Digital Business Transformation: Strategy and Implementation > Barcelona > Postgrau > UPC School > Imprimir -

Digital Business Transformation: Strategy and Implementation

Postgrau Presencial.

Presentació

UPC School

La Transformació Digital de les empreses és un fenomen vigent en els darrers anys que, coincidint amb l'accessibilitat a les noves tecnologies per part dels usuaris o clients, suposa que aquests tinguin un major poder al interaccionar amb les empreses. Es tracta que les Empreses i Organitzacions integrin les noves Tecnologies disruptives (IoT, Cloud, Big Data, Mobile etc.) de l'àmbit digital adaptant la seva organització (Estratègia, Processos, Persones i Tecnologia) a nous models de negoci basats en xarxa (Ecosistemes Digitals) que responguin a les preferències dels Clients i de la Societat. Implica una transformació en que les decisions han d'anar més enllà de l'àmbit tecnològic, implicant a diferents perfils directius (CEO, CIO, CMO, etc.), entre els quals destaca el Chief Digital Officer (CDO).

Forrester Consulting assenyala en un informe del 2015 el desconcert existent en moltes empreses i organitzacions a l'hora d'impulsar, dissenyar i executar un procés de Transformació Digital, concloent que només el 5% de les organitzacions senten que dominen els aspectes digitals de manera que els serveixi per diferenciar-se de la competència. Alguns dels reptes que planteja la Transformació Digital també els constata la consultora Ray Human Capital en una enquesta realitzada a més de 100 empreses espanyoles i portugueses que conclou entre altres que: el 69% de les empreses assumeixen la necessitat de canvis en l'estratègia de recursos humans per garantir l'èxit de la Transformació Digital; un 42% admet que no apliquen plans de formació sobre competències digitals; i un 63% reconeix una manca de cultura de col·laboració en els seus empleats.

Aquest curs de postgrau té com a objectiu principal ajudar a les empreses i a les organitzacions a liderar, dissenyar i executar la seva Transformació Digital. Els assistents rebran una visió eminentment pràctica i aplicada que els permetrà impulsar, dissenyar i executar la Transformació Digital que la seva empresa o organització necessita en un moment donat, de manera que el curs farà possible que deixin de veure aquest procés com una cosa llunyana i lluny del seu abast.

Els alumnes seran capaços de conceptualitzar la Transformació Digital en base a 4 dimensions (Societat i Persones; Estratègia i Pla Digital; Processos i Metodologies; i Plataformes i Tecnologies) que es plantegen prenent com a referència un marc evolutiu basat en el Grau de Maduresa assolit (Figura 1).

Per garantir l'objectiu d'aplicabilitat els assistents hauran de realitzar en equips de treball col·laboratiu- un Projecte de Transformació Digital realista segons s'explica a l'apartat d'estructura i es mostra a la Figura 2.

És pretén que el programa sigui actualitzat constantment amb les tecnologies i els elements més nous i innovadors que vagin apareixent a mesura que la nostra Societat de la Informació evolucioni. Interessa que els assistents al curs puguin prendre una posició activa en relació a l'aprofitament de les novetats tecnològiques, que els faciliti adaptar l'estratègia de negoci i dissenyar/implementar les transformacions necessàries per aconseguir avantatges competitius.

D'altra banda, és rellevant destacar que el programa cobreix diferents enfocaments, que es centren en els casos d'ús més rellevants en la indústria actual, ja sigui en administracions públiques, grans empreses, Pimes o Startups.

Finalment, destacar que amb aquesta proposta formativa que es planteja es pretén aconseguir millorar el posicionament de les organitzacions de la nostra societat aprofitant les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies.

Objectius

L'objectiu principal del programa és impulsar, dissenyar, construir i executar projectes de Transformació Digital a les empreses, organitzacions o institucions, ja siguin públiques o privades.

L'assoliment d'aquest objectiu implica assumir-ne d'altres més concrets, com:

 • Conèixer un marc dinàmic i evolutiu que permeti plantejar els projectes de transformació digital de manera progressiva i adequada a les possibilitats d'una organització en un moment donat.
 • Entendre l'abast, el context i les oportunitats que representa la transformació digital.
 • Identificar i entendre les tecnologies que conflueixen en el temps per conformar la transformació digital.
 • Avaluar de forma conjunta i integrar les tecnologies disponibles per crear iniciatives o accions de valor en el marc dels projectes de Transformació Digital i de les seves dimensions (Estratègica, Persones-Societat, Processos-Eines, Plataformes Tecnològiques).
 • Planificar, dissenyar i executar una estratègia digital consistent (roadmap digital), convenientment alineada amb l'estratègia global de l'organització.
 • Definir l'organització òptima que lideri, executi i integri en els processos l'estratègia digital de la companyia.
 • Analitzar i avaluar oportunitats per crear noves línies de negoci, canals o productes en el marc de la transformació digital.
 • Adquirir coneixement de les metodologies i mecanismes de gestió que ens poden ajudar a portar a terme els nous projectes.
 • Planificar i gestionar el procés de transformació digital, entès com un procés de canvi organitzatiu.
 • Identificar les necessitats organitzatives i de govern relatives al projecte de transformació digital, per liderar eficaçment els projecte i reforçar la implicació de les persones a tots els nivells.

A qui va dirigit

El programa es dirigeix a professionals de nivell tàctic o estratègic que, en el context de la seva companyia, organització o institució, requereixin saber com dissenyar, construir i posar en marxa un projecte de Transformació Digital. Tot plegat en base a les noves tecnologies disruptives, amb l'objectiu d'evolucionar cap a una nova organització enfocada al client, capaç de crear nous productes i serveis, i de ser més eficient i productiva, amb empleats més innovadors, compromesos i capaços de treballar amb entorns col·laboratius. 

Els perfils concrets als quals es dirigeix el programa són:

 • Màxims responsables de l'estratègia empresarial i membres de la C-Suite  (CEOs, CFOs, COO, CIOs, CDOs, CHRM, ...), tot i que no tinguin formació o coneixements profunds de tecnologia.
 • Responsables de nivell tàctic, en especial de les àrees de Màrqueting, Ventes i Serveis al Client i tecnològica, tot i que no tinguin formació o coneixements profunds de tecnologia.
 • Responsables de la transformació Digital o qualsevol professional que tingui com a responsabilitat l'estratègia digital de l'organització, fent funcions semblants a les del CDO.
 • Enginyers Informàtics o de Telecomunicacions (Superiors o Tècnics, nivell de grau o màster) que es vulguin especialitzar en el disseny, construcció i execució de projectes de Transformació Digital.
 • Altres enginyers o titulats amb coneixements en TI equivalents, adquirits en l'exercici professional o amb formació addicional, que es vulguin especialitzar en el disseny, construcció i execució de projectes de Transformació Digital.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El programa s'estructura prenent com a referència el marc de maduresa per a la transformació digital mostrat a la Figura 1 i el cicle Iteratiu de millora contínua de productes mostrat a la Figura 2, que ens permet estructurar la part pràctica del programa.

Aquest marc ajudarà a l'alumne a conceptualitzar diferents nivells o graus de maduresa de Transformació Digital en relació a les diverses dimensions de treball i a desenvolupar un pla de transformació aplicat adient a cada nivell de maduresa. Aquest treball pràctic es realitzarà per equips col·laboratius i s'aniran generant al llarg del curs productes viables en cadascun dels graus d'aprenentatge previstos en el marc de maduresa (veure figura 2).

Les diferents iteracions o graus de maduresa es corresponen a nivell docent a mòduls de formació. A cada mòdul es transmet un cert nivell de coneixement i eines pràctiques aplicable a cada una de les dimensions identificades en els projectes de Transformació Digital (Estratègia, Persones i Societat, Processos i Tecnologia) que, a efectes docents seran les matèries en que s'estructura la proposta formativa. La dimensió pràctica del curs s'estructurarà en base al lliurement de productes viables, adequats al mòdul o grau de Maduresa en qüestió.

Continguts

Matèries

Societat i Persones
6 ECTS. 36 hores lectives.

A nivell Societat es contextualitza el pas d¿una Societat de Consum a una Societat de Serveis, en la que el coneixement esdevé un element clau. S'explica l'impacte que la transformació digital té en el món i a la Societat en general, en la transmissió del coneixement i en l'economia col·laborativa. Es tracten les implicacions de fenòmens com: les xarxes socials i la seva gestió a entitats i empreses, la transformació digital del tercer sector, les Smarts Cities (IoT + Mobility Analytics), els nous marcs de regulació necessaris en relació a la robotització, la biotecnologia i els creixents riscs associats a aspectes de seguretat.

A nivell Persones s'emmarca el nou context de treball, determinat per l'economia global i la diversitat cultural, que determina la necessitat d'adaptar i reorganitzar el treball. S'introdueixen les noves competències digitals, el lideratge digital, els rols de l'empleat en els processos d¿innovació... Es tracta el concepte de lideratge digital i la nova era de gestió dels RRHH que inclouen nous models d'avaluació, com per exemple People Analytics.

Aquests continguts s'estructuren convenientment d'acord amb els nivells de maduresa definits per la transformació digital (Fonaments-bàsic, Avançat i Expert).

Estratègia i Pla Digital
6 ECTS. 36 hores lectives.

Aquesta matèria introdueix el context que fa necessària la Transformació Digital de les institucions, organitzacions, PIMES i grans empreses degut a la irrupció de les tecnologies disruptives. Es planteja com aprofitar l'ecosistema d'startup per innovar. S'explica l'evolució d'Internet i el rol central que juga el client com a motor del canvi i com a centre de les estratègies de negoci, presentant les Apps i la Gammificació com a recursos per aconseguir una autèntica connexió amb el client. I també es contextualitzen estratègicament fenòmens com el e-Commerce, Digital Marketing, Smart Commerce i Mobile Commerce on les tècniques d¿intel·ligència de negoci i anàlisi de dades esdevenen claus.

Amb tot aquests elements s'expliquen eines i tècniques per posicionar l'empresa enfront del desafiament digital, concebre oportunitats i amenaces, dissenyar i aplicar nous models de negoci, etc. En fi, es donen eines per plantejar i implementar l'estratègia digital més adequada.

Aquests continguts s'estructuren convenientment d'acord amb els nivells de maduresa definits per la transformació digital (Fonaments-bàsic, Avançat i Expert).

Processos i Metodologies
6 ECTS. 36 hores lectives.

Aquesta matèria contextualitzarà el conjunt de processos i metodologies que poden ser emprats al dissenyar i implementar la transformació digital que una organització o empresa necessita. Alhora s'estableix el marc teòric-pràctic que conduirà la transformació digital del cas pràctic que es farà al llarg del curs.

A nivell de Processos es concreten transformacions necessàries per àmbits: Indústria 4.0, robotització, transport i la logística en el nou model de comerç global, ciberseguretat, etc.

Un cop introduït el marc teòric-pràctic per a la transformació digital, s'hi encaixen diverses metodologies que poden ser d'utilitat en cada una de les fases o etapes, tals com: Business Canvas, ITIL, Quickwins, LEAN, KAIZEN, AGILE, SCRUM, Service Blueprint, DevOps, Gamification and Serious Games entre altres. En termes globals es contextualitza una transformació digital alineada amb l'estratègia de negoci, que si s'escau es pugui gestionar a dues velocitats (Bimodal IT).

Finalment s'explica com plantejar si és rendible la transformació digital i com calcular el ROI de projectes disruptius. 

Aquests continguts s¿estructuren convenientment d'acord amb els nivells de maduresa definits per la transformació digital (Fonaments-bàsic, Avançat i Expert).

Plataformes i Tecnologies
6 ECTS. 36 hores lectives.

Aquesta matèria identifica i explica les plataformes i tecnologies que poden ser necessàries i útils al dissenyar i implementar la Transformació Digital de les organitzacions i empreses. L'evolució de la tecnologia s'introdueix i s'explica en base als cicles de maduresa (corba hype cycle de Gartner). Es revisen tecnologies madures i recents tals com: ERPs, CRMs, SCMs, Business Intelligence, Visual Analytics, Machine Learning, Augmented Reality, Virtual Reality, etc.

A nivell de Plataformes s'expliquen aquelles associades a models d'Indústria 4.0, models Cloud, entorns d'e-Commerce, models basats en la tecnologia Blockchain, i models d'entorn col·laboratiu a l'empresa (Enterprise Collaborative Management).

Aquests continguts s'estructuren convenientment d'acord amb els nivells de maduresa definits per la transformació digital (Fonaments-bàsic, Avançat i Expert).

Projecte de transformació
6 ECTS. 36 hores lectives.

Aquesta matèria té a veure directament amb el projecte de Transformació Digital que l'alumne realitzarà al llarg del curs, on aplicarà de manera pràctica la teoria i les eines estudiades a la resta de matèries.

El projecte tindrà diferents outputs que es correspondran amb els graus de maduresa identificats pels projectes de transformació digital. Concretament:  transformació bàsica: context entès i producte funcional viable mínim;  transformació avançada: producte funcional viable millorat; i transformació experta: producte funcional viable excel·lent.

Es programaran algunes conferències en les que es mostraran casos d'èxit de transformació digital, així com l'experiència de CDO's en la gestió d'aquests projectes.

La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Sabaté Garriga, Ferran
  Doctor en Organització d'Empreses i Enginyer Informàtic per la UPC·BarcelonaTech. Actualment és professor del Departament d'Organització d'Empreses a la UPC. Va coordinar la Càtedra Telefónica-UPC d'Anàlisi de l'evolució i tendències futures de la Societat de la Informació durant el període 2002-2010. Les seves àrees d'especialització són: l'aplicació de les tecnologies de la informació i comunicació a les organitzacions i empreses, el e-Business, el màrqueting digital, el e-Learning i la transferència de tecnologia. Ha publicat la seva recerca en revistes com European management journal, Management decision, Technology analysis and strategic management, IT professional, Intangible capital, El profesional de la información i International journal of training and development.
 • Navarro Pérez, Jordi
  Llicenciat en Enginyeria Informàtica. Màster en Direcció d'Informàtica. PDD per l'IESE. Ha realitzat els seminaris: "Innovating the CIO role" al Babson Collegue (Boston), "Les TI com a arma estratègica i competitiva", en IESE, "Succeding in Global Environments" en London Business School, "Leading IT organizations though the global crisis" en INSEAD, "IT fuel for growth", a Copenhaguen Business School. Membre del Comité de Comerç Electrònic de AECOC des de 2001.
 • Trujillo Gaona, Juan
  Enginyer Tècnic en EUETIB. Certificat ITIL v3 Expert ITIL v3. Service L Manager a TELEFÓNICA i expert en sistemes de IT Governance basats en ITIL, CobiT. Coautor en bibliografía especialitzada TI (ITIL, ISO20000, LEAN) i Director adjunt d'itSMF, Espanya, Director en comité Catalunya e ITSMGAMES.COM (Serious games).

Professorat

 • Alonso Llombart, Oscar
  Enginyer informàtic per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Màster en Enginyeria del Software per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). És Technical Manager a Everis, on lidera el procés d'innovació en l'àmbit de Data Management & Analytics, que ofereix serveis dins d'Everis & NTT DATA Group a nivell global i en tots els sectors d'activitat econòmica. A més és professor de l'assignatura "Pensament analític a l'empresa" i mentor del Màster en Business Intelligence & Big Data de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
 • Arias Luaces, Alejandro
  Màster en Serveis Digitals a l'Escuela de Excelencia Técnica de Telefónica. Tres dècades de trajectòria professional implicada a la Transformació Digital del lloc de treball informàtic. Responsable d¿implantació de desplegaments al Workplace de Telefónica. Expert en sistemes de gestió de coneixement (KMS), sistemes col·laboratius, Office 365, etc.. Community Manager en àrees de coneixement relacionades amb el Digital Workplace i el rol de professor intern a Telefónica; col·laborador en Formació de Formadors des del lideratge a la Transformació Digital de l'empresa. Cap de projectes en serveis de telepresència i vídeoconferència a grans empreses.
 • Bes Oliva, Oriol
  Enginyer, MBA per ESADE i PDD a IESE. Va treballar durant 18 anys a NexTReT on va ser soci i conseller a més de, en successives etapes, dirigir operacions, aliances, vendes, màrqueting i internacionalització. El 2012 va crear la seva startup i va llançar Founder Institute a Barcelona, ajudant a crear més de 30 startups i exercint de Business Angel i de conseller. Des Academy For Corporate Entrepreneurship i Transforma Partnering, aplica aquesta experiència ajudant a empreses com Bayer, Pepsico, Carrefour, Port de Barcelona o Elior a innovar de forma sistemàtica amb startups i noves tecnologies i estimulant l'esperit emprenedor en els seus empleats.
 • Cañabate Carmona, Antonio
  Doctor Enginyer Industrial per la UPC i professor titular del departament d'Organització d'Empreses (DOE). Actualment és sotsdirector del DOE i ha estat vicedegà per a les relacions institucionals de la Facultat d'Informàtica de Barcelona on imparteix matèries de màrqueting en línia i estratègia digital. Ha participat en diversos projectes de recerca i programes europeus. Ha estat assessor de la Generalitat de Catalunya per a la planificació del sistema universitari, col·laborador de la Càtedra Telefónica-UPC d'anàlisi de l'evolució i les tendències futures de la societat de la informació. Els seus interessos de recerca se centren en l'ús i impacte de les TIC en les organitzacions, e-Marketing, comerç electrònic, etc.
 • Clotet Sulé, Joan
  Es defineix com Humanista Digital i treballa com a Gerent d'innovació en Talent per a Ferrovial, operador global líder en gestió d'Infraestructures i Serveis amb més de 96.000 persones en 15 països. Després de gairebé 30 anys ajudant a aconseguir canvis positius a través de la tecnologia en empreses multinacionals (Arthur Andersen, Grup Zeta i ara Ferrovial) en diferents posicions directives de la funció tecnològica, s'enfoca ara en les persones i el seu talent per ajudar-les a créixer en aquesta era progressivament digital. Diplomat en Direcció d'empresa i en Direcció estratègica de les TIC per IDEC-UPF i coach executiu certificat per ICF, s'ha format també en direcció de persones, innovació, comunicació i lideratge contribuint ara des de Recursos Humans a transformar la realitat per tal d'atraure i fer créixer el talent de les persones perquè tinguin la seva millor versió a Ferrovial.
 • Cortada, Rosa
  Llicenciada en Econòmiques (UB) i Màster en Enginyeria de Software per la (UPM), havent cursat els programes Advanced Management Program, CIO Advanced Program i Digitalizate a (ESADE). Titulada en Global Growth Strategy Program per Wharton University of Pennsilvània, Project Management per la (UPC) i en Direcció Estratègica de Tecnologies de la Informació pel (UPF). Directiva amb 25 anys d'experiència liderant departaments d'informàtica en diversos sectors. Entusiasta de les oportunitats i avantatges competitius que la transformació digital ofereix a les organitzacions i de posar-les en pràctica, especialment, les tecnologies disruptives aplicades al desenvolupament. Experta en implementar projectes d'àmbit internacional i gran envergadura en 30 països.
 • Cosials Ruiz, Carlos
  Llicenciat en Informàtica per la FIB-UPC. Postgrau d'Infornomia, Postgrau de Logística per ESADE. ALM/IoT Senior Business Consultant a Integral Innovation Solutions. Director del Màster Executive en Big Data Science per la UIC Barcelona i professor de Sistemes d'Informació d'Empresa per la Facultat de Ciencies Econòmiques i Socials. Business Development a l'startup Fantastiq Transmedia.
 • de Stefano, Maurizio
  Doctor Enginyer informàtic per la Universitat degli Studi di Napoli. MBA per l'IESE. Ha treballat en importants projectes logístics i tecnològics a Fiat, Alfa Romeo, Enel, Gillette, Emi Music, etc. Ha ocupat diferents càrrecs en diverses empreses del sector de la consultoria. És professor de Direcció de logística i expert en energia i estratègia digital aplicades a la Supply chain. Actualment és director al Mercat d'Energia a Indra en l'àmbit Energy & Utilities.
 • Díaz Iriberri, Jose
  Doctor en Computació per la UPC. Actualment es dedica a la investigació en el camp de la informàtica gràfica i és professor extern al Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM), on és responsable de les assignatures de Realitat Augmentada i Gràfics Avançats. Ha estat investigador postdoctoral del programa de beques Marie Curie de la Comissió Europea al grup de Visual Computing del CRS4 (Itàlia). La seva recerca se centra en la visualització de dades científiques, la computació paral·lela i programació de GPUs, i el disseny d'aplicacions en entorns de realitat virtual i augmentada.
 • Escribano Cambronero, Marc
  Enginyer Superior en Informàtica per la Facultat d'Informàtica de Barcelona (UPC). Master en BigData Management & Analytics per la UPC School of Professional & Executive Development. Actualment Head of Data & Analytics Manager a Desigual. Anteriorment Business Intelligence Manager a Desigual, Business Intelligence Analyst a Finconsum "la Caixa", Consultor Business Intelligence. Ponent en events nacionals i internacionals explicant com posicionar un data warehouse amb dades real-time en el centre d'una organització multinacional.
 • Fonseca i Casas, Pau
  Professor del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la Universitat Politècnica de Catalunya, impartint docència en Estadística i Investigació Operativa. Posseeix un doctorat en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya. També treballa a l'InLab FIB (http://inlab.fib.upc.edu/) com a cap de l'àrea de Simulació Ambiental, liderant projectes de simulació relacionats principalment amb àrees industrials i ambientals. És membre de la comissió 4.0 de la indústria d'enginyers de Catalunya.
 • Fornós Martínez, Ainhoa
  Llicenciada en psicologia, màster de RRHH per ESADE i PDD del IESE. Fundadora i CEO de HR Mindset Designer, startup focalitzada en el món del talent i en RRHH dissenyat per tal que el somni del employee centricity sigui realitat. Col·laboradora en el Future for Work Institute (FFWI) on fem la ciència del segle XXI centrades en les polítiques de persones. Ha ocupat càrrecs de RRHH a empreses com: Port Aventura, Al-i telecomunicacions (Uni2_orange), Condis Supermercats i Cap de RRHH del Grup Damm. Speaker i Professora en diversos fòrums on el talent és el focus.
 • González Álvarez, Iván
  Enginyer en Informàtica per la UPC i MBA per ESADE. Actualment és director de Desenvolupament de Negoci de Seidor Digital, posició des de la qual col·labora amb pimes i grans empreses per definir i posar en marxa la seva estratègia de transformació digital. Anteriorment havia treballat a Penteo, donant assessoria i consell a CIOs i màxims responsables de la funció TI d'empreses sobre com ser més competitius mitjançant l'adopció i ús de les TIC.
 • González García, Andres
  Enginyer de Telecomunicacions. Soci cofundador i CTO de CleverData. Enginyer de Machine Learning certificat per BigML. Responsable a l'àrea d'informàtica distribuïda a "la Caixa".
 • Marin Gurrea, Fernando
  Graduat Social de formació, va començar la seva trajectòria professional al Departament d¿Interior de la Generalitat de Catalunya treballant a l¿àrea de recursos humans, per després vincular-se en tasques d¿organització i millora de processos. Després, durant la seva etapa al Departament de Salut, va abordar la direcció dels serveis de gestió econòmica primer i de l¿àrea TIC després, com a responsable de seguretat i anàlisi de dades. Per últim, a la seva actual etapa professional a l¿Institut Municipal d¿Informàtica de l¿Ajuntament de Barcelona les seves responsabilitats han estat enfocades primer a la relació amb els clients interns i després en la definició i execució dels projectes de transformació digital de l¿Ajuntament.
 • Montero Saez, Jose Luís
  Enginyer Informàtic per la UPC. Màster UPC en Direcció de Sistemes d'Informació. Actualment treballa en IthinkUPC com a Manager per tots els projectes i tota l'explotació de serveis de Ciberseguretat. És Lead Auditor de la ISO 27001 i és ITIL Expert. Té més de 25 anys d'experiència en projectes i serveis vinculats a infraestructures, sistemes, xarxes i seguretat d'IT. Va iniciar la seva carrera professional al Departament de LSI de la UPC, on va col·laborar, entre altres projectes, amb Sun Microsystems com partner de seguretat, per passar després a BBVA-Uno e, un dels pioners de la banca online a Espanya. A continuació es va incorporar a UPCnet (del grup UPC) on segueix, ara com IThinkUPC.
 • Montero Torres, Marcos
  Enginyer en Informàtica per la UPC. Business manager de Transformació Digital a IThinkUPC i responsable de l'equip de desenvolupament Front-end, focalitzat en el disseny de nous productes i serveis on l'experiència d'usuari i les interfícies mòbils són clau. Durant la seva carrera professional ha combinat aspectes molt diferents però sempre vinculats al disseny de productes i serveis on els component d'internet, escalabilitat i la innovació jugaven un paper clau: des del disseny de plataformes d'alt rendiment per a sistemes corporatius de correu electrònic i de plataformes de campus digitals per a entorns universitaris, fins a serveis de VoIP i comunicacions unificades multi-tenant. És col·laborador habitual del programa de divulgació tecnològica L'altra ràdio, de RNE4.
 • Navarro Pérez, Jordi
  Llicenciat en Enginyeria Informàtica. Màster en Direcció d'Informàtica. PDD per l'IESE. Ha realitzat els seminaris: "Innovating the CIO role" al Babson Collegue (Boston), "Les TI com a arma estratègica i competitiva", en IESE, "Succeding in Global Environments" en London Business School, "Leading IT organizations though the global crisis" en INSEAD, "IT fuel for growth", a Copenhaguen Business School. Membre del Comité de Comerç Electrònic de AECOC des de 2001.
 • Rodríguez Donaire, Silvia
  Doctora en Management per la UPC el 2012. Professora associada que col.labora en docència a la UPC, l'Escola Superior d'Enginyeries de Industrial, Aeronàutica i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), IQS Business School i Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimedia (CiTM). Participa en diferents projectes d'investigació i de transferència de tecnologia nacionals així com projectes Europeus H2020 donant suport en l'àmbit de Models de Negoci i dirigint tesis de grau i masters. Té experiència professional, docent i investigadora en l'àrea de Models de Negoci i Marketing Digital, entre d'altres, aplicades a institucions docents, empreses del sector d'espai i empreses privades diverses. Ha publicat diferents llibres i articles en l'àmbit internacional i nacional.
 • Trujillo Gaona, Juan
  Enginyer Tècnic en EUETIB. Certificat ITIL v3 Expert ITIL v3. Service L Manager a TELEFÓNICA i expert en sistemes de IT Governance basats en ITIL, CobiT. Coautor en bibliografía especialitzada TI (ITIL, ISO20000, LEAN) i Director adjunt d'itSMF, Espanya, Director en comité Catalunya e ITSMGAMES.COM (Serious games).
 • Vidal i Nart, Franc
  Executiu amb àmplia experiència en el desenvolupament de vendes i canals de distribució, treballant amb empreses del sector de les telecomunicacions com ONO, Vodafone i British Telecom. Actualment és Conseller Delegat i co-fundador de l´empresa Shopery, plataforma SaaS de creació de Marketplaces i e-commerce amb seu central a Barcelona.

Informació general

Crèdits
30 ECTS (180 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:15/10/2018Fi classes:05/06/2019Fi programa: 19/06/2019
Horari
Dilluns  18:30 a 21:30Dimecres  18:30 a 21:30
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos
Contacte
Telèfon: (34) 93 112 08 83
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
4.500 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Postgrau.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, 10 dies abans de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Socis estratègics

 • UPCNet S.L.