Valoracions Urbanístiques: Reparcel·lacions i Expropiacions > Barcelona > Curs de formació contínua > UPC School > Imprimir -

Valoracions Urbanístiques: Reparcel·lacions i Expropiacions

Curs de formació contínua Online.

Presentació

2a EDICIÓ
UPC School
Aquest curs de formació contínua també forma part de l'itinerari formatiu del màster Valoracions Immobiliàries. European Master.

La gestió urbanística ha guanyat importància per la progressiva aparició d'agents privats en les transformacions urbanes tant als països desenvolupats com en vies de desenvolupament. Conèixer els processos de gestió urbanística és un element indispensable per a poder realitzar valoracions immobiliàries i estudis de viabilitat de projectes que comportin una transformació urbana. Aquests coneixements són també indispensables per a la realització de les valoracions urbanístiques.

En el curs de formació contínua de Valoracions Urbanístiques: Reparcel·lacions i Expropiacions, s'imparteixen els principals coneixements que permeten tenir una idea clara del sistema de planejament, les seves competències i implicacions de cara a la valoració dels immobles. S'introdueix el conjunt de sistemes de gestió tant de caràcter públic com privat, posant especial èmfasi en la repercussió sobre la valoració del sòl. El curs recull l'experiència prèvia del màster en Gestió Urbanística (25 edicions) organitzat pel Departament de Construccions Arquitectòniques I (CAI) i el Centre de Política de Sòl i Valoracions (CPSV) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Objectius

- Conèixer amb profunditat els diferents sistemes de gestió urbanística i les seves repercussions sobre els projectes de transformació i valoració.
- Conèixer els mètodes per determinar el valor del sòl i d'altres béns o drets, a efectes d'expropiació o per establir criteris objectius per realitzar projectes de reparcel·lació o compensació.
- Presentar el sistema de cooperació, la reparcel·lació urbanística, l'actuació sistemàtica i els aspectes conceptuals de la reparcel·lació. El sistema de compensació. Gestió urbanística i registre de la propietat.
- Enfrontar l'estudiant, mitjançant la metodologia de l'estudi de casos, a situacions reals tant de gestió urbanística i que aquest sigui capaç de plantejar criteris raonats de resolució, des de la seva justificació teòrica i des del plantejament de solucions, el desenvolupament pràctic i el lliurament de resultats.

A qui va dirigit

 • Arquitectes, Arquitectes tècnics i Enginyers, Llicenciats en Dret, en Ciències Econòmiques o en Geografia, entre d'altres o de caràcter tècnic com Enginyers Tècnics o  Superiors de diverses especialitats.

 • Professionals que, d'una manera o d'una altra, vinculen la seva activitat professional a la gestió de l'urbanisme i tècnics d'administracions públiques, com ara de Departaments d'Urbanisme o Direccions d'Obres, entre d'altres.

 • Professionals que, si bé no tenen una vinculació directa amb els continguts del curs, desitgen conèixer aspectes teòrics i pràctics vinculats a la gestió i execució de l'urbanisme.

 • Professionals que desitgen incursionar en l'àmbit de les valoracions de sòl, els estudis de viabilitat dels projectes de transformació, els estudis econòmic-financers de la transformació i que per tant requereixen sòlids coneixements en matèria de gestió urbanística.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Aquest programa s'ofereix en metodologia on-line, a través d'un entorn virtual d'aprenentatge que permetrà a l'alumne:

Accedir a tots els materials en suport digital. Documentació, exercicis, vídeos, tutorials i recursos complementaris.

Sessions Online Adobe Connect. Sessions de vídeo on-line amb la plataforma Adobe Connect. Aquesta tecnologia permet als alumnes interactuar en directe i comunicar-se amb el professorat i amb els companys simulant una aula real.

Seguiment tutoritzat. Els docents guiaran el procés d'aprenentatge proposant preguntes en el fòrum, responent consultes grupals i individuals i els aclariments necessaris per a les activitats avaluatives. L'assessorament a l'alumne serà continuat al llarg el curs i es realitzarà a través dels canals de comunicació directa de la plataforma: missatges, fòrums, videoconferències, etc.

Continguts

Matèries

Valoracions Urbanístiques: Reparcel·lacions i Expropiacions
6 ECTS. 36 hores lectives.
Es desenvolupa la valoració dels immobles a efectes de la seva transformació urbanística, tot i distingint la modalitat privada de la pública. Es revisa el marc vigent d'aplicació en quant els processos i la pròpia valoració del sòl. Es revisa el conjunt de conceptes subjectes d'indemnització, així com les excepcions generals.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Roca Cladera, Josep
  Dr. Arquitecte, Catedràtic de la UPC. Director del Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC. És director del Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica, programa únic en el seu gènere a Espanya en conjuminar els processos econòmics, jurídics, socials i ambientals que subjuguen en la planificació de la ciutat i el territori. És autor de nombrosos articles relacionats amb l'economia immobiliària, l'anàlisi de les estructures territorials i de la ciutat. Els seus llibres més destacats se centren en l'anàlisi teòrica de la formació del valor del sòl i en l'aplicació pràctica dels mètodes de valoració. El professor Roca és una referència a nivell nacional i internacional en l'àmbit de les valoracions, especialment les relacionades amb els processos de gestió urbanística. És pioner a Espanya en l'ensenyament de les valoracions a nivell de postgrau des de l'aparició dels estudis de màster a principis de la dècada dels 80.

Professorat

 • Alegret Burgues, Albert
  REV. Dr. Arquitecte, Professor i Investigador Convidat del Centre de Política de Sòl i Valoracions, col·laborador científic en la Revista ACE: Arquitectura, Ciutat i Entorn. La seva formació empresarial en IESE (PDG), l'experiència de més de 25 anys com a Director General de CEIAM Cabré Alegret SLP, societat de serveis professionals centrada en Consultoria de Projectes-Edificació i Project Management (més de 65.000 m² en Projectes i Adreça d'Obres), Consultoria en Gestió Urbanística, Arquitectura Legal i Dictàmens Judicials ho fan un expert en Economia Immobiliària. En el camp de la Valoració exerceix un domini de totes les tècniques i metodologies, de les normatives i legislacions que sobre valoracions té Espanya. És membre professional i Vicepresident de l'AEVIU.
 • Caballer Mellado, Vicente
  FRICS, Dr. Enginyer, és catedràtic emèrit de la Universitat Politècnica de València s'ha desenvolupat com a docent i investigador del Departament d'Economia i Ciències Socials de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Mitjà Natural. És especialista en l'àmbit de les valoracions en sòl rústic, tema sobre el qual ha escrit nombroses publicacions de referència en l'àmbit internacional. Ha participat en diverses comissions encaminades a la redacció de la regulació de la valoració del sòl.
 • Perez Lamas, Carlos
  Arquitecte, Màster en Gestió i Valoració urbana per la UPC, Professor Titular de la Càtedra de Valoracions, Dret Urbanístic i Arquitectura Legal de la UPC. Ha estat Arquitecte Municipal en l'àmbit de planejament, llicències i gestió urbanístic. Expert en matèries referides a les normatives en l'edificació, l'urbanisme, la gestió i la valoració urbanística. Participa en la impartició de cursos de postgrau en diferents universitats i col·legis professionals. És autor de nombrosos llibres i manuals sobre arquitectura legal, valoracions i gestió urbanística.
 • Roca Cladera, Josep
  Dr. Arquitecte, Catedràtic de la UPC. Director del Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC. És director del Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica, programa únic en el seu gènere a Espanya en conjuminar els processos econòmics, jurídics, socials i ambientals que subjuguen en la planificació de la ciutat i el territori. És autor de nombrosos articles relacionats amb l'economia immobiliària, l'anàlisi de les estructures territorials i de la ciutat. Els seus llibres més destacats se centren en l'anàlisi teòrica de la formació del valor del sòl i en l'aplicació pràctica dels mètodes de valoració. El professor Roca és una referència a nivell nacional i internacional en l'àmbit de les valoracions, especialment les relacionades amb els processos de gestió urbanística. És pioner a Espanya en l'ensenyament de les valoracions a nivell de postgrau des de l'aparició dels estudis de màster a principis de la dècada dels 80.

Informació general

Crèdits
6 ECTS (36 hores lectives)
Dates de realització
Data d'inici:desembre de 2018Data de fi:gener de 2019
Contacte
Telèfon: (34) 93 114 80 23
Titulació
Diploma de formació contínua expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Curs de formació contínua tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
900 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Curs de formació contínua.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol

Entitats relacionades

Coorganitzadors

Col·laboradors