Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis.
Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús.
Informació sobre la política de cookies

continuar
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Projecte, Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Mecàniques, Elèctriques i Especials
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió

Programa

Informació edició 2019-20
L'edició 2019-20 d'aquest postgrau ja ha començat. En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.
Edició
24a Edició
Crèdits
30 ECTS (219 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Català / Espanyol
Preu
4.200 €
Observacions pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Propera edició
Octubre 2020
Horari
Dimarts: 18:00 a 21:00
Dijous: 18:00 a 21:00
Lloc de realització
Campus UPC Terrassa - Edifici CITM
C/ de la Igualtat, 33
Terrassa
Per què aquest programa?

La complexitat dels edificis industrials i comercials actuals dóna la mesura de la importància de projectar i calcular unes instal·lacions que resultin òptimes. Des de les tradicionals instal·lacions de fontaneria, gas, electricitat o enllumenat, fins a les innovadores instal·lacions de seguretat, climatització o energies alternatives, cada vegada més imprescindibles, tenen cabuda en la configuració dels edificis moderns.

El postgrau en Projecte, Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Mecàniques, Elèctriques i Especials de la UPC School està pensat per satisfer la demanda d'enginyers, arquitectes o arquitectes tècnics que vulguin especialitzar-se, actualitzar o ampliar els seus coneixements en l'àmbit de les instal·lacions.

En aquest postgrau destaca la participació docent de professionals dels diferents sectors implicats en les instal·lacions: des de la climatització, la ventilació, fontaneria, sanejament, energia solar, gas i electricitat fins a d’altres instal·lacions singulars. Un programa ampli i exhaustiu que ofereix una visió global del sector de les instal·lacions en edificis de serveis o industrials.

Tot el programa del postgrau s'ha dissenyat per adaptar-lo al nou Codi Tècnic de l'Edificació.

Objectius
 • Dissenyar les instal·lacions que es troben en els edificis industrials i de serveis, i de la maquinària industrial, tant les tradicionals com les més innovadores.
 • Aplicar les normatives vigents (Codi Tècnic de l'Edificació, Reglament de baixa tensió, RITE, etc).
 • Fer els càlculs, controls i valoracions per noves instal·lacions industrials a projectar en una empresa.
 • Obtenir una visió global del sector de les instal·lacions en edificis de serveis o industrials.
A qui va dirigit?
 • Enginyers i Enginyers Tècnics.
 • Arquitectes i Arquitectes Tècnics.
 • Professional que vulguin especialitzar-se en l'àmbit de les instal·lacions.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
12 ECTS 117h
Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Mecàniques
 • Instal·lacions de Climatització (39h lectives)
  • Climatització o condicionament d'aire. Benestar tèrmic. L'instal·lació de climatització.
  • Mecanismes de transmissió tèrmica. Exercicis.
  • Càlcul de càrregues tèrmiques. Exercicis.
  • Psicometría. Bateries de refredament. Tractament de l'aire. Exercicis.
  • Processos de certificació ambiental i energètica.
  • Cálcul de conductes d'aire. Càlcul de càrregues tèrmiques.
  • Difusió d'aire i càlcul de tuberíes. Exercicis.
  • Eficiència en climatització. Exercicis.

 • Instal·lacions de Ventilació i Extracció de Fums (12h lectives)
  • Criteris generals de la ventilació de locals. Determinació dels cabals necessaris. Normatives d'aplicació.
  • Sistemes de ventilació. Renovació ambiental. Captacions localitzades.
  • Ventiladors: tipus i característiques. Circulació d'aire en conductes. Pèrdues de càrrega i càlculs.
  • Atenuació acústica en conductes de ventilació i climatització.

 • Instal·lacions de Fontaneria i Impulsió de Líquids (12h lectives)
  • Principis bàsics d'hidrostàtica.
  • Pèrdues de càrrega. Normativa de les instal·lacions d'aigua.
  • Càlcul i estimació de cabals. Tipologies de canonades i comptadors.
  • Bombes i grups de pressió. Càlcul i disseny de grups d'elevació.
  • Instal·lacions industrials d'Aigua Calenta Sanitària (ACS).

 • Instal·lacions de Sanejament i Tractament d'Aigües e Instal·lacions d'Aigües Grises i Pluvials (15h lectives)
  • Consideracions prèvies. Conceptes fonamentals.
  • Estructura d'una xarxa de sanejament. Càlcul de xarxes de sanejament.
  • Conceptes bàsics de la depuració. Tractament d'aigües.
  • Components xarxa de sanejament. Càlcul mecànic en canonades soterrades.
  • Instal·lacions d'aigües grises: estudi de consum d'aigües en edificis. Legislació actual. Equips centralitzats i descentralitzats. Dispositius. Tractaments, dimensionat i disseny d'equips.
  • Legislació, estructura, disseny i dimensionat d'instal·lacions d'aprofiament d'aigües de pluja. Elements, tractaments i manteniments complementaris.

 • Instal·lacions d'Energia Solar Tèrmica (12h lectives)
  • Principis bàsics. Elements d'una instal·lació solar tèrmica. Configuracions bàsiques. Circulació natural o forçada. Sistemes centralitzats i descentralitzats.
  • Càlcul i dimensió de components. Exemple de càlcul i programes.
  • Regulació i control. Muntatge, proves i posada en marxa. Ús i manteniment. Documentació.
  • Legalització de les instal·lacions. Aspectes administratius. Normativa aplicable. Anàlisi econòmic i rendibilitat.

 • Instal·lacions Pneumàtiques (12h lectives)
  • Introducció i teoria de l'aire. Parts d'una instal·lació pneumàtica. Reglamentació.
  • Qualitat i condicionament de l'aire comprimit. Càlcul de seccions i pèrdues de càrrega. Manteniment.
  • Projecte d'execució d'una instal·lació d'aire comprimit.
  • Vàlvules, distribuïdors, actuadors. Normativa de seguretat en màquines. Norma ISO 1219.

 • Instal·lacions de Gas (12h lectives)
  • Reglamentació i normativa d'aplicació. Criteris de disseny i situació de canonades, elements i accessoris. Aplicacions de les instal·lacions de gas.
  • Esquemes d'instal·lacions de gas natural. Components d'una instal·lació de gas. Instal·lacions que necessiten projecte.
  • Aplicacions de gas en locals comercials i industrials. Condicions d'ubicació i connexió d'aparells a gas. Dipòsits fixes i mòbils de Gasos Liquats del Petroli (GLP). Simbologia. Predimensionament de les instal·lacions de gas.
  • Projecte d'execució de les instal·lacions de gas en un edifici.
10 ECTS 87h
Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Elèctriques i Especials
 • Instal·lacions Oleohidràuliques (12h lectives)
  • Sistemes de transmissió d'energia oleohidràulica.
  • Olis olehodràulics. Propietats i classificació.
  • Bombes. Actuadors. Cilindres i motors.
  • Tècnica convencional: vàlvules de pressió, de càlcul i de control direccional. Acumuladors.
  • Tècnica proporcional: configuracions típiques.
  • Normes CEN i ISO sobre regles generals.
  • Manteniment de les instal·lacions oleohidràuliques.

 • Instal·lacions Elèctriques (30 hores lectives)
  • Introducció a les instal·lacions elèctriques de baixa tensió i la reglamentació que les regeix.
  • Parts o elements que conformen una instal·lació elèctrica.
  • Normativa reglamentària.
  • Instal·lació interior d'habitatges. Graus d'electrificació. Punts d'utilització, nombre i característiques dels circuits.
  • Defectes i proteccions.
   • Sobrecàrregues i curtcircuits.
   • Contactes directes i indirectes.
   • Instal·lacions de posada a terra.
   • Càlcul de seccions.
  • Aplicació de la normativa, dels criteris de càlcul i selecció de components.
  • Instal·lacions en indústries i serveis. Anàlisi de les necessitats.
  • Distribució elèctrica: quadre principal, subquadres, línies i canalitzacions.
  • Elecció de conductors i proteccions.
  • Locals de pública concurrència. Subministres complementaris. Commutació de xarxes.
  • Compensació d'energia reactiva.
  • El marc elèctric. Legislació actual. La tarifa elèctrica. Energia reactiva.
  • Estalvi energètic en instal·lacions industrials i comercials.
  • Casos pràctics.

 • Instal·lacions d'Enllumenat (12h lectives)
  • La llum: conceptes i magnituds. Fonts de llum i la seva tecnologia.
  • Lluminàries: components, característiques i fotometria.
  • Projectes luminotècnics: paràmetres i normativa. Enllumenat interior i industrial.
  • Projectes luminotècnics: enllumenat. Normativa, nivells, contaminació lluminosa i càlculs. 
  • Visita a una instal·lació. Mesures luminotècniques

 • Instal·lacions Singulars. Grups Electrògens (12h lectives)
  • Elements principals del grup electrògen. Modes de funcionament. Característiques tècniques i tipus de funcionament.
  • Sistemes de control de commutació entre grups i xarxes.
  • Sincronització de grups.
  • Instal·lació mecànica. Criteris d'ubicació.
  • Vibracions. Refrigeració i ventilació.
  • Instal·lació elèctrica: Postes a terra. Insonorització.
  • Normativa. Legislació.
  • Criteris de càlcul de la potència d'un grup.
  • Funcionament amb càrregues no lineals.
  • Arrancada de motors asíncrons.
  • Càlcul de la potència del grup necessari per a una instal·lació. Exemple d'aplicació.

 • Instal·lacions Contra Incendis i Seguretat (18h lectives)
  • Introducció al foc. Combustibles. Agents exteriors. Equips i instal·lacions d'extinció.
  • Sistemes de detecció i alarma contra incendis: Centrals. Sirenes. Equips, mitjans i sistemes d'extinció segons l'origen i el tipus de foc. Compartició i evacuació. Xarxes d'abastament d'aigua. Dipòsits. Extinció per Boca d'Incendi Equipada (BIE) i Columna Hidrant a l'Exterior (CHE).
  • Normativa i legislació. Codi Tècnic de l'Edificació. Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials. Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis i normes UNE-EN.

 • Programa informàtic (3h lectives)
8 ECTS 15h
Projecte Final
Els alumnes hauran de realitzar un projecte final sobre climatització, instal·lacions elèctriques i instal·lacions de seguretat i contra incendis amb la tutorització del professor que ha desenvolupat la seva respectiva part durant el programa.
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.
Oferta modular
Aquest postgrau s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el postgrau pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Postgrau:
relation Cursos de formació contínua:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest postgrau tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Alabern Morera, Xavier

  Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Màster en Administració i Direcció d'Empreses per ESADE.
Professorat
 • Alabern Morera, Xavier

  Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Màster en Administració i Direcció d'Empreses per ESADE.
 • Amagat Arimany, Carles

  Enginyer Superior de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya. Treballa a l'empresa SEGURIFOC, S.L, com a Responsable Tècnic. Assessorament contra incendis a clients i formació PCI per a personal de primera i segona intervenció. És Membre del Consell Administratiu.
 • Calvo Català, Germà

  Enginyer Industrial. Va ser Director Tècnic a l'empresa Cedisa de Terrassa i Cap de Formació i Responsable de Prevenció de Riscos Laborals a Celsa de Castellbisbal. Actualment treballa com a Formador en diverses empreses com: Port de Barcelona i València, Seat de Martorell, Renault a Sevilla, Sicma a Montcada, entre d'altres.
 • Carpio Riera, Josep

  Enginyer Industrial especialitat elèctrica per la Universitat Politècnica de Catalunya. Director Tècnic a l'empresa de fabricació de grups electrògens Electra Molins, S.A.
 • Cavaller Galí, Francisco

  Enginyer tècnic industrial. Cap de Projectes en SALVI Lighting Barcelona. Experiència de més de 25 anys en producte i projectes d'enllumenat tècnic vinculat a la indústria, a l'exercici lliure i la docència. Vocal de la Junta de Govern del Comitè Espanyol d'Il·luminació i Representant Nacional de la Divisió 4 de la CIM (Comitè Internacional d'Enllumenat).
 • Esqué Timoneda, Albert

  Enginyer Industrial per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), de la UPC. Actualment, i des de fa més d'un any, és Delegat Solutions (prescripció) a l'empresa BAXI, dedicada a la fabricació de productes de climatització, tals com calderes, captadors solars tèrmics, bombes de calor. A més, disposa d'11 anys d'experiència en el món de la projectació d'instal·lacions per edificis en el sector de la fontaneria, energia solar, sanejament, protecció contra incendis i gasos combustibles. Amb anterioritat també va treballar en 2 empreses d'energies renovables.
 • Ferrer Guiteras, Jordi

  Llicenciat en Ciències Químiques. Diplomat en Medi Ambient. A l'actualitat treballa a l'empresa Depurtech, Depuració i Tecnologia de l'Aigua, S.L, com a Cap de Departament d'Enginyeria i Apoderat. Realitza tasques de tècnic comercial.
 • Gonzalo García, Carlos

  Enginyer Tècnic Industrial. Associació Espanyola del Gas. President normativa d'instal·lacions de gas en edificis UNE 60670, 60601, altres. Membre de la comissió assessora del RITE. Conseller de Conaif-Sedigas Certificación. Director tècnic de Gas Natural Itàlia i altres càrrecs en el Grup Gas Natural Fenosa. Professor i examinador de instal·ladors de gas, a Espanya, Mèxic, Equador i altres països llatinoamericans.
 • Guitart Majoral, Ricard

  Estudis d'Arquitectura a l'ETSAB de la UPC. Màster en Càlcul d'Instal·lacions per Zigurat Global Institute of Technology. Coordinador de Cype Catalunya, realitzant bàsicament tasques de Formació i Suport Tècnic als usuaris del software. Col·laborador com a docent en el màster 'Disseny i Gestió d'entorns BIM' de la UdL i als Postgraus 'BIM Manager' del CAATEEB (Col·legi d'Aparelladors) i 'Projecte, Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Mecàniques, Elèctriques i Especials' de la UPC School. Membre del Grup d'usuaris BIM de Catalunya
 • Inglés Vendrell, Aurora

  Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UPF. MBE per la UPF i MBA per EADA. A l'actualitat treballa a l'empresa ENDESA com Responsable de Normativa.
 • Morón Romera, Juan
  Veure perfil a futur.upc
  Enginyer Industrial. Professor d'Instal·lacions Elèctriques a la EEBE-UPC Departament d'Enginyeria Elèctrica. Coordinador Grau en Enginyeria Elèctrica EEBE.
 • Pessarrodona Segues, Joan

  Enginyer Tècnic Industrial, especialitat Màquines Elèctriques,per la UPC. Actual responsable del Departament d'Assessorament Tècnic de l'empresa Soler & Palau Sistemas de Ventilación, amb 31 anys d'experiència.
 • Planas Rodríguez, Carla
  Veure perfil a futur.upc
  Enginyera Industrial. Professora del Departament d'Enginyeria de Projectes i la Construcció de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Consultora energètica i de sostenibilitat. Especialitzada en eines de simulació aplicades als edificis, en eficiència energètica i en certificacions ambientals (LEED, BREEAM i VERDE).
 • Soriano Rull, Albert

  Enginyer Tècnic Industrial. Tècnic en instal·lacions hidrosanitarias. Cap d'estudis de l'Escola Gremial d'Instal·ladors d'Electricitat i Fontaneria de Barcelona.
 • Urpinas Gasol, Martí

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Actualment treballa com a Enginyer de Prescripció per despatxos d'Enginyeria i Propietats finals a UTC Carrier Corporation amb amplia experiència en enginyeries exercint com a enginyer de projectes de climatització i eficiència energètica, coordinació i direcció de projectes i execució d'obres a: JG INGENIEROS SA i posteriorment a PGI ENGINEERING.

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • Associació de Gestors de Manteniment
  • Difon el programa en l'entorn professional i àmbit d'expertesa.
Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Direcció d'oficina tècnica.
 • Cap del departament tècnic.
 • Tècnic projectista d'instal·lacions.
 • Tècnic projectsita de maquinària.
 • Cap de manteniment i disseny d'instal·lacions.

Testimonis

Testimonis

En la meva pràctica professional notava que em faltaven coneixements de les diferents instal·lacions que formen un projecte d'edificació. Aquest postgrau de la UPC era l'únic que m'aportava el que necessitava. Els companys provenen de les diferents branques de què es composa el sector: enginyeries, instal·ladores, proveïdors de materials o maquinària. Això genera una sòlida xarxa de contactes que ens beneficia a tots. El factor més important de la formació és l'aplicabilitat, ja que t'aporta eines per desenvolupar una bona carrera professional al sector de les instal·lacions.

Ismael González Macias, Coordinador de Projectes a ORDEIC Enginyeria i Consultoria

Testimonis<

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 707 31 32
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar