UP

Abans del desplaçament

Els alumnes de països de la Unió Europea (UE) no necessiten fer cap tràmit previ abans de desplaçar-se a Espanya. Tot i així, els estudiants de la UE han de sol·licitar la targeta sanitària europea (TSE) al seu país d’origen, a través de l’organisme del seu país homòleg a la Seguretat Social espanyola.

Els alumnes de països no integrats a la UE que es vulguin desplaçar a Espanya per estudiar durant un període superior a tres mesos han de fer els tràmits següents:

 • Sol·licitar un visat d’estudiant a l’ambaixada o consolat espanyol al seu país d’origen. És important sol·licitar-lo com més aviat millor, ja que a la major part de les ambaixades es triga un mínim de tres mesos a completar el procés d’emissió del visat.
 • Contractar una assegurança mèdica privada.

Durant l'estada

Els alumnes de països de la UE que vulguin romandre a Espanya més de tres mesos han de fer el tràmit d’inscripció al Registre de Ciutadans Comunitaris.

Els alumnes de països no integrats a la UE han de fer les gestions següents:

 • Empadronar-se a la ciutat de residència, una vegada instal·lats a Espanya.
 • Tramitar la primera targeta per a estudiant no comunitari. Aquesta targeta contindrà el seu NIE i acreditarà la seva situació legal a Espanya. S’ha de sol·licitar durant els 30 dies posteriors a l’arribada a Espanya.

Legalització de títols

La legalització és l'autenticació d'un document per les autoritats competents del país d’origen del document.

Per a l'obtenció del títol de màster o postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya, és necessari disposar de la titulació universitària legalitzada.

Els tràmits varien segons quin sigui el país d'origen dels estudis o del títol.

Per a l'alumnat de països de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, no caldrà que la fotocòpia del títol estigui legalitzada. Per alumnes d'aquests països, consulteu l’apartat Traducció de títols.

La legalització del títol tampoc s’exigirà als ciutadans de Suïssa, per acord bilateral amb la Unió Europea.

Per a la resta d'alumnat estranger, els títols han d'estar degudament legalitzats, d’acord amb les condicions següents:

 • Documents expedits en països que han subscrit el Conveni de l'Haia. N'hi ha prou amb la legalització única o postil·la expedida per les autoritats competents del país.

  Veure la relació de països signataris.

 • Documents expedits a la resta de països. S'han de legalitzar per via diplomàtica. Al document han de figurar els segells de:
  • El Ministeri d'Educació del país d'origen.
  • El Ministeri d'Afers Estrangers del país d'origen.
  • La representació diplomàtica d'Espanya al país d'origen.
 • Documents expedits per autoritats diplomàtiques o consulars d’altres països a Espanya. S'han de legalitzar al Ministeri d’Afers Estrangers espanyol.

Traducció de títols

Els documents o títols estrangers en una altra llengua que no sigui el català o el castellà s'han de traduir a un d'aquests idiomes, segons el que estableix l'article 36.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Com a conseqüència d'aquesta llei, les normes reguladores d'aquests procediments exigeixen que els documents expedits a l'estranger vagin acompanyats de la traducció oficial al castellà o al català.

La traducció oficial la pot fer:

 • Un traductor jurat, degudament autoritzat o inscrit a Espanya. Llistat de traductors autoritzats.
 • La representació diplomàtica o consular d'Espanya a l'estranger.
 • La representació diplomàtica a Espanya del país d'origen del sol·licitant o, si s'escau, del país d'on procedeixi el document.

Idiomes

La School of Professional & Executive Development es troba a Catalunya, un territori que per les seves particularitats històriques i culturals té una autonomia política significativa dins d’Espanya i una llengua cooficial amb l’espanyol. El 93 % de la població de Catalunya coneix el català, el 68 % el sap parlar i el 67 % el sap escriure. Tots dos idiomes són d’origen llatí i tenen molts trets en comú.

Les actituds socials cap els dos idiomes són cordials i flexibles. Tots dos s’utilitzen lliurement en la vida quotidiana i és força habitual passar d’un a l’altre o mantenir converses bilingües en grup.

Si desitges aprendre català et pots posar en contacte amb:

Allotjament

Per trobar allotjament a Barcelona, les universitats de la ciutat tenen un conveni amb Barcelona Centre Universitari i la seva central de reserves Resa Housing que t’orientarà sobre les diferents opcions d’allotjament disponibles (residències universitàries, pis compartit, lloguer de pis, allotjament en família, etc.), el seu cost i els requisits per fer efectiu el contracte.

Contacta'ns

Servei de Mobilitat Internacional

Tel.: 93 112 08 07
international.mobility@fpc.upc.edu

Welcome Session

Inspiring innovation. Empowering talent