Tècniques Quantitatives per als Mercats Financers > Barcelona > Postgrau > UPC School > Imprimir -

Tècniques Quantitatives per als Mercats Financers

Postgrau Presencial.

Presentació

20a EDICIÓ
UPC School

El desenvolupament de nous productes financers i l’accelerada complexitat del mercat nacional i internacional de les finances, requereix d’uns instruments específics per analitzar-lo i modelar-lo, un fet que ha generat la necessitat d'incorporar personal amb un perfil quantitatiu avançat al món financer.

El postgrau en Tècniques Quantitatives per als Mercats Financers ofereix una formació pràctica avançada en l’àmbit financer. Aprofundeix tant en els elements constituents dels mercats financers (bons, tipus d’interès, divisa, etc.), com en la metodologia, les tècniques i les eines necessàries per l’activitat financera professional; tot plegat tenint en compte les directrius regulatòries del mercat. Vol formar especialistes capaços de dissenyar, valorar i modelitzar productes, avaluar riscos i prendre decisions financeres amb una visió estratègica de mercat.

Així mateix, el postgrau destaca també pel seu equip docent format per professionals d’àmbits diversos: sector bancari, entitats financeres, consultoria, etc., que aporten la seva experiència des de diferents àrees de negoci (tresoreria, anàlisi de mercat, riscos, inversions, etc.).

Els titulats del postgrau podran desenvolupar i millorar la seva activitat professional en entitats financeres, formant part de qualsevol de les àrees responsables de disseny, anàlisi o control de riscos.

Objectius

 • Entendre els models financers i modelitzar possibles evolucions de subjacents (de tipus d’interès,  de divisa,  de renda variable, etc.).
 • Dissenyar productes financers o carteres d’inversió, amb possibilitat d'icnloure productes  derivats sobre subjacents de renda fixa i variable.
 • Valorar productes financers propis o externs a fi de determinar el seu valor teòric de mercat en casos com podrien ser auditories, tresoreries d’entitats financeres, gestió de compres dins d’empreses, etc.
 • Gestionar carteres d’actius amb metodologies d’optimització de beneficis amb control de risc.
 • Analitzar i quantificar els riscos inherents als productes financers, per prendre les decisions més adequades en cada cas, segons el marc regulatori corresponent.
 • Implementar estratègies per a l’elaboració de productes i realització d’inversions d’acord amb una determinada visió de mercat.

A qui va dirigit

El contingut del programa faculta per desenvolupar l'exercici professional com a Tècnic en Finances Quantitatives en Sales de Mercats d'entitats financeres, Traders, Analistes i Controllers de Riscos de Mercats, Middle Office, Gestors de Fons de Pensions i d'Inversió, Gestors de Carteres, Consultors Financers d'Empreses, etc.

Està adreçat a llicenciats, diplomats, graduats o persones que han cursat un màster oficial, tant en les àrees de ciències (matemàtiques, físiques, estadística, etc.), com en les àrees d’econòmiques i d’enginyeria.

Continguts

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El programa s'estructurarà al voltant de mòduls temàtics, amb un total de 156 hores lectives en temes relacionats amb tècniques quantitatives, l'enginyeria financera i l'anàlisi econòmica:

Els Mercats i el seu Funcionament
Modelització de Productes Financers
Metodologia Numèrica per a Finances
Visió de Mercat, Estratègies i Implementació
Gestió d'Actius
Gestió Quantitativa de Riscos

En diverses matèries hi haurà sessions pràctiques que es desenvoluparan en una aula informàtica.

Matèries

Els Mercats i el seu Funcionament
3 ECTS. 28 hores lectives.
1. Introducció als Mercats Financers
- Conceptes i objectius del sistema financer
- Agents participants. Tipologies i organització
- Tresoreria d'una entitat financera

2. Política Monetària
- Objectius i execució
- Magnituds monetàries
- Instruments de la política monetària del SEBC. Subhastes. Operacions bilaterals

3. Mercat Interbancari i Sistemes de Pagament

- El Sistema Europeu de Bancs Centrals
- El paper del Banco de España en el nou marc de la UME
- El servei de liquidació del Banco de España. Sistema TARGET
- Mercat monetari: definició, característiques i actius negociats
- Índex de referència en els mercats monetaris de la UME
- Mercat Interbancari de Dipòsits
- LLetres del Tresor. Pagarés d'empresa
- Operacions amb actius del mercat monetari

4. Mercats de Capitals: Renda Fixa

- Definició, actius negociats i cararacterístiques
- Bons i obligacions de l'Estat
- Renda Fixa Privada o Corporativa. Euromercats i actius negociats

5. Derivats Sobre Tipus d'Interés

- Futurs sobre Euribor, FRA, Swaps, Call Money, Opcions directes, Caps, Floors, Collars i Swaptions
- Altres intruments, PIRAs, CORRIDORs
- Derivats de crèdit

6. El Preu d'un Títol de Renda Fixa

- Càlcul de la TIR
- Volatilitat
- Casos

7. Duració

- Càlcul i característiques
- Principis de Malkiel
- Usos de la duració
- Casos

8. Convexitat

- Càlcul i característiques
- Usos i interpretació
- Casos

9. Aplicació de la Duració i Convexitat en la Gestió de Carteres de Renda Fixa

- Tècniques d'inmunització i altres tècniques
- Casos


Modelització de Productes Financers
4 ECTS. 45 hores lectives.
1. Productes financers i primeres fórmules usant arbitratge
- Definicions bàsiques: forward, calls i puts
- Arbitratge. Paritat Put-call

2. Models discrets. Valoració i cobertura
- Arbre binomial
- Probabilitat risc-neutral
- Valoració i cobertura en el cas discret

3. Models continus. Opcions financeres i valoració per Black-Scholes
- Model continu
- Equació de Black-Scholes
- Preus calls i puts
- Interpretació de la fórmula de Black-Scholes

4. Aplicacions i extensions de la metodologia Black-Scholes
- Gregues
- Valoració d'altres derivats


Metodologia Numèrica per Finances
2 ECTS. 23 hores lectives.
1. Fórmules analítiques. Fórmula de Black-Scholes i anàlogues. Sensibilitats
- Fórmula de Black Scholes i anàlogues
- Càlcul de sensibilitats

2. Arbres binomials i trinomials. Calibrat
- Conceptes associats
- Implementació de Trigeorgis i d'altres
- Exemples i Aplicacions. Exercici Anticipat

3. Mètode de Montecarlo. Valoracions d'opcions i productes depenents del Camí de Preus
- Simulacions d'evolució dels preus dels actius
- Montecarlo correlacionat i valoració de cistelles
- Implementació d'exercici anticipat


Visió del Mercat, Estratègies i Implementació
4 ECTS. 38 hores lectives.
1. Visió Macroeconòmica
- Fonts d'informació i nivells de sensibilitat
- Creació d'una visió de mercat

2. Implementacions d'Estratègies amb Derivats
- Renda variable i divises
- Renda fixa

3. Opcions Exòtiques per la Implementació d'Estratègies

4. Documentació Legal i Tancament d'Operacions a la Pràctica
- Contractes ISDA i CMOF
- Redacció, procediments i confirmacions
- Errors greus


Gestió d'actius
4 ECTS. 35 hores lectives.
1. Carteres Optimals i Asset Allocation
Models discrets de mitja i variança. Stocks en models d'un període. Frontera eficient de Markowitz

2. El Mercat Monetari, Models de Tobin i Sharpe
Models de mercat de capitals: CAPT i APT. Atribució de resultats

3. Càlcul de Carteres Optimals
Optimització amb restriccions, límits màxims, costos de transacció, drawdowns. Funcions d'utilitat. Optimització respecte a un Benchmark. Cistelles reduïdes. Model de Black-Litterman. Optimització amb escenaris

4. Models Continus
Model de Merton. Optimització amb restriccions

5. La inversió col.lectiva
Tipus d'IIC. Partícips, societat gestora, dipositari. Característiques de funcionament. Valor liquidatiu, coeficients d'inversió. Categories d'IIC. Fons garantits. Gestió alternativa
Gestió Quantitativa de Riscos
3 ECTS. 27 hores lectives.
1. Identificació i Classificació de Riscos Financers

2. Risc de Mercat
Modelització. Mètodes Paramètrics i No-Paramètrics. Risc en Carteres de Renda Fixa, Variable i Mixta. VaR en Instruments Derivats. Risc i Simulació

3. Risc de Crèdit
Modelització. CreditMetrics, KMV

4. Normatives Basilea I i II


La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Masdemont Soler, Josep Joaquim
  Departament de Matemàtiques. Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Valencia Guitart, Marta
  Departament de Matemàtiques. Universitat Politècnica de Catalunya.

Professorat

 • Albà Soler, Gerard
  Consultor Financer, Strategic Investment Advisors.
 • Alfonso Mata, Ramón
  Treballa en el sector financer i mercats des de 1982. Economista i MBA. Col.laborador acadèmic en diverses universitats en relació a mercats financers. Soci i promotor de GAR Investment Managers.
 • Coll Belart, Xavier
  Director de Trading de Curt Termini al Banc Sabadell.
 • Fransen, Bas
  Mercat de Capitals, Caixa d'Enginyers.
 • Gisbert Mir, Alexandre
  La Caixa.
 • Masdemont Soler, Josep Joaquim
  Departament de Matemàtiques. Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Noguerola Berga, Xavier
  Llicenciat en Matemàtiques (UPC) i en Ciències i Tècniques Estadístiques (UPC), Postgrau en Tècniques Quantitatives per als Mercats Financers (UPC), CIIA/CEFA (IEF) i Programa Expert en Tècniques Quantitatives per a Entitats Financeres (AFI). Actualment és el responsable del desenvolupament de models de valoració pel càlcul del VAR a l'Àrea de Metodologia del Banc Santander. Anteriorment va treballar a Validació de Models de Valoració (Banc Santander) i com a analista quantitatiu i trader de derivats (Caixa Penedès).
 • Peña Peña, Inmaculada
  Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Màster en Banca i Finances per l'IDEC (UPF). Ha realitzat diversos cursos d'especialització en finances, entre ells el Programa Superior de Productes Financers Derivats (IEF) i el Postgrau en Tècniques Quantitatives per als Mercats Financers (UPC). Ha desenvolupat la seva carrera professional en diverses societats gestores d'institucions d'inversió col·lectiva espanyoles. Actualment, és la Directora del Departament d'Administració d'IIC's i Carteres d'InverCaixa Gestión SAU SGIIC.
 • Planagumà Valls, Jordi
  Trader de Derivats. La Caixa.
 • Planas Vilanova, Francesc
  Departament de Matemàtica Aplicada I. Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Renalias Zueras, Ferran
  Riscos en l'operativa de Mercats. CaixaBank.
 • Salvà Roig, Josep
  Llicenciat en Matemàtiques (UPC). Analista quantitatiu de Riscos de Mercat de Renta Variable al Banc Santander. Anteriorment, analista quantitatiu i Trader de FX i Tipus d'interès a Caixa Penedès.
 • Serrano Escobedo, Sergio
  Llicenciat en Ciències Empresarials i MBA per ESADE. Director de Desenvolupament Corporatiu de Banc Sabadell, amb responsabilitat sobre les operacions d'adquisicions i desinversions de l'entitat en el sector financer. Experiència prèvia com analista borsari en Stock Rating; Sotsdirector de Supervisió i Informació i Cap del Servei d'Estudis de la Borsa de Barcelona; Director d'Anàlisi de Bankpyme.
 • Sust Híjar, Lluís
  Màster en Mercats Financers (UB). Director de Mercat de Capitals de Caixa d'Enginyers. Coordinador acadèmic i professor associat del Màster en Mercats Financers i del Màster en Finances Corporatives de la Universitat de Barcelona. Col.laborador acadèmic en diverses ocasions a l'Institut d'Estudis Financers (IEF) i l'IDEC de la Universitat Pompeu Fabra. Membre de l'Associació Espanyola de Mercats Financers.

Informació general

Crèdits
20 ECTS (156 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:16/10/2017Fi classes:31/05/2018Fi programa: 27/09/2018
Horari
Dilluns  19:00 a 22:00Dimecres  19:00 a 22:00
Lloc de realització
Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)
C/ Pau Gargallo, 5. Edifici U.
Barcelona
Persona de contacte
Carme Capdevila

Telèfon: (34) 93 401 58 61
matfin.fme@upc.edu
Horari d'atenció:

De dilluns a divendres de les 11h a les 13h i dimarts de 15:30h a 17:30h.
La Secretaria està ubicada a la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC (C/ Pau Gargallo, 5; Edifici U; Barcelona).

Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
3.000 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Postgrau.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, 10 dies abans de la data d'inici del programa