Manteniment d'Equips i Instal·lacions > Terrassa > Postgrau > UPC School > Imprimir -

Manteniment d'Equips i Instal·lacions

Postgrau Presencial.

Presentació

20a EDICIÓ
UPC School

L'adequat manteniment d'equips i instal·lacions industrials comporta la prèvia i correcta implementació d'aquests, així com la seva gestió, tant pel que fa referència a les persones que els manipulen com a la part tècnica. En el curs s'exposen les condicions necessàries que han de complir per a un funcionament adequat dels equips, així com les diferents tècniques de manteniment associades a cada un d'ells.

El tècnic de manteniment ha de tenir un coneixement global sobre instal·lacions industrials i disposar de les tècniques per a la prevenció i la resolució ràpida i eficaç de les avaries i alhora saber-los gestionar.

El postgrau en Manteniment d'Equips i Instal·lacions s'ha fet pensant en tots els professionals que, un dia o un altre, s'han trobat sense resposta davant de problemes com a conseqüència de la manca de formació en manteniment. Des d'aquest curs ens adreçem als enginyers que treballen en aquesta àrea i que volen especialitzar-s'hi.

El sector industrial està mancat d'experts amb capacitats prou àmplies per fer front a les dificultats del dia a dia en temes de manteniment. I hi ha moltes empreses que es fixen en aquest postgrau com una bona solució per resoldre la problemàtica del manteniment.

Un dels valors d'aquest postgrau és el ventall de docents que hi participen, tant professorat de la Universitat Politècnica de Catalunya com a professionals del sector, que ofereixen punts de vista enriquidors per solucionar problemes similars des de diferents vessants.

Objectius

 • Donar a conèixer els criteris per una bona gestió del manteniment, aplicables a tot tipus d'empresa (gestió econòmica, tècnica, de responsabilitat legal, administrativa, penal, gestió de persones, gestió assistida per ordinador, indicadors de la gestió, etc.)
 • Aplicar les diferents tècniques per poder aconseguir un bon manteniment, tant a instal·lacions industrials com a maquinaria.
 • Conèixer els mitjans necessaris per implementar equips.
 • Resoldre de manera ràpida i segura les incidències que sorgeixin a les instal·lacions industrials.
 • Diagnosticar i prevenir avaries a les instal·lacions.
 • Obtenir una visió global de les instal·lacions industrials.

A qui va dirigit

 • Enginyers o Enginyers Tècnics.
 • Tècnics i professionals de la indústria que vulguin especialitzar-se, actualitzar o ampliar els seus coneixements en l'àmbit del manteniment industrial.

Mòduls

Aquest postgrau s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el postgrau pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

Manteniment d'Instal·lacions i Mitjans Mecànics

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 06/02/2018. Terrassa

Manteniment d'Instal·lacions Hidràuliques i Pneumàtiques

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 22/03/2018. Terrassa

Manteniment Industrial: Gestió del Manteniment

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 02/10/2018. Terrassa

Manteniment d'Instal·lacions i Mitjans Elèctrics

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 15/11/2018. Terrassa

Continguts

Matèries

Manteniment Industrial: Gestió del Manteniment
5 ECTS. 54 hores lectives.
 • Definició de manteniment.
 • Mètodes de manteniment.
 • Manteniment preventiu, predictiu i correctiu.
 • Fiabilitat, manteniment i disponibilitat dels equips i les instal·lacions.
 • Influència del disseny en els costos de manteniment.
 • Processos de millora. Resolució de problemes. Casos pràctics.
 • Gestió tècnica del manteniment. Eficiència. Casos pràctics.
 • Gestió econòmica del manteniment. Comptabilitat analítica. Innovació. Casos pràctics.
 • Introducció a la gestió del manteniment. Programa de manteniment. Indicadors (SLA i KPI'S)
 • Dimensionat d'equips. Gestió Energètica.
 • Visió pràctica d'una GMAO (Gestió del Manteniment Assistida per Ordinador). Projecte d'explotació. Control de magatzem. Consums.
 • Gestió d'un magatzem de recanvis
 • Implantació d'un sistema de manteniment productiu total (TPM). Fases d'implantació. Canvis organitzatius que comporta. Resultats d'una implantació eficaç.
 • Manteniment externalitzat.
 • Impacte econòmic del manteniment i altres costos de producció. el commissioning: El recommissioning. Exemples pràctics. Gestió avançada d'ordres de treball.
 • La responsabilitat en l'àmbit del manteniment en els seus vessants: civil, penal i administratiu.
 • Gestió de persones:
            -Configuració d'equips idonis.
            -Liderar persones.
            -El canvi en l'organització.
 • Cas pràctic: Influència del manteniment en els resultats d'una multinacional.
Manteniment d'Instal·lacions i Mitjans Elèctrics
5 ECTS. 54 hores lectives.
 • Mesures i filtratge de pertorbacions a la xarxa elèctrica.
 • Manteniment d'instal·lacions de AT y MT: Subestacions i línies.
 • Transformadors industrials. Conexió d'instal·lacions a terra.
 • Termografía. Interpretació de resultats.
 • Xarxa de distribució elèctrica en BT. Estructura i funcions. Característiques dels dispositius d'interrupció i protecció. Limitació de corrent. La filiació.
 • Selectivitat: selectivitat amperimètrica, cronomètrica i lògica. Distàncies de seguretat. Problema exemple.
 • Verificació d'avaries (diferencials, aïllaments, conexions a terra, etc...)
 • Analitzador de xarxes. Perturbacions. Seguretat.
 • Tècniques i components de connexió. Sistemes de marcatge. Eines.
 • Manteniment d'equips electrògens.
 • Transformadors de petita potencia. Filtres.
 • Manteniment de motors i generadors.
 • Instal·lacions de variadors de freqüència. Aplicacions. Manteniment.
 • Problemes i solucions en l'interacció de la xarxa elèctrica, variadors de freqüència i accionaments. Efectes i defectes produits per l'ús de variadors de freqüència tant des del punt de vista de la xarxa de la que s'alimenten com de l'accionament que controlen. Problemes, diagnosis i possibles solucions.
 • Manteniment d'equips d'enllumenat de seguretat i emergència.
 • Sistemes d'automatització bàsica: PLC's HMI, Scada, xarxes de control i bus de camp.  Avaries. Pràctiques.
 • Revisió d'instal·lacions. Normativa. Punts de revisió.

 

Manteniment d'Instal·lacions i Mitjans Mecànics
4 ECTS. 39 hores lectives.
 • Elements i sistemes mecànics. Mecanismes i modes de fallada.
 • Anàlisi causa-arrel.
 • Lubricació. Fonaments. Propietats i tipus de lubricants. Tècniques analítiques aplicables als olis industrials: espectrometria, ferrografia, recompte de partícules. Assajos fisicoquímics bàsics: viscositat, punt d'inflamació, contingut en cendres, alcalinitat i acidesa, contingut d'aigua, rigidesa dielèctrica.
 • Interpretació d'informes reals d'anàlisi de laboratori de lubricació. Actualització i execució del pla de lubricació en una planta d'envasat de begudes. Estudi de resultats reals basats en les ràtis de control establertes (KPI).
 • Manteniment de tancaments mecànics.
 • Manteniment d'engranatges.
 • Manteniment d'acoblaments.
 • Manteniment de corretges.
 • Manteniment de sistemes de suport d'eixos: rodaments.
 • Manteniment de sistemes de suport d'eixos: coixinets de fricció.
 • Aplicació de tècniques correctives en el manteniment mecànic: alineació d'eixos.
 • Aplicació de tècniques correctives en el manteniment mecànic: equilibratge de rotors.
 • Assajos no destructius (AND); inspecció visual, líquids penetrants, partícules magnètiques, assajos de fuites, corrents induïts, radiografia industrial, ultrasons (ultrasons convencionals, TOFD, phased array, emissió acústica, ones guiades). Casos reals de l'aplicació: sector ferroviari, sector energètic, sector aeronàutic, sector naval i automoció.
 • Aplicació de l'anàlisi de vibracions en el diagnòstic d'avaries mecàniques. Signes i fallades en components de màquines; eixos, rotor/estator, rodaments, coixinets, engranatges, politges, pales, àleps.
 • Revisió del diagnòstic de causes de vibració: desequilibri, desalineació, marges, excentricitat, frecs, eix plegat, ressonàncies.
 • Parametrització de modes de fallada per a diferents tipus de màquina. Motors, bomba, ventiladors, compressors.
 • Metodologia i guia pràctica per a la resolució d'avaries mitjançant anàlisis de vibracions.
 • Exemples i casos pràctics d'anàlisis i diagnòstic.
 • Sessió pràctica de laboratori.
Manteniment d'Instal·lacions Hidràuliques, Pneumàtiques i Especials
3 ECTS. 27 hores lectives.
 • Oleohidràulica
  -Transmissió d'energia oleohidràulica.
  -Avantatges i inconvenients enfront altres tipus de transmissions.
  -Principals components i connexió.
  -Bombes oleohidràuliques. Simbologia.
  -Circuits convencionals.
  -Oleohidràulica proporcional.
  -Càlculs i exercicis.
  -Especificacions i característiques dels fluids oleohidràulics.
  -Guia de la instal·lació de circuits oleohidràulics.
  -Seguretat en sistemes oleohidràulics: exercicis de situacions perilloses. UNE-EN 982.
  -Guia de manteniment preventiu en instal·lacions oleohidràuliques.
  -Diagnòstic i detecció de problemes. Solucions.
  -Normativa i reglamentació general. ISO, CETOP.
  -Condicionament de l'oli.
  -Efectes de la contaminació en els sistemes oleohidràulics CETOP RP70-ISO 4406.
  -Filtres en sistemes oleohidràulics.
  -Bescanviadors de calor.

 • Pneumàtica
  -Transmissió d'energia pneumàtica.
  -Avantatges i inconvenients enfront altres tipus de transmissions.
  -Principals components i connexions. Simbologia.
  -Compressors.
  -Pneumàtica convencional i proporcional.
  -Càlculs i exercicis.
  -Seguretat en sistemes pneumàtics: exercicis de situacions perilloses. UNE-EN 983.
  -Guia de manteniment preventiu en instal·lacions pneumàtiques.
  -Diagnòstic i detecció de problemes. Solucions.
  -Normativa i reglamentació general. ISO, CETOP.
  -Condicionament de l'aire.
  -Sala de generació de l'aire comprimit: refrigeració i assecat.
  -Distribució de l'aire comprimit.

 

Manteniment d'Instal·lacions de Producció de Calor, Fred Industrial, Aigua Calenta Sanitària, Contra Incendis i Tractament d'Aigües
5 ECTS. 48 hores lectives.
 • Manteniment d'instal·lacions de gas.
 • Components de les instal·lacions de gas.
 • Criteris de disseny i situació de las canonades, elements i accessoris.
 • Predimensionat de les instal·lacions de gas.
 • Dipòsits fixes i mòbils de GLP (Gas Liquat del Petroli).
 • Manteniment de les instal·lacions de gas en locals comercials i indústries.
 • Normativa i reglamentació.
 • Manteniment de sales de calderes.
  - Descripció dels tipus de calderes.
  - Calefacció i aigua calenta sanitària
  - Calderes convencionals: baixa temperatura i condensació.
  - Calderes de vapor i fluid tèrmic, etc.
  - Cremadors.
  - Combustió i tipus de combustibles.
  - Cremadors per etapes, progressius i moduladors.
  - Regulació i control.
  - Manteniment i reglaments.
 • Manteniment d'equips frigorífics en instal·lacions de condicionament d'aire. Tipus d'equips i instal·lacions. Diagnòstic d'avaríes.

          - Exigències del manteniment:
             A) ITE 3 del RITE
             B) IF 14 i IF 17 del RSIF

           -Guía de la confecció d'un pla de manteniment preventiu.
           -Legionel·la.

 • Manteniment en instal·lacions de vapor.
  -Principis bàsics del vapor.
  -Circuit típic d'una instal·lació de vapor i condensat .
  -Factors que afecten al manteniment: disseny dels sistemes de vapor i condensació.
  -Manteniment preventiu.
  -Anàlisi dels gasos de combustió en calderes.
  -Anàlisi de la conductivitat de l'aigua de calderes i condensació.
  -Detecció de fuites.
  -Termografia infraroja.
  -Manteniment d'equips de control i drenatge.
  -Exemples pràctics.
  -Estudi d'optimització energètica en instal·lació de vapor.
 • Manteniment de instal·lacions contra incendis.
  -Sistemes de detecció i alarma.
  -Equips, mitjans i sistemes d'extinció segons l'origen i els tipus de foc.
  -Xarxes d'abastament d'aigua. Dipòsits.
  -Centrals. Sirenes. Detectors òptics, iònics i termovelocimètrics.
  -Extintors i mànegues.
  -Ruixadors automàtics (sprinklers). Columna seca. Hidrants.
  -Normativa i legislació. Codi Tècnic de l'Edificació.
 • Manteniment de filtres de desbast.
  -Dipòsits de recepció i bombeig.
  -Manteniment de sistemes de decantació.
 • Instal·lacions mecàniques. Seguretat industrial i els seus reglaments. El manteniment i les inspeccions periòdiques segons reglament d'equips de pressió, reglament d'instal·lacions tèrmiques en edificis, reglament de gasos combustibles i reglament d'emmagatzament de productes químics.                   
 • Identificació de riscos: ATEX, treball en alçada, espais confinats.
  -Els permisos de treball en zones ATEX.
  -Adequació d'equips a les zones ATEX.
  -Certificacions especials. Documentació.
  -Cas Pràctic: accidents en treballs de soldadura.
  -Manteniments incorrectes.
Projecte
3 ECTS. 12 hores lectives.
Es realitzarà un projecte o treball de fi de programa.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Alabern Morera, Xavier
  Doctor Enginyer Industrial

Professorat

 • Abad Baig, Fernando
  Veolia
 • Alabern Morera, Xavier
  Doctor Enginyer Industrial
 • Alcalá Gómez, Juan Gabriel
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. A l'actualitat treballa a CELSA, Compañia Española de Laminación, S.L
 • Arqués Patón, Josep Lluis
  Doctor Enginyer Industrial. Programa de Direcció General a IESE. Ha ocupat el càrrec de Director de Tecnologia i Gestió, Director de Tecnologia i Manteniment i Director Tècnic en FGC i actualment és assessor en Material Rodant i RAMS a IDOM.
 • Balcells Sendra, Josep
  Professor titular del Departament d'Enginyeria Electrònica de la Universitat Politècnica de Catalunya. Director del Grup d'Electrònica Industrial Terrassa (TIEG)
 • Ballesteros Robles, Francisco
  Preditec/IRM.
 • Blasco Chabert, Marc
  Simbioe Facility Management
 • Cabaco Caballé, Ismael
  Llicenciat en Màquines Marines per la UPC de Barcelona 1997. Lubritec, S.A
 • Carpio Riera, Josep
  Electramolins, SA
 • Clemente Seijas, Simón José
  Vibration Institute International Representative Responsable del Departament de Manteniment Predictiu i Fiabilitat Grup Navec Serveis Industrials, S.L
 • Coduras Martínez, Oscar
  Institut de Formació Directiva, S.C.P
 • Coll d'Arnaude, Alejandro
  Responsable d'enginyeria de Laboratoris Esteve
 • Colomer Bosch, Narciso
  Renfe
 • de Gea Rodríguez, Xavier
  Atexpreven, S.L.
 • Faro Ruiz, David
  Assessor Manteniment
 • Ferrer Guiteras, Jordi
  Depuració i Tecnologia de L'aigua S.L. "Depurtech"
 • Gil Sarrablo, Jose Francisco
  TÚV Rheinland ibèrica
 • Gómez Santamaría, Santiago
  Spirax-Sarco
 • Gonzalo García, Carlos
  Enginyer Tècnic Industrial. Seguretat Tècnica Industrial. Gas Natural SDG, SA
 • Grande Gámez, José María
  TÚV Rheinland ibèrica
 • Grau Mur, Ramon
  UPC, Dept. de Ciència i Enginyeria Nàutica
 • Jornet Álvarez, Atanasi
  UPC, Dept. d'Enginyeria Elèctrica
 • Juliench Sáenz-López, Jordi
  Tecnotrans Bonfiglioli, S.A
 • Martín Barcón, Moisés
  Polylux, SA Departament Tècnic
 • Michold, Felix
  C.C.JENSEN Ibérica, S.L
 • Moreno Llagostera, Hipòlit
  UPC, Departament de Mecànica de Fluids
 • Narbona Vicens, Sílvia
  Responsable de Projectes de Laboratoris Esteve
 • Ortí i Llop, Josep
  TEST JG
 • Ortuño Juárez, Jorge
  Tecnotrans Bonfiglioli, S.A. Director DSC Electrònica
 • Quintela Cortés, Jesús Manuel
  Doctor Enginyer Industrial
 • Roig Taramón, Ismael
  Tècnic Comercial. WEIDMULLER
 • Roig Torres, Francesc
  Enginyer Tècnic Elèctric. Direcció tècnica i direcció d'operacions a SISTEL CONTROL SL.
 • Rubio Uceda, Sergio
  Enginyer Tècnic Industrial. Màster oficial de la UPC en Enginyeria de l'Energia. Responsable d'Operacions a l'empresa TELEMAT, una empresa del Grup Schneider Elèctric.
 • Sempere i Ventura, Jordi
  VYC Industrial
 • Sierra Garriga, Carlos
  Doctor Enginyer Industrial. Sotsdirector del dpt. de Projectes d'Enginyeria de la UPC. Postgrau en Luminotècnia. Especialista en auditoria energètica, luminotècnia i tècniques de modelització i visualització. Vicepresident de la APDI, Associació de Professionals de Dissenyadors d'Il·luminació.
 • Solas Adell, Eduard
  Assessor Especialista en Climatització
 • Soriano Rull, Albert
  Enginyer Tècnic Industrial. Tècnic Hidrosanitari. Cap d'estudis de l'Escola d'Instal·ladors d'Electricitat i Fontaneria de FERCA Barcelona. Escola Gremial
 • Torrell Martínez, Francesca
  Enginyera Superior de Telecomunicacions. Màster en Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials (Engiplant). Consultora en gestió del manteniment. Membre de l'Institut Lean Management d'Espanya
 • Torrent Gelma, Miquel
  Interseal, S.A
 • Trabalón Carricondo, Cristóbal
  Enginyer Industrial i Enginyer Tècnic Industrial en Electricitat i en Mecànica per la UPC. Llicenciat en dret per la UOC. Arbitre per Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya (TATC). Responsable d'enginyeria legal en Metro de Barcelona.
 • Vizcaino Recio, Francisco
  Endesa

Informació general

Crèdits
25 ECTS (234 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:02/10/2018Fi classes:27/06/2019Fi programa: 25/07/2019
Horari
Dimarts  18:00 a 21:00Dijous  18:00 a 21:00
El mòdul Manteniment Industrial: Gestió del Manteniment es portarà a terme els dimarts, dimecres i dijous. La resta de postgrau en dimarts i dijous, excepte dues sessions en dimecres en horari de 18.00 a 21.00h que es notificarà el primer dia de classe.
Lloc de realització
Campus UPC Terrassa - Edifici CITM
C/ de la Igualtat, 33
Terrassa
Contacte
Telèfon: (34) 93 707 31 32
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
4.200 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Postgrau.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Català / Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, 10 dies abans de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Patrocinadors

Col·laboradors