UP

Executive MBA en Direcció i Gestió d'Empreses

Màster Presencial.

Continguts

33a EDICIÓ
UPC School

Assignatures

Estratègia Empresarial
7 ECTS. 40 hores lectives.

Estratègia i política d'empresa

 • Funció directiva (coneixements, aptituds i actituds). Concepte i tasques de direcció (identificar oportunitats, amenaces, canvis, tendències i problemes, prendre decisions en l'ambigüitat, dirigir equips humans, dirigir processos, planificar, organitzar, coordinar, integrar, analitzar problemes i controlar).
 • Concepte d'estratègia. Funcions de la direcció estratègica. El procés de formulació de l'estratègia. El pla estratègic. Models de negoci.
 • Anàlisi sectorial. Model de les cinc forces competitives de Porter. Identificació dels factors clau d'èxit. Anàlisi de la segmentació.
 • Anàlisis interna: anàlisi de recursos i capacitats. Gestió del coneixement i perspectiva de l'empresa basada en el coneixement.
 • Estratègia de negoci. Fonts d'avantatge competitiu. Estratègies de lideratge en costos i de diferenciació. Evolució del sector. Sectors basats en la tecnologia i la gestió de la innovació. Sectors madurs i en declivi.
 • Estratègia corporativa. Integració vertical. Estratègies globals i l'empresa multinacional. Avantatge competitiu en un context internacional. Estratègies multinacionals: globalització versus diferenciació nacional. Estratègia de diversificació. Avantatge competitiu de la diversificació.

 

Business game

 • Simulador de gestió en què vàries empreses dirigides per grups de participants competeixen.
Màrqueting i Gestió Comercial
8 ECTS. 70 hores lectives.

Màrqueting

 • Creativitat i innovació a l'empresa. Tipus de persones davant el procés creatiu. Traves per a la creativitat. Tècniques creatives.
 • Introducció, origen i evolució del màrqueting. Màrqueting estratègic: definició del mercat, consumidors, oportunitats i amenaces.
 • Pla de màrqueting: objectius, anàlisi estratègica (entorn, demanda, competència, sector), diagnòstic de la situació (DAFO, CAME, cinc forces de Porter, matriu de creixement BCG), estratègies (segmentació i posicionament, creixement, diferenciació, etc.)
 • El consumidor. Necessitats i comportament. El procés de compra.
 • El mercat (classes, límits i evolució). Segmentació de mercat i posicionament. Estratègies de segmentació. Estratègies de posicionament.
 • La demanda. Mètodes de previsió. Cicle de vida del producte.
 • Investigació comercial. Aplicacions de la investigació de mercats. Procés de la investigació de mercats.
 • Màrqueting operatiu: màrqueting mix: producte, preu, distribució i promoció/comunicació.
 • Màrqueting digital Mitjans socials. Màrqueting de contingut. Màrqueting mòbil.
 • Tendències actuals de màrqueting. Casos d'èxit del màrqueting actual

 

Gestió comercial

 • Elements fonamentals de les negociacions empresarials. Tipus de negociacions. Estils de negociació. Tècniques per al coneixement de l'altra part. El procés de negociació.
 • Procés de vendes: argumentació, objeccions, venda i seguiment.
 • Com actuar en l'entrevista de vendes. Capacitat d'observació i anàlisi en l'entrevista de vendes.
 • Pla d'acció comercial. Animació d'equips comercials. Tècniques de venda.

 

Comerç exterior

 • Comerç exterior. Barreres comercials. Política comercial.
 • Compravenda internacional. Incoterms. Documents en el comerç internacional.
 • Classificació i origen de les mercaderies. La tarifa aranzelària.
 • Fiscalitat en les operacions de comerç internacional. Mitjans de pagament internacionals.
Comptabilitat i Finances
15 ECTS. 150 hores lectives.

Comptabilitat

 • Fonaments de la comptabilitat financera i la seva mecànica. Pla general comptable. Principis comptables. Estats comptables. Cicle comptable.
 • Actiu no corrent. Amortització. Actius financers. Passiu i arrendament. Patrimoni net. Reconeixement de ingressos i provisions.
 • Estats comptables com a eina per a la presa de decisions. Decisions comptables. Models de costos.
 • Costos rellevants per a la presa de decisions.
 • Control de gestió mitjançant indicadors.

 Finances Corporatives

 • Necessitats de fons: planificació i previsions.
 • Creixement i fons de maniobra. Fons propis i benefici.
 • Rendes financeres. Valor actual net i taxa interna de rendibilitat.
 • Anàlisi de projectes d'inversió. Rendibilitat de les inversions.
 • Estat de fluxos d'efectiu. Anàlisi d'estats comptables.
 • Gestió de tresoreria. Fonts de finançament internes i externes.
 • Optimització de les partides d'actiu. Pool bancari. Cashpooling.
 • Planificació econòmica financera. Pressupostos de caixa. Finançament de maquinària.
 • Política de finançament: el cost del capital. Endeutament i objectius financers. Estructura de finançament. Autofinançament i distribució de dividends.
 • Valoració d'empreses. Decisions d'inversió en diferents escenaris. Problemes en el finançament d'inversions. Actius i passius tòxics. Informes d'auditoria i la seva interpretació. Adquisició d'empreses. Sistemes d'obtenció de finançament. Detall de la diligència deguda en la compravenda d'una empresa.
 • Fonts de finançament. Instruments especials de finançament. Finançament internacional. Males praxis en el finançament i les seves conseqüències. Fons voltor.
 • Anàlisi de la viabilitat financera d'una empresa. Resultats vs tresoreria. Fluxos d'efectiu i fluxos d'efectiu lliure. Rendibilitat financera vs rendibilitat econòmica. Palanquejament financer. Pool de beneficis.
 • Consolidació comptable. Increments i disminucions en la participació. Participacions indirectes i recíproques.

 
Mercats financers

 • Mercats d'intervenció. Mercats interbancaris. Mercats monetaris. Mercats de títols de renda fixa. Mercats de renda variable. Mercats de divises.
Economia i Dret
7 ECTS. 65 hores lectives.

Economia

 • Entorn econòmic. Trets generals del concepte de Globalització.
 • Producte Interior Brut com a mesura del benestar econòmic del país.
 • Índex de preus. El mercat de treball. El cicle econòmic.
 • La balança de pagaments. PIIN i el deute extern brut.
 • Indicadors de competitivitat externa i tipus de canvi nominal i real.
 • Polítiques fiscals i polítiques monetàries. Paper dels bancs centrals.
 • L'economia mundial: tendències d'un món globalitzat i digitalitzat.
 • La crisi financera internacional de 2007-2008 i les seves conseqüències estructurals.
 • Anomalies monetàries. Multiplicador monetari. Teoria quantitativa dels diners i inflació.
 • La resposta de la política monetària. Fed vs BCE.
 • La crisi de l'euro: Zones Monetàries Òptimes i deficiències institucionals de la zona euro.
 • Canvis en el lideratge del creixement econòmic mundial.
 • Perspectives de l'economia mundial. La sostenibilitat de l'actual model a nivell econòmic i social.

 

Dret mercantil, fiscal i laboral

 • Conceptes mercantils bàsics. Empresari. Empresa. Registre Mercantil. Propietat industrial. Marques i patents.
 • Contractes mercantils (compravenda, lísing, etc.). Societats mercantils (anònimes. col·lectives, etc.). El concurs de creditors.
 • Aspectes clau de la fiscalitat de societats. Impost de societats. Impost del valor afegit.
 • Drets i obligacions que genera la relació laboral.
 • Modalitats de contractes laborals i situacions possibles al llarg del temps: modificació, suspensió i extinció.
 • Comiat disciplinari i comiat objectiu. Expedients de regulació d'ocupació.
 • Relacions col·lectives i els seus instruments (negociació col·lectiva, conflictes col·lectius, vaga i tancament patronal.
Recursos Humans
6 ECTS. 60 hores lectives.
 • La gestió de persones com a avantatge competitiu de l'organització. Visió de l'organització en l'aspecte humà.
 • El canvi i la seva gestió: en l'organització i en la persona.
 • La comunicació interna en l'empresa.
 • Lideratge: Habilitat personal i directiva. Models de lideratge. Lideratge situacional.
 • Motivació i compromís.
 • Avaluació de l'acompliment, competències, objectius...
 • Rol de manager. Gestió de la diversitat.
 • Treball en equip. Gestió de conflictes. Reunions eficaces. Presa de decisions.
 • Negociació.
 • Eficiència relacional. Assertivitat.
 • Intel·ligència emocional.
Gestió d'Operacions
5 ECTS. 40 hores lectives.
 • La direcció d'operacions: contribució a la competitivitat empresarial.
 • Causes, funcions i problemàtica dels inventaris. Càlcul del lot econòmic.
 • Estratègies de planificació agregada de la producció i càlcul de necessitat de materials MRP.
 • Lean manufacturing.
 • Gestió de la cadena logística com a avantatge competitiu de l'organització.
 • Innovació tecnològica.
 • Gestió de la qualitat. Qualitat total. Six Sigma.
 • Gestió de projectes en l'empresa, de la idea a la realitat.
Projecte Final de Màster
12 ECTS. 15 hores lectives.
 • Desenvolupament d'un pla d'empresa en grup.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Sessions informatives
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 67

Crèdits:
60 ECTS
(440 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:18/10/2019 Data de fi:21/11/2020
Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
6.700 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs