Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has d'introduir l'usuari del campus no un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Descomptes, préstecs i ajuts

La UPC School ofereix condicions avantatjoses per matricular-se als seus màsters de formació permanent, postgraus i cursos de formació permanent. Se'n poden beneficiar exalumnes, UPC Alumni, persones discapacitades i membres de col·legis o associacions professionals, per exemple. Consulteu en aquesta pàgina la possibilitat d'acollir-vos a algun dels descomptes oferts o contacteu amb nosaltres i us n'informarem.

Fora de l'àmbit de la UPC School, hi ha diverses entitats i institucions que ofereixen opcions de finançament per a estudis de postgrau. En aquest web podeu buscar l'ajut o modalitat de finançament que millor s'adeqüi a les vostres necessitats. Tingueu en compte que la informació aliena a la UPC School que s'ofereix en aquesta pàgina és orientativa i cal contrastar-la amb la institució corresponent.

Trieu una d'aquestes dues opcions en funció de si esteu interessats en els nostres programes a títol individual, és a dir, com a particulars, o bé com a empresa, si desitgeu matricular treballadors de la vostra organització.

Per a particulars

Consulteu la possibilitat d'acollir-vos als descomptes que ofereix la UPC School. Es tracta de condicions avantatjoses en la matrícula i s'adrecen a determinats col·lectius. Els descomptes no són acumulables i en tot cas s'aplicarà el descompte sol·licitat més elevat.

Els préstecs impliquen un contracte personal entre la persona sol·licitant i l'entitat que li ofereix els recursos econòmics per cursar els estudis.

Escolliu l'opció ajuts si cerqueu informació sobre els permisos individuals de formació que les empreses poden concedir als seus treballadors i treballadores perquè rebin formació en hores de feina.

Descomptes
UPC Alumni

Un 12,5% per titulats de la UPC donats d'alta a la comunitat UPCAlumniMés. Els estudiants i antics estudiants de màster i/o postgrau gestionats per la UPC School també són exalumnes de la UPC.

Estudiants i antics estudiants de cursos de formació permanent gestionats per la UPC School

Un 5% en el proper programa si s'està cursant o s'ha cursat un curs de formació permanent gestionat per la UPC School.

Persones discapacitades

Un 10% per a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% (cal presentar el certificat de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials o un document equivalent).

Víctimes de violència de gènere

Un 10% per a les víctimes de violència de gènere.

Col·legis o Associacions Professionals

Si pertanyeu a un col·legi o a una associació professional d'àmbit nacional, consulteu amb nosaltres la possibilitat d'acollir-vos a un descompte de fins a un 10% en els nostres programes de formació.

PDI o PTGAS permanent o jubilat de la UPC o d'ens del grup UPC

Un 40% en tots els programes de formació permanent.

Consulta els ens del grup UPC que s'acullen a aquest descompte.

PDI o PTGAS permanent d'entitats vinculades a la UPC

Un 12,5% en tots els programes de formació permanent.

Consulta les entitats vinculades de recerca i els instituts de recerca vinculats que s'acullen a aquest descompte.

PDI associat o PTGAS temporal de la UPC o d'ens del grup UPC

Un 12,5% en tots els programes de formació permanent.

Professorat col·laborador i direccions acadèmiques de l'FPC que hagin col·laborat en els estudis dels darrers dos anys

Un 12,5% en tots els programes de formació permanent.

Professorat de secundària que participi com a tutor en les pràctiques de màsters oficials

Un 20% en tots els programes de formació permanent.

Préstecs
Programes de finançament Caixa Bank

Les ofertes de finançament de Caixa Bank més idònies per als nostres programes són les que consten a l'enllaç següent:

Programes de finançament Caixa Bank

Programes de finançament Banco Caminos

Les ofertes de finançament de l'entitat Banco Caminos més idònies per als nostres programes són les que consten en el document següent:

Programes de finançament Banco Caminos

Ajuts
Employment Help

Oberta una nova convocatòria del programa d'ajuts Employment Help per a professionals a l'atur, per a professionals autònoms i treballadors/es per compte aliè amb rendes que no superin un ingrés mensual brut d'un 6% per sobre del salari mínim interprofessional. Millora la teva ocupabilitat gràcies a aquests ajuts en la matrícula d'una selecció de màsters i postgraus de la UPC School.

Més informació i sol·licituds.

Ajuts en màsters de formació permanent, postgraus i cursos de formació permanent

Una selecció dels nostres màsters de formació permanent, postgraus i cursos de formació permanent de la UPC School disposen d'un programa d'ajuts propi a la matrícula.

Sol·licita el teu ajut i aprofita l'oportunitat per impulsar la teva carrera professional!

Més informació.

Formació bonificada: Permís individual de formació (PIF)

Ajuda a la formació dels treballadors i les treballadores regulada per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae)

Objecte:

Els permisos individuals de formació (PIF) tenen per objecte que els treballadors puguin realitzar accions formatives sense que això impliqui un cost per a l'empresa on presten els seus serveis.

S'entén per PIF el permís que una empresa concedeix a un treballador per a la realització d'una acció formativa que compleixi els requisits establerts per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae).

Es pot disposar d'un permís de fins a 200 hores laborals per curs acadèmic o per any, per assistir a classe i estudiar a fi d'afavorir el desenvolupament professional i personal

L'empresa pot compensar el nombre d'hores del permís concedit al treballador per a la seva formació carregant el cost de bonificació al seu crèdit per a formació permanent.

El cost de bonificació inclou els costos salarials (salari base, antiguitat, complements fixos i la part corresponent de les pagues extraordinàries) i les cotitzacions a la Seguretat Social associades a les hores laborables en les quals el treballador gaudeix del PIF.

Beneficiaris:

Totes les persones en actiu que cotitzen a la Seguretat Social i han obtingut l'autorització de l'empresa per gaudir del permís individual de formació.

Requisits:

Cal que la formació:

  • Sigui presencial, almenys la part de la formació per a la qual es demana el permís.
  • Estigui reconeguda mitjançant una titulació oficial, inclosos els títols propis de les universitats, com és el cas dels programes de la UPC School.

Període de sol·licitud:

No hi ha cap termini establert per sol·licitar un PIF. L'empresa pot concedir el PIF en qualsevol moment de l'any, sempre que disposi de crèdit suficient.

Més informació:

Per a consultes específiques, us recomanem que ompliu el formulari de contacte al web de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae):

Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae)

Per a empreses

Informeu-vos dels descomptes de què podeu gaudir com a empresa si matriculeu treballadors en algun dels programes de formació de la UPC School. Els descomptes no són acumulables i en tot cas s'aplicarà el descompte sol·licitat més elevat. També podeu informar-vos de la bonificació PIF que podeu rebre per formar als vostres treballadors.

Descomptes
Empreses que matriculin treballadors

Descompte del 10%:

Empreses que matriculin a treballadors en diferents cursos acadèmics, a partir del segon matriculat.

Descompte del 12,5%:

Empreses que matriculin 2 treballadors en el mateix programa d’un curs acadèmic.

Descompte del 15%:

Empreses que matriculin 3 treballadors en el mateix programa d’un curs acadèmic.

Descompte del 20%:

Empreses que matriculin 4 treballadors en el mateix programa d’un curs acadèmic.

Descompte del 25%:

Empreses que matriculin 5 o més treballadors en el mateix programa d’un curs acadèmic.

Empreses clients de Formació per a Empreses

Per a empreses que hagin estat clients en els dos últims anys acadèmics.

  • Una matrícula, un 10%
  • Dues matrícules, un 13,5%
Ajuts
Formació bonificada: Accions formatives o permís individual de formació (PIF)

Ajut a la formació dels treballadors i les treballadores regulada per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae)

Objecte:

ACCIONS FORMATIVES: Les empreses disposen d'un crèdit anual per cofinançar la formació dels seus treballadors, que varia en funció de la quantitat ingressada en concepte de quota de formació professional durant l'últim exercici. Aquest crèdit es determina aplicant a aquesta quantitat un percentatge de bonificació establert per la Llei de pressupostos generals de l'Estat i que depèn del nombre de treballadors de l'empresa. El crèdit es fa efectiu mitjançant bonificacions en les cotitzacions de la Seguretat Social, és a dir, l'empresa es dedueix els costos de la formació directament de les cotitzacions que paga a la Seguretat Social.

PERMÍS INDIVIDUAL DE FORMACIÓ (PIF): Les empreses també poden concedir un permís individual de formació (PIF) als treballadors i treballadores que sol•licitin realitzar un programa formatiu que condueixi a l'obtenció d'un títol propi d'universitat. En aquest cas, les empreses poden aplicar-se una bonificació que cobreixi els costos salarials (salari base, antiguitat, complements fixos i la part corresponent de les pagues extraordinàries) i les cotitzacions a la Seguretat Social associades a les hores laborables (200 com a màxim) en les quals el treballador gaudeix del PIF.

Beneficiaris:

Qualsevol empresa amb centres de treball al territori estatal que cotitzi a la Seguretat Social i que estigui al corrent de les seves obligacions tributàries.

Requisits:

  • Complir amb el deure d'informació a la representació legal dels treballadors i treballadores, segons l'article 16 de l'ordre TAS/2307/2007.
  • Informar les persones participants i la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) abans del començament de la formació.
  • Haver fet la formació, que ha d'estar relacionada amb l'activitat de l'empresa.

Període de sol·licitud:

El crèdit a bonificar venç anualment, tant si s'utilitza com si no s'utilitza. La formació s'ha de fer íntegrament en l'any natural, és a dir, s'ha d'haver acabat el 31 de desembre i se n'ha d'haver comunicat la finalització com a molt tard en aquesta data. Les comunicacions d'inici i de finalització es fan per via telemàtica a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) i la bonificació es pot practicar en els TC fins al darrer TC de l'any, que es presenta el 31 de gener de l'any següent.

Més informació:

Per a consultes específiques, us recomanem que ompliu el formulari de contacte al web de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae):

Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae)