Smart Mobility: Sistemes Intel·ligents de Transport > Barcelona > Postgrau > UPC School > Imprimir -

Smart Mobility: Sistemes Intel·ligents de Transport

Postgrau Presencial.

Presentació

7a EDICIÓ
UPC School

Aquest postgrau s'adreça a professionals en actiu d'arreu d'Espanya que volen impulsar les seves empreses i organitzacions a partir de la innovació, la tecnologia, la sostenibilitat i el creixement econòmic. El format del programa facilita la conciliació personal i professional dels alumnes amb classes presencials al voltant de cada tres setmanes.

El negoci que es mou al voltant de l'smart mobility genera, a España, un volum de negoci de més de 1.500 milions d'euros a l'any. A la vegada, les smart cities han adquirit especial rellevància en l'àmbit de les I+D+i,  amb un important nombre de projectes per tot el món.

Barcelona ha estat i és una ciutat innovadora en la mobilitat i un hub de coneixement com a smart city, una necessitat per la societat i un negoci per les empreses. En aquest entorn es troben empreses punteres del sector, consultories i enginyeries dedicades al desenvolupament, integració, comercialització i implantació d'aquestes tecnologies a nivell internacional. En aquest ecosistema s'han desenvolupat projectes, tant de negoci com d'investigació pioners en l'àmbit de la mobilitat, la gestió de les infraestructures i la sostenibilitat del sistema de transport.

Per tant, les smart cities representen un canvi en la gestió de les ciutats i els territoris que ofereix nombroses oportunitats de negoci, el que a la seva vegada genera un nínxol professional emergent. Aquest és el motiu pel qual la UPC School ha volgut impulsar aquest postgrau, "Smart mobility: sistemes intel·ligents de transport", pioner a Espanya i únic per les seves característiques.

El programa aporta les novetats internacionals en el terreny del transport en tots els seus àmbits i des de diferents punts de vista: polítiques de gestió de la mobilitat, aspectes econòmics, reducció de l'impacte ambiental i implicacions socials, entre d'altres. S'analitzen aquests conceptes des d'una òptica crítica, analítica, centrant-se tant en la vessant tecnològica com en la visió més estratègica, afavorint que l'alumne entengui per a què serveix l'smart mobility, com s'interrelaciona amb l'entorn i de quina manera es pot aplicar en un projecte com a instrument de millora.

El quadre docent constitueix una de les excel·lències del postgrau i està format per professionals que treballen en el desenvolupament tecnològic i en l'aplicabilitat de l'smart mobility. També hi ha docents que procedeixen d'administracions públiques i de l'àmbit de la R+D+i.

A més, el curs és també una oportunitat per aquells participants que vulguin introduir-se o reorientar la seva carrera cap a aquest sector.

Objectius

 • Obtenir una visió global, estratègica i tecnològica per a la presa de decisions en la gestió de les smart cities i la mobilitat intel·ligent.
 • Conèixer les eines TIC i les tendències en intelligent transport systems (ITS), així com els mètodes i instruments que permetin aplicar la solució més òptima i eficient.
 • Analitzar la mobilitat i proposar i implantar els sistemes i tecnologies més eficients, des d'una visió integrada i pluridisciplinària, així com valorar les seves implicacions respecte el territori i els ciutadans, i el seu impacte a l'activitat econòmica de l'entorn.
 • Elaborar estudis i projectes d'smart mobility que compleixin els estàndards internacionals de rendibilitat tècnica, econòmica, ambiental i social.
 • Planificar, projectar i gestionar els recursos, i dirigir equips multidisciplinars en les diferents vessants de l'smart mobility.

A qui va dirigit?

 • Directors d'operacions, directors de sistemes, directors de logística, project managers, consultors, projectistes, etc.
 • Responsables de negoci, directors d'estratègia i emprenedors que vulguin explorar noves oportunitats de negoci en aquest àmbit.
 • Professionals d'empreses de consultoria i enginyeria o que treballin en R+D+i, en projectes de la Unió Europea (Horizon 2020) o en projectes internacionals.
 • Professionals d'empreses que desenvolupen projectes d'integració i comercialització de tecnologia associada a la mobilitat, empreses d'aparcaments, automoció, energia i medi ambient.
 • Directius de mobilitat i tècnics de mobilitat, caps de serveis, caps d'unitat, caps de regulació de trànsit, etc.
 • Tècnics de les administracions públiques o gestors de serveis públics, de planificació urbana i infraestructures, i operadors de transport públic i de logística.
 • Professionals amb experiència que vulguin obrir noves possibilitats laborals o reorientar el seu perfil en l'àmbit de la mobilitat i el transport.
 • Enginyers de camins, canals i ports i enginyers tècnics d'obra pública.
 • Enginyers industrials, les seves especialitats tècniques i altres enginyeries afins. 
 • Enginyers de telecomunicacions i informàtics i les seves especialitats tècniques.
 • Arquitectes i enginyers tècnics d'edificació o arquitectes tècnics.
 • Llicenciats i diplomats d'àmbits científics i tecnològics com ciències físiques i ambientals.
 • Llicenciats i diplomats d'àmbits socials com economia, geografia, ciències polítiques, etc.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El programa es basa en combinar la part teòrica amb una forta orientació pràctica que inclou visites i l'estudi de casos reals, així com la realització d'un projecte final final.

El format del curs facilita que els participants puguin compatibilitzar el postgrau amb el seu exercici professional i la seva agenda personal. Les classes presencials es realitzen al voltant de cada tres setmanes (veure calendari detallat de sessions).

L'orientació pràctica i professional està avalada pel Consell Assessor del Postgrau en Smart Mobility, format per entitats, empreses i personalitats de reconegut prestigi en els àmbits de la mobilitat, el transport i la tecnologia, i procedents del món acadèmic, professional i empresarial.

Continguts

Assignatures

Planificació i gestió de la mobilitat i els sistemes de transport
5 ECTS. 35 hores lectives.

1.1. ANÀLISI, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE LA MOBILITAT

 • Mobilitat de persones i mercaderies: anàlisi de causes i efectes
 • Tècniques d'investigació de la mobilitat
 • Mobilitat generada: obligada i quotidiana
 • Variables bàsiques de l'enginyeria de trànsit
 • Mobilitat urbana, metropolitana i interurbana
 • Planificació territorial i mobilitat
 • Instruments de gestió de la mobilitat
 • Mitjans de transport no mecanitzats
 • Plans de mobilitat

1.2. LES INFRAESTRUCTURES I ELS SISTEMES DE TRANSPORT

 • Marc jurídic i organitzatiu del transport
 • Planificació d'infraestructures de transport
 • Cadena de transport: anàlisi integrat dels diferents mitjans de transport
 • Sistemes de gestió del transport públic
 • Transport de viatgers: integració d'operadors i intermodalitat
 • Transport de mercaderies i cadena logística
 • Impacte econòmic, social i territorial de les infraestructures de transport
Tecnologies aplicades a l'Smart Mobility i als ITS
5 ECTS. 34 hores lectives.

2.1. INFRAESTRUCTURES TECNOLÒGIQUES

 • Innovació tecnològica i economia digital
 • Smart mobility: canvi de paradigma
 • Tecnologies de detecció, identificació i seguiment
 • Sistemes de posicionament i geolocalització
 • Anàlisi d'imatges i visió artificial
 • Infraestructures de comunicacions: requeriments funcionals dels ITS
 • Sensors i "Internet of Things"
 • Xarxes vehiculars

2.2. INFORMACIÓ I TRANSMISSIÓ DE DADES

 • Transmissió d'imatges i dades
 • Tecnologies de transmissió: anàlisi comparatiu
 • Mitjans globals de transmissió sense fil
 • Sistemes de comunicació
 • Tecnologies per la informació a l'usuari
 • Aplicacions
Tecnologies aplicades a la mobilitat i el transport
10 ECTS. 92 hores lectives.

3.1. SMART MOBILITY EN ELS ÀMBITS URBÀ I METROPOLITÀ

 • Gestió integrada de la mobilitat urbana i metropolitana
 • Sistemes i centres de control, regulació i informació del trànsit
 • Control adaptatiu del trànsit
 • Senyalització variable: informació d'itineraris i incidències
 • Regulació d'accessos a àrees restringides i de baixa emissió
 • Control, regulació i informació de l'estacionament
 • Tarificació sobre la mobilitat: road pricing
 • Sistemes d'ajuda a l'explotació del transport col·lectiu
 • Sistemes de bicicleta pública

3.2. SMART MOBILITY EN L'ÀMBIT INTERURBÀ

 • Sistemes de gestió y supervisió del trànsit en carretera
 • Control, gestió i seguretat en túnels viaris i infraestructures crítiques
 • Sistemes de gestió: velocitat variable
 • Sistemes d'alerta i intervenció per incidències climatològiques i ambientals
 • Gestió coordinada als accessos a nuclis urbans i àrees metropolitanes
 • Plataformes Bus-VAO

3.3. LOGÍSTICA I TRANSPORT DE MERCADERIES. APLICACIONS EN ELS ITS

 • Incidència de l'economia i el sistema productiu en les xarxes i sistemes de distribució
 • La cadena de valor de la logística: e-logistics
 • Planificació de xarxes de distribució: incidència del comerç electrònic
 • Transport internacional de mercderies: transport multimodal
 • Sistemes de gestió de terminals de transport
 • Control i gestió de flotes
 • Gestió i control del transport de mercaderies perilloses (ADR)
 • Distribució urbana de mercaderies (last mile)

3.4. TRANSPORT FERROVIARI. APLICACIONS EN ELS ITS

 • Característiques i elements bàsics del transport ferroviari
 • Organització i regulació del sistema ferroviari: alta velocitat, serveis metropolitans, metro lleuger
 • Infraestructures ferroviàries i material mòbil
 • Sistemes de control, protecció i senyalització
 • Automatització i seguretat ferroviària
 • Operació dels serveis ferroviaris, gestió i manteniment
 • Vigilància i telegestió d'estacions i intercanviadors

3.5. ITS: SISTEMES DE PAGAMENT, PEATGE I TICKETING

 • Pagament per ús de les infraestructures
 • Sistemes de peatge oberts i tancats
 • Free Flow i Shadow Toll
 • Transport col·lectiu: tarificació, organització i gestió de serveis integrats. Formes de compensació
 • Especificitats del pagament en el transport públic: interoperabilitat
 • Tecnologies RFID i NFC en el pagament del transport
Smart Community
6 ECTS. 56 hores lectives.

4.1. TECNOLOGIES ASSOCIADES ALS VEHICLES

 • Evolució tecnològica en els vehicles: seguretat i baixa emissió
 • Vehicles elèctrics i híbrids
 • Serveis a bord del vehicle: ajuda a la conducció
 • Tecnologies aplicades al transport col·lectiu i al transport de mercaderies
 • Sistemes avançats d'assistència a la conducció
 • Interacció amb altres vehicles i amb els sistemes de control del trànsit

4.2. SMART CITIES: INFRAESTRUCTURES INTEL·LIGENTS

 • Planificació urbana: sostenibilitat, competitivitat i habitabilitat
 • Edificis i instal·lacions intel·ligents
 • Xarxes d'infraestructures i serveis: plataformes smart cities
 • Smart water: cicle de l'aigua
 • Smart grid: automatització i eficiència energètica
 • Smart services: serveis ciutadans i turístics
 • Apps per smart cities
 • Seguretat i protecció de dades

4.3. INFORMACIÓ I SISTEMES COOPERATIUS

 • Sistemes d'informació integrada sobre la mobilitat
 • Circuits d'informació: genèrica i personalitzada
 • Open data
 • Difusió per canals massius: xarxes socials. Routers
 • Informació en el transport públic: incidències
 • Estratègia de comunicació en incidents i aconteixements especials
 • Percepció i innovació social en el transport i la mobilitat
 • Smart mobility i factor humà
Projecte final
4 ECTS. 3 hores lectives.

El projecte final del programa haurà d'estar basat en:

 • Un projecte real en l'àmbit de l'empresa privada que afavoreixi la innovación tecnològica i l'eficiència empresarial.
 • Un projecte real que incrementi l'eficiència de la gestió dels serveis públics.
 • Un projecte que permeti la creació d'una start-up o spin-off en el marc dels ITS.


Aquest projecte serà realitzat per equips i estarà dirigit i assessorat per un director de projecte expert en la temàtica.

En el fulletó del postgrau es poden observar alguns exemples de projectes reals realitzats en les darreres edicions.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Villalante Llauradó, Manel
  Enginyer Industrial. Director general d'Estratègia i Desenvolupament de Renfe. Ha estat Director de Mobilitat i Infrastructures de Transport de Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà. Va ser Director General de Transport Terrestre del Ministeri de Foment i de la Generalitat de Catalunya, així com Director de Transports i Circulació de l'Ajuntament de Barcelona. També ha estat membre del Consell d'Administració d'empreses com RENFE, TMB, GISA, IFERCAT o FGC.

Coordinació

 • Pou Fonolla, Cristina
  Enginyera de Camins, Canals i Ports. Màster en e-Logistics & Supply Chain Management i Postgrau en Direcció i Planificació de la Mobilitat. Actualment es Subdirectora general de Gestió del Trànsit de la Generalitat de Catalunya. Anteriorment ha estat Cap del Servei de Gestió del Transport de la ATM i Cap del Servei de Coordinació i Gestió del Transport per Carretera de la Generalitat de Catalunya. Professora d'Enginyeria del Transport a l'IQS (Institut Químic de Sarrià) de la Universitat Ramon Llull.

Professorat

 • Acha Ledesma, Carlos
  Enginyer de Camins, Canals i Ports. Màster in Business Administration. Director d'Organització i Serveis Corporatius d'ALSA. Ha desenvolupat la seva activitat professional en ALSA des de 1999, desenvolupant càrrecs de direcció en diferents departaments de l'organització.
 • Agea Gómez, Aitor
  Diplomat en Educació Social. Assistant manager de DGM SPAIN. Especialista en transport multimodal de mercaderies perilloses i seguretat aèria. President GT seguretat logística i mercaderies perilloses del BCL. Conseller de seguretat ADR/RID habilitat pel Ministerio de Fomento i director de seguretat habilitat pel Ministerio del Interior.
 • Alvira Sanz, Santiago
  Ingeniero de telecomunicaciones y Postgrado en Project Management. Director de proyectos en la ingeniería Idom donde desarrolla su carrera profesional desde el año 2005. Los proyectos más destacados en los que ha participado han sido en el ámbito de los Operadores de telecomunicaciones, los Ayuntamientos y en espacios de carreteras y autopistas. Actualmente trabaja como consultor externo en Abertis Autopistas
 • Angosto Poza, Lluis
  Llicenciat en Dret. Responsable d'Estudi i Anàlisi Jurídica de la DGTM de la Generalitat de Catalunya. Ha estat vocal del Consell de Govern i del Comitè Executiu dels Ports de la Generalitat. Ha estat Secretari del Consell d'administració d'Aeroports Públics de Catalunya, SLU i del Consell de la Mobilitat.
 • Arias Liébana, Carmen
  Enginyera de Telecomunicacions. Cap d'àrea de sistema ERTMS i equips embarcats a Renfe. Responsable d'enginyeria en projectes de senyalització a la flota de trens de Renfe. Vinculada des de 2002 a gestió de projectes d'implantació i posada en servei de sistemes de senyalització i comunicacions ferroviaris.
 • Blanco Álvarez, Silvia
  Enginyera de Telecomunicació per la UPC i PDG per EADA. Directora executiva de LITUM21. Anteriorment ha estat directora d'Acció Territorial de l'Associació Multisectorial d'Empreses d'Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicació i Continguts Digitals (AMETIC). També ha estat directora tècnica en AIDA Centre, Quality Representative a ATOS ORIGIN i Sòcia Fundadora i gerent de ABTEL. En el context associatiu, ha estat vocal de la Junta Rectora del Col·legi Oficial de l'Enginyers de Telecomunicació de Catalunya i fundadora i presidenta del capítol d'estudiants de l'ETSETB de la Aerospace & Electronics Systems Society.
 • Blanco Bergareche, Ana Isabel
  Enginyera de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Madrid i Màster en Direcció i Planificació de la Mobilitat per la Universitat Politècnica de Catalunya. Després d'un període en el sector privat treballant en l'àmbit de la logística, l'any 2002 ingressa en l'Escala Superior de Tècnics de Trànsit, on ha exercit diferents funcions. En l'actualitat és subdirectora adjunta de Circulació de la Direcció General de Trànsit.
 • Cadenas Moraga, José
  Llicenciat en Físiques. Màster en Tecnologies Microsoft.NET. Diplomat en Enginyeria Gràfica. Diplomat en Metodologia i Tècniques de Qualitat total. Director d'innovació i desenvolupament del Grup Calmell. Membre del comitè CTNE71/SC17 per a la normalització de targetes intel·ligents. Participant en el disseny i desenvolupament de projectes basats en targetes intel·ligents entre els quals destaquen el Projecte BIT (Madrid), el Projecte BARIK (Bilbao) i el Projecte T-MOBILITAT (Barcelona).
 • Capdet Sorribes, Maria Teresa
  Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials. Direcció de Màrqueting per ESADE i postgrau en Comunicació Empresarial per la Universitat Pompeu Fabra. Directora Econòmic-financera i Integració Tarifària Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona ATMB. Anteriorment va ser responsable del departament d'Estudis i Anàlisi en Transports Metropolitans de Barcelona.
 • Castaño Moreno, Vicenç
  Enginyer Tècnic Informàtic en Sistemes. Actualment desenvolupa la seva activitat al departament de Desenvolupament de Negoci per a Sistemes de Trànsit de l'empresa Telvent Tràfic i Transport. Expert en Sistemes de Control de Trànsit Urbà i Interurbà.
 • Conesa Santamaria, Pilar
  Llicenciada en Informàtica per la UPC. MBA Executive a IESE i a l'European School of Management and Technology. Fundadora i directora d'Anteverti, empresa que assessora organitzacions en estratègia i processos de canvi, innovant i utilitzant noves tecnologies. També és Directora de l'Smart Cities World Congress. Ha desenvolupat funcions directives en empreses com T-Systems, a l'Ajuntament de Barcelona i en els Jocs Olímpics de Barcelona'92.
 • Creus Roman, Javier
  MBA, fundador de Ideas for Change. Està considerat un dels principals líders de pensament en els models col·laboratius, P2P i oberts; així com en la innovació ciutadana i la societat en xarxa. Es l'autor de @Pentagrowth, un informe que identifica les característiques de les organitzacions que tenen la capacitat de créixer exponencialment. Alguns dels seus clients han estat Telefónica, Repsol, Leroy-Merlin, Accor, Transdev, Seat, Numa, Provenance i l'Ajuntament de Bristol, entre d'altres. Prèviament, ha treballat com a planner estratègic i es el co-fundador de la incubadora Digital Mood y de l'espai de creació multidisciplinar Kubik
 • del Pozo Triscón, Víctor
  Llicenciat en Màquines Navals. Postgrau en Consultoria Mediambiental per la UPC. PDD a IESE. Postgrau en Supply Chain Management per la Universitat de Madison-Wisconsin. Certificat pel Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) SCPro 1, SCPro 2. Actualment és COO (Director Global d'Operacions) a Privalia. Va ocupar càrrecs de vicepresident i director d'Operacions en els sectors de Retail, Consum i en Dhl. I va ser Director d'Unitat de Negoci a CTC Enginyeria Dedicada.
 • Escanciano Alcalde, Víctor
  Enginyer Industrial. Màster en Logística integral. Diplomat en Direcció i Gestió de Màrqueting. Director de logística i sistemes d'informació de Condis Supermercats. Anteriorment va treballar a Everis i CTC Externalització.
 • Espinós Gomis, David
  Llicenciat en Humanitats. Màster en Periodisme. Postgrau en Màrqueting polític i comunicació estratègica. Consultor en comunicació personal, política, institucional i empresarial. Soci fundador de Khimera, empresa dedicada a la comunicació i la mediació. Va ser cap de premsa als departaments de Presidència i Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Ha estat Conseller tècnic al Gabinet de Comunicació del Ministeri de Foment a Madrid.
 • Esquius Figols, Anna Maria
  Llicenciada en veterianària especialista en tecnologia dels aliments per la UAB. MBA en qualitat global a l'empresa per la UPC. Programes de desenvolupament directiu (PDD) a IESE i ESADE. Màster en analista d intel.ligència per la Carlos III i la UAB. Acumula una experiència a l'area d' operacions de més de 20 anys al sector d'alimentació i en companyies de gran consum : Coca-cola European Partners, Haribo, Helados Menorquina entre d'altres. Actualment ocupa la posició de Iberia Planning and Commercialisation Director a Coca-cola European Partners.
 • Fàbregas i Casas, Carme
  Enginyera Informàtica. Màster en sistemes d'informació geogràfica per la UPC. Actualment dirigeix el Departament de Sistemes i Cooperació Internacional de l'ATM de Barcelona. Té una àmplia experiència en TIC's aplicades als sistemes integrats de transport públic: organització, gestió, tarificació, ticketing i informació multimodal en temps real.
 • Fàbregas Mas, Ignasi
  Llicenciat en econòmiques i MBA per ESADE i la Copenhagen Business School. Compta amb amplia experiència en el món de la mobilitat i el transport havent treballat en sectors com les companyies aèries de baix cost, la inspecció de vehicles, el carsharing i el retail d¿automoció. Ha ocupat diverses posicions de responsabilitat nacional i internacional a la multinacional del carsharing Zipcar ¿ Avancar. Actualment es Gerent de Motorsol Import concessionari AUDI del grup Quadis
 • Figueras Jové, Jaume
  Enginyer en Informàtica. És professor de la UPC. Porta a terme la recerca en control automàtic i en simulació i optimització per ordinador. Ha dissenyat i desenvolupat CORAL i PLIO, sistemes per la gestió òptima de xarxes de clavagueram i aigua potable. Actualment participa en diferents projectes industrials dins l'inLab FIB, com la simulació d'una terminal ferroviària pel transport de mercaderies o la lluita contra incendis mitjançant l'optimització de la logística terrestre. Ha realitzat projectes amb empreses com SEAT, Port de Barcelona, SIEMENS, ALSTOM, VIIA, etc. i és responsable de l'àrea d'apps de la Càtedra SEAT.
 • Flores Garcia, Francesc Xavier
  Enginyer de Camins, Canals i Ports. Director General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre de la Generalitat de Catalunya. Responsable de la planificació, redacció d'estudis i projectes i execució de les infraestructures de transport públic (competència de la Generalitat de Catalunya) i del seguiment de les que portin a terme altres administracions a Catalunya.
 • Fortuny Olivé, Josep Maria
  Llicenciat en Dret. Subdirector general d'Ordenació i Gestió de la DGTM, Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya.
 • Galdón Clavell, Gemma
  Doctora en vigilància, seguretat i polítiques urbanes. Màster en Gestió Pública. Analista de polítiques públiques especialitzada en la vigilància, l'impacte social, legal i ètic de la tecnologia, les ciutats intel·ligents, la privacitat, les polítiques de seguretat, la resiliència i l'actuació policial. És sòcia fundadora de Eticas Research & Consulting i experta en ètica a la Comissió Europea.
 • Juncadella i Fortuny, Oriol
  Enginyer de Camins, Canals i Ports per la UPC. Diplomat per l'IESE. Director de FGC Operadora, divisió d'Operacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. President de la Comissió de Mobilitat, Transports i Logística del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports. Coordinador del Grupo de Expertos en Operaciones Ferroviarias de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Membre dels comitès de Ferrocarrils Regionals i Suburbans de la UITP i de la UIC, així com de diverses iniciatives relacionades amb l'accessibilitat i la mobilitat.
 • Laborda Luque, Josep
  Enginyer de Telecomunicació per la UPC. Després d¿uns anys dedicat a la consultoria, a Deloitte, com a analista de negoci, actualment vinculat al RACC des del 2008, on ha desenvolupat la seva activitat professional lligada al desenvolupament dels Sistemes Intel·ligents de Transport, aplicacions d¿informació de trànsit, cotxe connectat i, més recentment, Mobility as a Service. Ha participat en diversos projectes europeus en els àmbits de cotxe connectat, electrificació del transport, sistemes cooperatius V2X i automatització. És membre de nombrosos grups de treball d¿àmbit internacional, com la MaaS Alliance. Publica articles tècnics i d¿anàlisi regularment a través de www.joseplaborda.com
 • Lomas Pena, Sandra
  Professional en l'àmbit de la transformació digital i la comunicació al Departament de Salut i docent en l'àmbit de competències digitals a la Universitat Oberta de Catalunya. Exerceix també de docent en formació de postgrau i especialitzada en dades obertes, estratègies de govern obert i ciutadania digital. Formada en dades obertes per The Open Data Institute, Màster en Gestió Pública Avançada (UB) i MBA en empreses i institucions culturals (USAL) i és Llicenciada en Comunicació Audiovisual (UOC) i Història (UB).
 • López Benasat, Jordi
  Enginyer de Telecomunicacions. Director TIC a Barcelona Regional. Anteriorment va ser director general a Localret, Gerent del Sector de Via Pública de l'Ajuntament de Barcelona, Director Internacional de Projectes Especials en Alcatel i Director de Telecomunicacions i Electrònica i del Centre d'Operacions i Informació TIC dels Jocs Olímpics de Barcelona'92.
 • López Rodríguez, Àngel
  Doctor enginyer de Camins, Canals i Ports. Director de Programes de eMobility a Barcelona Regional. Professor d'Enginyeria del Transport a l'IQS de la Universitat Ramon Llull. Professor associat de la UPC. Va ser director de mobilitat al 22@ Poblenou i director de serveis de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Macias i Arau, Pere
  Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports per la UPC. Professor Titular d'Urbanisme al Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC. Director de la càtedra d'empresa Cercle d'Infraestructures UPC (Copisa, FCC, OHL i Rubau). President de la Fundació Cercle d'Infraestructures. Fundador de la RUITEM, xarxa universitària de territori i mobilitat que aplega més de 20 entitats iberoamericanes. Ha estat Alcalde d'Olot, President de la Diputació de Girona i Conseller de Medi Ambient i de Política Territorial i Obres Públiques de Catalunya. Autor de 10 llibres sobre política d'infraestructures.
 • Malla Castells, Ramon
  Enginyer en Informàtica. MBA en Direcció d'Empreses. Director de Línies Automàtiques a TMB, a càrrec de l'operació i projectes d'aquestes línies (L9, L10, L11). En l'àmbit internacional és president de l'Observatori de Metros Automàtics de la Unió Internacional de Transport Públic (UITP) i és membre del Comitè de Metro de UITP.
 • Martín Alonso, José Manuel
  Enginyer Superior en Informàtica. Actualment treballa com a consultor internacional en tecnologies aplicades a grans infraestructures de transport a SENER. Va treballar anteriorment en IECISA com a director de projectes de transport i en INDRA, tant en el grup de sistemes intel·ligents de transport com en el de comandament i control. Especialista en telecomandament i telecontrol, integració de sistemes en centres d'operacions i consultor per a la millora de l'operació i el manteniment en grans infraestructures, la seva expertise abasta alta velocitat, metro pesat, LRTs, BRTs, ports i aeroports.
 • Martín Lineros, Eduard
  Enginyer Superior en Informàtica i Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Cambridge Diploma in Information Technology (UCLES). Ha estat Director d'Innovació, Societat del Coneixement i Arquitectures TIC de l'Ajuntament de Barcelona. Actualment, és Director del programa 5G a la Barcelona Mobile World Capital, Degà de l'Il·lustre Col·legi d'Enginyeria Informàtica de Catalunya (COEINF), President de l'Associació de Professionals TIC de Catalunya.
 • Mensión i Camps, Josep
  Enginyer de Camins, Canals i Ports. Màster en Planifcació i Direcció de la Mobilitat, Postgraduat en Enginyeria Municipal i Enginyeria del Software. Actualment director de l'àrea de serveis centrals, planificació operativa i infraestructures de Bus a TMB, Transports Metropolitans de Bracelona. Bus main contact de TMB a l'IBBG, Int'l Bus Benchmarking Group. Participant activament en projectes d'electromobilitat i bus autònom de la UITP, International Association of Public Transport.
 • Muñoz Vegas, Heriberto
  Enginyer de Camins, Canals i Ports. Expert en mobilitat, transport i seguretat viària. Va treballar a la Diputació de Barcelona al Servei de Vies Locals. Actualment treballa a l'Ajuntament de Barcelona a la direcció de mobilitat desenvolupant feines de seguretat viària; anteriorment ha estat al departament d'electromobilitat. A més, dirigeix el projecte "Ciutat Cívica" per a la millora de la mobilitat, l'accessibilitat i la seguretat viària a les ciutats i fomenta la implementació de solucions smart en elles.
 • Navarro Cintas, Isabel
  Enginyera de telecomunicacions. Directora de projectes a SENER Enginyeria i Sistemes, S.A.. Especialista en Sistemes Intel·ligents de Transport (ITS), enginyeria de sistemes, enginyeria d'integració i posada en servei de línies UTO (Unattended Train Operation). Amb experiència en consultoria i disseny de sistemes de comunicacions d¿àmbit urbà, interurbà i ferroviari (AVE, tramvia, metro, bus, túnels, carreteres, etc.): xarxes de radiocomunicacions, xarxes de transport multiservei (veu, vídeo i dades), sistemes de seguretat i videovigilància, sistemes de telefonia i interfonia, sistemes d¿ajuda a l¿explotació (SAE/SIV), sistemes de control i telecomandament i centres de control i operació.
 • Núñez-Flores Rubio, Francisco Javier
  Enginyer de Camins, Canals i Ports. Director de l'àrea de Transports del Grup ETRA, amb responsabilitat en les implementacions dels SAE als autobusos urbans de les ciutats de Madrid, Bogotà i Managua, entre d'altres. Ha estat membre del Panell d'Experts de la CEE al Drig (DRIVE Infraestructure GROUP) i del Panell d'Experts del Comitè Tècnic de Normalització d'AENOR, 159.
 • Pérez Pérez, Maite
  Enginyera de Camins, Canals i Ports (UPC). Màster en Supply Chain Management (ICIL). Des del 2009 és responsable de l'àrea de mobilitat de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Amb més de 15 anys d'experiència en l'àmbit de la mobilitat i el transport, tant en consultoria privada com en ens públics, s'ha especialitzat en la coordinació de projectes relacionats amb la mobilitat quotidiana, l'urbanisme i el transport, les xarxes i plans sectorials de transport, estudis de trànsit o la planificació i millora dels serveis de mobilitat.
 • Peris Colom, Maria Teresa
  Llicenciada en Periodisme. Màster en Direcció de Màrqueting i Vendes Digital per ESADE i Màster en Comunicació Política i Relacions Institucionals per la Universitat Ramon Llull (URL). Directora d'Informació i Atenció al Client de Transports Metropolitans de Barcelona. Professora del postgrau de "Gabinets de Comunicació" de la URL i de l'Escola Superior de Protocol i Institucionals de Catalunya.
 • Picornell Tronch, Miguel
  Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports per la UPV. Màster en Planificació i Gestió en Enginyeria Civil per la UPV i Màster en Lideratge per la UCLM. Cap d'àrea de la unitat de negoci Kineo Mobility Analytics dins l'empresa Nommon Solutions and Technologies, on lidera el desenvolupament tecnològic de les solucions de Kineo per a l'anàlisi de dades espai-temporals.
 • Porté Solano, Elena
  Llicenciada en Dret. Direcció de pimes per ESADE. Màster en Comerç Exterior. Màster en Programació Neurolingüística. Coach de directius i equips des del 2004. Consultora en desenvolupament d'organitzacions, especialitzada en creació d'entorns de talent i benestar. Professora d'habilitats personals. Consellera de Gonzalez&Co Mexican Grill i sòcia de Petroport.
 • Pou Fonolla, Cristina
  Enginyera de Camins, Canals i Ports. Màster en e-Logistics & Supply Chain Management i Postgrau en Direcció i Planificació de la Mobilitat. Actualment es Subdirectora general de Gestió del Trànsit de la Generalitat de Catalunya. Anteriorment ha estat Cap del Servei de Gestió del Transport de la ATM i Cap del Servei de Coordinació i Gestió del Transport per Carretera de la Generalitat de Catalunya. Professora d'Enginyeria del Transport a l'IQS (Institut Químic de Sarrià) de la Universitat Ramon Llull.
 • Puig del Campo, Javier
  Soci i director general de Reputation Trainers del grup Llorente i Conca. Periodista. Llicenciat en Ciències Polítiques per la UQAM, Mont-real, Canadà i Diplomat en Comunitats Europees per l'Escola Diplomàtica a Madrid. Amb més de 20 anys d'experiència en Comunicació Corporativa, Assumptes Públics i Comunicació Política. Va ser fundador i CEO d'Edelman a Espanya. Com a periodista, ha estat director d'informatius de CINQ FM i Reporter del Canal 10 Télemetropol TV a Montreal.
 • Renau Meier, Patrick
  Enginyer Industrial. Màster en Enginyeria i gestió de les Energies Renovables per l'ICT. President de l'Associació Volt Tour per a la promoció, divulgació i foment de la recerca i el desenvolupament del vehicle elèctric. Col·laborador al Centre Tecnològic Eurecat i tècnic de Desenvolupament Local (Unitat Empresa, Vehicle Elèctric) del centre CREVE (Centre de Recursos del Vehicle Elèctric) de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. Redactor de diferents articles en revistes i publicacions especialitzades en la sostenibilitat en el transport. Co-fundador i membre del comitè de l'Expoelèctric.
 • Rodero Blánquez, Francisco Miguel
  Enginyer en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya. Va començar la seva carrera professional a Indra, primer al terreny de la simulació i optimització de processos en entorns aeroportuaris i posteriorment a la branca aeroespacial, on va desenvolupar aplicacions dins del projecte Galileu per l'Agència Espacial Europea, per un total de 7 anys. A l'any 2009 es va incorporar al CENIT, ara Innovation in Transport Group del CIMNE (International Centre for Numerical Methods in Engineering), on actualment és cap de projectes ITS principalment relacionats amb la modelització de xarxes de transport.
 • Rodés Gubern, Eduard
  Llicenciat en Econòmiques. MBA per IESE. Diploma en Estudis Avançats i Recerca. Director de l'Escola Europea de Short Sea Shipping 2E3S.eu. Anteriorment va ser director de desenvolupament de negoci al Port de Barcelona. Autor a premsa especialitzada de la comunitat de càrrega i en les revistes de Port de Barcelona.
 • Sagarra Rius, Ramon
  Enginyer Industrial. Màster en Automatització i Robòtica Industrial per la UPC. MBA per Esade. Director d'Infraestructures del 22@ Barcelona. Expert en Smart Cities. Membre del comitè executiu del ITCAT, empresa responsable de la implementació de la fibra òptica a Catalunya. Professor del departament TIC de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Sánchez Granados, Anna Maria
  Doctora en Organització d'Empreses per la UPC, Màster en Direcció Pública i SEP a ESADE, enginyera en Telecomunicació per la UPC i enginyera Tècnica en Equips Electrònics a La Salle Ramon Llull. CEO en ITimes Advisers, dedicada al disseny i implantació d'eines i sistemes de gestió de la innovació, directora acadèmica i/o professora a diferents màsters universitaris.
 • Sedó Sanromà, Maria Jose
  Enginyera de Telecomunicacions per la UPC i Máster de direcció de Telecomunicacions per la UPF. Té una llarga experiència en execució i coordinació de projectes de I+D i Transferència Tecnològica adquirida al llarg dels últims 20 anys, tant en entitats d'investigació (Institut d'Estudis Espacials i UPC), com en empreses privades (la PiME Altamira Information i la multinacional Atos). Actualment es responsable de la Unitat de Robòtica i Automatització del Centro Tecnològic Eurecat.
 • Silos Sánchez, Ángel
  Doctor enginyer Industrial per la UPC i llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat per la UOC. Actualment és responsable del desenvolupament de negoci de la part de distribució elèctrica de Field Services a Schneider Electric. Durant 11 anys ha estat responsable de proteccions y telecontrol en mitja tensió a Schneider Electric. És membre de la Comissió d'Energia del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya i participa activament al grup de treball de Power Quality. Des del 2011 és membre del comitè espanyol AEN/CTN 207-SC57, mirror committee de l'IEC TC57.
 • Solà Casanovas, Ricard
  Enginyer en Telecomunicacions. Responsable de Projectes ferroviaris de l'empresa Sener. És vocal del Col·legi i Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicacions, responsable de l'àrea d'Infraestructures.
 • Torrellas Pérez, Pablo
  Enginyer Industrial (Electrònica) per la Universitat Pública de Navarra. MBA per Esade. Responsable de l'equip de desenvolupament i validació de sistemes electrònics avançats d'assistència a la conducció al Centre Tècnic de SEAT.
 • Triano Romero, José
  Director d´operacions de sistemes de transport autònoms a Transdev Group. Coordina els equips responsables de la posada en marxa de flotes de vehicles autònoms, els centres de control i les infraestructures connectades. Experiència prèvia en operacions de transport de viatgers com a responsable dels centres de control i circulació de tramvia de Barcelona i com a responsable d'operacions a Swiss Airlines. Ha col·laborat com a consultor independent en projectes d'implantació de flotes de vehicles autònoms.
 • Vilajosana Guillen, Ignasi
  Doctor en Física. Professor de la UPC. CEO de WorldSensing i cofundador de Sensefields. Més de 10 anys d'experiència en el sector de la geofísica. Té una gran experiència en el desenvolupament i creació d'empreses.
 • Villalante Llauradó, Manel
  Enginyer Industrial. Director general d'Estratègia i Desenvolupament de Renfe. Ha estat Director de Mobilitat i Infrastructures de Transport de Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà. Va ser Director General de Transport Terrestre del Ministeri de Foment i de la Generalitat de Catalunya, així com Director de Transports i Circulació de l'Ajuntament de Barcelona. També ha estat membre del Consell d'Administració d'empreses com RENFE, TMB, GISA, IFERCAT o FGC.

Informació general

Crèdits
30 ECTS (220 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:15/02/2019Fi classes:29/02/2020Fi programa: 30/06/2020
Horari
Divendres  15:00 a 22:00Dissabte  09:00 a 14:30
El format del postgrau permet la conciliació  de l'agenda personal i professional del l'alumne . Les classes presencials es realitzen cada tres setmanes.
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos
Contacte
Telèfon: (34) 93 114 68 05
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
4.900 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Postgrau.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol

Entitats relacionades

Col·laboradors