Anàlisi del Risc: Matèries Perilloses, Conseller de Seguretat i Atmosferes Explosives > Barcelona > Curs de formació contínua > UPC School > Imprimir -

Anàlisi del Risc: Matèries Perilloses, Conseller de Seguretat i Atmosferes Explosives

Curs de formació contínua Presencial.

Presentació

3a EDICIÓ
UPC School
Aquest curs de formació contínua també forma part de l'itinerari formatiu del màster Incendis i Protecció Civil. Safety Engineering i del postgrau Protecció Civil. Risk Analysis.

Les persones, els béns materials i el medi ambient que es troben propers a un establiment industrial en el qual es trobin substàncies perilloses, estan sotmesos a uns riscos. Per poder decidir si aquest tipus de riscos és acceptable es requereix estimar la seva magnitud i la seva probabilitat d'ocurrència, el que fa necessari realitzar una anàlisi sistemàtica i completa de tots els aspectes que implica tenint en compte la presència d'un determinat establiment, les substàncies que utilitza, els equips, els procediments, etc. És el que s'anomena anàlisi de riscos.

També s'estableixen criteris generals de classificació de substàncies perilloses. Aquests criteris es basen principalment en les seves propietats fisicoquímiques, toxicològiques i ecotoxicològiques que es determinen segons uns mètodes d'assaig normalitzats, i permeten categoritzar i tenir detectat el risc potencial. El transport d'aquest tipus de substàncies suposa un risc que cal tenir controlat en tot moment.

Dins del concepte general de la protecció de la seguretat i salut dels treballadors, ocupa un lloc amb entitat pròpia la protecció dels mateixos enfront dels riscos d'explosions, per les seves greus conseqüències potencials. El risc d'explosió, ja sigui deguda a gasos / vapors inflamables o pols combustibles es dóna en els més diversos i variats processos, afectant a múltiples sectors industrials.

En aquest marc, les directives ATEX (atmosfera explosiva) estableixen les mesures necessàries per garantir la seguretat enfront de les explosions. Com ATEX es coneix al conjunt de Directives Europees que regulen les atmosferes potencialment explosives. Les directives europees han estat traslladades als drets nacionals dels estats membres, i són d'obligat compliment.

Organitzat en col·laboració amb:
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
ISPC

Actes relacionats Actes relacionats :

Objectius

 • Estar capacitats per realitzar els anàlisis de risc necessaris per elaborar informes i plans de prevenció i seguretat.
 • Gestionar a nivell avançat les matèries perilloses Hazmat (Hazardous materials), formar-se com a conseller de seguretat en el transport de mercaderies perilloses i en ATEX (Atmosferes Explosives) utilitzant metodologies de "Risk Analysis".

A qui va dirigit

 • Enginyers, titulats científico-tècnics i arquitectes gestors de projectes, professionals d'empreses que vulguin especialitzar-se en la prevenció de riscos, tècnics d'enginyeries i consultories.
 • Inspectors tècnics de companyies d'assegurances, mediadors, perits de sinistres, assegurances i serveis d'inspecció i control d'entitats públiques i privades.
 • Tècnics que desenvolupin la seva professió, o bé pretenguin fer-ho, en entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció d'incendis, en ajuntaments, consells comarcals o d'altres administracions públiques responsables o participants de la tramitació de llicències d'obres i/o d'activitats.
 • Tècnics d'empreses instal·ladores i que ofereixin manteniment de sistemes i equips de PCI.
 • Tècnics dels laboratoris d'assaigs i professionals que fan investigació en la matèria.
 • Tècnics en prevenció de riscos laborals.
 • Tècnics d'empreses que elaboren o han d'elaborar Plans d'Autoprotecció.
 • Membres dels cossos de Bombers, Cossos de Seguretat i Protecció Civil que vulguin aprofundir coneixements i completar la carrera professional.

Continguts

Matèries

Conseller de seguretat
4 ECTS. 30 hores lectives.
Aquesta matèria aporta una visió global de l'exercici professional com a conseller/a de seguretat en el transport de mercaderies perilloses (ADR).

Introducció a la seguretat en el transport
- El transport, càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses.
- El paper de l'ONU. Reglaments vigents.

Naturalesa dels perills i classificació de les mercaderies perilloses
- Elements d'identificació de les matèries perilloses.
- Classificació segons perillositat (classes de perill). Principals característiques.

Expedicions
- Participants en qualsevol operació amb mercaderies perilloses.
- Pla de protecció de mercaderies perilloses d'alt risc (MPAR).
- Túnels i xarxa d'itineraris de mercaderies perilloses (XIMP). Restriccions a la circulació. Exempcions. Successos notificables.

Tipus d'embalatges autoritzats
- Homologació. Senyalització d'embalums i sobreembalatges.
- Criteris en la utilització d'envasos, embalatges i cisternes. Adequació dels mateixos.
- Etiquetatge de vehicles i unitats de transport

Utilització de vehicles en el transport de mercaderies perilloses
- Requisits, identificació. Documentació en el transport de mercaderies perilloses.
- Equipament a bord, tripulació i equips.

Pla Especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril 

Matèries Perilloses i Atmosferes Explosives (HAZMAT-ATEX)
3 ECTS. 25 hores lectives.
Introducció bàsica a les matèries perilloses

Risc Químic
- Definició de risc químic i de matèries perilloses segons diferents fonts.
- Localització de les matèries perilloses i tipologies de perill més acceptades.
- Visió general de la legislació que regula els materials perillosos a tot el món.
- Introducció als sistemes de classificació de materials perillosos.
- Presentació del Global Harmonized System (GHS).
- Similituds i diferències del GHS amb el sistema de classificació CLP (Classification Labelling and Packaging).
- Risc químic: salut humana i medi ambient.

Risc Biològic
- Classificació dels agents biològics segons la seva naturalesa i segons el risc.
- Identificació i avaluació dels riscos biològics.
- Mesures de prevenció.
- Nivells de contenció biològica i mesurament dels agents biològics.
- Transport de substàncies infeccioses i gestió de residus.
- Pandèmies.

Risc Radiològic
- El cicle del combustible nuclear i la indústria nuclear.
- Les instal·lacions nuclears i les instal·lacions radioactives. 
- La classificació de les fonts radioactives de l'Organització Internacional de l'Energia Atòmica.
- El transport de matèries radioactives: tipus i categories d'embalums, fluxos i fitxes d'intervenció específiques per a materials radioactius.
- Accidents nuclears i radiològics en el passat.
- Càlculs bàsics en la protecció radiològica.

Atmosferes Explosives (ATEX)
- Conceptes sobre atmosferes explosives: gasos/vapors/boires inflamables i pols/partícules combustibles.
- Les Directives europees 1999/92/CE i 2014/34/EU. Relació de ATEX amb prevenció de riscos laborals i Directiva de Máquines (Marcat CE).
- La classificació de zones. Fonaments i metologies.
- Estándards internacionals: Sèries IEC EN 60079 i ISO/IEC 80079. 
- Tècniques de prevenció i protecció contra atmosferes explosives.
- Maneres de protecció Ex per equips elèctrics i no elèctrics.
- Marcat d'equips: Marcat ATEX europeu i marcat internacional IECEx.
- Normes d'instal·lació, manteniment i reparació d'equips Ex.

Estabilitat tèrmica
- Conceptes de l'estabilitat tèrmica.
- Autoescalfament de dipòsits de pols.
- Assajos d'estabilitat tèrmica.
- Exemples d'incidents reals.

Anàlisi de risc
5 ECTS. 50 hores lectives.
Riscos Tecnològics
- Prevalença dels accidents greus, concepte de risc i tolerabilitat del mateix.
- Terme font.
- Càlcul dels efectes derivats dels accidents: incendis, explosions, BLEVE, dispersió de substàncies tòxiques.
- Vulnerabilitat.

Risc d'incendi i explosió
- Resum del mètode.
- Guia completa de l'índex d'incendi i explosió.
- Presentació d'exemples de càlcul.

Normativa Seveso III
- Antecedents i guies de referència.
- Anàlisi detallada de la Directiva 2012/18 / UE.
- Presentació d'exemples de càlcul per determinar l'afectació.

Anàlisi quantitativa del risc (ACR)
- Introducció i presentació d'un cas exemple.
- Identificació de perills.
- Successos iniciadors: genèrics, específics. Casos de fallada. Escalat.
- Estimació de freqüències dels successos iniciadors: arbres de fallades.
- Successos facilitadors o modificadors: salvaguardes tecnològiques, condicions de contorn, etc.
- Càlcul de la freqüència d'esdeveniments finals: arbres de successos.
- Simulació dels diferents fenòmens possibles durant un accident.
- Risc i els seus tipus: individual, social, agregat.

Riscos Naturals
- Riscos meteorològics: vents, sequeres, inundacions, nevades, incendis forestals.
- Riscos geològics / geomorfològics: sísmic, volcànic, moviments de vessant i subsidències, allaus.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Sans Pinyol, Jordi
  Enginyer Industrial per la UPC. Diplomat en Prevenció d'Incendis pel Ministeri de l'Interior de França (Brevet Prevention). Va ser professor del Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció de la UPC. Va ser responsable de Recerca de l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya (EBPC), de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) (2010-2014), director de l'Escola de Bombers (2002-2010), sotsdirector general de Protecció Civil (1997-2002) i inspector del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya i cap de la Divisió de Planificació del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de Barcelona. Actualment és director general de Ms Consultors.
 • Marimon Carvajal, Frederic
  Doctor enginyer Industrial. Professor del Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria de la UPC. Especialista en estructures metàl·liques, estructures mixtes, acer- formigó i verificació de la resistència al foc de les estructures. Chair Cluster de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Autor de nombrosos articles en l'àmbit de la Resistència de Materials i director de tesi. Col·laborador i professor a l'ISPC i a l'EBPC.
 • Planas Cuchi, Eulàlia
  Doctora enginyera Industrial. Professora del Departament d'Enginyeria Química de la UPC a l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE, Campus Diagonal-Besòs). Responsable del Centre d'Estudis del Risc Tecnològic (CERTEC). Autora de nombrosos articles i llibres sobre risc industrial i incendis forestals.

Coordinació

 • Tisaire Berga, David
  Director de T&Associats. MBA per la URV. Expert en Planificació i Emergències. Responsable de la Subcomissió de Plans d'Emergència del COEIC.

Professorat

 • Bernechea, Esteban
  Doctor en Enginyeria per la UPC. Especialista en el camp de l'anàlisi de riscos i l'enginyeria de seguretat en els sectors de l'oil&gas i la indústria química. Ha participat en estudis per a empreses com Técnicas Reunidas, Sonatrach, Petronas, Repsol, Lyondellbasell, BASF o Saudi Aramco, i ha fet estudis HAZOP, HAZID, QRA i d'avaluació de riscos en edificis, entre altres. És ponent en congressos i simposis internacionals, i autor en revistes com Safety Science o Process Safety and Environmental Protection. Actualment és enginyer sènior al departament d'anàlisi de Riscos i seguretat de processos de Bureau Veritas.
 • Delgado Molina, Sergio
  Màster i llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona (UB). Màster en Polítiques Públiques de Seguretat (UOC-ISPC). Sotsdirector de Coordinació i Gestió d'Emergències de la Direcció General de Protecció Civil (DGPC) de la Generalitat de Catalunya. Responsable dels informes per a la prevenció de riscos greus en la planificació urbanística i l'ordenació territorial (2008-2010).
 • Espejo Delgado, Vicenç
  Llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Experiència de més de 15 anys al departament tècnic de Trámites, Informes y Proyectos, S.L. (Applus + TIPs). És responsable de l'elaboració d'informes de seguretat, anàlisis quantitatives del risc (AQR) i estudis afins per a les industries químiques i energètiques. És Certified Functional Safety Expert, essent facilitador habitual d'anàlisis HAZOP, HAZID i assignació de SIL, elaborant càlculs de verificació de SIL i altres activitats del cicle de vida de la seguretat funcional.
 • Francès Tudel, Joan Carles
  Llicenciat en Geografia per la Universitat Rovira i Virgili (URV). Postgrau en Economia i Gestió del Medi Ambient per la UB. Màster en Prevenció de Riscos Laborals per la URV. Tècnic de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya a Tarragona. Professor d'Anàlisi de Riscos a la URV.
 • Garcia Romero, Rosa
  Llicenciada en Biologia per la UB. Tècnica Biòloga al Servei de Gestió del Risc i Planificació (DGPC) de la Generalitat de Catalunya.
 • López Díaz, Ángel
  Arquitecte. Postgrau en Reforços Estructurals per l'Escola Sert (COAC). Tècnic responsable de Formació a la Divisió de Planificació i cap de Guàrdia de Bombers de Barcelona. Coredactor del procediment d'actuació en patologia de l'edificació. Professor de postgrau del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEB) i formador de Construcció a l'ISPC.
 • Pardo Sabartés, Manel
  Màster i llicenciat en Ciències Físiques per la UB. Grau en Administració i Direcció d'Empreses per la UOC. Director general de Protecció Civil (2011-2013) Director de l'SPEIS (Bombers i PC) de l'Ajuntament de Barcelona (2013-2018) i actualment Director General de la DGPEIS (Bombers de la Generalitat). Professor de Meteorologia aplicada als incendis forestals a l'ISPC. Tècnic acreditat per elaborar PAU's. Publicacions en l'àmbit de PC, inuncat, sismicat i risc d'incendi forestal. Publicació d'anàlisi multivariant en la determinació del patró dels incendis urbans i anàlisi de risc antròpic.
 • Pastor Ferrer, Elsa
  Doctora Enginyera Industrial. Professora del Departament d''Enginyeria Química de la UPC. Investigadora del Centre d''Estudis del Risc Tecnològic (CERTEC). Membre de la IAFSS (International Association of Fire Safety Science) i coordinadora del seu grup de treball "Ignition Resistant Communities" . Coordinadora del Màster Universitari en Enginyeria Química de la UPC.
 • Planas Cuchi, Eulàlia
  Doctora enginyera Industrial. Professora del Departament d'Enginyeria Química de la UPC a l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE, Campus Diagonal-Besòs). Responsable del Centre d'Estudis del Risc Tecnològic (CERTEC). Autora de nombrosos articles i llibres sobre risc industrial i incendis forestals.
 • Poy Quintana, Xavier
  Enginyer Químic i Industrial per l'IQS i tècnic superior de prevenció de riscos. Actualment és Safety Specialist en EESITY. Especialista en atmosferes explosives (ATEX) en sectors oil&gas, químic, farmacèutic, gran consum, alimentari i tractament de residus.
 • Sánchez Martín, Antonio
  Llicenciat en Ciències Químiques. Tècnic Superior en Riscos Laborals. Conseller de Seguretat ADR. Expert en Transport Multimodal de Mercaderies Perilloses. Tècnic de Planificació en Riscos Tecnològics (mercaderies perilloses i Seveso). Professor en diversos cursos especialitzats al Centre Específic de Recerca per a la Millora i Innovació de les Empreses (CERpIE) de la UPC.
 • Sans Pinyol, Jordi
  Enginyer Industrial per la UPC. Diplomat en Prevenció d'Incendis pel Ministeri de l'Interior de França (Brevet Prevention). Va ser professor del Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció de la UPC. Va ser responsable de Recerca de l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya (EBPC), de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) (2010-2014), director de l'Escola de Bombers (2002-2010), sotsdirector general de Protecció Civil (1997-2002) i inspector del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya i cap de la Divisió de Planificació del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de Barcelona. Actualment és director general de Ms Consultors.
 • Seguí Julià, Xavier
  Enginyer Químic per la UPC. Ha realitzat gran part de la seva recerca en els àmbits de la seguretat industrial i el risc mediambiental, en els quals és autor de publicacions i col·laboracions en revistes i llibres científics. En el marc de la recerca duta a terme durant el seu treball final de màster, d'aplicació actual en els estudis Seveso que es fan a Catalunya, va ser guardonat amb el Premi Sant Jordi de la Societat Catalana de Tecnologia (2015). També ha participat en diversos projectes de la Comissió Europea (FP7).
 • Surrallés Escobar, Francesc
  Graduat Social per la UB. Tècnic superior en Ergonomia i Psicosociologia. Conseller de Seguretat ADR. Conseller de Seguretat extern. Administrador de Zaudera, S.L.
 • Toldrà Sabaté, Ramon
  Doctor en Física per la UAB. Ha estat professor a la UB i investigador a la Universitat d'Oxford. Va ser responsable de Recerca en Previsió del Risc a la DGPC. Actualment és tècnic de recerca i desenvolupament Tecnològic de l'SPEIS de Bombers de Barcelona.
 • Vilchez Sánchez, Juan Antonio
  Doctor en Enginyeria Industrial per la UPC. Assessor científic y tècnic a TIPs - Trámites, Informes y Proyectos, S.L. (www.tips.es). Especialista en càlcul de conseqüències amb programaris PHAST/EFFECTS/ALOHA/DEGADIS/SLAB/FRED/FLACS, en quantificació de riscos amb SAFETI/RISKCURVES i en l'elaboració de documents per a la prevenció d'accidents greus (informes de seguretat, sistemes de gestió, PAUs HERMES). Impulsor i divulgador de l'ensenyament de tècniques d''identificació i avaluació de perills de procés HAZID/HAZOP/FMEA/SIL/LOPA. Autor/coautor de articles i llibres sobre temes seguretat.

Informació general

Crèdits
12 ECTS (105 hores lectives)
Dates de realització
Data d'inici:26/04/2019Data de fi:13/07/2019
Horari
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos
Contacte
Telèfon: (34) 93 112 08 67
Titulació
Diploma de formació contínua expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.


 En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Curs de formació contínua tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
2.000 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Curs de formació contínua.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Català / Espanyol

Entitats relacionades

Socis estratègics

Col·laboradors