UP

Executive MBA en Direcció i Gestió d'Empreses

Màster Presencial.

Continguts

32a EDICIÓ
UPC School

Matèries

Estratègia Empresarial
7 ECTS. 72 hores lectives.
Estratègia i política d'empresa:
 • Concepte d'estratègia i direcció estratègica, elements de la direcció estratègica i classes d'estratègia.
 • Procés estratègic i les seves etapes: anàlisis estratègic, formulació de l'estratègia, implantació de l'estratègia i evaluació del grau de compliment dels objectius.
 • Anàlisi estratègic intern: anàlisi dels recursos i capacitats de l'empresa.
 • Anàlisi estratègic extern: anàlisi del sector i de la competència.
 • Estratègia de negoci: naturalesa i fonts d'avantatge competitiva.
 • Estratègia corporativa i pla estratègic.
Estructura organitzativa:
 • L'estructura organitzativa, el seu context com variable directa i la seva relació amb el rendiment.
 • L'estructura organitzativa com element captador de coneixement.
 • La cultura organitzativa.
 • Processos de generació d'idees. Etapes en la creació d'una empresa. Concepte d'emprenedor.
Business game:
 • Simulador de gestió on vàries empreses dirigides per grups de participants competeixen entre sí.
Màrqueting i Gestió Comercial
8 ECTS. 81 hores lectives.
Màrqueting:
 • Introducció, origen i desenvolupament del Màrqueting.
 • Funcions i instruments de la direcció de màrqueting i la seva contribució a l'estratègia de l'empresa.
 • Anàlisis DAFO. Identificar les fortaleses i les debilitats de l'empresa. Anàlisi de l'entorn i de la competència.
 • El consumidor. Les necessitats del consumidor. Identificació de les necessitats per part de l'empresa. Conducta i comportament del consumidor.
 • Compradors i tipus de compra. Factors que influeixen en les decisions de compra dels consumidors.
 • Investigació de mercats, definició i funcions. Procés de la investigació de mercats.
 • Màrqueting estratègic. Funcions del màrqueting estratègic.
 • Màrqueting Operacional. Procés d'identificació i desenvolupament de nous productes.
 • Estratègies de màrqueting. Màrqueting Mix.
 • El mercat. Tipus de mercat. Procés de segmentació de mercat. Posicionament estratègic.
 • Elaboració i continguts d'un pla de màrqueting.
 • El producte, definició, nivells i atributs de producte. Cicle de vida del producte. Estratègies de línies de producte. Decisions sobre productes.
 • El preu del màrqueting. Objectiu de preus. Estratègies per la fixació del preu.
 • Determinació de la demanda. Elasticitat de la demanda.
 • Distribució. Canals de distribució. Els intermediaris. Sel·leccció de canals de distribució. Estratègies de cobertura de mercat.
 • La promoció del producte o servei. Publicitat. Packaging. Promoció de vendes. Merchandising. Relacions públiques. Patrocini i mecenatge. Màrqueting directe. Màrqueting digital.

Gestió comercial:

 • Elements fonamentals de les negociacions empresarials. Tipus de negociacions. Estils de negociació. Tècniques pel coneixement de l'altre part. El procés de negociació.
 • Creativitat i innovació en l'empresa. Condicions de la creativitat. Tipus de persones en el procés creatiu. Frens a la creativitat. Tècniques creatives.
 • Procés de vendes: argumentació, objeccions, venda i seguiment.
 • Promoció de vendes i relacions públiques.
 • Habilitats comunicatives en la venda. Com actuar en l'entrevista de vendes. Capacitat d'observació i anàlisi en l'entrevista de vendes
 • Pla d'acció comercial. Animació d'equips comercials. Tècniques de vendes.

Comerç exterior:

 • Necessitat d'internacionalització de les empreses. Estratègies per introduir-se en mercats internacionals.
 • Concepte d'empresa multinacional. Avantatges competitives de l'empresa multinacional. Punts febles de l'empresa multinacional.
 • Conceptes, mecanismes i barreres del comerç internacional.
 • Operativa de l'activitat importadora i exportadora. Modalitats de cobrament i pagaments internacionals. Funcionament del mercat de divises.
 • Incoterms. Documents més usuals en el comerç internacional.
 • El comerç intracomunitari. El despatx aduaner.
 • L'IVA en el comerç exterior.
Comptabilitat i Finances
15 ECTS. 150 hores lectives.
Comptabilitat financera:
 • La comptabilitat com a sistema d'informació de l'empresa. El pla general comptable. Els comptes anuals.
 • Funcionament comptable, registre i valoració dels comptes d'actiu, passiu, ingressos i despeses.
 • Determinació del resultat de l'exercici i la seva distribució. Cicle comptable.
Comptabilitat analítica:
 • Models de costos. Full cost i direct cost.
 • Costos indirectes i costos estàndars.
 • Producció equivalent. NIC.
 • Control i gestió de costos per activitats: model ABC.
 • Punt d'equilibri, marge de seguretat i apalancament dels costos fixes.
 • Informació comptable per a la presa de decisions. Decisions de preu i de producte.
Operacions financeres:
 • Operacions financeres de capitalització i descompte.
 • Interés nominal i efectiu.
 • Càlcul d'equivalències financeres. Funcionament, classificació i valoració de les rendes financeres.
 • Prèstams i emprèstits.
 • Mètodes de valoració i selecció de projectes d'inversió, els seus avantatges i limitacions.
Direcció financera:
 • Comptes anuals i instruments d'anàlisi d'estats comptables. Tipus d'anàlisi dels estats comptables: patrimonial, financer, d'eficiència empresarial, de rendabilitat, liquidació, endeutament i de valor.
 • Decisions de financiació. Necessitats financeres. Fonts de finançament.
 • Operacions i instruments de la gestió financera a curt termini.
 • Cicles financers: d'explotació i d'inversió.
 • Planificació financera: pressupostos de caixa. Balanç previsional. Pla financer a mig termini.
 • Política de financiació: el cost del capital. Endeutament i objectius financers. Estructura de financiació. Autofinanciació i distribució de dividends.
 • Valoració d'empreses. Decisions d'inversió en diferents escenaris. Problemes en el finançament d'inversions. El concepte financer de l'amortització i el significat del valor residual. Actius i passius tòxics.
 • Fuentes de Finançament. Cash Poolig vs Pooling Bancari. La importància financera de l'optimització de cada partida de l'actiu. Fonts externes de finançament: Entitats Financeres, Administracions Públiques, socis i mercat de valors.
 • Anàlisi de la viabilitat financera d'una empresa. Resultats vs tresoreria. Cash flow i cash flow lliure. Rendibilitat financera vs rendibilitat econòmica.
 • Consolidació comptable. Grup consolidat. Perímetre de consolidació. Fases de la consolidació comptable.
Control de gestió:
 • Planificació i control pressupostari.
 • Control de gestió mitjançant indicadors.
 • Metodologies de valoració d'empreses.
 • Anàlisi i gestió de riscos.
Mercats financers:
 • Fonaments dels mercats financers de deute públic, renda fixa privada, accions i derivats.
Economia i Dret
7 ECTS. 69 hores lectives.
Anàlisi sòci-econòmic de l'empresa:
 • Conceptes bàsics de l'activitat econòmica. Principals indicadors de seguiment de la conjuntura econòmica i la seva metodologia de càlcul.
 • L'economia de mercat, funcionament i limitacions.
 • La dinàmica del capitalisme.
 • Els diners i el sistema financer.
 • Dèficit públic i el deute públic.
 • Les economies Keynesiana i neoclàssica.
 • L'economia a nivell mundial.
 • La situació econòmica actual.

Entorn mercantil:

 • Normes jurídiques bàsiques que regulen l'activitat econòmica. Conceptes bàsics del Dret Patrimonial: dret de crèdit, dret real, acreedor, deutor, obligació i contractes, entre altres.
 • Elements bàsics del Dret Mercantil: empresa, empresari i activitat empresarial. Fonts del Dret Mercantil.
 • Conceptes fonamentals de la contractació mercantil, característiques dels principals contractes mercantils. Drets i obligacions dels contractes. Conseqüències de l'incompliment d'obligacions contractuals.
 • Forma i ordenació jurídica de les organitzacions empresarials i les diferents tipologies de societats mercantils. Requisits fundacionals i normes de funcionament de cadascuna de les tipologies societàries mercantils.
 • Funcionament econòmic i jurídic dels títols de valor que s'utilitzen en el desenvolupament d'activitats empresarials i personals, en les seves diferents modalitats: lletra de canvi, xec i pagaré, entre d'altres.
 • Signes distintius de les empreses. Propietat industrial. Marca. Patents d'invenció, models d'utilitat i dibuixos industrials.
 • Règim de protecció de: consumidors, competència i propietat industrial.
 • Previsions legals per donar sortida a les situacions de crisi de l'activitat econòmica: Dret Concursal i institucions que l'integren.


Entorn fiscal:

 • Estructura del sistema tributari: recursos d'àmbit estatal, autonòmic, local i europeu. Terminologia jurídica i fonts del Dret Tributari. Fiscalitat aplicable a qualsevol operació econòmica.
 • Conceptes bàsics de l'estructura de qualsevol impost: fet imponible, subjecte passiu, base imponible, base liquidable i tipus impositiu.
 • Impost progressiu, regressiu i proporcional. Diferències de les mesures de la capacitat de pagament: renda, riquesa i consum. Figures impositives que graben les mesures anteriors i la seva estructura impositiva, avantatges i inconvenients de cadascuna.
 • Impost sobre la renda de: persones físiques, persones jurídiques i dels no residents. Impost sobre el tràfic: IVA, impostos especials i impostos aduaners.

    Entorn laboral:
 • Terminologia, institucions jurídiques i fonts del Dret del Treball. Dinàmica de la relació laboral i funcions dels poders públics en aquest àmbit. Elements que determinen l'existència d'una relació laboral i les seves especialitats. Drets i obligacions que genera la relació laboral.
 • Formular i gestionar les diferents modalitats de contractes de treball i les situacions possibles al llarg del temps: modificació, suspensió i extinció. Acomiadament disciplinari i acomiadament objectiu. Expedients de regulació d'ocupació.
 • Relacions col·lectives, els seus agents (sindicats i patronal) i els seus instruments (negociació col·lectiva, conflictes col·lectius, vaga i tancament patronal).
Recursos Humans
6 ECTS. 60 hores lectives.
 • Funció de gestió de les persones, i el paper que juga dins la gestió de l'empresa.
 • Contribució de la gestió de les persones a l'avantatge competitiu de l'organització.
 • Visió general del comportament humà que afecta el funcionament empresarial.
 • Activitats dels responsables de recursos humans de les empreses.
 • Reptes actuals de la tasca de gestionar les persones.
 • Rols directius i competències i habilitats associades.
 • Processos de direcció i de participació en reunions.
 • Processos de delegació i pressa de decisions.
 • Procés per establir relacions interpersonals eficaces.
Gestió d'Operacions
5 ECTS. 51 hores lectives.
 • Conceptes bàsics i terminologia de la direcció d'operacions, així com la seva contribució a la competitivitat empresarial.
 • Decisions estratègiques, tàctiques i operatives de l'àmbit de la direcció d'operacions.
 • Causes, funcions i problemàtica dels estocs.
 • Tècniques de planificació agregada de la producció i de càlcul de necessitats.
 • Conceptes bàsics de gestió de la qualitat, i els seus elements.
 • Sistema de producció de Toyota i la metodologia kaizen.
 • Gestió de la cadena logística, identificant-la com avantatge competitiva de l'organització.
 • Decisió de localització.
 • Concepte, característiques i aplicació de la distribució en planta.
 • Gestió de projectes.
Projecte Final de Màster
12 ECTS.
 • Desenvolupament d'un pla d'empresa en grup.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 67

Crèdits:
60 ECTS
(483 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:19/10/2018 Fi classes:23/11/2019Fi programa: 30/11/2019
Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
6.700 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs