Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Mecàniques > Terrassa > Curs de formació contínua > UPC School > Imprimir -

Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Mecàniques

Curs de formació contínua Presencial.

Presentació

18a EDICIÓ
UPC School
Aquest curs de formació contínua també forma part de l'itinerari formatiu del postgrau Projecte, Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Mecàniques, Elèctriques i Especials.

La complexitat dels edificis industrials i comercials actuals dóna la mesura de la importància de projectar i calcular unes instal·lacions mecàniques (ventilació, gas, fontaneria) que resultin òptimes. Els alumnes que cursin aquest curs en Disseny i Càlcul d’Instal·lacions Mecàniques seran capaços de dissenyar i desenvolupar projectes integrals en aquesta temàtica.

Al curs s’imparteixen coneixements sobre ventilació, fontaneria i sanejament i  instal·lacions de gas. Destaquen també instal·lacions d’energia solar tèrmica, atesa la importància que té l’aprofitament d’energia en l’edificació actual. Finalment es destina una altra part del curs a l’estudi de les instal·lacions pneumàtiques. En totes aquestes especialitats, hi ha la participació docent de professionals experts en cadascuna d’aquestes matèries.

Al finalitzar el curs s’haurà de presentar un treball final que estarà dirigit per un tutor.

Objectius

 • L'objectiu principal del programa és capacitar els participants per realitzar dissenys, càlculs, controls i valoracions de les diferents instal·lacions industrials existents en les empreses, en els camps de climatització, ventilació, fontanería, gas, pneumàtiques i solar tèrmica.

A qui va dirigit?

 • Enginyers Tècnics o Superiors.
 • Arquitectes Tècnics o Supriors.
 • Professionals que vulguin especialitzar-se en l'àmbit de les instal·lacions.

Continguts

Assignatures

Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Mecàniques
12 ECTS. 114 hores lectives.
 • Instal·lacions de Climatització (39h lectives)
  • Climatització o condicionament d'aire. Benestar tèrmic. L'instal·lació de climatització.
  • Mecanismes de transmissió tèrmica. Exercicis.
  • Càlcul de càrregues tèrmiques. Exercicis.
  • Psicometría. Bateries de refredament. Tractament de l'aire. Exercicis.
  • Processos de certificació ambiental i energètica.
  • Cálcul de conductes d'aire. Càlcul de càrregues tèrmiques.
  • Difusió d'aire i càlcul de tuberíes. Exercicis.
  • Eficiència en climatització. Exercicis.

 • Instal·lacions de Ventilació i Extracció de Fums (12h lectives)
  • Criteris generals de la ventilació de locals. Determinació dels cabals necessaris. Normatives d'aplicació.
  • Sistemes de ventilació. Renovació ambiental. Captacions localitzades.
  • Ventiladors: tipus i característiques. Circulació d'aire en conductes. Pèrdues de càrrega i càlculs.
  • Atenuació acústica en conductes de ventilació i climatització.

 • Instal·lacions de Fontaneria i Impulsió de Líquids (12h lectives)
  • Principis bàsics d'hidrostàtica.
  • Pèrdues de càrrega. Normativa de les instal·lacions d'aigua.
  • Càlcul i estimació de cabals. Tipologies de canonades i comptadors.
  • Bombes i grups de pressió. Càlcul i disseny de grups d'elevació.
  • Instal·lacions industrials d'Aigua Calenta Sanitària (ACS).

 • Instal·lacions de Sanejament i Tractament d'Aigües e Instal·lacions d'Aigües Grises i Pluvials (15h lectives)
  • Consideracions prèvies. Conceptes fonamentals.
  • Estructura d'una xarxa de sanejament. Càlcul de xarxes de sanejament.
  • Conceptes bàsics de la depuració. Tractament d'aigües.
  • Components xarxa de sanejament. Càlcul mecànic en canonades soterrades.
  • Instal·lacions d'aigües grises: estudi de consum d'aigües en edificis. Legislació actual. Equips centralitzats i descentralitzats. Dispositius. Tractaments, dimensionat i disseny d'equips. Legislació, estructura, disseny i dimensionat d'instal·lacions d'aprofiament d'aigües de pluja. Elements, tractaments i manteniments complementaris.

 • Instal·lacions d'Energia Solar Tèrmica (12h lectives)
  • Principis bàsics. Elements d'una instal·lació solar tèrmica. Configuracions bàsiques. Circulació natural o forçada. Sistemes centralitzats i descentralitzats.
  • Càlcul i dimensió de components. Exemple de càlcul i programes.
  • Regulació i control. Muntatge, proves i posada en marxa. Ús i manteniment. Documentació.
  • Legalització de les instal·lacions. Aspectes administratius. Normativa aplicable. Anàlisi econòmic i rendibilitat.

 • Instal·lacions Pneumàtiques (12h lectives)
  • Introducció i teoria de l'aire. Parts d'una instal·lació pneumàtica. Reglamentació.
  • Qualitat i condicionament de l'aire comprimit. Càlcul de seccions i pèrdues de càrrega. Manteniment.
  • Projecte d'execució d'una instal·lació d'aire comprimit.
  • Vàlvules, distribuïdors, actuadors. Normativa de seguretat en màquines. Norma ISO 1219.

 • Instal·lacions de Gas (12h lectives)
  • Reglamentació i normativa d'aplicació. Criteris de disseny i situació de canonades, elements i accessoris. Aplicacions de les instal·lacions de gas.
  • Esquemes d'instal·lacions de gas natural. Components d'una instal·lació de gas. Instal·lacions que necessiten projecte.
  • Aplicacions de gas en locals comercials i industrials. Condicions d'ubicació i connexió d'aparells a gas. Dipòsits fixes i mòbils de Gasos Liquats del Petroli (GLP). Simbologia. Predimensionament de les instal·lacions de gas.
  • Projecte d'execució de les instal·lacions de gas en un edifici.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Alabern Morera, Xavier
  Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Master en Administració i Direcció d'Empreses per ESADE.

Professorat

 • Calvo Català, Germà
  És Enginyer Industrial. Va ser Director Tècnic a l'empresa Cedisa de Terrassa i Cap de Formació i Responsable de Prevenció de Riscos Laborals a Celsa de Castellbisbal. Actualment treballa com a Formador en diverses empreses com: Port de Barcelona i València, Seat de Martorell, Renault a Sevilla, Sicma a Montcada, entre d'altres.
 • Esqué Timoneda, Albert
  Baxi
 • Ferrer Guiteras, Jordi
  Llicenciat en Ciències Químiques. Diplomat en Medi Ambient. A l'actualitat treballa a l'empresa Depurtech, Depuració i Tecnología de l'Aigua, S.L, com a Cap de Departament d'Enginyería i Apoderat. Realitza tasques de tècnic comercial.
 • Gonzalo García, Carlos
  Enginyer Tècnic Industrial. Seguretat Tècnica Industrial. Gas Natural SDG, SA
 • Gordillo Martínez, Mireia
  Consultora Técnica
 • Pessarrodona Segues, Joan
  Soler & Palau, SA
 • Planas Rodríguez, Carla
  Enginyera Industrial. Professora del Departament d'Enginyeria de la Construcció de la UPC. Consultora energètica i de sostenibilitat. Especialitzada en eines de simulació aplicades als edificis, en eficiència energètica i en certificacions ambientals (LEED, BREEAM i VERDE).
 • Sempere i Ventura, Jordi
  VYC Industrial
 • Soriano Rull, Albert
  Enginyer Tècnic Industrial. Tècnic en instal·lacions hidrosanitàries. Cap d'estudis de l'Escola Gremial d'Instal·ladors d'Electricitat i Fontaneria de Barcelona.
 • Urpinas Gasol, Martí
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Actualment treballa com a Enginyer de Prescripció per despatxos d'Enginyeria i Propietats finals a UTC Carrier Corporation amb amplia experiència en enginyeries exercint com a enginyer de projectes de climatització i eficència energètica, coordinació i direcció de projectes i execució d'obres a: JG INGENIEROS SA i posteriorment a PGI ENGINEERING.

Informació general

Crèdits
12 ECTS (114 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:01/10/2019Fi classes:27/02/2020Fi programa: 24/04/2020
Horari
Dimarts  18:00 a 21:00Dijous  18:00 a 21:00
Lloc de realització
Campus UPC Terrassa - Edifici CITM
C/ de la Igualtat, 33
Terrassa
Contacte
Telèfon: (34) 93 707 31 32
Titulació
Diploma de formació contínua expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Curs de formació contínua tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
2.800 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Curs de formació contínua.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Català / Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, 10 dies abans de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Patrocinadors