UP

SERVEIS PER A L'EMPRESA

 • Programes Corporatius
  Programes Corporatius
 • Validació i Acreditació de Competències Prof.
  Validació i Acreditació de Competències Professionals
 • Plans Integrals de Desenvolupament Corp.
  Plans Integrals de Desenvolupament Corporatiu
 • Grans iniciatives formatives
  Grans iniciatives formatives
 • Aprenentatge a través de les noves tecn.
  Aprenentatge a través de les noves tecnologies
 • Talent Recruitment Programmes
  Talent Recruitment Programmes

Programes Corporatius

Els programes corporatius són solucions a mida per al desenvolupament dels professionals de les organitzacions. Es dissenyen tenint en compte les seves característiques, s’alineen amb les estratègies corporatives i hi donen resposta.

 • Adaptem els programes de màster i postgrau del catàleg de la UPC School a les necessitats de l’empresa. Disposem d’una àmplia oferta en els àmbits de coneixement de la UPC.
 • Creem i impartim nous programes formatius dissenyats a mida per donar resposta als requeriments estratègics d’una empresa tant en l’àmbit tecnològic com de gestió.

Dissenyem activitats i programes per a l'aprenentatge, seleccionem els millors docents i gestionem cursos i itineraris formatius que desenvolupen les competències tècniques i les capacitats de gestió i d'innovació de les persones que hi participen.

Els professionals que segueixen els nostres programes i n'assoleixen les competències, obtenen la titulació de la UPC.

Tots els programes corporatius es dissenyen seguint les metodologies i els criteris de qualitat definits a l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Validació i Acreditació de Competències Professionals

La validació i acreditació de competències professionals (VACP) és un sistema que permet acreditar l’experiència i els coneixements adquirits pels professionals de les empreses durant el seu recorregut laboral.

En una primera fase i mitjançant un procés establert per la universitat d’anàlisi, valoració i avaluació, s’identifiquen les competències que ha desenvolupat el professional en el seu àmbit laboral i s’emet un certificat de competències adquirides.

En una segona fase els candidats poden optar a l’obtenció d’un certificat de postgrau. El primer pas és  comparar les competències adquirides i certificades amb les competències que s’adquireixen amb un programa de postgrau de la UPC School. La comparació determina les competències que el candidat  ha d’adquirir a través d’una formació complementària. Un cop cursada i superada satisfactòriament  aquesta formació, el professional obté un diploma  de màster, postgrau o formació contínua de la UPC.

Plans Integrals de Desenvolupament Corporatiu

Oferim a les organitzacions el disseny i la implementació de plans integrals de retenció i desenvolupament del talent. Aquests projectes impulsen i desenvolupen la formació, la motivació i l’alineació del coneixement de la companyia amb les estratègies de l’organització. 

Des de la UPC School analitzem les necessitats de l’organització i aportem les solucions de desenvolupament corporatiu més adients per a cada client. Elaborem diagnòstics de les necessitats formatives dels recursos humans i assessorem en l’elaboració de plans de formació per a l’empresa, aportant les solucions metodològiques més adients per a cada cas concret.

UNA MILLOR GESTIÓ DEL TALENT INTERN

 • Dissenyem programes i activitats per desenvolupar competències amb metodologies innovadores i participatives.
 • Vinculem a través d'aquestes accions el desenvolupament competencial de les persones amb els objectius estratègics de l'organització.
 • Garantim la coherència en la diversitat d'accions formatives amb el rigor i la qualitat acadèmica.

REFORÇ DE LA CULTURA CORPORATIVA D'UNA ORGANITZACIÓ

 • Dissenyem activitats que fomenten la comunicació entre els diferents departaments o empreses de l'organització.
 • Projectem activitats que potencien intercanvis de bones pràctiques entre els empleats.
 • Reforcem el sentiment de pertinença transferint la cultura i els valors corporatius de l'organització.

SISTEMES INTEGRALS DE GESTIÓ DE LA FORMACIÓ

 • Creem estructures learning-office: equips multidisciplinaris que integren tots els serveis d’anàlisi de necessitats, disseny, programació, coordinació i gestió de les activitats formatives.

RETORN DEL TALENT A L'ORGANITZACIÓ

 • Proposem activitats d'avaluació i millora de l'activitat.
 • Elaborem accions de seguiment de la transferència del coneixement al lloc de treball.

Grans iniciatives formatives

Des de la UPC School dissenyem, implementem i gestionem plans de formació de gran abast poblacional i territorial, adreçats a grans col·lectius vinculats a empreses i institucions.

La nostra tasca inclou la gestió integral de tot el procés formatiu. Des de l'anàlisi de les necessitats formatives específiques d'aquell col·lectiu, el propi seguiment de l'activitat docent fins la posterior avaluació dels resultats del projecte.

La implicació de Solucions Corporatives en grans iniciatives formatives comprèn totes aquestes fases:

 • La selecció i la formació del cos docent que millor s'adapta a les característiques del projecte.
 • La definició de les metodologies d'aprenentatge més adequades per cada iniciativa formativa.
 • L'elaboració dels diferents plans formatius i materials docents específics.
 • La coordinació i supervisió de tota l'activitat per assegurar-ne la qualitat.
 • La definició d'accions de millora i noves propostes formatives.

Aprenentatge a través de les noves tecnologies

Des de la UPC School utilitzem el potencial de les noves tecnologies i creem projectes i activitats d’e-learning i blended learning, que permeten l’aprenentatge i l’intercanvi de coneixement a través de la xarxa.

Adaptem les metodologies per a cada activitat formativa i les posem al servei dels col·lectius que formem i dels objectius de la formació.

Oferim aquest servei en dues modalitats:

FORMACIÓ SÍNCRONA

Creem aules virtuals on tots els alumnes comparteixen temps de connexió i interactuen amb el docent, en un sistema que simula la classe presencial. Els alumnes interactuen entre si, es comuniquen i treballen en equip, mentre el docent revisa i avalua els exercicis en temps real.

FORMACIÓ ASÍNCRONA

Preparem campus virtuals per a la formació asíncrona o diferida, de manera que els participants aprenen, participen i es comuniquen sense que s’hagin de connectar simultàniament.

La nostra aportació inclou un servei global que té en compte tant la producció i preparació de la formació com el procés d’impartició i la seva avaluació:

 • Disposem d’un equip multidisciplinari de col·laboradors capacitat per donar resposta a tot el procés de producció d’un material formatiu: conceptualització metodològica, autoria, tractament didàctic i producció en diferents formats (manuals, interactius, multimèdia).
 • Gestionem i coordinem tot el procés de la formació online: preparació de materials, selecció i formació de docents, dinamització de l’activitat, atenció i seguiment de l’alumne i avaluació de l’activitat.
 • Adaptem el campus virtual a les directrius gràfiques i funcionals que cada organització necessita.

Talent Recruitment Programmes

Impulsem la incorporació de nou talent a les organitzacions. L'objectiu és preparar prèviament els professionals d'acord amb les necessitats de l'organització i adequar aquesta preparació a les estratègies i reptes de l'empresa. Són programes d'alta especialització que combinen l'adquisició de coneixements i habilitats amb pràctiques en el lloc de treball.

Aquest servei comprèn 3 fases:

CAPTACIÓ DEL TALENT

Anàlisi de les necessitats de l'organització, definició de perfils i selecció de candidats.

FORMACIÓ

Disseny i implementació de la formació inicial i estratègica de l'organització. Aquesta formació està clarament basada en les necessitats de l'empresa i s'orienta a la incorporació dels candidats.

INCORPORACIÓ DEL TALENT A L'ORGANITZACIÓ

Un cop els candidats han rebut i han superat satisfactòriament la formació, adquireixen un títol de la UPC i s'incorporen a l'organització.


"La UPC és el proveïdor tecnològic de talent per excel·lència de la nostra companyia. La nostra relació va més enllà d'una relació pura de proveïdor-client i és més una relació de soci tecnològic."

Josep Maria Navarro,
director de Desenvolupament d'Agbar

"A Indra som molt estrictes a l'hora d'aplicar la nostra política de promocions i ens ajuda molt que una universitat de prestigi com és la UPC validi i acrediti els coneixements i les competències que les persones que treballen amb nosaltres han assolit."

Patricia Ferrando,
cap de Comunicació Interna d'Indra Sistemes

"La UPC ha sabut entendre i satisfer molt bé les necessitats de Mango. Valorem molt la seva orientació pràctica, la seva col·laboració, la qualitat del professorat i la confiança que transmet. Ens ha demostrat que té molta experiència treballant amb empreses en el disseny i la implementació de programes a mida."

Enric Soler,
responsable de Formació i Desenvolupament de Mango

"La UPC gestiona la docència i elabora els continguts del programa d'informàtica i comunicació per a gent gran a Catalunya i les Balears i, des de l'any 2008, els hem encarregat també la direcció científica del programa, que abasta totes les comunitats autònomes. La UPC vetlla per la qualitat dels productes, la qualitat metodològica i la del professorat."

Montserrat Caminal,
sotsdirectora de l'Àrea d'Acció Social-Programa de Gent Gran de Fundació "la Caixa"

"Necessitàvem uns experts que ens dissenyessin una plataforma online que pogués suportar els dos cursos sobre descentralització i autonomia local que s'ofereixen des de la Comissió de Descentralització. Puc dir que l'experiència ha estat molt positiva perquè una plataforma com la que ens han dissenyat a la UPC ens permet no únicament difondre el coneixement sinó que també és una eina d'intercanvi, de transferència de coneixement."

Arnau Gutiérrez,
membre de l'àrea de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona