Restauració de Monuments d'Arquitectura > Barcelona > Màster > UPC School > Imprimir -

Restauració de Monuments d'Arquitectura

Màster Presencial.

Presentació

27a EDICIÓ
UPC School

El programa de Màster en Restauració de Monuments d'Arquitectura, té més de 20 anys d'experiència i s'ha anat adaptant a les circumstàncies del mercat de la restauració de monuments històrics i la gestió patrimonial. Aquest ensenyament especialitzat és avui encara més necessari i urgent que fa 20 anys. Es tracta d'un procés interdisciplinar, que combina sabers tècnics amb coneixements humanístics i que apunta a un professional capaç de reunir en les seves intervencions qualitats estètiques, funcionals i de solidesa que permetin que l'edifici patrimonial es projecti cap a una nova vida útil a la comunitat. La bossa de graduats supera ja els 250 professionals que continuen treballant i desenvolupant funcions de responsabilitat a Espanya i altres països. 

L'assistència a congressos, les publicacions d'alguns dels docents i dels directors, la participació en taules rodones, els contactes amb l'administració competent en aquest camp, les visites i contactes amb els professionals i artesans relacionats ens permeten copsar les necessitats del mercat i reaccionar davant dels canvis, incorporant els especialistes capaços d'aportar aquests nous coneixements.

Objectius

•  Preparar tècnics amb criteri i competència professional per poder valorar el grau d'importància dels monuments, subconjunts i conjunts monumentals, per tal de poder-los restaurar i intervenir en la reforma interior dels centres històrics.
•  Reconèixer la identitat de les patologies per poder intervenir de forma respectuosa en la restauració dels monuments i amb les tècniques més adequades.

A qui va dirigit

Es recomana experiència o estudis previs vinculats al patrimoni històric, artístic i arquitectònic des del camp de la Història, la Història de l'art i de l'arquitectura, l'Arquitectura, la Enginyeria Civil o la Restauració.

Continguts

Mòduls

Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

Formes d'Anàlisi i Intervenció en el Patrimoni Construït (FAIPAC)

Postgrau presencial. Data d'inici: 04/10/2017. Barcelona

Matèries

Història i teoria de la restauració, des dels seus orígens fins la Carta de Venècia
5 ECTS. 38 hores lectives.
Els monuments i la forma de la història. La pertinença a un continuu temporal i espacial. Historicitat del monument. Relacions entre historiografia, anàlisi històric, desenvolupament sociopolític, conservació i restauració de monuments
La valoració del patrimoni monumental abans del segle XIX. Conservacionisme vs intervencionisme al segle XIX Stern i Valadier. Viollet-le-Duc. John Ruskin.
El relativisme vienès: Alois Riegl i Max Dvòrak,
La restauració a Itàlia des de finals del XIX fins el 1930. Camillo Boito i el Restauro Modern, Gustavo Giovannonni i el Restauro científic, Luca Beltrami i el Restauro Històric.
La generalització del concepte de monument. Carta d'Atenes (1931) Taula rasa o respecte per les preexistències històriques i ambientals.
Cesare Brandi i la Carta de Venècia (1964). La restauració integrada. Roberto Pane i la Restauració crítica
La restauració arquitectònica com a disciplina autònoma. Llacunes i reintegracions. Addicions. Pàtines. Reconstruccions. Anastilosi. Agregats. Reproduccions. Còpies
El saber constructiu: materials i tècniques
5 ECTS. 38 hores lectives.
La tècnica en la memòria de l'arquitectura. Evolució dels elements i procediments constructius tradicionals.
Estructures verticals. Murs de pedra en sec, tàpia, tova, carreus, maó, mixt. Pòrtics, arcs i voltes: tipologies, traçats i construcció. La volta gòtica i el seu traçat. La volta a la catalana. Fonaments.
Estructures horitzontals: Forjats, teulades i terrats, escales.
La fusta: Fusteria grossa i d'obra. Medis auxiliars, Encavallades de coberta, ràfecs i canalons d'obra.
Façanes i ornaments. Revestiments i pintures. Balcons, dintells, capitells, cornises, arcs, fusteries i reixeries. Paviments de pedra, fusta, ceràmica.
La pintura mural i la decoració arquitectònica: definició, tipus i materials. Conservació i restauració.
Les tècniques del segle XIX i XX. El cas de Catalunya.
Morfologia urbana i intervenció en els centres històrics
6 ECTS. 37 hores lectives.
Formes d'anàlisi de la ciutat heretada. Interescalaritat. Situació i emplaçament. Interdependència entre traçat urbà, parcel·lari, tipologia i sistemes constructius. Elements urbans bàsics. Categorització urbana. La singularitat dels centres històrics: locus, elements primaris, àrees d'estudi i la ciutat per parts. Assentaments primaris, secundaris i terciaris.
Formes d'intervenció als centres històrics. Propostes. Identificació dels elements singulars i exemples de tipologies representatives. Casos d'estudi: Tarragona i Tarraco, Santiago de Compostela i la Catedral, Granada i l'Alhambra, Barcelona i el Pla Cerdà, Elies Rogent i la Universitat de Barcelona.
Arqueologia i arquitectura. Metodologies d'aixecament i diagnòstic
3 ECTS. 18 hores lectives.
L'aixecament arquitectònic indirecte. El suport topogràfic. Fotogrametria terrestre. Instruments per a la presa de dades. Aixecament amb una fotografia. Aixecament amb un par fotogràfic. Ortofotografia. Làser escanner terrestre. La expressió de la restitució. Tipus i escales de documents a obtenir. Pràctiques amb càmeres mètriques i restituïdors analítics.
Anàlisi estratigràfic. Mètode Harris.
Arqueologia i arquitectura: el cas de Tarragona
Intervencions a la Tarragona Romana
Intervencions a les esglésies de Terrassa
Arquitectures de Barcelona
3 ECTS. 18 hores lectives.
Formació d'una identitat (650ac-1137). Naixement d'una capital. De la Barcelona pre-romànica al Gòtic català (800-1350). Triomf i decadència d'una capital (1350-1714). De la desfeta a la Renaixença. Mercantilisme i revolució industrial (1714-1888). La ciutat dels prodigis: Modernisme i Noucentisme (1888-1929). De les projeccions de la gran ciutat fins l'Autarquia (1929-1949). La Barcelona del Grup R (1949-1957). El desarrollismo (1957-1975) Transició democràtica i transformació olímpica (1975-1992) , heroisme i hedonisme (1988-1992). La crisi del Model Barcelona (1993-2004)
Gaudí: origen i formació. El Palau Güell, primera síntesi de joventut.
L'Escola de les Teresianes o la lògica constructiva com a base del projecte
La Casa Batlló, una tipologia residencial d'una casa reformada de l'Eixample.
La Casa Milà o l'arquitectura de la naturalesa.
El Parc Güell: del jardí de suburbi al Parc Urbà
La Cripta de la Colònia Güell.
La Sagrada Família.
Taller d'anàlisi de camp i representació del patrimoni construït
8 ECTS. 48 hores lectives.
Estudi d'exemples de centres històrics monumentals, subconjunts monumentals i/o monuments.
Treball de camp i d'arxiu consistent en la recollida de dades i documentació capaç de permetre l'anàlisi i la interpretació. Utilització de cartografies històriques i modernes. Utilització de fonts escrites, gràfiques i fotogràfiques.
Anàlisi de l'estructura urbana i del seu desenvolupament històric.
Anàlisi de les tipologies arquitectòniques.
Anàlisi dels elements arquitectònics i estudi dels sistemes constructius històrics.
Estratigrafies. Reconstruccions interpretatives del procés de transformació dels monuments i conjunts.
Anàlisi de les patologies.
Redacció de fitxes de catalogació i definició dels nivells de protecció.
Història i teoria de la restauració a Espanya (1836-2010)
5 ECTS. 37 hores lectives.
La restauració monumental al segle XIX a Catalunya i Espanya. Les desamortitzacions. Primeres visions romantico-literàries. Primers inventaris i comissions de monuments. Vicente Lampèrez, Juan de Madrazo, Elies Rogent, Domènech i Muntaner, Puig i Cadafalch, Adolf Florensa, Torres Balbàs, Jeroni Martorell, Juan Bautista Lázaro.
La Llei de 1933 sobre Defensa, conservació i acreixement del patrimoni històric espanyol. Intervencions posteriors a la guerra civil.
Les intervencions sobre el patrimoni del XIX i el XX. El patrimoni industrial i el patrimoni del Moviment Modern
Les lectures estructuralistes de la ciutat : Bologna i el Pla de Cervellatti. Aldo Rossi i la città anàloga.
El cas de Barcelona: la transformació dels barris sota l'ideal modernitzador, contradiccions d'un model. Els problemes de la refuncionalització. L'elitització de la ciutat.
La carta europea del Patrimoni arquitectònic (Amsterdam 1975).
Patologies, tècniques d'intervenció i accessibilitat
5 ECTS. 38 hores lectives.
Conceptes generals i causes principals: físiques, mecàniques, biològiques, químiques, humanes.
Lesions en murs, voltes i arcs de fàbrica. Fissures, despreniments i esquerdes. Anàlisi d'estabilitat i comportament mecànic d'arcs i voltes mitjançant l'estàtica gràfica. Mètodes avançats de modelat i anàlisi estructural.
La consolidació estructural: recomposició, millora, injeccions, contraforts, tirants, cosits, empresillats, cèrcols, coronacions. Bastides, cindris, estintolaments i apeos.
Humitat a les construccions antigues: capilaritat, filtració i condensació. Tractaments per ventilació, drenatge, higroconvecció, electromagnetisme, interceptació capilar i cambres d'aire.
Paraments i façanes als edificis antics. Brutícia, eflorescències, erosions, cuarteraments, esquarteraments, escrostonats. Neteja, lliscat, consolidació, protecció i reintegració de paraments consolidació, protecció i reintegració de paraments.
Oxidacions i corrosions. Neteja, protecció i reintegració d'estructures metàl.liques, baranes i ferratges. Deshidratació, podriment, trencament, insectes. Reparació, reforços, tractaments antixilòfags i reintegració de parts lígnees.
L'enllumenat d'espais i edificis patrimonials.
Anàlisi d'intervencions al patrimoni europeu
4 ECTS. 24 hores lectives.
Anàlisi d'intervencions al patrimoni clàssic:
Termes de Diocleciano i Palazzo Altemps.
Duomo de Prato i Catedral de Ruvo di Puglia (Bari).
Teatro Olimpico de Sabbioneta.
Sant'Eliggio degli Orefici i Castelo Sant'Angelo (Roma).
Palazzo della Ragione (Milano).
Capella de Santa Maria (Abbbazia della Novalesa, Torino).
Vila Barbaro (Vicenza).
Vila Biberatica i Palazzo Poli (Roma).
Anàlisi d'intervencions al patrimoni aragonès i català.
Anàlisi d'intervencions a l'arquitectura moderna a Holanda, Itàlia i Espanya.
Redacció i gestió de catàlegs i plans de protecció del patrimoni arquitectònic
4 ECTS. 30 hores lectives.
El patrimoni, culte modern. La valoració del patrimoni i la catalogació. Metodologies. Contradiccions entre el marc teòric i el marc legal. Estructura urbana i territorial. Delimitació d'àrees i unitats d'intervenció. Monuments, paisatges i teixits. Els nivells de protecció. El tractament dels entorns. Centres històrics. Ciutats monuments, conjunts i subconjunts.
Protecció del patrimoni cultural immoble: llei 9/1993 de Protecció del patrimoni cultural català. Béns culturals d'interès nacional (BCIN). Béns culturals d'interès local (BCIL). Procediments de declaració. Problemes entre el dret públic i el privat.
Instruments d'intervenció urbanística. Text refós de la Llei d'urbanisme 1/2005. Reglament de la Llei d'Urbanisme 305/2006. Planejament urbanístic general: plans directors. Plans d'ordenació urbanística municipal (POUM). Normes de Planejament, Programes d'actuació municipal. Planejament urbanísitic derivat: Plans parcials, urbanístics, plans parcials de delimitació, plans especials, catàleg de béns protegits, ordenances, projectes d'urbanització.
El Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i/o natural, i/o arqueològic. Categories i nivells de protecció. Els Béns d'Interès (BEI). Els Béns d'Interès Documental (BID). El Catàleg de Masies i Cases Rurals. Formes d'intervenció. Anàlisi dels plans especials de protecció i reforma interior dels centres històrics de Tarragona, Girona, Lleida i Barcelona.
Arxius, museografia i gestió del patrimoni
4 ECTS. 18 hores lectives.
Models administratius dels serveis de patrimoni de l'administració. Els informes de restauració. Anàlisi històric, cronològic i tècnic. Difusió dels treballs de restauració. Memòria dels treballs executats durant la restauració. El llibre de manteniment. Control de les patologies. El pressupost a l'obra de la restauració.
El treball d'arxiu. Les fonts. Arxius històrics familiars, municipals, provincials, nacionals, institucionals. Arxius administratius. Arxius fotogràfics. Arxius a Internet. Programari per el treball d'arxiu. Protocols per al tractament de dades.
La interpretació del patrimoni. La funció social i econòmica del patrimoni. La difusió i dinamització dels espais culturals i patrimonials. Els nous valors del patrimoni aplicats a les estratègies d'empresa
Taller de projectes d'intervenció
8 ECTS. 48 hores lectives.
Elaboració d'un projecte de restauració total o parcial d'un edifici descrit i analitzat al Taller d'anàlisi previ. El projecte es composa de plànols generals i de detall, memòria justificativa històrica, arquitectònica, funcional i tècnica (patologies, diagnòstic, propostes d'intervenció i incorporació d'elements nous).
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Alvarez Prozorovich, Fernando
  Doctor Arquitecte i Professor d'Història de l'Art i l'Arquitectura a l'ETSAB. Director del Máster del Restauració de Monuments (MRM) i professor del programa de Doctorat del Departament de Composició Arquitectònica. Coordinador de la Línia de recerca Història de l'art i de l'arquitectura (HAA). Professor convidat al Programa Postgrau Universidade Federal da Paraiba (UFPB-PPGAU) Coordinador del portal historiaenobres. Producció científica: http://eprints.upc.edu/producciocientifica/invest/178561

Professorat

 • Alvarez Prozorovich, Fernando
  Doctor Arquitecte i Professor d'Història de l'Art i l'Arquitectura a l'ETSAB. Director del Máster del Restauració de Monuments (MRM) i professor del programa de Doctorat del Departament de Composició Arquitectònica. Coordinador de la Línia de recerca Història de l'art i de l'arquitectura (HAA). Professor convidat al Programa Postgrau Universidade Federal da Paraiba (UFPB-PPGAU) Coordinador del portal historiaenobres. Producció científica: http://eprints.upc.edu/producciocientifica/invest/178561
 • Bestraten Castells, Sandra Cinta
  Arquitecta, professora de l'ETSAB - UPC. Matèries: Habitatge i Cooperació, Tecnologies de baix cost per la cooperació, Accessibilitat Urbana i Arquitectònica. Membre del Consell del Centre de Cooperació al Desenvolupament i de la Junta de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat (UPC). Vocal de la Junta Directiva de la Demarcació de Barcelona del COAC. Sòcia de Bestraten Hormias Arquitectura. Presidenta de Universitat Sense Fronteres (USF).
 • Buill Pozuelo, Felipe
  Doctor en Enginyeria Terreny, Cartogràfica i Geofísica. Professor titular de Fotogrametria en la EPSEB. Enginyer Tècnic en Topografia. Llicenciat en Geografia. Responsable del laboratori fotogrametria de la EPSEB
 • Carrascal Simón, Andreu
  Llicenciat en Geografia i Història per la UB. Màster en Arxivística per la UAB Membre del Bureau de la Secció d'Arquitectura del Consell Internacional d'Arxius ICA/S-AR. Autor del llibre: "Los documentos de arquitectura y cartografía. Qué son y cómo se tratan"
 • Casablancas Balazote, Carles Santiago
  Arquitecte per l'ETSAB de Barcelona.MSc en Conservació i Rehabilitació del Patrimoni Construït per la CUJAE-Càtedra Regional UNESCO Carib i Diplomat en Arquitectura Legal i Forense per la UPF. Ha desenvolupat la seva pràctica professional i acadèmica a Cuba (L'Havana), Irlanda (Dublín) i actualment Espanya (Barcelona) on exercita com professional independent especialitzat en temes de rehabilitació i restauració, havent treballat en béns catalogats de nivell BCIN i BCIL.
 • Costa Trost, Margarita
  Doctora arquitecta per la UPC. Professora Associada del Departament de Projectes Arquitectònics, ETSAB i docent en diferents Màsters de la UPC. Coautora del llibre: "La protecció del patrimoni cultural immoble. Guia per a l'elaboració dels catàlegs municipals de béns protegits", Diputació de Barcelona, 2009.
 • Duart i Llinares, Artur
  President executiu de Magma Serveis Culturals, SL
 • Graus Rovira, Ramon
  Arquitecte i Arquitecte tècnic. Professor d'història de l'arquitectura i la construcció al Departament de Composició Arquitectònica de la Universitat Politècnica de Catalunya des de 1999. Particularment interessat en les interdependències entre tècnica i arquitectura.
 • Guardia Bassols, Manel
  Doctor arquitecte. Professor titular de la UPC. Imparteix cursos d'Història de l'Art i de l'Arquitectura. Fa recerca en Història Urbana. Algunes publicacions: Espai i societat a la Barcelona pre-industrial, Editorial La Magrana, Barcelona, 1986 / Atlas Histórico de ciudades europeas. Vol. Península Ibérica, CCCB-Salvat, Barcelona, 1994 / Hacer ciudad a través de los mercados. Europa, siglos XIX i XX, MUHBA, Barcelona, 2010.
 • Hormias Laperal, Emilio
  Arquitecte, professor a l'EPSEB de la UPC. Assignatura: Diploma d'ampliació de Competències (DAC) en Rehabilitació. Soci de Bestraten Hormias Arquitectura. Coordinador de projectes de Universitat sense Fronteres (USF). Ha desenvolupat nombrosos estudis i plans d'accessibilitat ( Vilanova i la Geltrú , Tarragona , Barcelona i altres ) en col·laboració amb entitats públiques i associacions
 • Hostench Ruiz, Oriol
  Arquitecte per l'ETSAB. Màster en Teoria i Història del Departament de Composició Arquitectònica de la'ETSAB i actualment doctorand pel mateix departament. Membre del grup de recerca de l'Arxiu Crític del Model Barcelona. Professor col·laborador de l'assignatura Història de l'Art i l'Arquitectura III i professor del Taller d'anàlisi de camp i representació del Patrimoni construït del Màster de Restauració de Monuments.
 • Huerta Fernández, Santiago
  Doctor arquitecte. Professor titular de Projecte i Càlcul d'Estructures en l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Madrid (ETSAM-UPM). Consultor en l'Anàlisi de Construccions Històriques. Cofundador i president de la Societat Espanyola d'Història de la Construcció (SEDHC). Director del Màster en Estructures de l'Edificació de la UPM. Director de publicacions de l'Institut Juan de Herrera.
 • Julià i Torné, Montserrat
  Llicenciada en Història de l'Art per la UB. Postgrau Formes d'Anàlisi i intervenció en el Patrimoni Construït (FAIPAC) de la UPC. Actualment és directora de biblioteca i pertany al Grup de Biblioteques Catalanes Associades a la UNESCO. Coautora del Lèxic bàsic de restauració arquitectònica.
 • Magrinyà Torner, Francesc
  Enginyer de Camins (UPC 1988). Doctor en Urbanisme (ENPC Paris I Sorbonne, 2002). Professor d'urbanisme en el Departament d'Infrastructures del Transport i Territori (UPC). Director tècnic exposició Mostra Cerdà. Urbs i Territori (1994). Comissari de l'exposició Cerdà 150 anys de modernitat (2010).
 • Manzano Saló, Marc
  Arquitecte. Secció de Conservació i Millora del Patrimoni. Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.
 • Martínez Díez, Pablo
  Arquitecte per l'ETSAB (UPC), co-fundador de l'estudi 300.000kms / s on es realitzen projectes d'arquitectura transdisciplinars, des del planejament territorial fins al disseny industrial passant per la il·luminació d'espais. Entre els seus projectes d'il·luminació figuren el Palau de la Música, la Catedral de Sant Diumenge de la Calçada i el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, entre d'altres.
 • Menchón Bes, Joan Josep
  Arqueòleg, Llicenciat en Història Antiga i Arqueologia per la Universitat de Barcelona (1989). Màster en Gestió de Patrimoni per la UB (1993). Coordinador de treballs arqueològics a la Catedral i el patrimon gòtic i romà de Tarragona. És Arqueòleg municipal de l'Ajuntament de Tarragona
 • Montón Lecumberri, Joaquín
  Doctor Arquitecte Tècnic per la UPC. Professor del Departament de Construccions Arquitectòniques II de la UPC, a l'EPSEB. Professor convidat en cursos del Col · legi d'Arquitectes de Catalunya, i del Col · legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació de Barcelona. Pertany al grup de recerca GICITED de la UPC. La seva activitat professional se centra en l'anàlisi, degradació i comportament dels materials de l'Edificació Existent, especialment de la fusta.
 • Navas i Ferrer, Teresa
  Doctora en Geografia per la Universitat de Barcelona. Professora d¿Història de l¿Urbanisme i de les Obres Públiques a la Universitat Politècnica de Catalunya. La seva recerca s¿ha centrat en història urbana de Barcelona, història de l¿Enginyeria Civil i Gestió del Patrimoni Cultural. Entre 1992 i 2010 va treballar al Departament de Recerca i Exposicions del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). És coordinadora del Bloc de formats expositius dins el Màster en Història i Comunicació Cultural (UB). Ha publicat el llibre Història de les carreteres del territori de Barcelona (2007) i ha estat comissària de diverses exposicions com La política pràctica: Cerdà i la Diputació de Barcelona (2009) i Els carrers del territori. 150 anys de carreteres de la Diputació de Barcelona (2013).
 • Paricio Casademunt, Antoni
  Doctor Arquitecte i Arquitecte Tècnic, i professor del Departament de Construccions Arquitectòniques I de la UPC (ETSAV) Ha estat responsable de l'àrea de Formació Permanent de l'ITeC. La seva activitat professional s'ha complementat en la direcció d'obres, en l'estudi històric i en la rehabilitació del parc edificat. El seu àmbit de recerca actual és la tipologia de la casa de cós. És membre de la comissió d'experts del certificat DAU de productes de la construcció de l'ITeC
 • Roca Fabregat, Pere
  BEng. MSc. PE. PhD. Catedràtic d'Enginyeria de la Construcció de la UPC. Activitat docent, investigadora i de transferència de tecnologia en anàlisi estructural i rehabilitació de construccions històriques i de maçoneria, incloent models numèrics avançats i assajos. Solucions innovadores de rehabilitació; s'han promogut i supervisat aplicacions pràctiques en construccions patrimoni de la humanitat. 20 tesis doctorals, algunes relacionades amb l'enginyeria sísmica. Més de 250 treballs d'investigació publicats en revistes científiques i presentats a congressos científics. Nombrosos projectes de recerca (nacionals i internacionals) finançats amb fons públics i privats, havent estat promotor i coordinador en molts d'ells. Membre del comitè ISCARSAH en Anàlisi i Restauració d'Estructures de Patrimoni Arquitectònic del Consell Internacional de Monuments i Llocs (ICOMOS) des de 2001.
 • Rosell Amigó, Joan Ramon
  Joan Ramon Rosell i Amigó, Dr Arquitecte, Arquitecte tècnic i Enginyer en Organització Industrial. Professor TU del Departament de Construccions Arquitectòniques II de la UPC. Especialista en materials de construcció, patologia dels materials i expert en diagnosi d'edificacions. Professor de les assignatures de Materials de Construcció, Diagnosi en rehabilitació. Director del Laboratori de Materials de l'EPSEB-UPC i membre del grup de recerca GICITED. Autor i coautor de diferents treballs de recerca relacionats amb els materials de construcció i amb els processos de diagnosi, publicats en diferents llibres i articles científics
 • Rovira i Pons, Pere
  Conservador-restaurador de Béns Culturals. Llicenciat en Belles Arts (UB, 1988), especialitat de Conservació i Restauració. Responsable de l'àrea de pintura mural i escultura en pedra del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC). Conservador de patrimoni artístic i decoratiu integrat a l'arquitectura i coordinador de projectes de conservació-restauració associats a la restauració arquitectònica.
 • Salada Rubió, Lluís
  Biòleg i Màster en Gestió Ambiental per la UAB. Consultor d'ARDA Gestió i Estudis Ambientals, consultoria mediambiental des de fa més de 20 anys.
 • Santamaria i Varas, Mar
  Arquitecta per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, de la UPC. Centra la seva activitat professional en l'àmbit de l'espai públic, el paisatge i l'ordenació del territori. És investigadora i docent del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori i ha participat com professora convidada en diversos seminaris internacionals.
 • Solsona Piña, Enric
  Arquitecte Superior, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, UPC, 1974. Enginyer Tècnic, 1967. Màster Restauració de Monuments. UPC, 1991. Projectes d'urbanisme i restauració d'edificis declarats d'interès cultural local (BCIL), nacional (BCIN) i per la UNESCO, entre els quals cal ressenyar: Nativitat de Durro (Vall de Boí), Santa Maria del Mar (Barcelona), Seu Vella (Lleida), Muralles i Universitat (Cervera).
 • Vilanova Omedas, Antoni
  Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i Màster en Patologia, Diagnosi i Tècniques de Rehabilitació i Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). President de l'Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) del Col·legi d¿Arquitectes de Catalunya (COAC); membre de l'Oficina del Paisatge i l'Urbanisme del COAC; de la Comissió Tècnica del Pla Especial de Patrimoni Industrial del Poblenou (Ajuntament de Barcelona) i de la Junta Directiva de l'Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya (AMCTAIC).
 • Viñas i Manuel, Enrique
  Doctor en Arquitectura. Máster en Arquitectura del paisatge ETSAB. Membre de número de la Sociedad Española de Historia de la construcción-SEHC, de la Asociación Española de Jardinería y Arte Paisajístico -AEJAP i membre fundador de l'Associació per a la defensa cívica del Patrimòni cultural-SOS Monuments

Informació general

Crèdits
60 ECTS (392 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:04/10/2017Fi classes:09/06/2018Fi programa: 03/10/2018
Horari
Dimecres  15:30 a 21:00Dijous  15:30 a 21:00Divendres  15:30 a 21:00
Dissabte: una sortida mensual d'estudi de camp
Lloc de realització
ETSAB - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Av. Diagonal, 649. Edifici A
Barcelona
Persona de contacte
Oriol Hostench Ruiz

Telèfon: (34) 93 636 03 83
master.mrm@upc.edu
Horari d'atenció: Divendres de 10.00 a 14.00h al telèfon 93 401 63 63.
Més informació a: http://mrmbcn.net/
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Màster tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
6.600 €
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa
Altres

.

 

Entitats relacionades

Socis estratègics