Projecte i Rehabilitació Sismo-Resistents d'Edificis i Ponts > Postgrau > UPC School > Imprimir -

Projecte i Rehabilitació Sismo-Resistents d'Edificis i Ponts

Postgrau Online.

Presentació

5a EDICIÓ
UPC School

Avui en dia, el projecte (disseny) sismorresistent d'edificis i altres construccions està cada vegada més d'actualitat a tot el món:

 • Creixent consciència de l'enorme potencial nociu dels terratrèmols.
 • Món globalitzat, on qualsevol professional pot veure's involucrat amb construccions en zones sísmiques.
 • Nous instruments d'anàlisi i de projecte, com PBD ("Performance-Based Design"), "Pushover Analysis" i IDA ("Incremental Dynamic Analysis"), entre d'altres. Aquests enfocaments són cada vegada més complexos, per tant, els codis informàtics són igualment més complicats.
 • Tecnologies de construcció i de protecció innovadores, com aïllament de base i dissipadors d'energia, entre d'altres.

Aquesta activitat de formació ofereix als assistents els coneixements necessaris per realitzar qualsevol intervenció (projecte, planificació, anàlisi, construcció, rehabilitació, reforç, reparació, modificació, promoció, etc.) en edificis i ponts situats en zones de sismicitat moderada, mitjana i alta. Es descriuen les formulacions incloses als codis, i es desenvolupen exemples d'aplicacions utilitzant els programes més comuns.

Aquesta activitat és impartida per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La UPC és una institució de prestigi, classificada en el lloc 35 (QS World University Rànquing) en Enginyeria Civil i Estructural. Aquesta activitat s'imparteix en línia, en un entorn d'e-learning; l'activitat s'adapta a les necessitats individuals i el pla de formació s'ajusta a la disponibilitat de temps de cada estudiant. Els assistents seran capaços d'interactuar entre si, intercanviant, si ho desitgen, les seves experiències professionals. Les tecnologies i els conceptes descrits emanen de les activitats professional, docent i investigadora dels professors.

S'imparteixen dues versions del Programa, una en anglès i una altra en castellà.

Cada assistent desenvoluparà un Projecte Final.

Objectius

L'objectiu principal d'aquest Programa és familiaritzar els assistents amb els coneixements més actuals en projecte sísmic, anàlisi i rehabilitació d'edificis i ponts. Al final del programa, els assistents han de ser capaços de:

 • Realitzar qualsevol intervenció (projecte, anàlisi, construcció, modernització, etc.) en edificis i ponts situats en regions sísmiques.
 • Entendre i aplicar correctament les principals normes i regulacions actuals dels Estats Units, Europa i altres regions.
 • Utilitzar els paquets de programari més comuns per a l'anàlisi sísmica i el projecte d'edificis i ponts.
 • Promoure, gestionar i liderar projectes nacionals i internacionals que s'ocupen de qüestions sísmiques.
 • Desenvolupar noves formulacions i solucions de projecte, anàlisi i construcció.

A qui va dirigit?

Aquest Programa està orientat a professionals (enginyers estructurals, consultors i projectistes estructurals, caps d'obra, urbanistes, arquitectes, entre d'altres) que intervenen en edificis i ponts situats a regions propenses a sismes.

Aquesta activitat el capacita per dirigir i coordinar grans grups internacionals d'enginyers i altres professionals que intervinguin en promoció, disseny, adaptació o altres intervencions sobre construccions singulars (edificis alts, ponts de tram llarg i viaductes, estacions de metro i tren, grans dipòsits, entre d'altres) amb problemàtica sísmica rellevant.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Metodologia:
Aquesta activitat s'imparteix a un entorn d'aprenentatge electrònic complet. Adobe Connect permet escoltar, veure, gravar, conversar i interactuar amb els professors i els altres assistents. El campus virtual My Space Tech ofereix accés a la documentació, permet crear espais personals, inclou fòrum i missatgeria, facilita el treball en equip i permet discussions.

Aquest Programa té 20 ECTS. Cada ECTS són 25 hores, incloent classes, temps d'estudi i de treball, tutories, seminaris, i qualsevol altra activitat. El temps total requerit és 20 × 25 = 500 hores.

Els instruments d'aprenentatge són:

 • Conferències enregistrades. Hi ha dos tipus de sessions: teoria i aplicacions informàtiques. Atès que aquest Postgrau està orientat a la pràctica professional, les sessions teòriques es basen principalment en exemples pràctics. Les sessions informàtiques es basen en l'ús extensiu dels codis comercials més utilitzats, com SAP, ETABS, SAFE, PLAXIS, ROBOT, SHAKE, RISA, STAAD, entre d'altres. A les sessions informàtiques, es desenvolupen exemples reals des del principi fins els últims detalls. Aquests exemples són edificis nous, edificis rehabilitats, edificis de gran alçada, ponts, aïllament de base, entre d'altres. Es demana als assistents utilitzar el mateix programari que l'instructor, podent així obtenir resultats paral·lels. Els estudiants poden fer preguntes en qualsevol moment, seran contestades a la major brevetat.
 • Fòrums. Es crearan fòrums per dinamitzar els assistents i per permetre discussions obertes sobre casos d'estudi i poder formular preguntes.
 • Documentació subministrada. Es lliurarà documentació escrita incloent apunts, documents científics i tècnics, informes, llibres, normativa, exemples resolts, arxius d'Excel o de Matlab, arxius de SAP i ETABS, etc.
 • Sessions en línia sincronitzades. S'organitzen sessions obertes i interactives en línia segons les necessitats dels alumnes. Els professors assistiran a les sessions i els estudiants podran formular preguntes i expressar les seves inquietuds; a més, es discutiran temes rellevants. Cada sessió síncrona durarà aproximadament tres hores, sent programada segons la localització geogràfica dels assistents.
 • FAQ. Les respostes a les preguntes més freqüents s'inclouen en una base de dades que s'actualitza contínuament.
 • Avaluació contínua. La progressió dels assistents serà supervisada amb proves, exàmens multi-resposta, exercicis curts, i altres activitats similars. Aquest esquema permet als assistents avaluar contínuament el seu aprenentatge.
 • Projecte Final. El Projecte Final és el resultat principal del Programa, ja que permet aplicar els conceptes apresos a projectes reals. Cada alumne proposarà un tema del seu interès; després de l'acceptació se li assignarà un tutor. Normalment, el seu Projecte Final requereix l'ús extensiu de programari.

L'ensenyament es basarà principalment en la normativa internacional més comuna (FEMA, ACI, AISC, ATC, ASCE, NEHRP, AASHTO, ENS, ISO, Eurocodi 8, etc.). Atès que la reglamentació nacional de gairebé tots els països està basada en els codis americans o en els Eurocodis, els participants seran capaços de realitzar qualsevol intervenció en un país sísmic.

Els llenguatges habituals a les corresponents edicions seran el castellà i l'anglès.

Continguts

Assignatures

Bases del Projecte Sísmic
6 ECTS. 59 hores lectives.

Dinàmica d'Estructures

 • Conceptes bàsics. Desplaçament, velocitat i acceleració. Freqüència i període. Excitació (entrada) i resposta (sortida). Massa, amortiment i rigidesa.
 • Anàlisi de senyals. Espectres de Fourier. 
 • Sistemes d'un sol grau de llibertat. Criteris de modelat. Freqüència natural i factor d'amortiment. Excitació harmònica. Respostes lliures i forçades. Ressonància.
 • Sistemes de diversos graus de llibertat. Models de masses concentrades. Modelat d'edificis simètrics i asimètrics. Efecte diafragma rígid. Anàlisi modal. Freqüències naturals i formes modals. Factors de participació modal. Masses modals.

Enginyeria Sísmica i Sismologia

 • Terratrèmols. Origen i propagació. Intensitat. Magnitud. Període de retorn.
 • Efectes de proximitat de falla. Impulsivitat, directivitat i direccionalitat. Influència del tipus de sòl.

Projecte Sismorresistent

 • Efectes d'excitacions sísmiques en estructures. Desplaçament relatiu, deriva entre pisos i acceleració absoluta.
 • Codis de projecte. Eurocodi 8. Normativa americana.
 • Tipus d'estructures de construcció: pòrtics, murs, travats, sistemes duals. Comportament d'estructures de edificació per a càrregues verticals i forces horitzontals.
 • Recomanacions heurístiques de projecte sísmic. Simetria, uniformitat, compacitat, lleugeresa, ductilitat, amortiment, senzillesa, separació. Columna forta-biga feble. Columnes curtes.
 • Tipus d'anàlisis sísmiques: estàtic lineal, estàtic no lineal i dinàmic no lineal.
 • Espectres de resposta. Espectres d'acceleració, velocitat i desplaçament. Influència de la sismicitat, l'amortiment, el tipus de sòl, la importància i la ductilitat. Factor de reducció de resposta.
 • Anàlisi multimodal. Nombre de modes a considerar. Criteris de combinació modal: SRSS i CQC.
 • Anàlisi no lineal estàtica ("push-over"). Ròtules plàstiques. Criteris de modelització: plasticitat concentrada i distribuïda.
 • Projecte sísmic basat en el rendiment. Punts de rendiment (derives objectiu: IO, LS, CP, DL, SD, NC). Formulacions d'Europa (N2) i Amèrica.
 • Anàlisi dinàmica no lineal. Corbes IDA.
 • Anàlisi sísmica vertical.
 • Anàlisi sísmica de components no estructurals.
 • Cops entre edificis adjacents. Separació requerida.
Projecte i Rehabilitació Sísmic d'Edificis
6 ECTS. 58 hores lectives.

Projecte Sismorresistent d'Edificis de Formigó

 • Tipus d'estructures de formigó per a edificis. Pòrtics, murs estructurals, sistemes duals. Elements primaris i secundaris. Zones crítiques. Classes de ductilitat. Factor de reducció de resposta.
 • Ductilitat local de regions crítiques.
 • Elements estructurals. Bigues. Lloses. Columnes. Junts. Murs. Murs acoblats. Bigues d'acoblament. Modes de fallida i models de bieles i tirants.
 • Estructures prefabricades de formigó.


Projecte Sismorresistent d'Edificis d'Acer

 • Tipus d'estructures d'acer i mixta. Pòrtics, travat concèntric, travat excèntric, sistemes duals.
 • Zones crítiques. Classes de ductilitat. Factor de reducció de resposta.
 • Elements estructurals. Bigues. Llosses. Columnes. Junts. Connexions pre-qualificades. Traves: diagonals, en V invertida ("chevron").
 • Encavallades especials.
 • Murs "outrigger".

Projecte Sismorresistent d'Edificis de Fusta

 • Construcció amb fusta. Tipus d'estructures de fusta.
 • Qualitats resistents a terratrèmols d'edificis de fusta. Ductilitat de les connexions. Criteris de projecte.
 • Exemple de projecte sísmic d'un edifici de fusta.

Projecte Sismorresistent d'Edificis de Maçoneria

 • Construcció de maçoneria (obra de fàbrica). Maçoneria sense armar, confinada i armada.
 • Qualitats resistents a terratrèmols d'edificis de maçoneria. Criteris de projecte
 • Exemple de projecte sísmic d'un edifici de maçoneria.

Rehabilitació Sismorresistent d'Edificis

 • Ús del projecte basat en el rendiment.
 • Estratègies bàsiques de rehabilitació. Rigidització i reforç globals. Travat. Reforç de pilars. Eliminació o reducció de irregularitats. Re-simetrització. Reducció de massa. Modificació local de components.
 • Nivells de coneixement. Decisions per a intervencions estructurals.
 • Reglaments FEMA, ATC i ASCE. Eurocodi 8 Part 3.

Projecte i Rehabilitació Sismorresistent de Fonaments

 • Conceptes bàsics de la resposta del terreny als terratrèmols.
 • Liqüefacció. Risc d'esllavissada.
 • Murs de contenció. Formulació de Mononobe-Okabe.
 • Fonaments profunds i superficials. Bigues de lligat. Fonaments "raft".
 • Efecte dels terratrèmols en els fonaments.
 • Aplicacions. Potencial de liqüefacció. Projecte sísmic de fonaments. Interacció entre sòl i estructura.
Projecte i Rehabilitació Sísmic de Ponts
2 ECTS. 14 hores lectives.

Projecte i Rehabilitació Sísmic de Ponts

 • Ponts per a vianants, de carretera i de ferrocarril.
 • Tipus de ponts. Taulers. Piles. Estreps. Ponts atirantats. Ponts penjats.
 • Criteris de projecte. Especificacions AASHTO. Eurocodi 8 Part 2.
 • Ponts de trams llargs: variació espacial del moviment del sòl.
Noves Tecnologies per a Protecció Sísmica
2 ECTS. 13 hores lectives.

Aïllament de Base

 • Concepte d'aïllament de base. Grau d'aïllament. Limitacions. Criteris de projecte. Codis.
 • Tipus d'aïlladors. Suports de goma. RB, LRB, HDRB. Durabilitat.
 • Dispositius de fricció; superfícies planes i corbes. Altres aïlladors. Amortiment suplementari.
 • Aplicacions a edificis i ponts. Altres aplicacions. Aïllament 3D.
 • Comportament sísmic observat d'edificis aïllats.
 • Aplicacions al condicionament sísmic.
 • Exemples de projecte.

Dissipadors de Energia

 • Dissipadors d'energia. Criteris de projecte. Eficiència. Codis. Aplicacions.Tipus de dissipadors. Dispositius de histèresi. Barres de vinclament restringit. Murs d'acer. Dispositius de fricció. Dispositius viscosos i viscoelàstics. Murs VD. Ús d'SMA. Altres dissipadors.
 • Aplicacions a edificis i ponts. Altres aplicacions.
 • Aplicacions al condicionament sísmic.
 • Exemples de projecte.

Amortidors de Massa

 • Amortidors de massa sintonitzada. Criteris de projecte. Eficiència. Codis. Amortidors actius i semiactius.
 • Amortidors de impactes. Amortidors líquids sintonitzats. Amortidors sintonitzats de "xipolleig" i amortidors de columna de líquid.
 • Aplicacions a edificis alts, torres de comunicació i xemeneies d'acer. Aplicacions a lloses d'edificació i ponts per a vianants i de carretera.
Projecte Final
4 ECTS. 16 hores lectives.
 • El tema del Projecte Final de cada estudiant ha de ser proposat per part seva i ser aprovat pel director del Programa, tenint en compte la seva viabilitat i interès pràctic. Els temes solen ser projectes o rehabilitacions d'edificis o ponts, però també es contemplen altres estudis teòrics o aplicats pertinents. Es recomana encaridament que el tema seleccionat estigui estretament relacionat amb els interessos professionals dels assistents.
 • A l'edició anterior, alguns projectes desenvolupats pels estudiants van ser: Anàlisi sísmica d'un edifici de formigó armat de 30 pisos, Disseny sísmic d'una estructura comercial i d'aparcament, Disseny per capacitat de ponts representatius de diversos trams, Anàlisi simplificada d'estacions de metro de Quito (Equador), i Anàlisi "pushover" per estimar el factor de reducció de la resposta de dipòsits elevats (d'aigua) de formigó armat. Notablement, alguns d'aquests treballs van consistir en el desenvolupament de solucions de disseny i construcció que poden ser utilitzades en un ampli ventall de situacions.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • López Almansa, Francesc
  Beng. MSc. PE. PhD. Experiència en consultoria estructural avançada i en transferència de tecnologia en l'àmbit de la construcció. Àmplia experiència docent en nombrosos temes vinculats a l'anàlisi i disseny estructural. Professor dels Programes de Màster "Enginyeria Estructural a l'Arquitectura", "Tecnologia a l'Arquitectura" i "Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica" a la UPC. Professor permanent visitant de diverses universitats espanyoles (Girona, Granada, i Ramon Llull) i a Amèrica Llatina. Ha supervisat 15 tesis doctorals, la majoria d'elles relacionades amb l'enginyeria sísmica. Autor de més de 200 treballs d'investigació publicats en revistes científiques i presentats a congressos científics nacionals i internacionals. Ha participat en nombrosos projectes de recerca (nacionals i internacionals) finançats amb fons públics i privats, havent estat promotor i coordinador en molts d'ells.

Coordinació

 • Al Farah, Bashar
  Beng. MSc. PE. PhD en enginyeria sísmica i dinàmica d'estructures de la Universitat Politècnica de Catalunya. La seva investigació és simulació numèrica de comportament dinàmic d'edificis severament danyats per terratrèmols. Deu anys d'experiència en anàlisi, disseny, construcció i supervisió d'obres d'enginyeria civil (edificis de gran alçada, instal·lacions industrials, projectes residencials i de defensa, etc.) situats en regions sísmiques, principalment països àrabs i sud-americans. Experiència en anàlisi sísmica no lineal per finalitat professional i científica. Experiència en programari d'anàlisi estructural: ABAQUS, ETABS, OpenSees, PLAXIS, PROKON, Revit, RISA, ROBOT, SeismoSoft, SAFE, SAP, entre d'altres. Soci i desenvolupador en SESPID, especialitzat en desenvolupament de programari d'enginyeria de detall i optimització automatitzada. Experiència docent en formació per a enginyers civils i arquitectes. Actualment treballa com a consultor estructural a Barcelona.

Professorat

 • Al Farah, Bashar
  Beng. MSc. PE. PhD en enginyeria sísmica i dinàmica d'estructures de la Universitat Politècnica de Catalunya. La seva investigació és simulació numèrica de comportament dinàmic d'edificis severament danyats per terratrèmols. Deu anys d'experiència en anàlisi, disseny, construcció i supervisió d'obres d'enginyeria civil (edificis de gran alçada, instal·lacions industrials, projectes residencials i de defensa, etc.) situats en regions sísmiques, principalment països àrabs i sud-americans. Experiència en anàlisi sísmica no lineal per finalitat professional i científica. Experiència en programari d'anàlisi estructural: ABAQUS, ETABS, OpenSees, PLAXIS, PROKON, Revit, RISA, ROBOT, SeismoSoft, SAFE, SAP, entre d'altres. Soci i desenvolupador en SESPID, especialitzat en desenvolupament de programari d'enginyeria de detall i optimització automatitzada. Experiència docent en formació per a enginyers civils i arquitectes. Actualment treballa com a consultor estructural a Barcelona.
 • Álvarez Cabal, Ramón
  BEng. MSc. PE. PhD. Professor de la Universitat Politècnica de Madrid des de 1982. 10 projectes de recerca, la majoria d'ells internacionals. Ha impartit cursos i conferències en universitats i centres de recerca a Europa i Amèrica Llatina (Caracas, Lisboa, Londres, Santiago de Xile, Utrecht, Wroclaw, Mèxic, entre d'altres). Nomenat com a expert per organitzacions internacionals com OTAN (Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord) i UIC (Union Internationale des Chemins de Fer). Ha escrit 6 llibres, més de 15 articles científics, monografies i altres documents. Membre del comitè d'elaboració del codi de disseny sísmic espanyol i del Document Nacional d'Aplicació del Eurocodi 8. Enginyer sènior a INTEMAC (empresa dedicada al control de qualitat i estudis de patologia en la construcció) des de 1989; responsable del control de qualitat de diversos edificis singulars. Coordinador de l'equip d'assistència tècnica després del terratrèmol de Lorca (Espanya).
 • Arnedo Pena, Alfredo
  Beng. MSc. PE. PhD. Àmplia experiència en ensenyament en estructures d'acer. Professor dels Programes de Mestratge "Enginyeria Estructural en Arquitectura" i "Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural" a la UPC. Àmplia experiència professional en disseny sisme-resistent (INYPSA 1984-1999), especialment en centrals nuclears. Experiència professional en disseny sísmic, protecció contra impactes i explosions (SENER 2003-actualitat). Delegat espanyol en el comitè del Eurocodi 3 part 1.3. Delegat espanyol del Comitè d'Execució CEN / TC 135. delegat espanyol a la norma ISO/ TC98/SC3/WG9 i GT4, treballant en la revisió de la norma ISO 3010 "accions sísmiques en estructures" i sobre un nou codi d'accions accidentals. Autor d'un llibre sobre estructures d'acer i de més de 20 articles científics. Participació en vuit projectes d'investigació finançats per institucions públiques i privades.
 • Benavent Climent, Amadeu
  Barch. (1988, Univ. Politècnica de València). MSc. PE. PhD. (1998, Univ. de Tòquio). Catedràtic de la Univ. de Granada (2000-2012) i de la Univ. Politècnica de Madrid (2012-actualitat). Activitat investigadora en disseny sísmic basat en l'energia i en desenvolupament de dissipadors d'energia per a protecció sísmica d'edificis; aquesta activitat implica intensa experimentació, simulació numèrica avançada i desenvolupament de nous criteris de disseny. La transferència de tecnologia ha generat l'aplicació de dissipadors d'energia en dos edificis a Espanya. Més de 120 publicacions, la majoria d'elles treballs publicats en revistes internacionals altament qualificades. 9 tesis doctorals i 16 projectes fins de carrera, tots ells relacionats amb l'enginyeria sísmica. 12 projectes de recerca (nacionals i internacionals) finançats amb fons públics i privats, sent promotor i investigador principal en 8 d'ells.
 • Bozzo Rotondo, Luis
  Beng. (1987, Universitat Nacional d'Enginyeria, Lima) MSc. PE. PhD. (1992, Universitat de Califòrnia, Berkeley). Professor assistent (1989-1992 Universitat de Califòrnia) i professor associat (1993-2004 Universitat de Girona). Més de 100 treballs d'investigació en revistes científiques i conferències. Enginyer principal en DIRESA, Lima (1983-1998). Fundador de LUIS BOZZO ESTRUCTURES I PROJECTES, Barcelona (2003-present). Activitat investigadora en desenvolupament d'un nou element finit (CI8m) per a modelització acurada de cobertes de grans llums i, sobretot, en dissipadors d¿energia per a protecció sísmica d'estructures d'edificació ("Shear Link Bozzo") . Dissenys més notables: aïllament de base d'un hospital a Barcelona, pont atirantat en corba JVC (Mèxic), cúpules del Santuari dels Màrtirs a Mèxic (l'església més gran en construcció a tot el món), Cub I i Cub II torres a Zapopan Mèxic, torre Paradox de 60 plantes a Santafé, Mèxic, entre d'altres.
 • Cabanillas Rodríguez, Jorge Luis
  BEng. (2000, Universitat Nacional d(Enginyeria, Lima) MSc. (2011, Universitat Nacional d'Enginyeria; 2015, Universitat Politècnica de Catalunya) PE. Completant actualment la seva tesi doctoral a la Univ. Pol. de Catalunya. Setze anys d'experiència en anàlisi, disseny, construcció i supervisió d'estructures d'enginyeria civil (edificis, instal·lacions industrials, cobertes de gran llum, ponts, etc.) en regions sísmiques, sobretot a Sud-Amèrica. Experiència en programes d'anàlisi estructural: SAP2000, ETABS, SAFE, CSiBridge, Perform 3D, CSiCol, entre altres. Fundador de DISEÑO DE PROYECTOS EN INGENIERÍA (Perú). Representant de CSI (Computers & Structures, Inc.) per Sud-amèrica i el Carib. Àmplia experiència docent en cursos de formació per a enginyers civils i arquitectes. Dissenys destacables: pont atirantat per al metro de Santo Domingo (Rep. Dominicana) de 520 m de longitud, ponts en arc a Puyo (Equador) i Moquegua (Perú), entre d'altres.
 • Chacón Flores, Rolando
  BEng. MSc. PE. PhD. Professor Agregat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor dels programes de Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció i en Enginyeria de Camins, Canals i Ports a la UPC. Autor de més de 50 treballs de recerca publicats en revistes científiques i presentats en congressos científics internacionals. Investigador en actiu en projectes de recerca (nacionals i internacionals) finançats amb fons públics i privats. Membre del Comitè Científic TC8 de la European Convention of Constructional Steelwork.
 • Ledesma Villalba, Alberto
  BEng. MSc. PE. PhD. Catedràtic de Mecànica de Sòls i Enginyeria Geotècnica a la Universitat Politècnica de Catalunya. Trenta anys d'experiència docent i investigadora en aquest camp, incloent models numèrics en geomecànica, sòls no saturats, esllavissades de terra i dinàmica del terreny. Supervisor de 12 tesis doctorals. Participació i coordinació en projectes d¿investigació finançats per la Comissió Europea. Més de 150 publicacions, la majoria d'elles treballs publicats en revistes internacionals d'alt prestigi. Assessor geotècnic de diverses empreses i administracions a Espanya i altres països europeus i americans, amb participació en grans excavacions, túnels urbans i preses de terra. Membre actiu del Comitè Internacional de control de la construcció de túnel del tren d'alta velocitat creuant Barcelona al costat d'edificis d'alt valor històric.
 • López Almansa, Francesc
  Beng. MSc. PE. PhD. Experiència en consultoria estructural avançada i en transferència de tecnologia en l'àmbit de la construcció. Àmplia experiència docent en nombrosos temes vinculats a l'anàlisi i disseny estructural. Professor dels Programes de Màster "Enginyeria Estructural a l'Arquitectura", "Tecnologia a l'Arquitectura" i "Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica" a la UPC. Professor permanent visitant de diverses universitats espanyoles (Girona, Granada, i Ramon Llull) i a Amèrica Llatina. Ha supervisat 15 tesis doctorals, la majoria d'elles relacionades amb l'enginyeria sísmica. Autor de més de 200 treballs d'investigació publicats en revistes científiques i presentats a congressos científics nacionals i internacionals. Ha participat en nombrosos projectes de recerca (nacionals i internacionals) finançats amb fons públics i privats, havent estat promotor i coordinador en molts d'ells.
 • Roca Fabregat, Pere
  BEng. MSc. PE. PhD. Catedràtic d'Enginyeria de la Construcció de la UPC. Activitat docent, investigadora i de transferència de tecnologia en anàlisi estructural i rehabilitació de construccions històriques i de maçoneria, incloent models numèrics avançats i assajos. Solucions innovadores de rehabilitació; s'han promogut i supervisat aplicacions pràctiques en construccions patrimoni de la humanitat. 20 tesis doctorals, algunes relacionades amb l'enginyeria sísmica. Més de 250 treballs d'investigació publicats en revistes científiques i presentats a congressos científics. Nombrosos projectes de recerca (nacionals i internacionals) finançats amb fons públics i privats, havent estat promotor i coordinador en molts d'ells. Membre del comitè ISCARSAH en Anàlisi i Restauració d'Estructures de Patrimoni Arquitectònic del Consell Internacional de Monuments i Llocs (ICOMOS) des de 2001.
 • Romo Martín, José
  Enginyer de Camins, Canales i Ports. Professor de la Universidad Politécnica de Madrid. Més de 100 articles i publicacions científiques i tècniques. President d'ACHE (Associació Espanyola de formigó) 2014 -2017 i del grup espanyol d'IABSE durant 2003-2009. Representant espanyol en IABSE des de 2003. Premiat amb la medalla de ACHE, 2008. Experiència professional en ponts de carretera i per als vianants i edificis des de 1983 (Soci i CEO de FHECOR). Projectista d'un important nombre de ponts i edificis, molts d'ells singulars (ponts de gran llum, i cobertes de gran llum).

Informació general

Crèdits
20 ECTS (160 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:01/04/2019Fi classes:05/12/2019Fi programa: 28/02/2020
Contacte
Telèfon: (34) 93 706 80 35
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
3.900 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Postgrau.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol / Anglès
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, 10 dies abans de la data d'inici del programa