Projecte, Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Mecàniques, Elèctriques i Especials > Terrassa > Postgrau > UPC School > Imprimir -

Projecte, Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Mecàniques, Elèctriques i Especials

Postgrau Presencial.

Presentació

24a EDICIÓ
UPC School

La complexitat dels edificis industrials i comercials actuals dóna la mesura de la importància de projectar i calcular unes instal·lacions que resultin òptimes. Des de les tradicionals instal·lacions de fontaneria, gas, electricitat o enllumenat, fins a les innovadores instal·lacions de seguretat, climatització o energies alternatives, cada vegada més imprescindibles, tenen cabuda en la configuració dels edificis moderns.

El postgrau en Projecte, Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Mecàniques, Elèctriques i Especials de la UPC School està pensat per satisfer la demanda d'enginyers, arquitectes o arquitectes tècnics que vulguin especialitzar-se, actualitzar o ampliar els seus coneixements en l'àmbit de les instal·lacions.

En aquest postgrau destaca la participació docent de professionals dels diferents sectors implicats en les instal·lacions: des de la climatització, la ventilació, fontaneria, sanejament, energia solar, gas i electricitat fins a d’altres instal·lacions singulars. Un programa ampli i exhaustiu que ofereix una visió global del sector de les instal·lacions en edificis de serveis o industrials.

Tot el programa del postgrau s'ha dissenyat per adaptar-lo al nou Codi Tècnic de l'Edificació.

Objectius

 • Dissenyar les instal·lacions que es troben en els edificis industrials i de serveis, i de la maquinaria industrial, tant les tradicionals com les més innovadores.
 • Aplicar les normatives vigents (Codi Tècnic de l'Edificació, Reglament de baixa tensió, RITE, etc).
 • Fer els càlculs, controls i valoracions per noves instal·lacions industrials a projectar en una empresa.
 • Obtenir una visió global del sector de les instal·lacions en edificis de serveis o industrials.

A qui va dirigit?

 • Enginyers i Enginyers Tècnics.
 • Arquitectes i Arquitectes Tècnics.
 • Professional que vulguin especialitzar-se en l'àmbit de les instal·lacions.

Mòduls

Aquest postgrau s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el postgrau pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Elèctriques i Especials

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 07/03/2019. Terrassa

Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Mecàniques

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 01/10/2019. Terrassa

Continguts

Assignatures

Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Mecàniques
12 ECTS. 114 hores lectives.
 • Instal·lacions de Climatització (39h lectives)
  • Climatització o condicionament d'aire. Benestar tèrmic. L'instal·lació de climatització.
  • Mecanismes de transmissió tèrmica. Exercicis.
  • Càlcul de càrregues tèrmiques. Exercicis.
  • Psicometría. Bateries de refredament. Tractament de l'aire. Exercicis.
  • Processos de certificació ambiental i energètica.
  • Cálcul de conductes d'aire. Càlcul de càrregues tèrmiques.
  • Difusió d'aire i càlcul de tuberíes. Exercicis.
  • Eficiència en climatització. Exercicis.

 • Instal·lacions de Ventilació i Extracció de Fums (12h lectives)
  • Criteris generals de la ventilació de locals. Determinació dels cabals necessaris. Normatives d'aplicació.
  • Sistemes de ventilació. Renovació ambiental. Captacions localitzades.
  • Ventiladors: tipus i característiques. Circulació d'aire en conductes. Pèrdues de càrrega i càlculs.
  • Atenuació acústica en conductes de ventilació i climatització.

 • Instal·lacions de Fontaneria i Impulsió de Líquids (12h lectives)
  • Principis bàsics d'hidrostàtica.
  • Pèrdues de càrrega. Normativa de les instal·lacions d'aigua.
  • Càlcul i estimació de cabals. Tipologies de canonades i comptadors.
  • Bombes i grups de pressió. Càlcul i disseny de grups d'elevació.
  • Instal·lacions industrials d'Aigua Calenta Sanitària (ACS).

 • Instal·lacions de Sanejament i Tractament d'Aigües e Instal·lacions d'Aigües Grises i Pluvials (15h lectives)
  • Consideracions prèvies. Conceptes fonamentals.
  • Estructura d'una xarxa de sanejament. Càlcul de xarxes de sanejament.
  • Conceptes bàsics de la depuració. Tractament d'aigües.
  • Components xarxa de sanejament. Càlcul mecànic en canonades soterrades.
  • Instal·lacions d'aigües grises: estudi de consum d'aigües en edificis. Legislació actual. Equips centralitzats i descentralitzats. Dispositius. Tractaments, dimensionat i disseny d'equips. Legislació, estructura, disseny i dimensionat d'instal·lacions d'aprofiament d'aigües de pluja. Elements, tractaments i manteniments complementaris.

 • Instal·lacions d'Energia Solar Tèrmica (12h lectives)
  • Principis bàsics. Elements d'una instal·lació solar tèrmica. Configuracions bàsiques. Circulació natural o forçada. Sistemes centralitzats i descentralitzats.
  • Càlcul i dimensió de components. Exemple de càlcul i programes.
  • Regulació i control. Muntatge, proves i posada en marxa. Ús i manteniment. Documentació.
  • Legalització de les instal·lacions. Aspectes administratius. Normativa aplicable. Anàlisi econòmic i rendibilitat.

 • Instal·lacions Pneumàtiques (12h lectives)
  • Introducció i teoria de l'aire. Parts d'una instal·lació pneumàtica. Reglamentació.
  • Qualitat i condicionament de l'aire comprimit. Càlcul de seccions i pèrdues de càrrega. Manteniment.
  • Projecte d'execució d'una instal·lació d'aire comprimit.
  • Vàlvules, distribuïdors, actuadors. Normativa de seguretat en màquines. Norma ISO 1219.

 • Instal·lacions de Gas (12h lectives)
  • Reglamentació i normativa d'aplicació. Criteris de disseny i situació de canonades, elements i accessoris. Aplicacions de les instal·lacions de gas.
  • Esquemes d'instal·lacions de gas natural. Components d'una instal·lació de gas. Instal·lacions que necessiten projecte.
  • Aplicacions de gas en locals comercials i industrials. Condicions d'ubicació i connexió d'aparells a gas. Dipòsits fixes i mòbils de Gasos Liquats del Petroli (GLP). Simbologia. Predimensionament de les instal·lacions de gas.
  • Projecte d'execució de les instal·lacions de gas en un edifici.
Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Elèctriques i Especials
10 ECTS. 87 hores lectives.
 • Instal·lacions Oleohidràuliques (12h lectives)
  • Sistemes de transmissió d'energia oleohidràulica.
  • Olis olehodràulics. Propietats i classificació.
  • Bombes. Actuadors. Cilindres i motors.
  • Tècnica convencional: vàlvules de pressió, de càlcul i de control direccional. Acumuladors.
  • Tècnica proporcional: configuracions típiques.
  • Normes CEN i ISO sobre regles generals.
  • Manteniment de les instal·lacions oleohidràuliques.

 • Instal·lacions Elèctriques (30 hores lectives)
  • Introducció a les instal·lacions elèctriques en baixa tensió i la reglamentació que les regeix.
  • Parts o elements que conformen una instal·lació elèctrica.
  • Normativa reglamentària.
  • Instal·lació interior d'habitatges. Graus d'electrificació. Punts d'utilització, número i característiques dels circuits.
  • Defectes i proteccions. Sobrecàrregues i curtcircuits. Contactes directes i indirectes. Instal·lacions de posada a terra. Càlcul de seccions.
  • Aplicació de la normativa, dels criteris de càlcul i selecció de components.
  • Instal·lacions en indústries i serveis. Anàlisi de les necessitats.
  • Distribució elèctrica: quadre principal, subquadres, línies i canalitzacions.
  • Elecció de conductors i proteccions.
  • Locals de pública concurrència. Subministres complementaris. Commutació de xarxes.
  • Compensació d'energia reactiva.
  • El marc elèctric. Legislació actual. La tarifa elèctrica. Energia reactiva.
  • Estalvi energètic en instal·lacions industrials i comercials.
  • Casos pràctics.

 • Instal·lacions d'Enllumenat (12h lectives)
  • La llum: conceptes i magnituds. Fonts de llum i la seva tecnologia.
  • Lluminàries: components, característiques i fotometria.
  • Projectes luminotècnics: paràmetres i normativa. Enllumenat interior i industrial.
  • Projectes luminotècnics: enllumenat. Normativa, nivells, contaminació lluminosa i càlculs. 
  • Visita a una instal·lació. Mesures luminotècniques

 • Instal·lacions Singulars. Grups Electrògens (12h lectives)
  • Elements principals del grup electrògen. Modes de funcionament. Característiques tècniques i tipus de funcionament.
  • Sistemes de control de commutació entre grups i xarxes.
  • Sincronització de grups.
  • Instal·lació mecànica. Criteris d'ubicació.
  • Vibracions. Refrigeració i ventilació.
  • Instal·lació elèctrica: Postes a terra. Insonorització.
  • Normativa. Legislació.
  • Criteris de càlcul de la potència d'un grup.
  • Funcionament amb càrregues no lineals.
  • Arrancada de motors asíncrons.
  • Càlcul de la potència del grup necessari per a una instal·lació. Exemple d'aplicació.

 • Instal·lacions Contra Incendis i Seguretat (18h lectives)
  • Introducció al foc. Combustibles. Agents exteriors. Equips i instal·lacions d'extinció.
  • Sistemes de detecció i alarma contra incendis: Centrals. Sirenes. Equips, mitjans i sistemes d'extinció segons l'origen i el tipus de foc. Compartició i evacuació. Xarxes d'abastament d'aigua. Dipòsits. Extinció per Boca d'Incendi Equipada (BIE) i Columna Hidrant a l'Exterior (CHE).
  • Normativa i legislació. Codi Tècnic de l'Edificació. Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials. Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis i normes UNE-EN.

 • Programa informàtic (3h lectives)
Projecte Final
8 ECTS. 15 hores lectives.
Els alumnes hauran de realitzar un projecte final sobre climatització, instal·lacions elèctriques i instal·lacions de seguretat i contra incendis amb la tutorització del professor que ha desenvolupat la seva respectiva part durant el programa.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Alabern Morera, Xavier
  Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Master en Administració i Direcció d'Empreses per ESADE.

Professorat

 • Alabern Morera, Xavier
  Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Master en Administració i Direcció d'Empreses per ESADE.
 • Amagat Arimany, Carles
  Enginyer Superior de Camins, Canals i Ports per la UPC. Treballa a l'empresa SEGURIFOC, S.L, com a Responsable tècnic. Assessorament contra incendis a clients i formació PCI per a personal de primera i segona intervenció. És membre del consell administratiu.
 • Calvo Català, Germà
  És Enginyer Industrial. Va ser Director Tècnic a l'empresa Cedisa de Terrassa i Cap de Formació i Responsable de Prevenció de Riscos Laborals a Celsa de Castellbisbal. Actualment treballa com a Formador en diverses empreses com: Port de Barcelona i València, Seat de Martorell, Renault a Sevilla, Sicma a Montcada, entre d'altres.
 • Carpio Riera, Josep
  Enginyer Industrial Superior, especialitat elèctrica per la Universitat Politècnica de Catalunya. Des del 2004 és Director Tècnic a l'empresa de fabricació de grups electrògens Electra Molins, S.A.
 • Cavaller Galí, Francisco
  Enginyer Tècnic Industrial. Actualment treballa a l'empresa SALVI Lighting Barcelona des de 2013 i és el Cap de Projectes. És Vocal de la Junta de Govern del Comité Espanyol d'Il·luminació i Representant Nacional de la Divisió 4 de la CIE (Comité Internacional d'Enllumenat)
 • Esqué Timoneda, Albert
  Baxi
 • Ferrer Guiteras, Jordi
  Llicenciat en Ciències Químiques. Diplomat en Medi Ambient. A l'actualitat treballa a l'empresa Depurtech, Depuració i Tecnología de l'Aigua, S.L, com a Cap de Departament d'Enginyería i Apoderat. Realitza tasques de tècnic comercial.
 • Gómez Santamaría, Santiago
  Spirax-Sarco
 • Gonzalo García, Carlos
  Enginyer Tècnic Industrial. Seguretat Tècnica Industrial. Gas Natural SDG, SA
 • Gordillo Martínez, Mireia
  Consultora Técnica
 • Guitart Majoral, Ricard
  CYPE
 • Inglés Vendrell, Aurora
  Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UPF. MBE per la UPF i MBA per EADA. A l'actualitat treballa a l'empresa ENDESA com Responsable de Normativa.
 • Morón Romera, Juan
  UPC. Dept. Enginyeria Elèctrica
 • Pessarrodona Segues, Joan
  Soler & Palau, SA
 • Planas Rodríguez, Carla
  Enginyera Industrial. Professora del Departament d'Enginyeria de la Construcció de la UPC. Consultora energètica i de sostenibilitat. Especialitzada en eines de simulació aplicades als edificis, en eficiència energètica i en certificacions ambientals (LEED, BREEAM i VERDE).
 • Ruiz Molina, Antonio
  Spirax-Sarco, S.A.U.
 • Sempere i Ventura, Jordi
  VYC Industrial
 • Soriano Rull, Albert
  Enginyer Tècnic Industrial. Tècnic en instal·lacions hidrosanitàries. Cap d'estudis de l'Escola Gremial d'Instal·ladors d'Electricitat i Fontaneria de Barcelona.
 • Urpinas Gasol, Martí
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Actualment treballa com a Enginyer de Prescripció per despatxos d'Enginyeria i Propietats finals a UTC Carrier Corporation amb amplia experiència en enginyeries exercint com a enginyer de projectes de climatització i eficència energètica, coordinació i direcció de projectes i execució d'obres a: JG INGENIEROS SA i posteriorment a PGI ENGINEERING.

Informació general

Crèdits
30 ECTS (216 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:01/10/2019Fi classes:25/06/2020Fi programa: 15/09/2020
Horari
Dimarts  18:00 a 21:00Dijous  18:00 a 21:00
Lloc de realització
Campus UPC Terrassa - Edifici CITM
C/ de la Igualtat, 33
Terrassa
Contacte
Telèfon: (34) 93 707 31 32
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
4.200 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Postgrau.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Català / Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, 10 dies abans de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Patrocinadors