Valoracions Immobiliàries Internacionals > Màster > UPC School > Imprimir -

Valoracions Immobiliàries Internacionals

Màster Online.

Presentació

3a EDICIÓ
UPC School
En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.

Aquest programa online es pot cursar en format de Màster, Postgrau o Curs de formació contínua.

El màster en Valoracions Immobiliàries Internacionals online, neix com a resposta a la necessitat de formar professionals altament qualificats en competències de valoració sota models i estàndards internacionals, concordes amb la progressiva regulació dels mercats financers apareguda després de la crisi global immobiliària.

Aquest màster és fruit de tres dècades d'experiència en la generació de programes de màster, postgrau i cursos de formació contínua en l'àmbit de les valoracions immobiliàries i la gestió de l'urbanisme del Centre de Política de Sòl i Valoracions (CPSV) de la UPC.

La realització del màster en Valoracions Immobiliàries Internacionals permet als estudiants obtenir competències per definir i aplicar els mètodes de valoració i dominar els estàndards internacionals de valoració de la mà de professors, professionals del sector de l'edificació i l'urbanisme i de la pròpia TEGoVA. A Europa 2.283 professionals disposen de l'acreditació REV.

Metodologia basada en la pràctica professional que, gràcies a les noves tecnologies, permet compatibilitzar el desenvolupament professional amb la formació, sense sacrificar el networking propi dels cursos presencials.

Única formació a Espanya que concedeix a l'alumne les competències acadèmiques i professionals per obtenir el Minimum Educational Requirements (MER), que permet l'accés al REV (Recognised European Valuer) de The European Group of Valuer's Associations (TEGOVA).

Amb la participació de l'Associació Espanyola de Valoració Immobiliària i Urbanística (AEVIU) i de The European Group of Valuer's Associations (TEGOVA). L’AEVIU és l’associació professional acreditada per TEGoVA per concedir el REV a Espanya.
tegova rev aeviu

Impulsat per:

 • Centre de Política de Sòl i Valoracions

Objectius

 1. Realitzar, al més alt nivell, valoracions immobiliàries i urbanes, utilitzant els mètodes, normativa i estàndards internacionals adequats.
 2. Realitzar avaluacions de projectes immobiliaris i urbans on l'anàlisi legal (gestió urbanística)  i economicofinancer resulti crucial.
 3. Aplicar, amb destresa, els mètodes de valoració, avaluació i anàlisi de les promocions i valoracions immobiliàries i urbanes.
 4. Assessorar als agents implicats, tals com a empreses, institucions financeres, family offices, intermediaris, inversors,  tribunals de justícia, administracions sobre la valoració i inversió en immobles i operacions de transformació aplicant els criteris d'avaluació immobiliària corresponents.
 5. Analitzar les implicacions del context regulador, econòmic, polític i social sobre l'anàlisi del valor dels béns immobles i les operacions de transformació.
 6. Preparar o complementar la formació existent per optar per l'acreditació com European Recognised Valuer.

A qui va dirigit?

 • Arquitectes tècnics i superiors, Enginyers de l’Edificació, Enginyers Agraris i Civils, Economistes, ADE, Llicenciats en dret i titulacions afins, o que es trobin en l'últim any dels estudis i vulguin assegurar un futur professional ja sigui en l'àmbit privat o públic.
 • Professionals que vulguin ampliar les seves competències perquè es dediquen a la promoció immobiliària, facility managment, gestió immobiliària, gestió de patrimonis familiars (family offices), o són empresaris. Que es desenvolupin com a Agent de la Propietat Immobiliària, Analista de Risc, Analista d'Inversions, Administració de Finques, Arquitecte Municipal, Secretari Municipal, en els Serveis Jurídics i Econòmics, i professions afins.
 • Professionals que es dediquin a les valoracions immobiliàries, a realitzar estudis de viabilitat, projectes de reparcel·lació, planejament urbà, al peritatge i vols aprofundir en aquests coneixements, sota un programa geogràfica i temporalment flexible.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Aquest programa s'ofereix amb metodologia on-line, a través d'un entorn virtual d'aprenentatge que permetrà a l'alumne:

 • Accedir a tots els materials en suport digital. Documentació, exercicis, vídeos, tutorials i recursos complementaris.
 • Sessions Online Adobe Connect. Sessions de vídeo on-line amb la plataforma Adobe Connect. Aquesta tecnologia permet als alumnes interactuar en directe i comunicar-se amb el professorat i amb els companys simulant una aula real.
 • Seguiment tutoritzat. Els docents guiaran el procés d'aprenentatge dels mòduls i el projecte final proposant preguntes al fòrum, responent consultes grupals i individuals i els aclariments necessaris per a les activitats avaluatives. L'assessorament a l'alumne serà continuat al llarg el curs i es realitzarà a través dels canals de comunicació directa de la plataforma: missatges, fòrums, videoconferències, etc.

El Màster Europeu en Valoracions Immobiliàries s'estructura en 3 blocs i un Projecte final de màster. Cada bloc es desenvolupa a través de diferents matèries de contingut teòric i pràctic  i un taller d'aplicació pràctica. La temàtica abordada en els tallers respon a casos reals que tenen per objecte desenvolupar habilitats en l'aplicació de les tècniques estudiades i estratègies de resolució de reptes professionals. El conjunt de tallers i el treball final de màster tenen una coherència temàtica.

Continguts

Assignatures

Valoració Immobiliària
11 ECTS. 66 hores lectives.
 • Es revisen les principals fonamentacions teòriques sobre les quals se sustenten les tècniques de valoració.
 • S'estudia la metodologia d'optimització del millor i major ús dels solars i edificis en transformació.
 • S'expliquen detalladament dels quatre grans mètodes de valoració: comparació amb el mercat, actualització de rendes, cost de reposició, i valoració residual. S'analitza el valor de l'immoble com un conjunt "sòl-edificació".
 • S'harmonitzen els diferents mètodes de taxació. S'estudia la valoració dels drets reals que limiten la propietat. S'analitza el procés de valoració i la forma de reportar els resultats.
Valoracions Reglades Hipotecàries i Cadastrals
3 ECTS. 18 hores lectives.
 • Revisió de les diferents valoracions reglades per l'administració en matèria hipotecària i fiscal.
 • Breu introducció urbanística (que té el seu curs propi), destacant els àmbits competencials d'aplicació i les normatives que les regulen.
International Valuation and Professional Development
5 ECTS. 30 hores lectives.
 • Es revisa el marc de regulació i ordenació de l'activitat de les valoracions a nivell internacional, posant especial èmfasi en les European Valuation Standards donada la seva progressiva importància en l'àmbit de la regulació europea.
 • S'estudien altres estàndards internacionals, i es diferencia la valoració d'actius a efectes comptables amb estàndards internacionals.
 • Es revisa el marc de regulació deontològica, els models de negoci en l'àmbit de les valoracions i la forma d'organització professional.
Taller de Valoracions Immobiliàries Internacionals
3 ECTS. 18 hores lectives.
Es realitza un taller pràctic, basat en un cas d'estudi real,  per aplicar els coneixements que s'han desenvolupat a les matèries de l'àmbit de valoracions immobiliàries.
Dret Immobiliari Pràctic
3 ECTS. 18 hores lectives.
 • S'estudien els principals coneixements pràctics relacionats amb la gestió legal dels immobles, tals com la regulació del dret de propietat, el funcionament del registre, els deures dels propietaris d'immobles, l'abast, responsabilitat dels agents relacionats amb els serveis immobiliaris, inclosos els valoradors.
 • S'estudien els drets reals, així com altres càrregues limitatives del ple domini
Planejament, Gestió i Valoracions Urbanístiques
6 ECTS. 36 hores lectives.
S'estudien els criteris de valoració a efectes urbanístics (expropiacions), per això s'analitza a nivell introductori:
 • el sistema de planejament
 • els sistemes de gestió urbanística
 • el conjunt de deures i drets de la propietat immobiliària
Tots tenen incidència en la valoració del sòl i d'edificacions de la transformació urbana i immobiliària
Inversió i Avaluació Immobiliària a l'Edificació
8 ECTS. 48 hores lectives.
 • S'analitzen els models d'inversió immobiliària, els agents i processos de promoció, i s'estudia la seva repercussió sobre la cadena de formació de valor.
 • S'estudien els diferents models d'inversió i la seva repercussió en el sector immobiliari.
 • S'analitzen els elements de macroeconomia i política amb incidència sobre els processos de producció Immobiliària i formació del valor.
 • Es revisa la regulació de l'edificació amb incidència en el valor dels immobles, especialment les relacionades amb les condicions d'habitabilitat, conservació o reforma i eficiència ambiental.
 • S'analitzen els elements de l'edificació i la seva relació amb la formació dels valors immobiliaris. S'estudien les diferents unitats de mesurament comercial dels immobles.
Viabilitat de les Promocions Immobiliàries i Urbanes
8 ECTS. 48 hores lectives.
 • S'estudien les tècniques d'anàlisis de viabilitat de les promocions de transformació immobiliària i urbanística.
 • S'aborda l'aplicació d'aquestes tècniques tant al mercat de nova planta, com de la rehabilitació.
 • S'estudia l'anàlisi de viabilitat d'operacions de permuta i transformació urbanística.
 • S'estudien els elements de màrqueting, finances i matemàtiques financeres necessaris per resoldre amb solvència tècnica encàrrecs professionals relacionats amb els estudis previs de les operacions immobiliàries.
Taller de Viabilitat de Plans i Projectes Urbans i Immobiliaris
3 ECTS. 18 hores lectives.
Es realitza un taller pràctic per aplicar els coneixements adquirits en les matèries de l'àmbit de la inversió immobiliària i la viabilitat de promocions urbanes i immobiliàries, en el marc d'un encàrrec professional i seguint els estàndards de valoració internacional.
Professional Case Studies Review: TFM
10 ECTS. 60 hores lectives.

Es realitza un Treball Final de Màster (TFM) que té per objectiu demostrar les competències professionals i els coneixements adquirits en les diferents matèries que integren el màster.

 • El format del TFM adopta la forma d'un encàrrec professional que s'ha de resoldre en un període temporal acotat.
 • El TFM està vinculat amb els dos tallers que es realitzen al final de cada mòdul de màster. De forma que els materials i anàlisis que es vagin produint de forma col·lectiva en els anteriors, es puguin vincular al TFM.
 • El plantejament del TFM es fa de forma paral·lela al primer taller final de mòdul; i el desenvolupament s'intensifica una vegada acabada l'etapa formativa. Cada estudiant tindrà el seguiment d'un tutor.
 • El TFM serà presentat i avaluat davant una comissió mixta integrada per professionals de reconegut prestigi del món de les valoracions, i professorat de la UPC.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Roca Cladera, Josep
  Dr. Arquitecte, Catedràtic de la UPC. Director del Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC. És director del Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica, programa únic en el seu gènere a Espanya en conjuminar els processos econòmics, jurídics, socials i ambientals que subjuguen en la planificació de la ciutat i el territori. És autor de nombrosos articles relacionats amb l'economia immobiliària, l'anàlisi de les estructures territorials i de la ciutat. Els seus llibres més destacats se centren en l'anàlisi teòrica de la formació del valor del sòl i en l'aplicació pràctica dels mètodes de valoració. El professor Roca és una referència a nivell nacional i internacional en l'àmbit de les valoracions, especialment les relacionades amb els processos de gestió urbanística. És pioner a Espanya en l'ensenyament de les valoracions a nivell de postgrau des de l'aparició dels estudis de màster a principis de la dècada dels 80.

Coordinació

 • Marmolejo Duarte, Carlos
  REV. Dr. Arquitecte, Màster en Assessoria Immobiliària, Professor Titular de la UPC. Investigador del Centre de Política de Sòl i Valoracions, responsable de redacció de la Revista ACE: Arquitectura, Ciutat i Entorn. Les seves temàtiques centrals de recerca se centren en l'anàlisi de les preferències dels usuaris de projectes urbans i immobiliaris en el context del disseny i promoció de projectes d'aquest tipus; també en l'anàlisi de l'impacte de les externalitats ambientals sobre els valors urbans. L'estudi de nous mètodes de delimitació de submercats immobiliaris i l'impacte de l'estructura urbana sobre els valors urbans formen part també del seu interès que es tradueix en una àmplia col·lecció de publicacions. És membre del Recognition Committee del The European Group of Valuers Associations, i del Comitè d'Accés i Avaluació d'Associació Espanyola de Valoració Immobiliària i Urbanística.

Professorat

 • Alegret Burgues, Albert
  REV. Dr. Arquitecte, Professor i Investigador Convidat del Centre de Política de Sòl i Valoracions, col·laborador científic en la Revista ACE: Arquitectura, Ciutat i Entorn. La seva formació empresarial en IESE (PDG), l'experiència de més de 25 anys com a Director General de CEIAM Cabré Alegret SLP, societat de serveis professionals centrada en Consultoria de Projectes-Edificació i Project Management (més de 65.000 m² en Projectes i Adreça d'Obres), Consultoria en Gestió Urbanística, Arquitectura Legal i Dictàmens Judicials ho fan un expert en Economia Immobiliària. En el camp de la Valoració exerceix un domini de totes les tècniques i metodologies, de les normatives i legislacions que sobre valoracions té Espanya. És membre professional i Vicepresident de l'AEVIU.
 • Bernat Falomir, Jordi
  Arquitecte, Màster en Valoracions Immobiliàries. Professor de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona de la UPC. Ha estat arquitecte d'Hisenda en l'àmbit de les valoracions cadastrals actualment exerceix en l'Agència Tributària de Catalunya la supervisió dels valors amb efectes fiscals. Ha participat en nombrosos programis de formació professional en l'àmbit de les valoracions.
 • Biere Arenas, Rolando Mauricio
  Arquitecte per la Universitat de Valparaíso (Xile), Màster en Gestió Urbanística i Màster en Gestió i Valoració Urbana per la UPC. Coordinador de cursos dels programes formatius organitzats pel Centre de Política de Sòl i Valoracions (CPSV), en el qual també exerceix com a investigador. Professor convidat en temàtiques de Gestió Urbanística, Planejament i TIC aplicades a l'anàlisi territorial i urbà.
 • Cabre Puig, Esteve
  REV. Dr. Arquitecte, Arquitecte Tècnic, Professor i Investigador Convidat del Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC, col·laborador científic en la Revista ACE: Arquitectura, Ciutat i Entorn. La seva formació empresarial en IESE (PDG), l'experiència de més de 25 anys com a Soci Director en CEIAM cabré alegret slp, societat de serveis professionals centrada en Consultoria de Projectes-Edificació (Projectes i Adreça d'Obres), Consultoria en Project Management, Consultoria en Gestió Urbanística, Consultoria en Arquitectura Legal i Dictàmens Judicials ho fan un expert en Economia Immobiliària. En el camp de la Valoració exerceix un domini de totes les tècniques i metodologies, de les normatives i legislacions que sobre valoracions té Espanya.
 • Cabrera Guardiola, Alberto Andrés
  REV. Arquitecte Tècnic en Execució d'Obres, Enginyer d'Edificació, Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals i Màster Universitari en Valoracions Immobiliàries Taxacions i Peritatge Judicial. Professor Associat del Departament d'Organització d'empreses de la UPC en l'EPSEB, on imparteix les matèries de Viabilitat Immobiliària, Taxacions i Peritatges. Consultor, gestor i valorador immobiliari, amb 15 anys d'experiència professional, desenvolupada en constructora, promotora i execució d'obra durant 6 anys. Actualment director de la companyia de consultoria, Gestió i Valoració Immobiliària Oval Taxacions S.L. des de fa 9 anys, a més de docent universitari durant els últims 4 anys. És l'actual secretari de l'AEVIU membre de TEGoVA i actua com a representant de l'Associació en esdeveniments com la XIX Trobada Sectorial sobre Taxació i Valoració d'Actius, on va presentar la ponència "EVS i l'Esquema REV
 • Fitch Osuna, Jesus Manuel
  Dr. Arquitecte, professor Titular de la Universitat Autònoma de Nou León, especialista en valoracions immobiliàries i mètodes estadístics aplicats a la valoració de béns amb i sense mercat. Especialista en gestió i valoració urbana en l'àmbit d'Amèrica Llatina. És membre del Col·legi d¿Avaluadors de Nou León (Mèxic) i va ser coordinador de la seva Comissió Acadèmica.
 • García Erviti, Federico
  Doctor Arquitecte, Professor Titular d'Arquitectura Legal de la Universidad Politécnica de Madrid. Autor de nombroses publicacions en l'àmbit de l'arquitectura legal i les valoracions urbanístiques. Exercici professional en l'àmbit del projecte, direcció d'obra, redacció de planejament i peritatge. Responsable del grup de recerca en Innovació en processos urbans i tecnologies de la edificació.
 • Gilabert García, Fernando
  Arquitecte. Soci Director en "Estudi Balcells Arquitectes, S.L.P.Diplomat en PDD (Programa de Desenvolupament Directiu) per IESE, Postgrau en Direcció Immobiliària per la UAB i APCE. Especialitzat en Anàlisi i Desenvolupament d'Operacions Immobiliàries. Soci fundador d'Arquitectura G2 i Gilabert Arquitecte. Durant més de 25 anys ha desenvolupat operacions immobiliàries d'habitatges, oficines i industrial, d'ells 9 com a Gerent i Project Manager d'Edificació en Renda Corporació.
 • Gutes Pascual, Juan Daniel
  Arquitecte per la UPC - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, Màster en Facilities Management Universitat La Salle (URL), i MBA in Construction and Real Estate per la Universitat Reading (The College of Estate Management). Actualment està en la fase de redacció de la tesi doctoral (PhD) a la Universitat de Londres (UCL/Bartlett). Arquitecte FRICS (Fellow Royal Institution of Chartered Surveyors) i membre del consell de RICS a Espanya. Més de 15 anys d'experiència directiva en el sector, on ha treballat per a consultores nacionals i internacionals així com anteriorment per a l'Administració Pública. Àmplia experiència en Consultoria, Valoracions, Gestió de Projectes i Due Diligence Tècnica.
 • Hockey, John
  MSc, REV, FRICS, IRRV (Hons), MIPAV (Hon), FHEA. Membre de la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), membre de l'Institut d'Ingressos Valoració i Valoracions amb Honors (IRRV), editor de European Valuation Standards (2016), Assessor del Consell d'Administració de TEGOVA .. Master of Science in Development Administración.
 • Lee Borges, Richard
  Member of the Appraisal Institute MAI, SRA, AI-GRS, AI-RRS. AACI (Hon.), GRI, ha estat president del Appraisal Institute (2013) i membre del Consell Directiu d'aquesta institució. És professor certificat del Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP) i ha impartit nombrosos cursos i seminaris en el marc de l'AI a EUA i Canadà des de 1989. És expert en valoració residencial, comercial, agrària i de valors intangibles. És president de Rick Borges Real Estigues Services Incorporated & Related Enterprieses, l'àmbit del qual de negoci se centra en la valoració, consultoria, intermediació, corretatge, promoció immobiliària i ensenyament d'estudis immobiliaris. Entre els seus clients destaquen empreses de rellevància global com Walt-Mart, nombroses entitats financeres com JP Morgan, l'administració dels EUA com el Ministeri d'Habitatge i Desenvolupament Urbà, entre uns altres.
 • Lester, Evan
  MRICS. Llicenciat en Empresarials i Dret per la Univerty College of Dublin. Actualment Director de Valoracions en Epaña (Madrid) Valuation Advisoy Jones Long LaSalle. Va ser consultor Associat Sènior en Cushman and Wakefield a Espanya, i Consultor extern en la fusió del Grup Santander i Abbey National.
 • Marmolejo Duarte, Carlos
  REV. Dr. Arquitecte, Màster en Assessoria Immobiliària, Professor Titular de la UPC. Investigador del Centre de Política de Sòl i Valoracions, responsable de redacció de la Revista ACE: Arquitectura, Ciutat i Entorn. Les seves temàtiques centrals de recerca se centren en l'anàlisi de les preferències dels usuaris de projectes urbans i immobiliaris en el context del disseny i promoció de projectes d'aquest tipus; també en l'anàlisi de l'impacte de les externalitats ambientals sobre els valors urbans. L'estudi de nous mètodes de delimitació de submercats immobiliaris i l'impacte de l'estructura urbana sobre els valors urbans formen part també del seu interès que es tradueix en una àmplia col·lecció de publicacions. És membre del Recognition Committee del The European Group of Valuers Associations, i del Comitè d'Accés i Avaluació d'Associació Espanyola de Valoració Immobiliària i Urbanística.
 • Perez Lamas, Carlos
  Arquitecte, Màster en Gestió i Valoració urbana per la UPC, Professor Titular de la Càtedra de Valoracions, Dret Urbanístic i Arquitectura Legal de la UPC. Ha estat Arquitecte Municipal en l'àmbit de planejament, llicències i gestió urbanístic. Expert en matèries referides a les normatives en l'edificació, l'urbanisme, la gestió i la valoració urbanística. Participa en la impartició de cursos de postgrau en diferents universitats i col·legis professionals. És autor de nombrosos llibres i manuals sobre arquitectura legal, valoracions i gestió urbanística.
 • Roca Cladera, Josep
  Dr. Arquitecte, Catedràtic de la UPC. Director del Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC. És director del Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica, programa únic en el seu gènere a Espanya en conjuminar els processos econòmics, jurídics, socials i ambientals que subjuguen en la planificació de la ciutat i el territori. És autor de nombrosos articles relacionats amb l'economia immobiliària, l'anàlisi de les estructures territorials i de la ciutat. Els seus llibres més destacats se centren en l'anàlisi teòrica de la formació del valor del sòl i en l'aplicació pràctica dels mètodes de valoració. El professor Roca és una referència a nivell nacional i internacional en l'àmbit de les valoracions, especialment les relacionades amb els processos de gestió urbanística. És pioner a Espanya en l'ensenyament de les valoracions a nivell de postgrau des de l'aparició dels estudis de màster a principis de la dècada dels 80.
 • Serrano Martínez, Débora
  Llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses, Màster en Direcció i Gestió d'Empreses Immobiliàries (C.S.A. Antonio Camuñas), Màster en Valoracions i Taxacions (UEM) i Membre de la Royal Institution of Charteres Surveyors (RICS) en valoracions immobiliàries. Actualment Sènior Manager en PwC del grup Valoracions Real Estigues, i amb 13 anys d'experiència en valoracions d'actius i societats immobiliàries per a diferents finalitats. Gran part de la seva carrera professional l'ha desenvolupat en PwC i Deloitte assessorant en valoracions per a inclusió en estats financers als equips de auditoria.
 • Tedó Biescas, David
  REV. Advocat. Especialista en Dret processal, immobiliari i públic. És membre professional d'AEVIU. Professor convidat del Departament d'Organització d'empreses de la UPC en l'EPSEB, on ha impartit les matèries de la prova judicial, viabilitat urbanística i dret immobiliari. Experiència en l'àmbit immobiliari i urbanístic de més de quinze anys. Ha estat president i secretari de diverses Juntes de Compensació i assessor interí d'empreses immobiliàries. Actualment dirigeix una consultoria de serveis legals que defensa els interessos i assessora actuacions al mercat immobiliari de persones físiques i jurídiques.
 • Wride, Nick
  MRICS (Membre Royal institution of Chartered Surveyors) i membre del consell de RICS a Espanya. Més de onze anys d'experiència en el sector immobiliari espanyol on ha treballat en les àrees de valoració i inversió. Ha assessorat a organismes públics, entitats financeres, immobiliàries cotitzades, entre d'altres. Actualment és Director de Alternative Investement per a la consultora JLL, a nivell nacional, on també ha treballat a l'àrea d'inversió en oficines. Anteriorment va ser Director de Valoracions a la consultora CBRE. Llicenciat en Francès i Economia per la Universitat de Swansea i te un Màster en Ciències Immobiliàries per la Universitat de Kingston.

Informació general EDICIÓ 2018-19

Propera edició
Octubre de 2019
Crèdits
60 ECTS (360 hores lectives)
Contacte
Telèfon: (34) 93 114 80 23
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Màster tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
7.100 €
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol / Anglès
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Col·laboradors