Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Elèctriques i Especials > Terrassa > Curs de formació contínua > UPC School > Imprimir -

Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Elèctriques i Especials

Curs de formació contínua Presencial.

Presentació

17a EDICIÓ
UPC School
Aquest curs de formació contínua també forma part de l'itinerari formatiu del postgrau Projecte, Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Mecàniques, Elèctriques i Especials.

Aquest curs de formació contínua es pot cursar independentment o en el marc del postgrau Projecte, Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Mecàniques, Elèctriques i Especials.

La complexitat dels edificis industrials i comercials actuals dóna la mesura de la importància de projectar i calcular unes instal·lacions elèctriques, de seguretat i contra incendis que resultin òptimes. Els alumnes que cursin aquest curs en Disseny i Càlcul d’Instal·lacions Elèctriques i Especials seran capaços de dissenyar i desenvolupar projectes integrals en aquesta temàtica.

Al curs s’imparteixen coneixements sobre enllumenat, grups electrògens i instal·lacions de vapor. També es destina una altra part del curs a l’estudi de les instal·lacions oleohidràuliques. En totes aquestes especialitats, hi ha la participació docent de professionals experts en cadascuna d’aquestes matèries.

Al finalitzar el curs s’haurà de presentar un treball final que estarà dirigit per un tutor.

Actes relacionats Actes relacionats :

Objectius

 • L'objectiu principal del programa és capacitar els participants per a realitzar dissenys, càlculs, controls i valoracions de les diferents instal·lacions industrials existents en les empreses, en els camps de l'electricitat, enllumenat, grups electrògens, instal·lacions de vapor o oleohidràuliques.

A qui va dirigit

 • Enginyers Tècnics o Superiors.
 • Arquitectes Tècnics o Superiors.
 • Professionals que vulguin especialitzar-se en l`àmbit de les instal·lacions.

Continguts

Matèries

Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Elèctriques i Especials
10 ECTS. 90 hores lectives.

2.1. Instal·lacions Oleohidràuliques.

 • Sistemes de transmissió d'energia oleohidràulica.
 • Olis olehodràulics. Propietats i classificació.
 • Bombes. Actuadors. Cilindres i motors.
 • Tècnica convencional: vàlvules de pressió, de càlcul i de control direccional. Acumuladors.
 • Tècnica proporcional: configuracions típiques.
 • Normes CEN i ISO sobre regles generals.
 • Manteniment de les instal·lacions oleohidràuliques.

2.2. Instal·lacions Elèctriques.

 • Introducció a les instal·lacions elèctriques en baixa tensió i la reglamentació que les regeix.
 • Parts o elements que conformen una instal·lació elèctrica.
 • Normativa reglamentària.
 • Instal·lació interior d'habitatges. Graus d'electrificació. Punts d'utilització, número i característiques dels circuits.
 • Defectes i proteccions. Sobrecàrregues i curtcircuits. Contactes directes i indirectes. Instal·lacions de posada a terra. Càlcul de seccions.
 • Aplicació de la normativa, dels criteris de càlcul i selecció de components.
 • Instal·lacions en indústries i serveis. Anàlisi de les necessitats.
 • Distribució elèctrica: quadre principal, subquadres, línies i canalitzacions.
 • Elecció de conductors i proteccions.
 • Locals de pública concurrència. Subministres complementaris. Commutació de xarxes.
 • Compensació d'energia reactiva.
 • El marc elèctric. Legislació actual. La tarifa elèctrica. Energia reactiva.
 • Estalvi energètic en instal·lacions industrials i comercials.
 • Casos pràctics.

2.3. Instal·lacions d'Enllumenat.

 • La llum: conceptes i magnituds. Fonts de llum i la seva tecnologia.
 • Lluminàries: components, característiques i fotometria.
 • Projectes luminotècnics: paràmetres i normativa. Enllumenat interior i industrial.
 • Projectes luminotècnics: enllumenat. Normativa, nivells, contaminació lluminosa i càlculs. 
 • Visita a una instal·lació. Mesures luminotècniques

2.4. Instal·lacions Singulars. Grups Electrògens.

 • Elements principals del grup electrògen. Modes de funcionament. Característiques tècniques i tipus de funcionament.
 • Sistemes de control de commutació entre grups i xarxes.
 • Sincronització de grups.
 • Instal·lació mecànica. Criteris d'ubicació.
 • Vibracions. Refrigeració i ventilació.
 • Instal·lació elèctrica: Postes a terra. Insonorització.
 • Normativa. Legislació.
 • Criteris de càlcul de la potència d'un grup.
 • Funcionament amb càrregues no lineals.
 • Arrancada de motors asíncrons.
 • Càlcul de la potència del grup necessari per a una instal·lació. Exemple d'aplicació.
2.5. Instal·lacions Contra Incendis i Seguretat.
 • Introducció al foc. Combustibles. Agents exteriors. Equips i instal·lacions d'extinció.
 • Sistemes de detecció i alarma contra incendis: Centrals. Sirenes. Equips, mitjans i sistemes d'extinció segons l'origen i el tipus de foc. Compartició i evacuació. Xarxes d'abastament d'aigua. Dipòsits. Extinció per Boca d'Incendi Equipada (BIE) i Columna Hidrant a l'Exterior (CHE).
 • Normativa i legislació. Codi Tècnic de l'Edificació. Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials. Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis i normes UNE-EN.
2.6. Instal·lacions de Fluids Gasosos.
 • Principis bàsics del vapor. Equips en sala de calderes. Distribució del vapor.
 • Selecció de vàlvules, actuadors i controladors. Purgadors. Dimensionat d'una instal·lació.
 • Càlcul i detecció de fuites. Recuperació de condensats.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Alabern Morera, Xavier
  Doctor Enginyer Industrial

Professorat

 • Calvo Català, Germà
  Consultor Tècnic
 • Carpio Riera, Josep
  Electramolins, SA
 • Cavaller Galí, Francisco
  Cap de projectes SALVI Il·luminació
 • Gómez Santamaría, Santiago
  Spirax-Sarco
 • Gordillo Martínez, Mireia
  Consultora Técnica
 • Guitart Majoral, Ricard
  CYPE
 • Inglés Vendrell, Aurora
  Endesa
 • Morón Romera, Juan
  UPC. Dept. Enginyeria Elèctrica

Informació general

Crèdits
10 ECTS (90 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:08/03/2018Fi classes:21/06/2018Fi programa: 26/07/2018
Horari
Dimarts  18:00 a 21:00Dijous  18:00 a 21:00
Lloc de realització
Campus UPC Terrassa - Edifici CITM
C/ de la Igualtat, 33
Terrassa
Contacte
Telèfon: (34) 93 707 31 32
Titulació
Diploma de formació contínua expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Curs de formació contínua tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
2.300 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Curs de formació contínua.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Català / Espanyol

Entitats relacionades

Patrocinadors

Col·laboradors