupament de Projectes. Equips de Projecte. Habilitats Directives. Perfils. Coaching
11 ECTS. 80 hores lectives.
 • Lideratge, poder i eficàcia empresarial. El lideratge i les diferents formes d'aplicar-ho. Poder i lideratge. Desenvolupament del talent. Grups informals.
 • Equips de treball. Gestió proactiva. Competències i responsabilitats del Project Manager i de l'equip de projecte. Gestió d¿equips de treball.
 • Formació d'equips de projecte d'alt rendiment. Etapes. Model Belbin. Rols d¿un equip equilibrat i d'alt rendiment. Identificació de rols.
 • La comunicació. Tècniques. Comunicació en públic. Barreres, la capacitat empàtica i l'assertivitat. Presentacions en públic. Anàlisi de les presentacions.
 • La intel·ligència emocional en la direcció de projectes. Influència en el perfil dels directius. Competències emocionals clau en la direcció de projectes. Autoanàlisi.
 • Negociació. Tècniques. Col·laboració competitiva i col·laborativa. La negociació en les cinc fases d'un projecte: iniciació, planificació, execució, seguiment i control i tancament. Autoavaluació. Negociació i comunicació.
 • Contractació en el desenvolupament de projectes. Tipus de contractes. Aspectes relacionats amb els objectius, durada, recursos i costos.
 • Gestió de Conflictes en un entorn de projectes. Tipus de conflictes. Diferències personals. Conflictes substancials o emocionals. Model de Thomas Kilman.
 • Habilitats directives i perfil del directiu responsable d'un projecte. Habilitats específiques i transversals. Test 16PF. Test de Lusher per a tots els assistents.
 • L'activitat emprenedora i la direcció de projectes: Business Plan Project. Elements clau d'un model de negoci consistent, viable i rendible. Elaboració d'un pla d'empresa (Business Pla). Guia per la seva elaboració.
 • L'activitat emprenedora i la direcció de projectes. Creativitat i innovació. Projectes Start Up per iniciar activitats innovadores. Els recursos en el procés emprenedor. Model de Canvas. Lean Start Up. De la creativitat a la innovació. Model de Kotter.
 • Gestió estratègica del canvi cultural: projectes estratègics. Casos d'èxit. Leading the change: emprenedoria, creativitat i gestió de la innovació. Desplegament del canvi cultural. Nous projectes estratègics.
 • Coaching per a la direcció d'equips de projectes. Desenvolupament d'habilitats per a la generació de visió, valors i compromís i motivació. El feedback i l'assertivitat. Coaching per a la direcció d'equips de projectes. Competències.
 • Coaching per al canvi. Gestió de la resistència emocional al canvi. Rol del líder. Habilitats per a processos de canvi. Nivells de canvi i el seu impacte. Corba de canvi emocional. Rol del líder. Eines crítiques. Resistència emocional

  >> El programa inclou 3 hores de Coaching Personalitzat per a cada alumne.
Planificació de Projectes. Camí Crític. Cadena Crítica. Gestió Avançada. Normes ISO i UNE. Lean Project. Simulació
9 ECTS. 85 hores lectives.
 • Planificació i control de projectes. Metodologies basades en el camí crític. Tasques. Estimació de temps. Programació del projecte: PERT i CPM. Diagrama de GANTT. Costos. Recursos. Desviacions. Software basat en el camí crític. Microsoft Project ®.
 • Planificació i control de projectes avançada: la cadena crítica. Del camí crític Push a la cadena crítica Pull. Les restriccions de recursos. Aplicació a entorns monoprojecte i multiprojecte. Multitasking. Buffers. Prochain Scheduling ®. Programa Cc-Pulse.
 • Gestió avançada de projectes. Normalització de projectes, evolució i eines. Pràctiques avançades en control de projectes, planificació del producte, qualitat i gestió del risc. Normes per al control de projectes. Advanced Quality Planning (AQP).
 • Normes específiques del desenvolupament de projectes. ISO 10.006 i ISO 21.500. Directrius per a la direcció i gestió de projectes. Auditoria de les empreses dels assistents. Revisió de normatives, estàndards i certificacions. Gestió de risc.
 • Gestió avançada de projectes. El Portfolio Management. Mapes de projectes per seleccionar el projecte més adequat. Aplicació per a la R+D+i: la norma UNE 166.000 i els Mapes de Projectes. El Portfolio Management. Casos d'empreses.
 • Noves tècniques per a la gestió avançada de projectes: eines del Lean Management en projectes. Lean Project. SIPOC (Suppliers¿Input¿Process¿Output¿Customer). Value Stream Mapping (VSM). Fases¿Carrils¿Activitats¿Fluxos. Optimització del temps i el cost dels projectes. Oobeya. Lean Startup i el SIPOC i el VSM-DP.
 • Gestió del risc en els projectes. Desviacions en temps i costos. Avaluació, impacte i control. Riscos de producte, tècnics, legals, de temps i econòmics.
 • Simulació de projectes per avaluar el risc i l'eficiència aconseguida. Metodologia de Montecarlo. Funcions estadístiques Normal i Beta Pert. Fonaments del mètode Montecarlo. Programa informàtic RiskAmp. Implantació amb el Microsoft Project ®. Simulació conductual. Programa Proman.
Externalització i Seguretat en el Desenvolupament de Projectes. Outsourcing. Projectes entre Diferents Cultures
4 ECTS. 30 hores lectives.
 • Externalización de procesos de proyectos. Compras. Outsourcing. Proveedores y su integración. Contratación. Gestión del aprovisionamiento.
 • Diseño estratégico de las compras. Outsourcing en proyectos. Inclusión de las operaciones. Externalización de funciones core competencies. Caso Federal Exprés.
 • Globalización de los mercados y la deslocalización de las operaciones. Reducción de proveedores. Party Logistics. Casos: IBM, Juegos Olímpicos de Sydney. Outsourcing en operaciones de producción, innovación y desarrollo. Caso Hewlett Packard.
 • Outsourcing y deslocalización. Ética en las compras. Proyectos entre diferentes culturas. China y sudeste asiático. Globalización. Compras internacionales.
Gestió Econòmica dels Projectes. Costos. Inversions. Finançament. Integració amb els Aspectes Tècnics
6 ECTS. 40 hores lectives.
 • Aspectes econòmics de la direcció de projectes. Costos. Metodologies Direct i Full Costing. Costos derivats de les desviacions en la planificació dels projectes. Sistemes avançats: costos basats en les activitats (Activity Based Costing ¿ ABC). Cost Drivers. Target costing. Activity Based Management (ABM). Activity Based Budgeting (ABB). Business angels.
 • Aspectes econòmics i financers en el desenvolupament de projectes. Balanç. Compte de Resultats. Ràtios per identificar punts forts i febles. Necessitats de fons. Avaluació econòmica i financera d'un projecte. Gestió de les inversions.
 • Fonts de finançament dels projectes. Plantejament i actuació d'una entitat financera davant les operacions de risc. Concessió i renovació de crèdits. Variables d'una cessió monetària. Acord de capitals: Basilea II. Scoring. Rating.
 • Desenvolupament d'un projecte complet integrant aspectes tècnics, econòmics i de gestió de projectes. Equip de projecte. Planificació. Desenvolupament i control fase a fase. Control de les desviacions. Tancament i resultats.

Preparació per a l'Obtenció de la Certificació Project Management Professional (PMP) del PMI
4 ECTS. 10 hores lectives.
 • Preparació per obtenir el certificat Project Management Professional (PMP) del PMI. Revisió del PMBOK. Revisió dels conceptes clau a practicar a fons per a l'examen: aspectes fonamentals del PMBOK. Training per a preparar l'examen. Realització d'un examen de prova.
 • Preparació per obtenir el certificat Project Management Professional (PMP) del PMI. Metodologia del simulador. Exposició del procés de candidatura per al certificat PMP. Exposició de la metodologia per l¿accés al simulador, que ha de permetre practicar a fons la preparació de l'examen.
Projecte Final
12 ECTS. 20 hores lectives.

Realització tutoritzada d'un projecte, en grups d'alumnes, al llarg del curs, basat en la realització d'un projecte concret i realitzable, sigui de desenvolupament o millora, mantenint com a guia la metodologia PMBOK.

 • El projecte de direcció de planta es realitzarà de forma tutoritzada, en equips de dos a quatre persones, sense descartar la possibilitat de fer-ho en solitari.
 • Es basarà en una situació plantejada pels integrants de l'equip (si pot ser, real).
 • El tutor pot aconsellar alguna situació concreta i guiarà la realització del projecte al llarg del curs de forma presencial i no presencial.
 • Els professors del programa Màster de cada àmbit del projecte, poden col·laborar en la tutoria, en aspectes de caràcter tècnic.
 • El projecte s'elaborarà en una memòria i una presentació pública.
 • La presentació es durà a terme en sessions especials al final del curs. Cada integrant de l'equip de projecte, haurà de realitzar una part de la presentació.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Cuatrecasas Arbós, Lluís
  Doctor Enginyer Industrial i Catedràtic de la UPC. President de l'Institut Lean Management d'Espanya. Autor de diversos llibres. Assessor d'empreses industrials.

Coordinació

 • Sardà Ferrer, Joan
  Economista. Professor del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC.

Professorat

 • Angulo Navarro, Emilio
  Doctor enginyer industrial i màster en administració d'empreses. Enginyer cap de desenvolupament d'R + D a Hewlett Packard. Professor associat del departament de projectes de la UPC, i professor col.laborador en diverses universitats i fundacions universitàries. Expert en disseny de motocicletes elèctriques.
 • Asensio García, José
  Enginyer Tècnic Mecànic, durant 30 anys ha treballat a Nissan Motor Ibérica SA en diversos càrrecs de responsabilitat en Logística, Producció i Nissan Production Way. Ha participat en diversos seminaris sobre producció sincronitzada i JIT Kaizen (al Japó i EUA). La seva especialitat dins del màster Engiplant és la resolució de problemes dins l'entorn de Kaizen. Actualment és Director de Projectes de Lean i Supply Chain en Itemsa.
 • Barba Ibáñez, Enrique
  Doctor Enginyer de Telecomunicacions. Màster en Gestió i Organització d'Empreses. Màster Black Belt en Six Sigma. Estudis de postgrau a ESADE, IESE, IMD, Technology Institute of Pasadena i Center for Industrial Cooperation a Tòquio. Assessor de CIRSA on va ser director General de la Divisió B2B de 2006 a 2015. Anteriorment Vicepresident Sènior d'Enginyeria i Qualitat a TERRA, general Manager a SONY, Cap d'Enginyeria a ROCA YORK, entre d'altres. Autor de diversos llibres sobre innovació i Six Sigma, entre ells: Innovació: 100 consells per inspirar-la i gestionar-la.
 • Bolivar, Cristina
  Llicenciada en Psicologia Organitzacional i especialista en desenvolupament organitzacional, comunicació integral i màrqueting.
 • Casanovas Villanueva, August
  Doctor enginyer Industrial per la UPC. Doctor en Direcció i Administració d'Empreses per la UPC. Màster en Direcció i Administració d'Empreses a Esade. Postgraus de Direcció d'Operacions i Logística per la Cranfield University (UK), la Chicago Northwestern University i la Universitat Estatal de Michigan (EUA). Programa de Direcció General (PDG) a Iese. Director d'operacions i logística en companyies multinacionals dels sectors: industrial (Grupcelsa), cosmètica (Coty Astor), farmàcia (Almirall Prodesfarma) i gran consum (Ralstonpurina, Schweppes, Camp-Benckiser). Consultor i assessor d'empreses. Soci fundador, Expert i Sènior Faculty Member de l'Institut Lean Management.
 • Consolación Segura, Carolina
  Doctora i Professora Titular del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC. Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UB.
 • Cuatrecasas Castellsagués, Oriol
  Enginyer Industrial. Consultor especialitzat en Lean manufacturing. Membre de l'Institut Lean Management d'Espanya.
 • Deulofeu Aymar, Joaquim
  Llicenciat i Doctor en economia. Consultor en implantacions de la qualitat. Professor associat del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC. Director de l'empresa Qualitat Serveis Empresarials, S.L.
 • Genescà Palau, Enric
  Enginyer Industrial. Consultor-asesor en direcció de projectes, amb amplia experiència en el sector de l'automòbil.
 • Herranz Sotoca, Antonio
  Soci de Ydros. Consultora especialitzada en Gestió Estratègica i Desenvolupament Retributiu Organitzacional. Llicenciat en Psicologia Social per L'UB i Master en Consultoria de Processos i de les Organitzacions per la Fundació les Heures - UB. Professor Associat a la Fundació Politècnica de Catalunya i d'altres Escoles de Negoci amb amplia experiència dintre d'organitzacions publiques i privades. El seu àmbit d'expertesa son la gestió estratègica dels RH, els sistemes retributius i el Coaching Executiu.
 • León Márquez, Domingo Miguel
  Llicenciat en ADE y Màster en Negoci Bancari per la UPC. Professional de la banca, amb experiència en operacions i instruments financers de Banca.
 • Molas Beykirch, Isabel
  Diplomada en Gestió empresarial i màrqueting per l'ESMA, Màster en Gestió de la Comunicació a les Organitzacions per la UB. Màster en European Business Studies per la Sheffield University (UK). Coordinadora del mòdul d'Habilitats Interpersonals del Master In Business Innovation a la UPC School of Professional & Executive Development. Socia fundadora de l'empresa MiB. Consultora especialitzada en desenvolupament organitzacional i gestió de serveis i comunicació. Formadora especialitzada en el desenvolupament d'habilitats gerencials i de comunicació.
 • Moya Valladares, Aránzazu
  Enginyer Industrial. Màster Engiplant per la UPC. Responsable de projectes i implantacions industrials a Magna-Donelli.
 • Mussons Sellés, Jaume
  Doctor Enginyer Industrial. Professor del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC. Assessor en estratègia i simulació.
 • Plana Castillo, Antonio
  Llicenciat en Ciències Físiques, es va dedicar dos anys a l'ensenyament abans d'unir-se a IBM on ha desenvolupat tota la seva càrrera dins les Tecnologies de la Informació. És actualment responsable a nivell mundial d'IBM per soluciones de Banca, tant de canals de distribució com d'atenció a clients, i ha liderat la creació de l'IBM Banking Industry Solution Center a Barcelona. Director de Projectes certificat i ha estat responsable de la gestió de grans equips, per exemple en el projecte de desenvolupament dels sistemes pels Jocs Olímpics de Sydney 2000.
 • Puente Quer, Josep
  Enginyer industrial. Director de projectes de Fico Mirrors i responsable de desenvolupament de negoci d'Idneo Technologies.
 • Romero Cuadros, Antònia
  Psicòloga i Màster en Coaching. Consultora coach d'Argos Coaching, S.L. Col·laboradora del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC.
 • Sardà Ferrer, Joan
  Economista. Professor del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC.
 • Suarez Gabarro, Roman
  Enginyer Industrial.
 • Teixidó Escobar, Jordi
 • Consultor especialista en Project Management amb més de 20 anys d'experiència internacional com a Director de Projectes. Consultor i formador en grans empreses. Certificat PMP per el Project Management Institute (PMI)
 • Torrell Martínez, Francesca
  Enginyera Superior de Telecomunicacions. Màster en Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials (Engiplant). Consultora en gestió del manteniment. Membre de l'Institut Lean Management d'Espanya
 • Tusquets Aznarez, Xavier
  Consultor en Cadena Crítica a TEOCE.
 • Vilalta Beltri, José Miguel
  Economista i Advocat per la UB. PDG per IESE i Control de Gestió per ESADE. Director de Matching Place SL i de by Hoop i Conseller i Assessor en temes d'Estratègia, Quadre de Comandament Integral i en solucions financeres i RRHH.

Informació general

Crèdits
60 ECTS (390 hores lectives)
Dates de realització
Data d'inici:26/10/2018Data de fi:08/11/2019
Horari
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos
Contacte
Telèfon: (34) 93 112 08 67
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Màster tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
9.300 €
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa