Restauració de Monuments d'Arquitectura > Barcelona > Màster > UPC School > Imprimir -

Restauració de Monuments d'Arquitectura

Màster Presencial.

Presentació

29a EDICIÓ
UPC School

El programa de Màster en Restauració de Monuments d'Arquitectura, té més de 25 anys d'experiència i s'ha anat adaptant a les circumstàncies del mercat de la restauració de monuments històrics i la gestió patrimonial. Aquest ensenyament especialitzat és avui encara més necessari i urgent que fa 25 anys. Es tracta d'un procés interdisciplinar, que combina sabers tècnics amb coneixements humanístics i que apunta a un professional capaç de reunir en les seves intervencions qualitats estètiques, funcionals i de solidesa que permetin que l'edifici patrimonial es projecti cap a una nova vida útil a la comunitat. La bossa de graduats supera ja els 250 professionals que continuen treballant i desenvolupant funcions de responsabilitat a Espanya i altres països. 

L'assistència a congressos, les publicacions d'alguns dels docents i dels directors, la participació en taules rodones, els contactes amb l'administració competent en aquest camp, les visites i contactes amb els professionals i artesans relacionats ens permeten copsar les necessitats del mercat i reaccionar davant dels canvis, incorporant els especialistes capaços d'aportar aquests nous coneixements.

Objectius

•  Preparar tècnics amb criteri i competència professional per poder valorar el grau d'importància dels monuments, subconjunts i conjunts monumentals, per tal de poder-los restaurar i intervenir en la reforma interior dels centres històrics.
•  Reconèixer la identitat de les patologies per poder intervenir de forma respectuosa en la restauració dels monuments i amb les tècniques més adequades.

A qui va dirigit?

Es recomana experiència o estudis previs vinculats al patrimoni històric, artístic i arquitectònic des del camp de la Història, la Història de l'Art i de l'Arquitectura, l'Arquitectura, la Enginyeria Civil o la Restauració.

Mòduls

Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

Formes d'Anàlisi i Intervenció en el Patrimoni Construït (FAIPAC)

Postgrau presencial. Data d'inici: 02/10/2019. Barcelona

Continguts

Assignatures

Història i teoria de la restauració, des dels seus orígens fins la Carta de Venècia
5 ECTS. 38 hores lectives.
Els monuments i la forma de la història. La pertinença a un contínuum temporal i espacial. Historicitat del monument. Relacions entre historiografia, anàlisi històric, desenvolupament sociopolític, conservació i restauració de monuments.
La valoració del patrimoni monumental abans del segle XIX. Conservacionisme vs intervencionisme al segle XIX Stern i Valadier. Viollet-le-Duc. John Ruskin.
El relativisme vienès: Alois Riegl i Max Dvòrak.
La restauració a Itàlia des de finals del XIX fins el 1930. Camillo Boito i el Restauro Modern, Gustavo Giovannonni i el Restauro científic, Luca Beltrami i el Restauro Històric.
La generalització del concepte de monument. Carta d'Atenes (1931) Taula rasa o respecte per les preexistències històriques i ambientals.
Cesare Brandi i la Carta de Venècia (1964). La restauració integrada. Roberto Pane i la Restauració crítica.
La restauració arquitectònica com a disciplina autònoma. Llacunes i reintegracions. Addicions. Pàtines. Reconstruccions. Anastilosi. Agregats. Reproduccions. Còpies.
El saber constructiu: materials i tècniques
5 ECTS. 38 hores lectives.
La tècnica en la memòria de l'arquitectura. Evolució dels elements i procediments constructius tradicionals.
Estructures verticals. Murs de pedra en sec, tàpia, tova, carreus, maó, mixt. Pòrtics, arcs i voltes: tipologies, traçats i construcció. La volta gòtica i el seu traçat. La volta a la catalana. Fonaments.
Estructures horitzontals: Forjats, teulades i terrats, escales.
La fusta: Fusteria grossa i d'obra. Medis auxiliars, Encavallades de coberta, ràfecs i canalons d'obra.
Façanes i ornaments. Revestiments i pintures. Balcons, dintells, capitells, cornises, arcs, fusteries i reixeries. Paviments de pedra, fusta, ceràmica.
La pintura mural i la decoració arquitectònica: definició, tipus i materials. Conservació i restauració.
Les tècniques del segle XIX i XX. El cas de Catalunya.
Morfologia urbana i intervenció en els centres històrics
6 ECTS. 37 hores lectives.
Formes d'anàlisi de la ciutat heretada. Interescalaritat. Situació i emplaçament. Interdependència entre traçat urbà, parcel·lari, tipologia i sistemes constructius. Elements urbans bàsics. Categorització urbana. La singularitat dels centres històrics: locus, elements primaris, àrees d'estudi i la ciutat per parts. Assentaments primaris, secundaris i terciaris.
Formes d'intervenció als centres històrics. Propostes. Identificació dels elements singulars i exemples de tipologies representatives. Casos d'estudi: Tarragona i Tarraco, Santiago de Compostela i la Catedral, Granada i l'Alhambra, Barcelona i el Pla Cerdà, Elies Rogent i la Universitat de Barcelona.
Arqueologia i arquitectura. Metodologies d'aixecament i diagnòstic
3 ECTS. 18 hores lectives.
L'aixecament arquitectònic indirecte. El suport topogràfic. Fotogrametria terrestre. Instruments per a la presa de dades. Aixecament amb una fotografia. Aixecament amb un par fotogràfic. Ortofotografia. Làser escaner terrestre. L'expressió de la restitució. Tipus i escales de documents a obtenir. Pràctiques amb càmeres mètriques i restituïdors analítics.
Anàlisi estratigràfic. Mètode Harris.
Arqueologia i arquitectura: el cas de Tarragona.
Intervencions a la Tarragona Romana.
Intervencions a les esglésies de Terrassa.
Arquitectures de Barcelona
3 ECTS. 18 hores lectives.
Formació d'una identitat (650ac-1137). Naixement d'una capital. De la Barcelona pre-romànica al Gòtic català (800-1350). Triomf i decadència d'una capital (1350-1714). De la derrota a la Renaixença. Mercantilisme i revolució industrial (1714-1888). La ciutat dels prodigis: Modernisme i Noucentisme (1888-1929). De les projeccions de la gran ciutat fins l'Autarquia (1929-1949). La Barcelona del Grup R (1949-1957). El desarrollismo (1957-1975) Transició democràtica i transformació olímpica (1975-1992) , heroisme i hedonisme (1988-1992). La crisi del Model Barcelona (1993-2004)
Gaudí: origen i formació. El Palau Güell, primera síntesi de joventut.
L'Escola de les Teresianes o la lògica constructiva com a base del projecte.
La Casa Batlló, una tipologia residencial d'una casa reformada de l'Eixample.
La Casa Milà o l'arquitectura de la naturalesa.
El Parc Güell: del jardí de suburbi al Parc Urbà.
La Cripta de la Colònia Güell.
La Sagrada Família.
Taller d'anàlisi de camp i representació del patrimoni construït
8 ECTS. 48 hores lectives.
Estudi d'exemples de centres històrics monumentals, subconjunts monumentals i/o monuments.
Treball de camp i d'arxiu consistent en la recollida de dades i documentació capaç de permetre l'anàlisi i la interpretació. Utilització de cartografies històriques i modernes. Utilització de fonts escrites, gràfiques i fotogràfiques.
Anàlisi de l'estructura urbana i del seu desenvolupament històric.
Anàlisi de les tipologies arquitectòniques.
Anàlisi dels elements arquitectònics i estudi dels sistemes constructius històrics.
Estratigrafies. Reconstruccions interpretatives del procés de transformació dels monuments i conjunts.
Anàlisi de les patologies.
Redacció de fitxes de catalogació i definició dels nivells de protecció.
Història i teoria de la restauració a Espanya (1836-2010)
5 ECTS. 37 hores lectives.
La restauració monumental al segle XIX a Catalunya i Espanya. Les desamortitzacions. Primeres visions romantico-literàries. Primers inventaris i comissions de monuments. Vicente Lampèrez, Juan de Madrazo, Elies Rogent, Domènech i Muntaner, Puig i Cadafalch, Adolf Florensa, Torres Balbàs, Jeroni Martorell, Juan Bautista Lázaro.
La Llei de 1933 sobre Defensa, conservació i acreixement del patrimoni històric espanyol. Intervencions posteriors a la guerra civil.
Les intervencions sobre el patrimoni del XIX i el XX. El patrimoni industrial i el patrimoni del Moviment Modern.
Les lectures estructuralistes de la ciutat: Bologna i el Pla de Cervellatti. Aldo Rossi i la città anàloga.
El cas de Barcelona: la transformació dels barris sota l'ideal modernitzador, contradiccions d'un model. Els problemes de la refuncionalització. L'elitització de la ciutat.
La carta europea del Patrimoni arquitectònic (Amsterdam 1975).
Patologies, tècniques d'intervenció i accessibilitat
5 ECTS. 38 hores lectives.
Conceptes generals i causes principals: físiques, mecàniques, biològiques, químiques, humanes.
Lesions en murs, voltes i arcs de fàbrica. Fissures, despreniments i esquerdes. Anàlisi d'estabilitat i comportament mecànic d'arcs i voltes mitjançant l'estàtica gràfica. Mètodes avançats de modelat i anàlisi estructural.
La consolidació estructural: recomposició, millora, injeccions, contraforts, tirants, cosits, empresillats, cèrcols, coronacions. Bastides, cindris, estintolaments i fitacions.
Humitat a les construccions antigues: capilaritat, filtració i condensació. Tractaments per ventilació, drenatge, higroconvecció, electromagnetisme, interceptació capilar i cambres d'aire.
Paraments i façanes als edificis antics. Brutícia, eflorescències, erosions, cuarteraments, esquarteraments, escrostonats. Neteja, lliscat, consolidació, protecció i reintegració de paraments.
Oxidacions i corrosions. Neteja, protecció i reintegració d'estructures metàl.liques, baranes i ferratges. Deshidratació, podriment, trencament, insectes. Reparació, reforços, tractaments antixilòfags i reintegració de parts lígnees.
L'enllumenat d'espais i edificis patrimonials.
Anàlisi d'intervencions al patrimoni europeu
4 ECTS. 24 hores lectives.
Anàlisi d'intervencions al patrimoni clàssic:
Termes de Diocleciano i Palazzo Altemps.
Duomo de Prato i Catedral de Ruvo di Puglia (Bari).
Teatre Olímpic de Sabbioneta.
Sant'Eliggio degli Orefici i Castelo Sant'Angelo (Roma).
Palazzo della Ragione (Milano).
Capella de Santa Maria (Abbbazia della Novalesa, Torino).
Vila Barbaro (Vicenza).
Vila Biberatica i Palazzo Poli (Roma).
Anàlisi d'intervencions al patrimoni aragonès i català.
Anàlisi d'intervencions a l'arquitectura moderna a Holanda, Itàlia i Espanya.
Redacció i gestió de catàlegs i plans de protecció del patrimoni arquitectònic
4 ECTS. 30 hores lectives.
El patrimoni, culte modern. La valoració del patrimoni i la catalogació. Metodologies. Contradiccions entre el marc teòric i el marc legal. Estructura urbana i territorial. Delimitació d'àrees i unitats d'intervenció. Monuments, paisatges i teixits. Els nivells de protecció. El tractament dels entorns. Centres històrics. Ciutats monuments, conjunts i subconjunts.
Protecció del patrimoni cultural immoble: llei 9/1993 de Protecció del patrimoni cultural català. Béns culturals d'interès nacional (BCIN). Béns culturals d'interès local (BCIL). Procediments de declaració. Problemes entre el dret públic i el privat.
Instruments d'intervenció urbanística. Text refós de la Llei d'urbanisme 1/2005. Reglament de la Llei d'Urbanisme 305/2006. Planejament urbanístic general: plans directors. Plans d'ordenació urbanística municipal (POUM). Normes de Planejament, Programes d'actuació municipal. Planejament urbanístic derivat: Plans parcials, urbanístics, plans parcials de delimitació, plans especials, catàleg de béns protegits, ordenances, projectes d'urbanització.
El Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i/o natural, i/o arqueològic. Categories i nivells de protecció. Els Béns d'Interès (BEI). Els Béns d'Interès Documental (BID). El Catàleg de Masies i Cases Rurals. Formes d'intervenció. Anàlisi dels plans especials de protecció i reforma interior dels centres històrics de Tarragona, Girona, Lleida i Barcelona.
Arxius, museografia i gestió del patrimoni
4 ECTS. 18 hores lectives.
Models administratius dels serveis de patrimoni de l'administració. Els informes de restauració. Anàlisi històric, cronològic i tècnic. Difusió dels treballs de restauració. Memòria dels treballs executats durant la restauració. El llibre de manteniment. Control de les patologies. El pressupost a l'obra de la restauració.
El treball d'arxiu. Les fonts. Arxius històrics familiars, municipals, provincials, nacionals, institucionals. Arxius administratius. Arxius fotogràfics. Arxius a Internet. Programari per el treball d'arxiu. Protocols per al tractament de dades.
La interpretació del patrimoni. La funció social i econòmica del patrimoni. La difusió i dinamització dels espais culturals i patrimonials. Els nous valors del patrimoni aplicats a les estratègies d'empresa.
Taller de projectes d'intervenció
8 ECTS. 48 hores lectives.
Elaboració d'un projecte de restauració total o parcial d'un edifici descrit i analitzat al Taller d'anàlisi previ. El projecte es composa de plànols generals i de detall, memòria justificativa històrica, arquitectònica, funcional i tècnica (patologies, diagnòstic, propostes d'intervenció i incorporació d'elements nous).
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Alvarez Prozorovich, Fernando
  Doctor Arquitecte i professor d'Història de l'Art i l'Arquitectura a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Director del Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació de la UPC. Professor convidat al programa de postgrau Universidade Federal da Paraíba (UFPB-PPGAU). Coordinador del portal www.historiaenobres.net. Producció científica: http://eprints.upc.edu/producciocientifica/invest/178561.

Professorat

 • Alvarez Prozorovich, Fernando
  Doctor Arquitecte i professor d'Història de l'Art i l'Arquitectura a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Director del Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació de la UPC. Professor convidat al programa de postgrau Universidade Federal da Paraíba (UFPB-PPGAU). Coordinador del portal www.historiaenobres.net. Producció científica: http://eprints.upc.edu/producciocientifica/invest/178561.
 • Arroyo Casals, Pau
  És llicenciat en Belles Arts en l'especialitat de conservació-restauració de béns culturals (UB) i Màster en Restauració de Monuments d'Arquitectura i d'Enginyeria Civil MRM (UPC). Ha realitzat estudis per a la conservació i la valorització de monuments històrics, així com projectes de restauració i intervencions de conservació-restauració de diversos béns del patrimoni arquitectònic. Actualment és administrador i director tècnic de l'empresa Lesena, Servei Integral al Patrimoni, SL i professor associat del Grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals de la UB.
 • Bestraten Castells, Sandra Cinta
  Arquitecta, professora de l'ETSAB (UPC). Matèries: Habitatge i Cooperació, Tecnologies de baix cost per la cooperació, Accessibilitat Urbana i Arquitectònica. Membre del Consell del Centre de Cooperació al Desenvolupament i de la Junta de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat (UPC). Vocal de la Junta Directiva de la Demarcació de Barcelona del COAC. Sòcia de Bestraten Hormias Arquitectura. Presidenta de Universitat Sense Fronteres (USF).
 • Buill Pozuelo, Felipe
  Doctor por la UPC. Professor titular de Fotogrametria en la EPSEB (UPC). Enginyer Tècnic en Topografia. Llicenciat en Geografia. Responsable del laboratori de fotogrametria de la EPSEB.
 • Carrascal Simón, Andreu
  Llicenciat en Geografia i Història per la UB. Màster en Arxivística per la UAB. Membre del Bureau de la Secció d'Arquitectura del Consell Internacional d'Arxius ICA/S-AR. Autor del llibre: "Los documentos de arquitectura y cartografía. Qué son y cómo se tratan".
 • Casablancas Balazote, Carles Santiago
  Arquitecte per l'ETSAB (UPC). MSc en Conservació i Rehabilitació del Patrimoni Construït per la CUJAE-Càtedra Regional UNESCO Carib i Diplomat en Arquitectura Legal i Forense per la UPF. Ha desenvolupat la seva pràctica professional i acadèmica a Cuba (L'Havana), a Irlanda (Dublín) i actualment a Espanya (Barcelona) on exercita com a professional independent especialitzat en temes de rehabilitació i restauració, havent treballat en béns catalogats de nivell BCIN i BCIL.
 • Costa Trost, Margarita
  Doctora Arquitecta per la UPC. Professora Associada del Departament de Projectes Arquitectònics, ETSAB (UPC) i docent en diferents màsters de la UPC. Coautora del llibre: "La protecció del patrimoni cultural immoble. Guia per a l'elaboració dels catàlegs municipals de béns protegits", Diputació de Barcelona, 2009.
 • Díaz Gómez, Cèsar
  Dr. arquitecte. Ha estat professor catedràtic de Construccions Arquitectòniques i coordinador del Màster universitari de Tecnologia a l'Arquitectura (ETSAB / UPC) i de cursos de postgrau sobre rehabilitació a l'Escola Sert del COAC. Entre les seves publicacions cal destacar: Inspecció i diagnosi. Pautes per a la intervenció en edificis d'habitatges (Escola Sert, COAC, 2003), Intervencions en el patrimoni arquitectònic modern a Catalunya (Ed. UPC, 2017) i La transformació dels edificis industrials tèxtils a Catalunya (Ed. UPC, 2017).
 • Flores Gomez, Ricardo
  L'estudi Flores & Prats està dedicat a la confrontació de la teoria i la pràctica acadèmica amb l'activitat projectual i constructiva. Ha obtingut diversos premis internacionals: el Grand Award a la Millor Obra d'Arquitectura al Summer Show de la Royal Academy of Arts de Londres 2009, el Premi d'Arquitectura Ciutat de Barcelona 2016 per la seva obra Sala Beckett / Obrador Internacional de Dramatúrgia i ha estat exposat en la Biennal d'Arquitectura de Venècia 2012, 2014 i 2016. Ricardo i Eva són professors associats a l'ETSAB-UPC.
 • Garcia Belmonte, Bàrbara
  Arquitecte per l'ETSAB-UPC. Diploma d'estudis avançats de suficiència investigadora pel tema "Arquitectura i Memòria: (re)presentar el lloc", Departament de Projectes Arquitectònics, UPC.
 • González García, Reinald
  Doctor en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona on ha impartit classes. També ha sigut docent de la UAB i del programa de doctorat d'arquitectura del de la ESARQ. Els darrers anys ha estat professor associat del Màster de Gestió del Patrimoni Cultural de la Universitat de Barcelona. Soci i fundador de Veclus, s.l., empresa dedicada a l'estudi i recerca del patrimoni construït català des de 1987 i amb més de mil edificacions estudiades dins l'àmbit català i especialment a la ciutat de Barcelona. Ha participat directament en diferents projectes de restauració de BCIN's.
 • Graus Rovira, Ramon
  Arquitecte i Arquitecte tècnic. Professor d'Història de l'Arquitectura i la Construcció al Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació de la Universitat Politècnica de Catalunya des de 1999. Particularment interessat en les interdependències entre tècnica i arquitectura.
 • Guardia Bassols, Manel
  Doctor Arquitecte. Professor titular de la UPC. Imparteix cursos d'Història de l'Art i de l'Arquitectura. Fa recerca en Història Urbana. Algunes publicacions: "Espai i societat a la Barcelona pre-industrial", Editorial La Magrana, Barcelona, 1986; "Atlas Histórico de ciudades europeas", Vol. Península Ibérica, CCCB-Salvat, Barcelona, 1994; "Hacer ciudad a través de los mercados. Europa, siglos XIX i XX", MUHBA, Barcelona, 2010.
 • Hormias Laperal, Emilio
  Arquitecte, professor a l'EPSEB (UPC). Imparteix l'assignatura "Diploma d'ampliació de Competències (DAC) en Rehabilitació". Soci de Bestratén Hormias Arquitectura. Coordinador de projectes de Universitat sense Fronteres (USF). Ha desenvolupat nombrosos estudis i plans d'accessibilitat (Vilanova i la Geltrú, Tarragona, Barcelona i altres) en col·laboració amb entitats públiques i associacions.
 • Hostench Ruiz, Oriol
  Arquitecte per l''ETSAB (UPC). Màster en Teoria i Història del Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació de l''ETSAB i actualment, doctorand pel mateix departament. Membre del grup de recerca de l'Arxiu Crític del Model Barcelona. Professor del Taller d'anàlisi de camp i representació del Patrimoni construït i coordinador tècnic del Màster en Restauració de Monuments d'Arquitectura.
 • Huerta Fernández, Santiago
  Doctor Arquitecte. Professor titular de Projecte i Càlcul d'Estructures en l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Madrid (ETSAM-UPM). Consultor en l'Anàlisi de Construccions Històriques. Cofundador i president de la Societat Espanyola d'Història de la Construcció (SEDHC). Director del Màster en Estructures de l'Edificació de la UPM. Director de publicacions de l'Institut Juan de Herrera.
 • Ibarz Pascual, Anna
  Arquitecta per l'ETSAB-UPC. Diplôme d'Spécialisation et Aprofondissement en Architecture et Patrimoine de l'École d'Hauts Études de Chaillot. Màster en Gestió Cultural per la Universitat de Barcelona. Des de 2008 desenvolupa la seva activitat professional en l'àmbit de la rehabilitació, restauració i conservació dels patrimonis, en edificis catalogats BCIL, BCIN i patrimoni UNESCO.
 • Julià i Torné, Montserrat
  Llicenciada en Història de l'Art per la UB. Postgrau Formes d'Anàlisi i Intervenció en el Patrimoni Construït (FAIPAC) de la UPC. Actualment és directora de biblioteca i pertany al Grup de Biblioteques Catalanes Associades a la UNESCO. Coautora de "Lèxic bàsic de restauració arquitectònica".
 • Lahuerta Alsina, Juan José
  Dr. arquitecte i professor d'Història de l'Art i l'Arquitectura a l'ETSAB -UPC. Ha estat membre del Collegio Docenti della Scuola Dottorati del Istituto Universitario di Architettura IUAV (Venècia), i titular de la King Juan Carlos I Chair of Spanish Culture and Civilization de la New York University. Entre 2013 i 2016 fou cap de col·leccions del MNAC (Museu Nacional d'Art de Catalunya). Actualment és el director de la Càtedra Gaudí, ETSAB, UPC.
 • Manzano Saló, Marc
  Arquitecte. Secció de Conservació i Millora del Patrimoni. Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.
 • Maristany Carreras, Jordi
  Doctor Arquitecte. Professor titular del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Ha estat cap del Departament d'Estructures Arquitectòniques i és membre del grup de recerca LITA (Laboratori de la Innovació i Tecnologia a l'Arquitectura). És professor de diversos cursos de Postgrau i Màster. Ha participat en projectes destacats com l'Institut Català de la Recerca de l'Aigua (ICRA) al Parc Científic i Tecnològic de Girona o la rehabilitació integral de la "Estació del Nord" de Barcelona.
 • Martínez Díez, Pablo
  Arquitecte per l'ETSAB (UPC). Co-fundador de l'estudi 300.000kms/s on es realitzen projectes d'arquitectura transdisciplinars, des del planejament territorial fins al disseny industrial passant per la il·luminació d'espais. Entre els seus projectes d'il·luminació figuren el Palau de la Música, la Catedral de Sant Diumenge de la Calçada i el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, entre d'altres.
 • Menchón Bes, Joan Josep
  Arqueòleg, Llicenciat en Història Antiga i Arqueologia per la Universitat de Barcelona (1989). Màster en Gestió de Patrimoni per la UB (1993), arqueología medieval (1995) i postgrau en cerámica medieval i postmedieval (1996). Cap tècnic de patrimoni històric de l'ajuntament de Tarragona. Especialista en arqueología romana i medieval, gestió del patrimoni. Coordinador i director de treballs arqueològics i intervenció del patrimoni.
 • Montón Lecumberri, Joaquín
  Doctor Arquitecte Tècnic per la UPC. Professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC, a l'EPSEB. Professor convidat en cursos del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, i del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació de Barcelona. Pertany al grup de recerca GICITED de la UPC. La seva activitat professional se centra en l'anàlisi, degradació i comportament dels materials de l'Edificació Existent, especialment de la fusta.
 • Navas i Ferrer, Teresa
  Doctora en Geografia i Llicenciada en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona (UB). Professora associada del Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura (THATC) de la UPC. La seva recerca s'ha centrat en història urbana de Barcelona i la seva àrea metropolitana, història de l'Enginyeria Civil i Gestió del Patrimoni Cultural. Treballa al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) com a gestora cultural i, des del 2015, vinculada al projecte del Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà del CCCB.
 • Paricio Casademunt, Antoni
  Doctor Arquitecte i Arquitecte Tècnic. Professor de Tecnologia a l'Arquitectura. Actualment, exerceix com a professor del Màster de Restauració de Monuments d'Arquitectura de la UPC School, del Màster de Rehabilitació del COAATEEB, i de l'Escola Sert del COAC. Director acadèmic del Postgrau de Patologia i Estudi Estructural del COAATEEB. Ha estat responsable de l'àrea de Formació Permanent de l'ITeC. Ha publicat: "Secrets d'un Sistema Constructiu: l'Eixample" (1ª Edició 2001, 2ª edició 2008) i "La casa de cós al Maresme" (2017). L'àmbit d'investigació s'ha centrat en l'arquitectura i la construcció del segle XIX i XX.
 • Roca Fabregat, Pere
  BEng. MSc. PE. PhD. Catedràtic d'Enginyeria de la Construcció de la UPC. Activitat docent, investigadora i de transferència de tecnologia en anàlisi estructural i rehabilitació de construccions històriques i de maçoneria, incloent models numèrics avançats i assajos. Solucions innovadores de rehabilitació; s'han promogut i supervisat aplicacions pràctiques en construccions patrimoni de la humanitat. 20 tesis doctorals, algunes relacionades amb l'enginyeria sísmica. Més de 250 treballs d'investigació publicats en revistes científiques i presentats a congressos científics. Nombrosos projectes de recerca (nacionals i internacionals) finançats amb fons públics i privats, havent estat promotor i coordinador en molts d'ells. Membre del comitè ISCARSAH en Anàlisi i Restauració d'Estructures de Patrimoni Arquitectònic del Consell Internacional de Monuments i Llocs (ICOMOS) des de 2001.
 • Rosell Amigó, Joan Ramon
  Dr. Arquitecte, Arquitecte Tècnic i Enginyer en Organització Industrial. Professor titular del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Especialista en materials de construcció, patologia dels materials i expert en diagnosi d'edificacions. Professor de les assignatures de Materials de Construcció, Diagnosi en Rehabilitació. Director del Laboratori de Materials de l'EPSEB (UPC) i membre del grup de recerca GICITED. Autor i coautor de diferents treballs de recerca relacionats amb els materials de construcció i amb els processos de diagnosi, publicats en diferents llibres i articles científics.
 • Rovira i Pons, Pere
  Conservador-restaurador de Béns Culturals. Llicenciat en Belles Arts (UB, 1988), especialitat de Conservació i Restauració. Responsable de l'àrea de pintura mural i escultura en pedra del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC). Conservador de patrimoni artístic i decoratiu integrat a l'arquitectura i coordinador de projectes de conservació-restauració associats a la restauració arquitectònica.
 • Salada Rubió, Lluís
  Biòleg i Màster en Gestió Ambiental per la UAB. Consultor d'ARDA Gestió i Estudis Ambientals, consultoria mediambiental des de fa més de 20 anys.
 • Santamaria i Varas, Mar
  Arquitecta per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (UPC). Centra la seva activitat professional en l'àmbit de l'espai públic, el paisatge i l'ordenació del territori. És investigadora i docent del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori i ha participat com a professora convidada en diversos seminaris internacionals.
 • Solsona Piña, Enric
  Arquitecte Superior, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (UPC, 1974). Enginyer Tècnic (UPC, 1967). Màster Restauració de Monuments (UPC, 1991). Projectes d'urbanisme i restauració d'edificis declarats d'interès cultural local (BCIL), nacional (BCIN) i per la UNESCO, entre els quals cal ressenyar: Nativitat de Durro (Vall de Boí), Santa Maria del Mar (Barcelona), Seu Vella (Lleida), Muralles i Universitat (Cervera).
 • Vilanova Omedas, Antoni
  Arquitecte per l'ETSAB (UPC). Màster en Patologia, Diagnosi i Tècniques de Rehabilitació i Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (UPC). Soci fundador del despatx Vilanova+Moya, arquitectes. Actualment és president de l'Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic del COAC. Acumula una experiència de més de 25 anys en la redacció projectes d'arquitectura i urbanisme, especialment en els àmbits de la restauració i rehabilitació més l'elaboració de Plans Directors i Plans Especials de Patrimoni. Ha participat en diverses publicacions i programes europeus.

Informació general

Crèdits
60 ECTS (392 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:02/10/2019Fi classes:05/06/2020Fi programa: 30/09/2020
Horari
Dimecres  15:30 a 21:00Dijous  15:30 a 21:00Divendres  15:30 a 21:00
Dissabte: una sortida mensual d'estudi de camp
Lloc de realització
ETSAB - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Av. Diagonal, 649
Barcelona
Persona de contacte
Oriol Hostench Ruiz

Telèfon: (34) 93 636 03 83
master.mrm@upc.edu
Horari d'atenció: Divendres de 10.00 a 14.00h al telèfon 93 401 63 63.
Més informació a: http://mrmbcn.net/
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Màster tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
6.900 €
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Socis estratègics