UP

Valoracions Urbanístiques: Reparcel·lacions i Expropiacions

Curs de formació contínua Online.

Presentació

2a EDICIÓ
UPC School
Aquest curs de formació contínua també forma part de l'itinerari formatiu del màster Valoracions Immobiliàries. European Master.

La gestió urbanística ha guanyat importància per la progressiva aparició d'agents privats en les transformacions urbanes tant als països desenvolupats com en vies de desenvolupament. Conèixer els processos de gestió urbanística és un element indispensable per a poder realitzar valoracions immobiliàries i estudis de viabilitat de projectes que comportin una transformació urbana. Aquests coneixements són també indispensables per a la realització de les valoracions urbanístiques.

En el curs de formació contínua de Valoracions Urbanístiques: Reparcel·lacions i Expropiacions, s'imparteixen els principals coneixements que permeten tenir una idea clara del sistema de planejament, les seves competències i implicacions de cara a la valoració dels immobles. S'introdueix el conjunt de sistemes de gestió tant de caràcter públic com privat, posant especial èmfasi en la repercussió sobre la valoració del sòl. El curs recull l'experiència prèvia del màster en Gestió Urbanística (25 edicions) organitzat pel Departament de Construccions Arquitectòniques I (CAI) i el Centre de Política de Sòl i Valoracions (CPSV) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Objectius

- Conèixer amb profunditat els diferents sistemes de gestió urbanística i les seves repercussions sobre els projectes de transformació i valoració.
- Conèixer els mètodes per determinar el valor del sòl i d'altres béns o drets, a efectes d'expropiació o per establir criteris objectius per realitzar projectes de reparcel·lació o compensació.
- Presentar el sistema de cooperació, la reparcel·lació urbanística, l'actuació sistemàtica i els aspectes conceptuals de la reparcel·lació. El sistema de compensació. Gestió urbanística i registre de la propietat.
- Enfrontar l'estudiant, mitjançant la metodologia de l'estudi de casos, a situacions reals tant de gestió urbanística i que aquest sigui capaç de plantejar criteris raonats de resolució, des de la seva justificació teòrica i des del plantejament de solucions, el desenvolupament pràctic i el lliurament de resultats.

A qui va dirigit

  • Arquitectes, Arquitectes tècnics i Enginyers, Llicenciats en Dret, en Ciències Econòmiques o en Geografia, entre d'altres o de caràcter tècnic com Enginyers Tècnics o  Superiors de diverses especialitats.

  • Professionals que, d'una manera o d'una altra, vinculen la seva activitat professional a la gestió de l'urbanisme i tècnics d'administracions públiques, com ara de Departaments d'Urbanisme o Direccions d'Obres, entre d'altres.

  • Professionals que, si bé no tenen una vinculació directa amb els continguts del curs, desitgen conèixer aspectes teòrics i pràctics vinculats a la gestió i execució de l'urbanisme.

  • Professionals que desitgen incursionar en l'àmbit de les valoracions de sòl, els estudis de viabilitat dels projectes de transformació, els estudis econòmic-financers de la transformació i que per tant requereixen sòlids coneixements en matèria de gestió urbanística.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Aquest programa s'ofereix en metodologia on-line, a través d'un entorn virtual d'aprenentatge que permetrà a l'alumne:

Accedir a tots els materials en suport digital. Documentació, exercicis, vídeos, tutorials i recursos complementaris.

Sessions Online Adobe Connect. Sessions de vídeo on-line amb la plataforma Adobe Connect. Aquesta tecnologia permet als alumnes interactuar en directe i comunicar-se amb el professorat i amb els companys simulant una aula real.

Seguiment tutoritzat. Els docents guiaran el procés d'aprenentatge proposant preguntes en el fòrum, responent consultes grupals i individuals i els aclariments necessaris per a les activitats avaluatives. L'assessorament a l'alumne serà continuat al llarg el curs i es realitzarà a través dels canals de comunicació directa de la plataforma: missatges, fòrums, videoconferències, etc.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 114 80 23

Crèdits:
6 ECTS
(36 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:desembre de 2018 Data de fi:gener de 2019

Import de la matrícula:
900 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs