Enginyeria en Seguretat Industrial i Ambiental > Barcelona > Postgrau > UPC School > Imprimir -

Enginyeria en Seguretat Industrial i Ambiental

Postgrau Presencial.

Presentació

UPC School

Conèixer el marc de seguretat industrial i mediambiental i com aplicar-lo a cada cas concret és essencial per a garantir el bon funcionament de qualsevol activitat del sector. Això implica des de la utilització, funcionament i manteniment de les instal·lacions o equips i la producció fins a l'ús o consum, emmagatzematge o refet dels productes industrials.  

Aquest postgrau en Seguretat Industrial i Ambiental prepara autèntics especialistes en conèixer i aplicar de forma exhaustiva el sistema de disposicions obligatòries creades per prevenir i limitar els riscos en una empresa i protegir contra accidents i sinistres capaços de produir danys a les persones, els béns o el medi ambient. En tota empresa s'han d'estudiar, aplicar-se i renovar-se de forma dinàmica i constant els processos mitjançant els quals es minimitzen els riscos en la indústria.

La seguretat industrial no només afecta els condicionants tècnics de les seves instal·lacions o equips, sinó també a la seguretat dels propis treballadors. Tota empresa ha d'assumir la responsabilitat de complir amb una sèrie de normes i condicions que garanteixen la seguretat i protecció del treballador davant els riscos laborals derivats de l'ús de les seves instal·lacions.

El postgrau s'adreça a responsables tècnics i professionals que desenvolupen la seva activitat en sectors tan diversos com el manteniment de les instal·lacions industrials, de vehicles, d'edificis, o infraestructures; de la construcció i de l'enginyeria; prevenció de riscos laborals, i per descomptat també per a aquells tècnics que presten els seus serveis a l'administració pública.

Amb la col.laboració de:
Departament d’Empresa i Coneixement

Actes relacionats Actes relacionats :

Objectius

• Conèixer de manera exhaustiva les normes i disposicions legals que regulen la seguretat industrial i mediambiental.

• Trobar i aplicar solucions particulars o complexes en matèria de seguretat industrial en cada cas concret, adaptant-se a si la norma ho contempla o no.

• Especialitzar tècnicament i legalment en l'adequació de maquinària i amb certificat CE, resolent d'una manera eficaç les necessitats i obligacions que afecten les línies i equips utilitzats en els centres de producció.

• Analitzar el compliment dels equips de treball respecte de la normativa, especialment del RD 1215/1997.

• Exercir com a consultor en matèria de seguretat industrial amb criteri tècnic actualitzat.

• Formar part del grup d'inspecció d'organismes de control o de la pròpia administració.

• Ser un referent necessari en el si de l'empresa, en l'aplicació de les novetats de normativa i la seva repercussió en el cicle productiu de qualsevol sector.

• Ser l'interlocutor ideal davant els inspectors o els funcionaris de l'administració.

A qui va dirigit

- Enginyers, titulats científic-tècnics i arquitectes gestors de projectes.
- Tècnics en enginyeries i consultores de l'àmbit dels projectes d'instal·lacions.
- Inspectors tècnics d'Organismes de Control, enginyeries i de serveis d'inspecció i control d'entitats públiques i privades.
- Tècnics que desenvolupin la seva professió o vulguin orientar-la a entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de seguretat industrial, de tramitació de llicències d'obres i / o d'activitats o de control mediambiental.
- Gestors de la seguretat i la prevenció en establiments, activitats, edificis i infraestructures.
- Responsables o directors d'estacions d'Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV).
- Tècnics en prevenció de riscos laborals i tècnics d'empreses que hagen d'elaborar plans d'autoprotecció.
- Tècnics de l'Administració Pública local, o dels departaments de seguretat industrial de les autonomies.
- Responsables de medi ambient en les empreses o entitats.
- Tècnics interessats en orientar la seva professió al camp del peritatge judicial.
- Persones sense experiència prèvia que vulguin desenvolupar la seva trajectòria professional en l'àmbit de la seguretat industrial.

Continguts

Matèries

Entorn legislatiu de la seguretat industrial, producte i màquines. Llicències.
4 ECTS. 35 hores lectives.
1.Entorn legislatiu i normatiu de la seguretat industrial i el medi ambient.
- Tipus de disposicions legals. Normes de la Unió Europea. Institucions i organismes d'Europa.
- Lleis de seguretat industrial estatals i autonòmiques.
- Estructura de l'administració en seguretat industrial. Institucions.
- Infraestructura per a la qualitat i la seguretat industrial.
- Els organismes de control. Règim jurídic.
- Peritatges judicials i forenses: requisits i funcions. Redacció de l'informe pericial.

2.Responsabilitat dels agents de la seguretat industrial i medi ambient.
- Agents de la seguretat industrial.
- Responsabilitat administrativa.
- Responsabilitat civil.
- Responsabilitat penal.

3.Seguretat del Producte Marc Jurídic de la UE.
- Directives de nou enfocament.
- Normes harmonitzades. Normes no harmonitzades.
- Marcat CE, declaració de conformitat i expedient tècnic.
- Vigilància del mercat: Control de seguretat dels productes.
- Seguretat de les màquines, RD 1644/2008. Directives màquines, (2006/42/CEE). Seguretat i fiabilitat dels sistemes de comandament. La norma en ISO 13849.
- Ascensors. Registre/comunicació manteniment i règim d'inspeccions.
- Grues mòbils autopropulsades: Registre/comunicació manteniment i règim d'inspeccions.
- RD1215/97 Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.
- Equips d'elevació industrial: ponts grua, polispasts, semipòrtics, pòrtics, gòndoles, carretons automotors, vehicles industrials, grues auto-carregoses.
- Equips de protecció individual segons Reglament UE 2016/425 i Directiva 89/686/CEE (fins al 20/4/2018).
- Productes de la construcció segons Reglament UE 305/2011.
Metrologia, seguretat en mitjans de transport i en infraestructures.
2 ECTS. 20 hores lectives.

1.Llicència ambiental, activitats i urbanisme.
- Conceptes bàsics d'urbanisme.
- Àmbit legal i objectius de la llicència d'activitat.
- Aplicació de les normes urbanístiques.
- Tipus de tràmits administratius: declaració responsable.
- Instruments de control i prevenció ambiental.

2.Metologia de les inspeccions i assajos.
- L'inspector, figura i responsabilitats. Integració en entitats d'inspecció acreditades.
- Procés de la inspecció (reglamentària: delegada per l'OTC de la CCAA).
- Els assajos no destructius (END).
- Certificat de Calibratge. Interpretació de resultats. Laboratoris acreditats.

3.Seguretat mitjans de transport i de vehicles. ITV.
- Els sistemes de seguretat del vehicle terrestre. Homologació de tipus de vehicles automòbils, remolcs i semiremolcs.
- Règim jurídic de la inspecció tècnica de vehicles (ITV).
- Procediment d'inspecció de les estacions d'ITV.
- Transport de mercaderies perilloses per carretera ADR.
- Transport de productes alimentaris a temperatura reglada ATP.
- Seguretat vehicles ferroviaris.
- Seguretat de mitjans de navegació marítima.
- Seguretat d'aeronaus i seguretat aeroportuària.

4.Seguretat en la gestió de grans infraestructures.
- Dispsociones legals i normatives de seguretat aeroportuària.
- Seguretat ferroviària.
- Seguretat de ports.
- Seguretat d'infraestructures diverses.

5.Metrologia.
- Llei 32/2014, de 22 de desembre, de metrologia.
- Legislació complementària. Tràmits i requisits legals.
- Comptadors d'energia elèctrica, aigua, gas, hidrocarburs i altres.
- Els organismes de verificació metrològica.

Reglaments de seguretat industrial
8 ECTS. 73 hores lectives.

1.Seguretat de les instal·lacions elèctriques.
- Introducció a l'àmbit reglamentari. Inspeccions i manteniment obligatori.
- Instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
- Instal·lacions elèctriques d'alta tensió.
- Línies elèctriques d'alta tensió.
- Eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior RD 1980/2008.
- Productes de baixa tensió (Directiva 2014/35/UE).
- Compatibilitat electromagnética (Directiva 2014/30/UE).

2.Seguretat enfront de productes químics perillosos i residus perillosos. Emmagatzematge.
- Introducció a l'àmbit reglamentari. Inspeccions i revisions periòdiques. Manteniment obligatori.
- Productes químics perillosos. Reglament REACH i CLP.
- Residus perillosos: concepte i característiques.

3.Instal·lacions petrolíferes.
- Introducció a l'àmbit reglamentari. Inspeccions i revisions periòdiques. Manteniment.
- Instal·lacions de manteniment de carburants i combustibles líquids per al seu consum a la mateixa instal·lació.
- Instal·lacions i parcs d'emmagatzematge destinats a la distribució i subministrament de productes petrolífers.
- Estacions de servei per a ús propi o amb canvi de despositario.
- Refineries.

4.Combustibles gasosos.
- Introducció a l'àmbit reglamentari. Inspeccions i manteniment.
- Posada en servei d'instal·lacions.
- Posada en marxa, manteniment, reparació i adequació d'aparells de gas.
- Manteniment d'instal·lacions. Revisions i inspeccions.
- Instal·ladors de gas i empreses instal·ladores de gas habilitades.
- Aparells a gas segons Reglament UE 2016/426 i Directiva 2009/142/CE (fins 20/04/2018).

Seguretat davant risc, incendi o explosió i medi ambient
4 ECTS. 32 hores lectives.

1.Instal·lacions de protecció contra incendis.
- Introducció. Instal·lacions de pci industrials i no industrials.
- Normativa reguladora. RIPCI; RSCIEI; CTE-DB SI.
- Posada en servei d'instal·lacions de protecció contra incendis.
- Manteniment de la instal·lació: revisions periòdiques.
- Obligacions i responsabilitats del titular.
- Empreses instal·ladores i / o mantenidores habilitades.
- Procediment per a la inspecció reglamentària. Seguretat contra incendis en els establiments industrials. Normes UNE 195.005.
- Nou reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI).

2.Instal·lacions tèrmiques en els edificis.
- Introducció i normativa reguladora.
- Posada en servei de la instal·lació.
- Manteniment de la instal·lació.
- Inspeccions inicials i periòdiques. Eficiència energètica en la generació.
- Resum esquemàtic de les obligacions i responsabilitats del titular.
- Empreses instal·ladores i / o mantenidores habilitades.

3.Instal·lacions frigorífiques.
- Normativa reguladora. Altres reglamentacions compelementàries.
- Posada en servei de la instal·lació.
- Manteniment preventiu i correctiu de la instal·lació.
- Resum esquemàtic de les obligacions i responsabilitats del titular.
- Empreses instal·ladores i / o mantenidores frigoristes de Nivell 1 i de Nivell 2.
- Verificació revisions i inspeccions periòdiques.
- Control de fugues de refrigerants fluorats.

4.Equips a pressió.
- Introducció.
- Calderes.
- Centrals generadores d'energia elèctrica.
- Refineries de petroli i plantes petroquímiques.
- Dipòsits criogènics.
- Ampolles d'equips respiratoris autònoms.
- Canonades i conduccions.
- Empreses instal·ladores i / o reparadores habilitades.
- Recipients a pressió simples (Directiva 2014/29 / UE), en instal·lacions d'equips a pressió.
- Equips a pressió (Directiva 2014/68/UE) en instal·lacions d'equips a pressió.
- Equips a pressió transportables (Directiva 2010/35/UE).

5.Seguretat en entorns ATEX.
- Atmosferes explosives. Directiva ATEX. RD 681/2003.
- Equips per atomósferas potencialment explosives (Directiva 2014/34/UE).
- Procediments de conformitat i marcat d'equips.
- Document de protecció contra explosions.
- Classificació d'Aras de risc en zones.
- Anàlisi de fuites per a gasos i vapors.
- Ventilació i càlcul de l'extensió de zones per gasos, vapors i boires.
- Classificació per zones per a pols.

6.Anàlisi de risc ambiental.
- Seguretat i medi ambient.
- Responsabilitat mediambiental. Llei 26/2007 i reglaments.
- Qualitat de l'aire i protecció de la atmosfera.
- Residus i sòls contaminats.
- Protecció enfront del soroll.
- Aigües continentals i costes.
- L'anàlisi del risc ambiental en la normativa SEVESO.
- Mètodes d'anàlisi del risc ambiental.
- Legislació de soroll, controls i inspeccions.

Projecte final
2 ECTS. 10 hores lectives.
Desenvolupament del projecte final de postgrau

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Trabalón Carricondo, Cristóbal
  Enginyer Industrial per la UPC. Enginyer Tècnic Industrial en Electricitat i en Mecànica per la UPC. Llicenciat en dret per la UOC. Àrbitre del Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya (TATC). Inspector de seguretat acreditat en instal·lacions elèctriques i d'ascensors. Acumula una experiencia de 30 anys en direccio de projectes, i en manteniment. Actualment responsable de enginyeria legal en TMB. Autor de diferents articles i llibres de manteniment, enginyeria i construcció legal.
 • Alavedra Ribot, Pere
  Doctor Enginyer Industrial per la UPC. Des de 1990 Professor Titular de Universitat d'Enginyeria de la Construcció. Director del Departament d'Enginyeria de la Construcció a la UPC (1994-98). Rector de la Universitat Internacional de Catalunya (2010-15).

Professorat

 • Alcaide i Gavilà, Antoni
  Enginyer Tècnic Industrial per la UPC. Cap de la Secció de Metrologia del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals. Màster en Enginyeria de l'Automòbil (UPC). Membre de la Comissió de Metrologia Legal, i de la Secció Catalana de Metrologia (Institut d'Estudis Catalans).
 • Biere Arenas, Rolando Mauricio
  Arquitecte per la Universitat de Valparaíso (Xile), Màster en Gestió Urbanística i Màster en Gestió i Valoració Urbana per la UPC. Coordinador de cursos dels programes formatius organitzats pel Centre de Política de Sòl i Valoracions (CPSV), en el qual també exerceix com a investigador. Professor convidat en temàtiques de Gestió Urbanística, Planejament i TIC aplicades a l'anàlisi territorial i urbà.
 • Calaf Torner, Francesc
  Enginyer Tècnic Industrial en l'Especialitat de Química Industrial. Tècnic Superior en PRL. Responsable d'Anàlisi de Seguretat i de l'Aplicació del Reglament d'Emmagatzematge de productes químics a la Subdirecció General de Seguretat Industrial. Membre del grup de treball del Ministeri d'Industria i coordinat per Bequinor.
 • Campo Fernández, Vladimir
  Enginyer Tècnic Industrial en l'Especialitat de Química Industrial per la UPC. Actualment, és Enginyer al Departament de Legalitzacions de INDUS Enginyeria i Arquitectura, S.A. Anteriorment, inspector de instal·lacions tèrmiques, frigorífiques i petrolíferes durant 14 anys a TÜV Rheinland i a SGS.
 • Carcasés Arnaiz, Óscar
  Enginyer Tècnic Industrial en l'Especialitat Mecànica. Màster PRL. Inspector de seguretat industrial d'equips a pressió durant 9 anys. Inspector d'Organisme Notificat per realizar l'avaluació de conformitat UE de la fabricació de nous equips a pressió.
 • de la Cuesta González, Pau
  Enginyer Industrial per l'ETSEIT (1991). Des del 2005 ocupa el lloc de Cap de Servei d'Hidrocarburs on es desenvolupen les funcions relacionades amb l'emmagatzematge, el transport i la distribució de gas i productes petrolífers.
 • Hernández Cardona, Florenci
  Enginyer Industrial (1986), Master Business Administration (MBA) i Màster en Direcció Pública. Cap de servei de seguretat d'instal·lacions de la Generalitat de Catalunya (2009-actualitat). Cap de servei de planificació (1997-2009), Cap de servei d'establiments industrials i de tractament de dades (1996-1997). Enginyer Industrial (1986), Master Business Administration (MBA) i Màster en Direcció Pública.
 • Martínez Marquès, Assumpció
  Llicenciada en Ciències Biològiques. Postgrau en Gestió i Avaluació dels Laboratoris Analítics. Postgrau en Infraestructures i Medi Ambient Organitzat. Funcionària Tècnica Superior de la Direcció de Medi Ambient de la Generalitat (2001-05). Responsable de Prevenció Ambiental de l'OGAU (2005 fins ara).
 • Masalles Román, Isidre
  Enginyer Industrial per la UPC, Ingénieur en Génie Atomique, Institut National Polytechnique de Grenoble (França). Màster en Direcció Pública, ESADE. Professor associat del Departament de Física i Enginyeria Nuclear (ETSEIB-UPC), des de 1982 fins 1987. Inspector de seguretat nuclear i protecció radiològica de la Generalitat de Catalunya, des de 1987. Director de Serveis del Departament d''Innovació, Universitats i Empresa des de 2006 fins 2010. Subdirector general de Seguretat Industrial, Departament d''Empresa i Coneixement, des de l''any 2011-actualitat.
 • Masnou Maurell, Carlos
  Enginyer Industrial per la UPC. Màster en Gestió Pública per la UAB. Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals. Inspector e Interventor Tècnic en el camp d'aparells d'elevació. Actualment Cap de Secció de Productes Industrials de la Subdirecció General de Seguretat Industrial del Departament d'Empresa i Coneixement. Col·labora amb diferents organismes per la divulgació de la legislació i normativa.
 • Mentrida Pisano, Jesús Antonio
  Doctor en Enginyeria Industrial. Màster en Representació i Disseny en Enginyeria i Arquitectura. Enginyer tècnic industrial. Director de la Divisió d'Indústria a TÜV SÜD ATISAE S.A.U. President de la Federació Espanyola d'Associacions d'Organismes de Control (FEDAOC) i de l'Associació d'Entitats d'Inspecció Acreditades de Castella-la Manxa (assentia CLM)
 • Muñoz Brunet, Victoria
  Enginyera Tècnica Industrial. Auditora de Qualitat i Medi Ambient. Màster de Qualitat i Medi Ambient. Ha ocupat diversos llocs a Gas Natural Fenosa on treballa des de fa 30 anys. Actualment pertany a la direcció tècnica de la multinacional d'energia. Té 30 anys d'experiència com a formadora de normativa de gas.
 • Nicolau i Tarrats, Xavier
  Llicenciat en Farmàcia. Orientació Ecologia i Medi Ambient (1980). Generalitat de Catalunya (Departament de Territori). Funcionari del Cos de Titulats Superiors de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya. Va ser coordinador de la ponència tècnica de la Comissió Territorial d'Indústries i Activitats Classificades de Barcelona. Responsable de la Secció de Gestió Ambiental i Responsable de la Unitat Tècnica de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de Barcelona. Des de 2005 dirigeix l'oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de Barcelona.
 • Sans Pinyol, Jordi
  Enginyer Industrial per la UPC. Diplomat en Prevenció d'Incendis pel Ministeri de l'Interior de França (Brevet Prevention). Va ser professor del Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció de la UPC. Va ser responsable de Recerca de l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya (EBPC), de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) (2010-2014), director de l'Escola de Bombers (2002-2010), sotsdirector general de Protecció Civil (1997-2002) i inspector del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya i cap de la Divisió de Planificació del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de Barcelona. Actualment és director general de Ms Consultors.
 • Trabalón Carricondo, Cristóbal
  Enginyer Industrial per la UPC. Enginyer Tècnic Industrial en Electricitat i en Mecànica per la UPC. Llicenciat en dret per la UOC. Àrbitre del Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya (TATC). Inspector de seguretat acreditat en instal·lacions elèctriques i d'ascensors. Acumula una experiencia de 30 anys en direccio de projectes, i en manteniment. Actualment responsable de enginyeria legal en TMB. Autor de diferents articles i llibres de manteniment, enginyeria i construcció legal.
 • Trabalón Ruescas, Erik
  Enginyer Aeronàutic especialitzat en Aeronavegació i Seguretat Operacional per l'UPC. Grau en Enginyeria Aeroespacial per la Universitat de León. Màster en Gestió i Direcció Aeroportuària i Aeronàutica. Guanyador Empren UPC 2015. Fundador startup d'optimització de vols comercials. Experiència com a responsable en seguretat operacional en diversos aeroports de Catalunya. Formador aeronàutic de tripulacions.

Informació general

Crèdits
20 ECTS (170 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:23/11/2018Fi classes:03/05/2019Fi programa: 24/05/2019
Horari
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos
Contacte
Telèfon: 610548181
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
4.200 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Postgrau.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Català / Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, 10 dies abans de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Patrocinadors

Col·laboradors