Tècniques Quantitatives per als Mercats Financers > Barcelona > Postgrau > UPC School > Imprimir -

Tècniques Quantitatives per als Mercats Financers

Postgrau Presencial.

Presentació

21a EDICIÓ
UPC School
En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.

El desenvolupament de nous productes financers i l’accelerada complexitat del mercat nacional i internacional de les finances, requereix d’uns instruments específics per analitzar-lo i modelar-lo, un fet que ha generat la necessitat d'incorporar personal amb un perfil quantitatiu avançat al món financer.

El postgrau en Tècniques Quantitatives per als Mercats Financers ofereix una formació pràctica avançada en l’àmbit financer. Aprofundeix tant en els elements constituents dels mercats financers (bons, tipus d’interès, divisa, etc.), com en la metodologia, les tècniques i les eines necessàries per l’activitat financera professional; tot plegat tenint en compte les directrius regulatòries del mercat. Vol formar especialistes capaços de dissenyar, valorar i modelitzar productes, avaluar riscos i prendre decisions financeres amb una visió estratègica de mercat.

Així mateix, el postgrau destaca també pel seu equip docent format per professionals d’àmbits diversos: sector bancari, entitats financeres, consultoria, etc., que aporten la seva experiència des de diferents àrees de negoci (tresoreria, anàlisi de mercat, riscos, inversions, etc.).

Els titulats del postgrau podran desenvolupar i millorar la seva activitat professional en entitats financeres, formant part de qualsevol de les àrees responsables de disseny, anàlisi o control de riscos.

Objectius

 • Entendre els models financers i modelitzar possibles evolucions de subjacents (de tipus d’interès,  de divisa,  de renda variable, etc.).
 • Dissenyar productes financers o carteres d’inversió, amb possibilitat d'icnloure productes  derivats sobre subjacents de renda fixa i variable.
 • Valorar productes financers propis o externs a fi de determinar el seu valor teòric de mercat en casos com podrien ser auditories, tresoreries d’entitats financeres, gestió de compres dins d’empreses, etc.
 • Gestionar carteres d’actius amb metodologies d’optimització de beneficis amb control de risc.
 • Analitzar i quantificar els riscos inherents als productes financers, per prendre les decisions més adequades en cada cas, segons el marc regulatori corresponent.
 • Implementar estratègies per a l’elaboració de productes i realització d’inversions d’acord amb una determinada visió de mercat.

A qui va dirigit?

El contingut del programa faculta per desenvolupar l'exercici professional com a Tècnic en Finances Quantitatives en Sales de Mercats d'entitats financeres, Traders, Analistes i Controllers de Riscos de Mercats, Middle Office, Gestors de Fons de Pensions i d'Inversió, Gestors de Carteres, Consultors Financers d'Empreses, etc.

Està adreçat a llicenciats, diplomats, graduats o persones que han cursat un màster oficial, tant en les àrees de ciències (matemàtiques, físiques, estadística, etc.), com en les àrees d’econòmiques i d’enginyeria.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El programa s'estructurarà al voltant de mòduls temàtics, amb un total de 156 hores lectives en temes relacionats amb tècniques quantitatives, l'enginyeria financera i l'anàlisi econòmica:

Els Mercats i el seu Funcionament
Modelització de Productes Financers
Metodologia Numèrica per a Finances
Visió de Mercat, Estratègies i Implementació
Gestió d'Actius
Gestió Quantitativa de Riscos

En diverses matèries hi haurà sessions pràctiques que es desenvoluparan en una aula informàtica.

Continguts

Assignatures

Els Mercats i el seu Funcionament
3 ECTS. 28 hores lectives.
1. Introducció als Mercats Financers
- Conceptes i objectius del sistema financer
- Agents participants. Tipologies i organització
- Tresoreria d'una entitat financera

2. Política Monetària
- Objectius i execució
- Magnituds monetàries
- Instruments de la política monetària del SEBC. Subhastes. Operacions bilaterals

3. Mercat Interbancari i Sistemes de Pagament

- El Sistema Europeu de Bancs Centrals
- El paper del Banco de España en el nou marc de la UME
- El servei de liquidació del Banco de España. Sistema TARGET
- Mercat monetari: definició, característiques i actius negociats
- Índex de referència en els mercats monetaris de la UME
- Mercat Interbancari de Dipòsits
- LLetres del Tresor. Pagarés d'empresa
- Operacions amb actius del mercat monetari

4. Mercats de Capitals: Renda Fixa

- Definició, actius negociats i cararacterístiques
- Bons i obligacions de l'Estat
- Renda Fixa Privada o Corporativa. Euromercats i actius negociats

5. Derivats Sobre Tipus d'Interés

- Futurs sobre Euribor, FRA, Swaps, Call Money, Opcions directes, Caps, Floors, Collars i Swaptions
- Altres intruments, PIRAs, CORRIDORs
- Derivats de crèdit

6. El Preu d'un Títol de Renda Fixa

- Càlcul de la TIR
- Volatilitat
- Casos

7. Duració

- Càlcul i característiques
- Principis de Malkiel
- Usos de la duració
- Casos

8. Convexitat

- Càlcul i característiques
- Usos i interpretació
- Casos

9. Aplicació de la Duració i Convexitat en la Gestió de Carteres de Renda Fixa

- Tècniques d'inmunització i altres tècniques
- Casos


Modelització de Productes Financers
4 ECTS. 45 hores lectives.
1. Productes financers i primeres fórmules usant arbitratge
- Definicions bàsiques: forward, calls i puts
- Arbitratge. Paritat Put-call

2. Models discrets. Valoració i cobertura
- Arbre binomial
- Probabilitat risc-neutral
- Valoració i cobertura en el cas discret

3. Models continus. Opcions financeres i valoració per Black-Scholes
- Model continu
- Equació de Black-Scholes
- Preus calls i puts
- Interpretació de la fórmula de Black-Scholes

4. Aplicacions i extensions de la metodologia Black-Scholes
- Gregues
- Valoració d'altres derivats


Metodologia Numèrica per Finances
2 ECTS. 23 hores lectives.
1. Fórmules analítiques. Fórmula de Black-Scholes i anàlogues. Sensibilitats
- Fórmula de Black Scholes i anàlogues
- Càlcul de sensibilitats

2. Arbres binomials i trinomials. Calibrat
- Conceptes associats
- Implementació de Trigeorgis i d'altres
- Exemples i Aplicacions. Exercici Anticipat

3. Mètode de Montecarlo. Valoracions d'opcions i productes depenents del Camí de Preus
- Simulacions d'evolució dels preus dels actius
- Montecarlo correlacionat i valoració de cistelles
- Implementació d'exercici anticipat


Visió del Mercat, Estratègies i Implementació
4 ECTS. 38 hores lectives.
1. Visió Macroeconòmica
- Fonts d'informació i nivells de sensibilitat
- Creació d'una visió de mercat

2. Implementacions d'Estratègies amb Derivats
- Renda variable i divises
- Renda fixa

3. Opcions Exòtiques per la Implementació d'Estratègies

4. Documentació Legal i Tancament d'Operacions a la Pràctica
- Contractes ISDA i CMOF
- Redacció, procediments i confirmacions
- Errors greus


Gestió d'actius
4 ECTS. 35 hores lectives.
1. Carteres Optimals i Asset Allocation
Models discrets de mitja i variança. Stocks en models d'un període. Frontera eficient de Markowitz

2. El Mercat Monetari, Models de Tobin i Sharpe
Models de mercat de capitals: CAPT i APT. Atribució de resultats

3. Càlcul de Carteres Optimals
Optimització amb restriccions, límits màxims, costos de transacció, drawdowns. Funcions d'utilitat. Optimització respecte a un Benchmark. Cistelles reduïdes. Model de Black-Litterman. Optimització amb escenaris

4. Models Continus
Model de Merton. Optimització amb restriccions

5. La inversió col.lectiva
Tipus d'IIC. Partícips, societat gestora, dipositari. Característiques de funcionament. Valor liquidatiu, coeficients d'inversió. Categories d'IIC. Fons garantits. Gestió alternativa
Gestió Quantitativa de Riscos
3 ECTS. 27 hores lectives.
1. Identificació i Classificació de Riscos Financers

2. Risc de Mercat
Modelització. Mètodes Paramètrics i No-Paramètrics. Risc en Carteres de Renda Fixa, Variable i Mixta. VaR en Instruments Derivats. Risc i Simulació

3. Risc de Crèdit
Modelització. CreditMetrics, KMV

4. Normatives Basilea I i II


Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Masdemont Soler, Josep Joaquim
  Llicenciat en Matemàtiques per la UAB i Doctor en Matemàtiques per la UPC. Catedràtic del Departament de Matemàtiques, investiga en l'àrea de sistemes dinàmics, astrodinàmica i matemàtica financera. Ha participat i coordinat diferents projectes internacionals i imparteix docència en graus, màsters i doctorats relacionats amb Tecnologies Industrials (ETSEIB), Matemàtica Aplicada (FME) i Aeroespacial (EETAC). Ha estat director del departament de Matemàtica Aplicada I de la UPC.
 • Valencia Guitart, Marta
  Llicenciada en Matemàtiques per la UB i Doctora en Matemàtiques per la UAB. Professora Titular del Departament de Matemàtiques de la UPC, investiga en l'àrea de les equacions en derivades parcials. Ha impartit docència a la FME, ETSEIB i a la ETSETB. Ha estat sotsdirectora de la FME i actualment és sotsdirectora acadèmica del Centre de Formació Interdisciplinar de la UPC (CFIS).

Professorat

 • Albà Soler, Gerard
  Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona. Postgrau en Tècniques Quantitatives per als Mercats Financers (UPC). CEFA. Màster Digital Business (UPF). Oxford Fintech Programme. Actualment és el Director de Negoci de VallBanc i President de VB Fons. Fins el 2016, va ser Director General d'Andbank Asset Management i responsable Global d'Asset Management. Ha estat President d'Andbank AM Luxembourg i Conseller Delegat de Wealth Management a Espanya. Prèviament, va treballar a la boutique suïssa Strategic Investment Advisors. Va treballar com a directiu a Caixa Penedès i Caixa Catalunya, entre d'altres
 • Alfonso Mata, Ramón
  Llicenciat en Geografia i Història (UAB). Ha dedicat tota la seva carrera professional als mercats financers, que ha combinat amb l'activitat docent en finances. Ha estat auditor amb Arthur Andersen, Controller amb el grup angles Shandwick, analista a la Divisió de Tresoreria de Banc Sabadell i posteriorment a la gestora de fons del grup "la Caixa". Responsable de gestió a Gesfibanc i director de l'Àrea Financera a Crèdit Andorrà i analista sènior a Strategic Investment Advisors. Des de 2004 treballa com assessor financer per a diversos grups. Actualment és soci fundador de GAR Investment Managers. Des de 1995 ha combinat la seva activitat amb conferències i cursos a diverses escoles de negocis i facultats com UPF, Esade, Universitat de Barcelona, UPC, així com cursos in-company a entitats financeres.
 • Coll Belart, Xavier
  Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la UPF. Chartered Financial Analyst. Postgrau de Derivats Financers per l'IEF. Actualment es director del departament de Trading en el Banc Sabadell. Anteriorment ha ocupat, entre d'altres, el càrrec de sotsdirector de Front Office (Tresoreria i Gestió de Balanç) a CatalunyaCaixa, i el de cap del departament de Finançament Institucional i Gestió de Balanç a Caixa Penedès.
 • Fransen, Bas
  Llicenciat en Economia per Universitat de Tilburg, Països Baixos. Màster en Política Econòmica i Financera del Ministeri d'Economia de Països Baixos. Postgrau en Mètodes Quantitatius per als Mercats Financers per la Universitat Politècnica de Catalunya. Analista financer europeu cedit (CEFA). Analista Financer Chartered (CFA). De 1999 a 2003 treballa a la taula financera de Bankpyme com a operador de Mercat Monetari i de Renda Fixa, i des de 2003 a Caixa d'Enginyers, on actualment és Director de Mercat de Capitals i Negoci Majorista. Des de 2001 col·labora com a professor en diversos màsters postgraus en finances a la UPC, la UB, l'Abat Oliba i l'IL3.
 • Gisbert Mir, Alexandre
  Llicenciat en Economia i direcció d'empreses a la Universitat de Barcelona, Msc in Economics. (U. London) (1995-1996) Màster Universitari en Estudis Humanístics i Socials Universitat Abat Oliba (2013-2014). Experiència en gestió de carteres a GesCaixa (1996-2000). Banca d'inversions a InverCaixa Madrid (2000-2004). Responsable d'Asset allocation de renda fixa privada InverCaixa Madrid (2004-2006). Economista al Servei d'Estudis de la Caixa responsable previsions del PIB, inflació i tipus d'interès de la Eurozona (2006-2013). Responsable anàlisi risc país i risc contrapartida financera a CaixaBank (2013-2017). Responsabilitats: desenvolupament models de riscos i admissió de riscos, anàlisi macroeconòmic i mitigació de riscos d'actius financers derivats.
 • López Safont, Fernando
  Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona. Postgrau en Tècniques Quantitatives per als Mercats Financers, Universitat Politècnica de Catalunya. Certified European Financial Analyst, IEF Barcelona. Actualment treballa com a tresorer a Vall Banc, una entitat financera focalitzada a la gestió de grans patrimonis basada a Andorra. Anteriorment va treballar com a Portfolio Manager a Andbank Asset Management i va col·laborar a en el departament de risc de crèdit de Caixabank.
 • Masdemont Soler, Josep Joaquim
  Llicenciat en Matemàtiques per la UAB i Doctor en Matemàtiques per la UPC. Catedràtic del Departament de Matemàtiques, investiga en l'àrea de sistemes dinàmics, astrodinàmica i matemàtica financera. Ha participat i coordinat diferents projectes internacionals i imparteix docència en graus, màsters i doctorats relacionats amb Tecnologies Industrials (ETSEIB), Matemàtica Aplicada (FME) i Aeroespacial (EETAC). Ha estat director del departament de Matemàtica Aplicada I de la UPC.
 • Ortiz Gracia, Luis
  Llicenciat en Matemàtiques (UB), Postgrau en Tècniques Quantitatives per als Mercats Financers (UPC) i Doctor en Matemàtiques (UPC). Professor de la Facultat d'Economia i Empresa de la UB, fa recerca en finances computacionals amb un interès particular en mètodes numèrics basats en ondetes per valoració d'opcions i mesurament del risc. És editor associat al Journal of Computational Finance i imparteix docència a diversos màsters relacionats amb les finances. Fins al 2016, va liderar el grup de recerca en matemàtica financera i control del risc al Centre de Recerca Matemàtica i ha fet estades de recerca al CWI dels Països Baixos i a la Universitat de Queensland a Austràlia. Abans de moure's a l'àmbit acadèmic va treballar en gestió quantitativa de riscos de crèdit al Banc Sabadell fins a l'any 2010.
 • Peña Peña, Inmaculada
  Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra. Màster en Banca i Finances per la UPF Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra. Actualment treballa com a Directora del Departament d'Administració d'IIC's i Carteres de CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU (Grup "la Caixa"). Ha desenvolupat tota la seva carrera professional en societats gestores d'IIC's duent a terme tasques diverses d'Administració i Control. Ha impartit classes a diversos cursos de postgrau especialitzats en finances
 • Planagumà Valls, Jordi
  Llicenciat en Matemàtiques per la UPC i Màster en finances quantitatives i computacionals (AFI, Madrid). Ha estat desenvolupador de models de risc de mercat. Ha treballat com a Trader de derivats en tipus d'interès i de renta variable. Actualment és Responsable de la taula de Pricing i Gestió de XVA d'una important entitat financera. Des de l'any 2000 col·labora en diversos màsters i postgraus en finances a FME- UPC i a l'IEF.
 • Renalias Zueras, Ferran
  Llicenciat en Matemàtiques per la UAB. Màster en Matemàtiques per a Instruments Financers per la UAB. Actualment treballa a CaixaBank al departament de Risc de Mercat i de Balanç, com a control de segon nivell del risc estructural de tipus d''interès. Acumula experiència de 15 anys en la mateixa entitat realitzant funcions relacionades en risc de mercat i modelizació de derivats exòtics de renta variable, tipus d''interès i divisa.
 • Salvà Roig, Josep
  Llicenciat en Matemàtiques per la UPC. Trader d'Estructurats a Andbank. Anteriorment analista de riscos de mercat Equity al Banco Santander i trader de FX i Interest Rates a Caixa Penedès.
 • Serrano Escobedo, Sergio
  Llicenciat en Ciències Empresarials i MBA per ESADE. Comença la seva carrera professional a la borsa, inicialment com analista financer, per després desenvolupar tasques de supervisió als mercats, dirigint posteriorment el Servei d'Estudis de la Borsa de Barcelona. Ampliant las facetes dels mercats financers en incorporar-se com a Director d'Anàlisis a Bankpime on dissenya productes i serveis d'inversió amb especial cura de la vesant de risc dels mateixos. Ha estat Director de Desenvolupament Corporatiu a Banc Sabadell i actualment es el responsable del rescat d'empreses que impaguen el deute. Des de la finalització dels estudis universitaris ha estat lligat com a professor i col·laborador de la universitat a diferents facultats.
 • Sust Híjar, Lluís
  Economista, Màster Mercats Financers per la Universitat de Barcelona i Postgrau en Gestió de Patrimonis per ESCA-Georgetown University. Actualment es CEO i Cofundador d´Addenda Agència de Valors i anteriorment havia estat director del Àrea de gestió d´Actius i Mercat de Capitals de Caixa d'Enginyers, Director de l'Àrea de Tresoreria i Mercat de Bankpyme i Operador als brokers d´Interbancari CIMD i Capital Markets. Te també una amplia experiència docent des de 1995 en cursos de finances impartits en diferents Universitats i Escoles de Negocis.
 • Via Martinez-Seara, Arnau
  Llicenciat en Matèmàtiques per a la Universitat de Barcelona. Va realizar el Postgrau en Tècniques quantitatives per als mercats financers a la Universitat Politècnica de Catalunya. També va realitzar el programa superior de productes financers derivats del IEF i el CEFA (Certified Effas Financial Analyst) Des de Març del 2017 fins a l'actualitat treballa com a director de Gestió a Vall Banc Fons (Principat d'Andorra). Anteriorment havia treballat com cap d'asset allocation a Andbank AM i en projectes de consultoria tecnològica de banca.

Informació general EDICIÓ 2018-19

Propera edició
Octubre de 2019
Crèdits
20 ECTS (156 hores lectives)
Horari
Dilluns  19:00 a 22:00Dimecres  19:00 a 22:00
Lloc de realització
Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)
C/ Pau Gargallo, 5. Edifici U.
Barcelona
Persona de contacte
Carme Capdevila

Telèfon: (34) 93 401 58 61
matfin.fme@upc.edu
Horari d'atenció:

De dilluns a divendres de les 11h a les 13h i dimarts de 15:30h a 17:30h.
La Secretaria està ubicada a la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC (C/ Pau Gargallo, 5; Edifici U; Barcelona).

Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
3.000 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Postgrau.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol