UP

Sistemes d'Informació Geogràfica

Màster Semipresencial.

Continguts

20a EDICIÓ
UPC School

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

L'equip docent del màster aposta per un ensenyament eminentment pràctic amb la realització de tallers i exercicis avaluables que permetin aplicar els coneixements que es van adquirint i mostrar totes les possibilitats que ens donen les diverses eines amb què es treballarà (arcgis, Geoomedia, qgis, microstation, CartoDB, MapZen, Apache Cordova, Google Maps...). L'organització del curs, amb classes presencials i no presencials, permet compatibilitzar els estudis amb la vida professional i personal.

El màster es completa amb la realització individual d'un projecte final de màster on es posen en pràctica les habilitats adquirides al llarg dels mòduls.

Consulteu l'itinerari formatiu del curs en el gràfic següent.

Mòduls

Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

Aplicacions Mediambientals del SIG

Postgrau semipresencial. Data d'inici: 20/02/2017. Barcelona

Aplicacions Territorials del SIG

Postgrau semipresencial. Data d'inici: 20/02/2017. Barcelona

Tecnologies SIG

Postgrau semipresencial. Data d'inici: 16/10/2017. Barcelona

SIG: Estudis Territorials

Curs de formació contínua semipresencial. Data d'inici: 20/02/2017. Barcelona

SIG i Gestió de la Ciutat

Curs de formació contínua semipresencial. Data d'inici: 27/03/2017. Barcelona

SIG: Estudis Mediambientals

Curs de formació contínua semipresencial. Data d'inici: 22/05/2017. Barcelona

Fonts, Organització i Explotació de Dades Gràfiques

Curs de formació contínua semipresencial. Data d'inici: 16/10/2017. Barcelona

Tecnologies WEB SIG Aplicades a l'Explotació, Anàlisi i Presentació de Dades Geoespacials en Entorns Web Adaptatius

Curs de formació contínua semipresencial. Data d'inici: 15/01/2018. Barcelona

Matèries

Origen i Fonts de Dades: Cartografia Digital
3 ECTS. 18 hores lectives.
 • Introducció als Sistemes d'Informació Geogràfica
 • Introducció a la cartografia, sistemes de coordenades, sistemes de referència i formats de dades existents.
 • Revisió i adaptació de cartografia des del CAD.
Anàlisi de Dades Geoespacials en un sistema d'Informació: Eines
5 ECTS. 44 hores lectives.
 • El model ArcGIS. Visualització cartogràfica.
 • Interpretació de dades utilitzant la simbologia.
 • Presentació de resultats: layouts, gràfics i informes.
 • Anàlisi amb ArcMap.
 • Estructuració de la informació - geodatabases.
 • QGIS: visualització, anàlisi i explotació de les dades gràfiques.
 • Geomedia: visualització, anàlisi i explotació de les dades gràfiques.
Introducció a les Bases de Dades i programació en Entorn SIG
6 ECTS. 40 hores lectives.
 • Conceptes generals de programació i BBDD
 • Hola Món!, la teva primera pàgina web: el llenguatge HTML i CSS.
 • Variables i condicionants: operacions bàsiques en JavaScript.
 • Bucles i Arrays: com recórrer elements.
 • Com insertar un objecte de Google Maps.
 • HTML semàntic: que significa cada element. Cercas per adreça o posició. Hola jQuery.
 • CSS Avançat: generalització d'elements. Markers als mapes.
 • Com integrem amb elements externs?
Tecnologies WEB SIG Aplicades a l'Explotació, Anàlisi i Presentació de Dades Geoespacials en Entorns Web Adaptatius
10 ECTS. 72 hores lectives.
 • Introducció als servidors de mapes i OGC.
 • Software webmaping: Clients i Servidors.Instalació MNU.
 • Visualització WMS amb: Leaflet,Cesium 3D, GoogleMaps i QGis.
 • Creació de Mashupps. Lealfet.
 • Creació de Mashupps. Cesium 3D.
 • Creació de Mashups. GoogleMaps.
 • Exemples avançats amb Leaflet.
 • IDE's i altres tecnologies emergents.
Eines SIG de Planificació Territorial
3 ECTS. 20 hores lectives.
 • Conceptes i eines per a l'Ordenació i Gestió Territorial
 • Estudis de casos: Anàlisi i proposta vs planejament i seguiment.
 • Bases, contingut i explotació de les dades del MUC
Mètodes d'Anàlisi Territorial Estratègic amb SIG
6 ECTS. 40 hores lectives.
 • Definició de vectors d'anàlisi territorial estratègic.
 • Taller d'aplicació: per a la implantació de sectors d'activitat en ArcGis.
 • Definició i eines de la tecnologia de Geoomedia.
 • Taller d'aplicació: Connexions, Visualitzacions,  anàlisi espacial, influencia, topologia.
SIG Local: Experiències Avançades i Casos d'Estudi
7 ECTS. 60 hores lectives.
 • Introducció a les Smart Cities
 • Experiències i casos d'estudi.
 • Definició, bases, descriptors i paràmetres de la ciutat.
 • Taller d'aplicació: Càlcul d'indicadors del teixit urbà en ArcGis
 • Experiències avançades a la gestió local:
  • El SIGT, motor de transparència, resiliència i Smartcity.
  • Projectes i noves iniciatives vinculades a dades obertes.
 • Taller d'aplicació: Preparació de les BBDD per l'anàlisi urbà en el SIG d'un local en ArcGis
  • Tractament de dades cadastrals, planejament i d'altres fonts de dades obertes
  • Representació de resultats en mapes i volumetries 3D

 

Localització i Geomàrqueting
3 ECTS. 15 hores lectives.
 • Introducció a la utilització d'eines SIG al camp de la Geolocalització i el Geomàrqueting en  Geoomedia.
 • Taller d'aplicació: Anàlisi i estratègies de Geolocalització i mobilitat
Dades SIG i Propostes Mediambientals
2 ECTS. 15 hores lectives.
 • Conceptes bàsics dels àmbits i vectors mediambientals i la seva cartografia associada.
 • Coneixement adequat del desenvolupament tècnic del Departament de Medi Ambient de Catalunya en la gestió dels espais naturals.
 • Coneixement ampli de la experiència i casos pràctics d'aplicació de SIG ambiental.
 • Creació, organització, gestió i explotació de informació d'espais naturals amb eines SIG.
Estudis d'Impacte i Gestió d'Espais Naturals amb SIG
5 ECTS. 35 hores lectives.
 • Coneixement adequat de les bases de dades d'anàlisi i gestió de recursos naturals i mediambientals.
 • Efectuar els processos de captura, integració, i tractament de la informació ambiental mitjançant mitjans informàtics en xarxa oberta.
 • Realització d'estudis d'impacte ambiental, mapes de vulnerabilitat, i d'altres anàlisis mediambientals amb una eina SIG.
 • Capacitat tècnica per a crear, organitzar i generar nova informació mediambiental utilitzant l'eina SIG.
 • Elaboració d'estudis de plans d'acció local i agendes 21 per al seguiment de les transformacions urbanes.
Tesina Màster SIG
10 ECTS. 100 hores lectives.
Projecte o treball d'investigació d'acord amb els coneixements adquirits en el màster. Es preveuen dues modalitats de projectes, que presentarà la persona interessada:
 • L'estudi d'investigació o diverses experiències que hagin requerit l'aplicació d'instruments innovadors i solucions no habituals.
 • L'estudi d'investigació que desenvolupi una aportació inèdita als coneixements i a l'experiència actual en la perspectiva d'una reflexió teòrica, global o parcial del marc d'actuació vigent.
 • L'estructura del projecte serà: primera fase: presentació del tema, i segona fase: lliurament definitiu.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 114 80 23

Crèdits:
60 ECTS
(459 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:16/10/2017 Fi classes:25/06/2018Fi programa: 30/03/2019
Horari:
Dilluns  17:00 a 21:00Dimecres  17:00 a 21:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
08005 Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
6.400 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs