Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster en Facility Management
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió

Programa

Edició
8a Edició
Crèdits
60 ECTS (420 hores lectives)
Modalitat
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
6.000€
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa.
- En quatre terminis, fraccionant el pagament amb domiciliació:
 • El 40% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 60% restant es dividirà en 3 pagaments domiciliats, que es repartiran equidistantment entre l'inici i final de les classes lectives.
 • L'estudiant ha de disposar i ser titular d'un compte bancari amb IBAN ESXX
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 30/10/2020
Fi classes: 23/07/2021
Fi programa : 24/09/2021
Horari
Divendres: 16:00 a 21:00
Dissabte: 09:00 a 14:00
Lloc de realització
EPSEB - Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Av. Doctor Marañón, 44-50
Barcelona
Per què aquest programa?

La gestió integral dels edificis (tant dels immobles com dels serveis de suport) s’està convertint en una àrea de vital importància de les empreses, ja que permet optimitzar la rendibilitat dels actius immobiliaris i infraestructures, reduir els costos dels serveis de manteniment i conservació en l’explotació, a més d’oferir serveis de suport més competitius i adequats al seu core business.

La diversitat d’activitats incloses en la gestió de la conservació d’edificis i el manteniment de les instal·lacions fa necessària la professionalització dels responsables d’aquesta àrea funcional de les empreses, que actualment actuen de forma autodidacta i mancats de metodologia.

La professionalització d’aquestes activitats ha donat pas al que es coneix a nivell internacional com a facility manager. Aquest professional agrupa múltiples disciplines per assegurar la funcionalitat de l’entorn construït, integrat per persones, processos i tecnologia. El seu objectiu és garantir el màxim rendiment dels actius i la satisfacció dels clients vers els serveis de suport oferts. A més, la conservació dels actius immobiliaris, el seu manteniment i la gestió d’aquests serveis de suport s’han de desenvolupar sota criteris de sostenibilitat i d’eficiència energètica, en compromís amb la resta de la societat. Per tant, es tracta d’un perfil amb una creixent demanda de professionals.

El màster en Facility Management es planteja com una oferta modular composta de dos postgraus, Gestió de Serveis de Facility Management i Control de la Gestió de Serveis de Facility Management, i permeten assolir les competències bàsiques sobre la gestió d’immobles i serveis de suport i sobre el seu control, incidint en els aspectes econòmics i en les aplicacions tecnològiques aplicades.

Impulsat per:
Objectius
En finalitzar el màster, els participants seran capaços de:

 • Desenvolupar una activitat professional en creixement, com és la del facility management.
 • Aportar beneficis econòmics als clients potencials, propietaris de patrimoni immobiliari.
 • Alinear les funcions del facility management amb l'estratègia corporativa de les empreses.
 • Gestionar les necessitats d'espai i ús de les activitats així com la conservació i el manteniment dels edificis on es desenvolupen les mateixes.
 • Implementar o adaptar les noves tecnologies i eines de gestió amb estratègia global, per potenciar el posicionament i l'eficiència de les activitats desenvolupades per l'empresa en el mercat, incloent sistemes BIM i GMAO/IWMS.
A qui va dirigit?
Aquest màster està dissenyat per donar resposta a una necessitat de formació creixent en la gestió i explotació del gran parc immobiliari existent i tenen cabuda professionals de diversa formació, tals com:

 • Arquitectes.
 • Arquitectes tècnics.
 • Enginyers Industrials, de les diferents especialitats.
 • Enginyers Civils.
 • Economistes.
 • Llicenciats o graduats en Administració i Direcció d'Empreses.
 • Responsables de manteniment i gestió integral d’infraestructures.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
7 ECTS 50h
Les Facilities i la seva Contribució a l'Estratègia Empresarial
 • Organització empresarial i facility managemet (FM).
 • Gestió per processos.
 • Serveis del FM.
 • Cicle de vida dels actius.
 • Marc legal-normativa: UNE-EN 15221.
 • Responsabilitats civils i penals del FM.
 • Estratègies i models de gestió.
 • Gestió de riscos.
 • El mercat del FM.
6 ECTS 40h
Gestió i Creació de Valor de les Facilities
 • Gestió d'espais.
 • L'operació dels serveis de suport.
 • Manteniment i conservació (gestió).
 • Sostenibilitat i medi ambient.
 • Gestió de les utilities.
 • Seguretat.
6 ECTS 40h
Activitats de Suport a la Gestió
 • Gestió de projectes.
 • Gestió de la qualitat.
 • Compres i contractació de serveis.
 • Gestió d'immobles.
 • Sistema econòmic.
 • Control de la gestió i sistemes d'informació.
3 ECTS 25h
El Facility Manager i les seves Habilitats Directives
 • Competències i habilitats del facility manager.
 • Equip de gestió del facility manager.
 • Gestió dels clients-usuaris.
 • Relacions amb proveïdors i especialistes.
3 ECTS 20h
Desenvolupament de Cas Pràctic de Gestió
 • A partir de la presentació d'un cas, definir la integració del model organitzatiu englobant la gestió de tots els serveis i presentar el pla director.
8 ECTS 55h
Implantació d'un Model Facility Management
 • Gestió de serveis.
 • Implantació d'un model FM, organització i pla director.
 • Procés de contractació de serveis i utilities.
 • Exemples d'implantació de models de FM.
 • Contractació de serveis de manteniment, neteja, energia, seguretat i altres.
4 ECTS 30h
Sistema Econòmic
 • Conceptes financers.
 • Pressupostos i inversions.
 • Projectes PPP (de l'anglès public private partnership) i PFI (de l'anglès private finance initiative).
 • Inversions immobiliàries, valoració i taxació d'actius.
4 ECTS 30h
Informació per a la Gestió
 • Indicadors per al control de la gestió.
 • Indicadors de l'àmbit del FM.
 • Gestió documental i indicadors clau de rendiment KPI (de l'anglès key performance indicator).
 • Gestió integral.
 • Quadre de comandament del FM i informes de gestió.
6 ECTS 40h
Sistemes d'Informació
 • Recollida, recerca i anàlisi de dades.
 • Sistemes i tecnologies d'informació.
 • BIM per a FM.
 • Smart cities.
 • Noves tecnologies per a FM.
3 ECTS 20h
Desenvolupament de Cas Pràctic de Control de Gestió
 • A partir de l'experiència de la presentació del cas al primer postgrau, es planteja l'entrega d'un Pla Director d'Implantació de la Unitat de Facility Management.
10 ECTS 70h
Projecte Final de Facility Management
 • Es realitzarà un treball en grup consistent en la resolució d'un cas pràctic en format de tesina. El cas pràctic consistirà en l'anàlisi d'un patrimoni immobiliari heterogeni on els estudiants hauran de posar en comú tots els conceptes tractats al llarg del màster.
 • En finalitzar el curs, el grup de treball defensarà el projecte davant d'un tribunal format per una part representativa del quadre docent del màster.
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.
Oferta modular
Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Eines d'aprenentatge
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest màster tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Gibert Armengol, Vicente
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor en Enginyeria de la Construcció per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Arquitecte tècnic i màster en Edificació per la UPC. Professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Director de projectes del Laboratori d'Edificació de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB), desenvolupant projectes, informes i convenis en els àmbits de la construcció, el manteniment i la rehabilitació d'edificis.
 • Jordana Riba, Francesc de Paula
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecte Tècnic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Direcció d'Empreses Constructores i Màster en Tecnologies de l'Edificació per la UPC. Va ser professor titular de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB), de la UPC. Va ser director del Laboratori d'Edificació de l'EPSEB, desenvolupant projectes, informes i convenis en els àmbits de la construcció, el manteniment, la rehabilitació d'edificis i la gestió de la qualitat.
Professorat
 • Avellaneda López, Alina
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta Tècnica i Enginyera en Organització Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Enginyera d'Edificació per la Universitat Jaume I (UJI). Professora del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Ha treballat com a tècnica especialitzada del Laboratori d''Edificació de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) de la UPC, desenvolupant projectes, informes i convenis en els àmbits de la construcció, el manteniment i la rehabilitació d'edificis. Actualment treballa com a tècnica del Laboratori del Foc de l'EPSEB, col·laborant en la recerca sobre el comportament al foc dels materials de construcció i la propagació dels incendis als edificis.
 • Cebrian Alseda, Joan

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Amb extensa formació continuada relacionada amb funcions pròpies del Facility Management. Actualment director d'Enginyeria i Manteniment de Laboratotio Aldo Unión, secretari de l'Associació Catalana de Facility Management i membre de la International Society for Pharmaceutical Engineering. Acumula una experiència de més de 30 anys en empreses de serveis, docència, hospitals i farmacèutiques (UPC, Hospital Son Dureta, Ipsen Pharma, ACCIONA), els últims 30 anys en llocs de treball assimilables al de Facility Manager.
 • Esteve Bou, Marta

  Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (UB). Coach certificada per la International Coach Federation (ICF). Consultora i formadora en recursos humans i projectes d'organització.
 • Ferré Sanz, Helena

  Enginyera Química per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Certified Mesurement & Verification Professional (CMPV) per la Efficiency Valuation Organization (EVO) i membre de l'Association of Energy Engineers. Actualment a TEST JG (grup JG INGENIEROS), acumula una experiència de més de 10 anys en el sector del Commissioning i el Facility Management.
 • Fontanals Perez-Portabella, Jose Maria

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) , màster en Business Administration per L'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE), fundador i director executiu de TOP Property, soci fundador i membre de la Junta de l'Associació Catalana de Facility Management (ACFM), membre de la subcomissió de plans d'autoprotecció del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC), ha treballat durant els últims 20 anys a gestió d'actius immobiliaris per Savills, family offices, promotors i fons. També en gestió energètica a Endesa i empreses instal·ladores Govoni Ibèrica i Elecnor i ha participat com a emprenedor en projectes del sector de l'educació, de l'oci i dels recursos humans.
 • Garcia Garcia, Antoni

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Director d'Infraestructures i Serveis Generals en empresa de logística sanitària. Consultor i auditor en gestió energètica, amb més de 20 anys d'experiència. Anteriorment, cap d'Infraestructures i Manteniment del Gran Teatre del Liceu. Guardonat per la Comissió d'Energia de la Comunitat Europea, com a Millor Projecte de Serveis Energètics, pel Pla d'Acció 2009-2015 del Liceu. Actualment és membre de comissions i grups de treball de diverses associacions i col·legis professionals en l'àmbit de la gestió energètica eficient i de manteniment d'edificis.
 • Gaspar Fàbregas, Kàtia
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora en Enginyeria de la Construcció per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Arquitecta tècnica i enginyera en Organització Industrial per la UPC. Professora agregada del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Membre del Grup de Recerca i Innovació de la Construcció (GRIC). Acumula una experiència de més de 18 anys en el Laboratori d'Edificació de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB), gestionant i desenvolupant projectes en els àmbits de la construcció, el manteniment, la rehabilitació d'edificis i la gestió de la qualitat i ambiental.
 • Gibert Armengol, Vicente
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor en Enginyeria de la Construcció per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Arquitecte tècnic i màster en Edificació per la UPC. Professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Director de projectes del Laboratori d'Edificació de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB), desenvolupant projectes, informes i convenis en els àmbits de la construcció, el manteniment i la rehabilitació d'edificis.
 • Izquierdo Martinez, Esther Montserrat
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyera Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Postgrau en Projecte, Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Mecàniques, Elèctriques i Especials per la UPC. Programa de Desenvolupament Directiu per l'IESE Business School. Certified Mesurement & Verification Professional (CMPV) per la Efficiency Valuation Organization (EVO). Sòcia professional i responsable del departament de consultoria energètica i sostenibilitat de l'empresa ARCbcn. Actualment és membre de la junta de l'Associació Catalana de Facility Management (ACFM) com a responsable de la comissió d'energia entre l'ACFM i el Centre d'Estudis Estratègics de Catalunya (CEEC). Presidenta del CEEC des de desembre del 2019. Acumula una experiència de més de 15 anys en l'àmbit de les instal·lacions i l'energia.
 • Jordana Riba, Francesc de Paula
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecte Tècnic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Direcció d'Empreses Constructores i Màster en Tecnologies de l'Edificació per la UPC. Va ser professor titular de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB), de la UPC. Va ser director del Laboratori d'Edificació de l'EPSEB, desenvolupant projectes, informes i convenis en els àmbits de la construcció, el manteniment, la rehabilitació d'edificis i la gestió de la qualitat.
 • Martínez Gutiérrez, Francisco

  Graduat en Criminologia per la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) i formació en Enginyeria Militar per les Forces Armades Espanyoles (FFAA). Màster en Facility Management per la Universitat a Internet (UNIR). És pèrit judicial en Facility Management, Seguretat i Drons. Director General de Facility Management per a infraestructures Crítiques S.L. És membre de la junta directiva de l'Associació Catalana de Facility Management (ACFM). És autor, director acadèmic i professor de màster, postgraus i cursos de facility, property, security i drone management en col·legis professionals, universitats, per sector privat i públic.
 • Martínez Pérez del Corral, Enrique

  Enginyer en Edificació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Postgrau en Patologia i estudi estructural de construccions existents i  Postgrau en Facility Management pel Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB). Màster en Direcció de Seguretat Privada per la universitat de Barcelona (UB) i pilot de drons. Actualment, treballa a CBRE realitzant Propetry Management per Monterri Investments SL i Facility Management pel grup Werfen. Membre en actiu de l'Associació Catalana de Facility Management (ACFM).
 • Martínez Ramos, Alberto
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Enginyeria  Industrial per la Universitat de Vic (UVic). Postgrau en Gestió de Sistemes Integrats de Qualitat: Medi Ambient i Pevenció de Riscos Laborals, per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Cap del Servei de Manteniment d'Edificis de la Diputació de Barcelona. Més de 25 anys d'experiència al sector de l'edificació, desenvolupant activitats en totes les fases del procés constructiu (disseny, construcció i post-construcció). Actualment se centra en tasques vinculades al Facility Managenent.
 • Martínez Rivera, Susana

  Enginyera de Mines, Mineria i Metalúrgia per la Universitat de Lleó (ULE). Actualment enginyera delegada a Aura Enginyers Consultors de la zona de Catalunya i Llevant. Experiència anterior com a auxiliar al Grup d'Enginyeria del Terreny de la Universitat d'Oviedo (UO). Més de 15 anys d'experiència com a tècnica de Prevenció de Riscos Laborals a constructores i coordinadora de seguretat i salut en projectes d'edificis singulars (Torre Agbar, Diagonal 1, Torre de control Aeroport de Barcelona) i obra civil (AVE, Metro) i entorns industrials (CELSA, INOVYN, Torras Paper). Col·laboradora en formació del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC).
 • Naval Bonet, Joan
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Màster en Direcció Urbanística i Immobiliària per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Actualment cap de Llicències de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Anteriorment, gestor de sòl a Anida - Grup BBVA i responsable de planejament i gestió urbanística a l'INCASÒL.
 • Navas Pacheco, Cristina
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta per Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Certificada en Project Manager Professional  (PMP) i en Projects in Controlled Environments (PRINCE2). Actual facility manager al Departament de Territori i Sostenibilitat com a Cap de servei de Règim Interior. Actualment, membre de les taules de treball per a la creació del pla de formació en FM a l'Administració pública, i docent col·laboradora al Postgrau en Facility Management de l'Escola Sert, i a l'Escola de Sobreestants. Experiència de més de 10 anys al sector públic, amb col·laboració en diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya.
 • Ortí i Llop, Josep
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Tècnic Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Programa de Dirección General (PDG) per l'IESE Business School. President del comitè d'edificis de l'Associació Espanyola del Manteniment (AEM), i membre de la junta directiva de l'Associació Catalana de Facility Management (ACFM). Acumula una experiència de més de 25 anys al sector del Commissioning i el Facility Management.
 • Pons Oms, Lioba

  Enginyera Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment és directora d’operacions a l’empresa CBRE divisió de Global Worplace Solutions. Acumula una experiència de més de 20 anys en l'àmbit del Facility Management (FM), tant en direcció d’operacions, gestió de clients locals i globals en serveis de FM, consultoria i implementació de models de FM. Formació europea específica en FM, Workplace Academy Gold i Leadership Edge. Col·labora amb la International Facility Management Association (IFMA), l'Associació Catalana de Facility Management (ACFM) i l'Asociación Española de Oficinas (AEO).
 • Rodriguez Seijo, Juan Manuel

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Madrid (UPM), Programa de Desenvolupament Directiu per l'IESE Business School, Master Business Administration per la Universitat de Barcelona (UB), Màster en Facility Management per la Universitat Ramon Llull (URL) i Màster en Prevenció de Riscos Laborals per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment és fundador i director de Carpire Solutions, empresa de consultoria integral en Facility Management  (FM). Acumula una experiència de més de 25 anys en l'àmbit del FM, tant en consultoria estratègica com en direcció departamental i operativa, desenvolupats en organitzacions tant públiques com privades. Membre fundador de l'Associació Catalana de Facility Management (ACFM) i soci de la International Facility Management Association (IFMA).
 • Roger Azemar, Ignasi

  Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Executive Master Business Administration per IESE Business School. Director d'Equipaments i Serveis Energètics d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU. Acumula una experiència de 25 anys en gestió d'empreses de facilities management i facilities services tant en el sector privat com en el sector públic.
 • Roger Berenguer, Sebastià

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Consultor i assessor d'empreses en aspectes relacionats amb la Gestió d'Actius Immobiliaris i Facility Management a Carpire Solutions. Soci de RE&FM Expertise Group, soci fundador de l a International Facility Management Association (IFMA). i soci fundador de l'Associació Catalana de Facility Management (ACFM).
 • Royano García, Verónica

  Arquitecta tècnica i Màster en Edificació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professora associada del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Tècnica especialitzada del Laboratori d'Edificació de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) de la UPC, desenvolupant projectes, informes i convenis en els àmbits de la construcció, el manteniment i la rehabilitació d'edificis.
 • Santacana Casas, Alexandre
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Docent en simpòsiums i cursos de Facility Management, i fundador i vocal de relacions de la Associació Catalana de Facility Management (ACFM). Actualment és el director comercial de Fama Systems, també és el coordinador de la Comissió Building Information Modeling (BIM) de l'Associació Catalana de Facility Management (ACFM), i participa en les comissions d'smartcities de la UPC, de research de la International Facility Management Association (IFMA), del Comitè Estratègic de l'European BIM Summit (EBS) de l'ACFM i altres associacions. Acumula una experiència de més de 15 anys en empreses multinacionals (Schneider Electric, CCIB-GLevens) i nacionals (Fama Systems, Grup Optimiza, Inergy).
 • Sistach i Manén, Marc

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Programa de Desenvolupament Directiu (PDD) per l'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE), Màster en Direcció de Màrqueting per l'Institut Superior de Màrqueting (ISM) i Postgrau en Smart Cities per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). És director corporatiu de Facility Management a Cirsa. Anteriorment havia estat director d'Explotació a Urbicsa, concessionària de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i L'Hospitalet de Llobregat i director d'Explotació a Agbar. Va ser coordinador general del grup de treball de Facility Management del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya(COEIC) i president de l'Associació Catalana de Facility Management (ACFM).
 • Trisan Segui, Francesc

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Postgrau en Manteniment per la UPC. Bronze Academy Facility Management per Johnson Controls. Soci fundador de l'Associació Catalana de Facility Management (ACFM) i del grup de treball de Facility Management del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC). 15 anys d'experiència en el sector del Facility Management en multinacionals líders del sector com Johnson Controls i CBRE. Actualment desenvolupa una posició global dins de CBRE com a implementador de processos de gestió de Facility Management (Global Business Process Lead).

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • Associació Catalana de Facility Management
  • Aporta docents i conferenciants.
  • Participa en el disseny dels continguts del programa i vetlla per la seva adequació a les necessitats de l'entorn professional.
  • Difon el programa en l'entorn professional i àmbit d'expertesa.
Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Director d'Àrea de Facility i Property Management.
 • Gerent de manteniment industrial i d'instal·lacions. 
 • Gerent de serveis integrals immobiliaris i de serveis generals.
 • Gestor d'equipaments, edificis i espai públic a les administracions públiques.

Testimonis

Testimonis

Sóc un professional amb més 30 anys d'experiència que he desenvolupat diferents responsabilitats dins l'àmbit de la enginyeria i l'obra civil. Fa 5 anys van confiar en mi per dirigir el Dept.  de Conservació del Port de Barcelona: portem a terme la conservació i el manteniment les infraestructures: xarxa viària i ferroviària, molls, urbanitzacions i també dels edificis; gestionem la major part dels serveis públics: neteja viària i de la làmina d'aigua, recollida de residus, jardineria, elements de seguretat, i també contractem i gestionem els subministraments: electricitat, aigua, gas. Disposava doncs de molta experiència en obra civil però vaig pensar que havia d'incrementar els coneixements en la gestió d'edificis i de serveis amb l'objectiu de millorar els resultats. El programa del màster et dóna una visió global i òptima del negoci: en alguns camps m'ha aportat més coneixement i em permetrà corregir algun aspecte relacionat amb el desenvolupament de les meves responsabilitats professionals i en altres referma i confirma que el treball que actualment realitzo el porto a terme de forma òptima, al permetre comparar-me amb el que desenvolupen altres professionals i enriquir-me amb les seves experiències.

Eduardo González Cap del Dept. de Conservació i Ajuts a la Navegació de l'Autoritat Portuària de Barcelona

Després d'acabar la carrera d'Arquitectura i passar un any treballant com a freelance, vaig comprovar que havia de donar un gir a la meva formació i especialitzar-me. Crec que la figura del Facility Manager com a gestor té una gran importància, sobretot en el moment en què ens trobem, en què l'optimització dels serveis, actius immobiliaris i infraestructures és cada vegada més important. El que em va semblar més interessant de la formació van ser les visites tècniques. En elles és on hem pogut aprendre més i conèixer el dia a dia i els perfils de diferents Facility Managers en instal·lacions o edificis de molt diferents característiques. Durant el curs del màster he trobat feina en el departament de projectes d'una empresa en què estic aplicant allò après en el màster. Sens dubte, si provens del sector tècnic i vols especialitzar-te en la gestió i optimització d'immobles i infraestructures, el màster en Facility Management és una gran oportunitat per reorientar el teu futur professional.

Clara Sola Supply Chain and Project Planner a Grohe

Veient les dificultats en què es trobava el sector de la construcció, em vaig declinar per cursar el màster de Facility Management. Actualment hi ha molt patrimoni immobiliari que necessitarà ser gestionat i aquesta és una gran oportunitat professional al nostre país. El grup format entre els companys del programa és molt bo i estem molt units. Provenim de perfils variats: arquitectura, industrials, enginyeria de l'edificació i la col·laboració entre nosaltres és contínua, ajudant-nos a millorar en els aspectes que cadascú domina millor (instal·lacions, estalvi energètic, gestió ...). Sincerament, el grup de companys que m'he trobat és d'allò més destacable del màster i amb molta diferència. Al programa s'aposta per implantar un model de gestió de millora contínua en tots els processos de qualsevol tipus d'organització i treball per evitar l'estancament i l'acomodament i buscant sempre millorar i innovar. Si penses que el manteniment és una inversió i que en un futur s'apostarà per millorar i gestionar l'existent, en el màster de Facility Management et donaran les eines i coneixements necessaris per realitzar un treball òptim...

Roberto Fernández Arquitecte tècnic

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 112 08 70
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar