UP

Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials

Màster Presencial.

Continguts

30a EDICIÓ
UPC School

Assignatures

L'Empresa Industrial. Direcció. Quadre de comandament. World Class Manufacturing
1 ECTS. 10 hores lectives.
 • Presentació del programa Màster Engiplant. Estratègia de l'àrea d'Operacions. Diagnòstic.
 • Quadre de Comandament Integral. Sistema i instruments. Aplicació a la gestió d'operacions. Cas pràctic d'operacions.
 • Excel·lència en la gestió industrial: World Class Manufacturing (WCM). Qualitat total (TQC), processos (Just in Time) i equipaments (TPM). Enginyeria total (TIE).
Enginyeria de Productes i Processos. Enginyeria concurrent. Estratègia de les Operacions. Planificació de la Producció
4 ECTS. 30 hores lectives.
 • Disseny i desenvolupament de productes. Mètodes i Tecnologies. Enginyeria de productes. Anàlisi i enginyeria del Valor. Fases del mètode. Anàlisi Funcional. Millora del producte: Creativitat. Brainstorming. Propostes. Mètode Combinex. Casos pràctics.
 • Enginyeria de productes i processos: Enginyeria Concurrent. Desenvolupament de nous productes. Corba Payback. Disseny en fabricació i muntatge. Concept to customer. Fabricació enfocada. Casos: IDEO-Sony Workstation-Land Rover Freelander.
 • Planificació i anàlisis estratègica d'operacions. Hoshin Kanri. DAFO: Missió, Visió i Valors. Direcció per objetius. Hoshin Kanri. Business Intelligence.
 • Estratègia de les operacions industrials. Mercat, preu, servei, qualitat, flexibilitat i innovació. Processos, capacitat, compres, integració i planificació.
 • Planificació de la producció. Planificació de les necessitats de materials i de recursos. Sistemes MRP.  
Gestió Avançada de Processos i Plantes Industrials. Lean Manufacturing
3 ECTS. 20 hores lectives.
 • Models avançats de gestió industrial. Lean Manufacturing. Principis essencials. Valor, flux de valor, flux d'activitats i pull. Sistemes Kanban. Valor i desaprofitament (waste). Millora contínua. Eines Lean.
 • Lean Manufacturing com a sistema integrat de gestió. Muri, Mura i Muda. Estandardització.
 • Lean Manufacturing: flux de valor. Value Stream Mapping (VSM). Identificació d'inventaris i desaprofitament. Anàlisi del lead time i temps d'absència de flux.
 • Lean Manufacturing. Metodologia A3 per a la resolució de problemes. La cultura del PDCA. Mesures i plans d'acció. L'A3 mitjançant la metodologia PDCA. 
La Cadena de Subministrament. Logística. Aprovisionament i Distribució. Outsourcing. Internacionalització de la Producció Industrial
7 ECTS. 50 hores lectives.
 • Lean Operations Strategy. Orientació al mercat de les decisions en l'àmbit de les operacions (enfocament a client). Coherència amb l'estratègia de l'empresa.
 • Supply Chain Management (SCM). Logística integral. Disseny estratègic de la cadena de subministrament. SCM com a integració d'operacions, clients i proveïdors.
 • Lean Supply Chain management. Estratègia de la cadena de subministrament en funció del posicionament de l'empresa. Punts clau a gestionar.
 • Lean Distribution / Supplying. Logística. Lean per a la distribució i aprovisionament. Lean en compres i aprovisionament. Velocitat de canvi en la seva estratègia i gestió.
 • Estratègia de compres. Outsourcing. Lean buying. Desintegració vertical en les compres: fabricació vs. subcontractació. Deslocalització de les plantes industrials.
 • Simulació de la direcció i gestió de plantes industrials i la seva logística. Presa de decisions per part d'equips d'alumnes i anàlisis dels resultats.
Disseny, Organització i Gestió de Processos i Plantes Industrials. Models de Gestió i Tipus de Producció
9 ECTS. 70 hores lectives.
 • Disseny i implantació de processos i plantes de producció. Factors, processos, productes i valor afegit. Models actuals de gestió de les operacions. Tipus d'implantació dels processos: disposició funcional i en flux.
 • Models de gestió de processos industrials. Característiques. Model convencional en massa, model basat en les limitacions o colls d'ampolla i Lean Manufacturing. Aspectes diferencials i comparació dels models per la competitivitat.
 • Disseny de línies i plantes de producció. Programari. Flux, equilibrat i estoc. Temps de treballador i de màquina. Llocs multitasca. Disseny Lean Manufacturing: cèl·lules flexibles. Takt Timei. Nagare. Programari específic. Aplicació cas real.
 • La producció multiproducte. Producció monomodel i producció barrejada. Condicionants. Nous aspectes a resoldre: agrupació per famílies, seqüenciació d'operacions en la línia i anivellat de la producció. Programació Heijunka.
 • Producció en procés continu. Aspectes específics i característiques diferencials de la producció continua en relació amb la producció discreta. Gestió integrada Keep Running. Gestió Lean Manufacturing en processos continus.
 • Automatització de línies de producció. Nou rol dels treballadors i de les màquines. Fabricació i assemblatge automatitzats. Disseny d'una cèl·lula de muntatge automatitzada. Ciclograma. Model de gestió Flexible Manufacturing System (FMS).
 • Control de producció i captació automatitzada de dades. Necessitat de control de la producció en procés o acabada. Sistemes PLC /SCADA. Sistemes de captura distribuïts. Comunicacions Industrials. Gestió de projectes Scada.
 • Estudi del treball. Anàlisi i millora de Mètodes. Estudi del treball: producció i productivitat, mètodes, contingut del treball i repercussió en el cost. Millora de mètodes. Anàlisi del treball. Mostreig de treball.
 • Mesurament del treball. Determinació de temps. Unitats de temps. Cronometratge. Càlcul de rendiments. Activitat. Fatiga. Anivellació. Cicle de treball. Temps òptim o cicle. Equilibrat de llocs de treball. Taules de suplements.
 • Els nous sistemes per a la determinació de temps: Temps Predeterminats. Normes. Sistemes més divulgats. El Sistema MTM. MTM-1. MTM per a la millora de mètodes. Anàlisi de moviments. El sistema MTM-2.
 • Simulació per al disseny de processos industrials. Programari per al disseny de processos i plantes amb optimització de magnituds clau.
 • Utilització del software de simulació per dissenyar processos. Sistema Witness.
 • Ètica i Responsabilitat Social Empresarial (RSE). Norma ISO 26000. Sostenibilitat.
Enginyeria de Plantes. Manteniment Industrial. Gestió de la Qualitat. Excel.lència en Operacions. Metologia Six Sigma
8 ECTS. 60 hores lectives.
 • Gestió de la Qualitat en el sistema productiu. Implantació, auditoria i certificació. Norma ISO 9001:15. L'Excel·lència Empresarial. El Model EFQM d'Excel·lència.
 • AMFE. Detecció precoç dels defectes. Assegurament de la qualitat. Maneres, causa i probabilitat de fallades. NPR. AMFE de disseny i de procés.
 • Dispositius i sistemes Poka-Yoke. L'estratègia zero defectes. Detecció, avís i separació. QFD (Quality Function Deployement). Adaptació de productes a la demanda.
 • Tècniques per al control de la qualitat. Control Estadístic de Processos (SPC). Capacitat dels processos. Gràfics de control.
 • Optimització de la relació qualitat / cost: Disseny d'Experiències (DOE).
 • Nous enfocaments de la gestió de la qualitat: mètodes de Taguchi.
 • L'excel·lència en la qualitat dels processos industrials. Projectes Six Sigma. Metodologia DMAIC.
 • L'excel·lència en la qualitat dels processos industrials. Projectes Six Sigma. Minitab. Statapult.
 • Manteniment productiu total (TPM). Desplegament estratègic de la funció de manteniment. Les sis grans pèrdues.
 • Manteniment productiu total (TPM). Gestió Lean del manteniment (Lean Maintenance). Ràtios i indicadors. Eficiència operacional OEE.
 • Gestió del manteniment assistit per ordinador (GMAO). Aplicació a diversos tipus de manteniment.
 • Tècniques de preparació ràpida SMED. Organització 5S. Tècniques de resolució de problemes en la preparació i desenvolupament de processos industrials.
Millora Contínua dels Processos Industrials. Kaizen. Innovació. Resolució de Problemes
2 ECTS. 15 hores lectives.
 • Millora contínua dels processos industrials. Kaizen. Eines i tècniques Kaizen. Gemba Kanri (gestió del taller). El Cicle PRCA. Eines de control. Metaplan. Brainstorming. Benchmarking. Aspectes humans: formació. polivalent.
 • Millores de processos en les empreses industrials. Business Process Management.
 • Millora i flexibilitat de plantes industrials. Canvis estructurals. Polivalència i equips.
 • Cas complet d'implantació d'un sistema de producció Lean Manufacturing en una planta industrial. Flux continu, flexibilitat i anivellat. Kanban. Gestió visual.
Projectes Industrials. Gestió i Risc. Indústria 4.0 i Smart Industry. Serveis Industrials
4 ECTS. 30 hores lectives.
 • Projectes industrials. Metodologia PMBOK aplicada a l'activitat industrial.
 • Planificació de projectes. El camí crític. La cadena crítica.
 • Project Management en la indústria: APQP. Planificació avançada de la Qualitat i el Producte. ISO 21500 i PMBOK. ISO 10006 i ISO 21500: certificació de projectes.
 • Norma UNE 166000 i projectes d'innovació. Mapes de projectes i matrius de decisió. Portfolio Management. Elecció i creació d'idees de projectes.
 • Gestió industrial i tecnologies de la informació: Indústria 4.0. Smart industry. Start-Up. E-Commerce. Noves eines: Lean IT, Lean Start Up. Model de Canvas.
 • Gestió dels processos de serveis de les empreses industrials. Model de gestió de la qualitat total en els serveis i disseny d'un mapa de processos. Quadre d'indicadors i mapa de processos. Processos de serveis de les empreses industrials.

Recursos Humans en l'Empresa Industrial. El Directiu Industrial. Coaching. Responsabilitat Social Corporativa
4 ECTS. 35 hores lectives.
 • L'entorn de les organitzacions i el seu impacte en la gestió de les persones, la cultura organitzativa i els valors. Factors clau. Motivació. Comunicació. Equips de treball.
 • Desenvolupament directiu. Competències per dirigir i gestionar equips de treball. Intel·ligència emocional. Lideratge i direcció. Anàlisi del perfil directiu. Test 16pf.
 • Equips de treball. Equips humans de projecte d'alt rendiment. Metodologia Belbin. Els nou rols d'un equip equilibrat.
 • Coaching per al directiu industrial. Autolideratge. Lideratge vs. gestió. Model de Covey.
 • Coaching per al directiu industrial. Competències crítiques en el lideratge d'altres persones.
 • Coaching per al canvi. La corba del canvi. Gestió de la resistència emocional al canvi. Rol del capdavanter.
 • Els entorns laborals actuals i futurs: diversitat i generacions. Característiques. Factors per a un lideratge diferenciat. Estratègies i eines per liderar.


>>  S'inclouen 3 hores de Coaching personalitzat per a cada alumne.

Economia i Finances en l'Empresa Industrial. Costos, Inversions i Finançament. Anàlisi del Risc en la Concessió de Crèdit
4 ECTS. 30 hores lectives.
 • Costos de l'activitat industrial. Determinació. Cas pràctic: fabricació d'engranatges. Fixació de costos en una empresa metal·lúrgica. Metodologies Direct i Full Costing.
 • Sistemes avançats per determinar el cost: costos basats en activitats. Metodologia Activity Based Costing (ABC). Cost Drivers. Target Costing. Activity Based Management. Pressupostos. Activity Based Budgeting.
 • Costos i recursos financers en les operacions industrials. Captació dels recursos financers per a l'operativa de les plantes industrials: business angels.
 • Aspectes econòmics i financers en la gestió de les Operacions. Balanç. Compte de Resultats. Ràtios de gestió. Necessitats operatives de fons. Gestió de les inversions. Cas pràctic de l'anàlisi d'inversions.
 • Gestió econòmica per a l'operativa Lean Manufacturing. Aproximació dels costos adequada al pensament Lean (Lean Accounting). Indicadors específics. La creació de valor des del punt de vista econòmic. Lean StartUp i els seus avantatges.
 • Finançament de les operacions. Plantejament d'una entitat financera davant les operacions de risc. Concessió i renovació de crèdits. Cessions de diners. Acord de capitals de les entitats financeres: Basilea II i III. Scoring. Rating.
Internacionalització d'Operacions i Plantes. Xarxes Globals
2 ECTS. 15 hores lectives.
 • Internacionalització i operacions. Estratègies. Motius per a la internacionalització. Model AKONDIA. Aplicació pràctica. Desenvolupament de casos.
 • Gestió multiplanta. Benchmarking global de plantes productives, rol de planta i assignació de competències d'operacions. Obertura de noves plantes. Desenvolupament de casos.
 • Xarxa global d'operacions. Principals problemes. Desenvolupament de casos. Gestió multiplanta, benchmarking global, rol de planta i assignació de competències d'operacions.
Activitats Pràctiques. Projecte Final
12 ECTS. 40 hores lectives.

Direcció d'operacions i pressa de decisions: Business Game (simulador informàtic). Simulació de la direcció i gestió de plantes industrials. Presa de decisions personalitzades amb simuladors informàtics de gestió i avaluació de resultats.

Visites a plantes industrials d'interès.

Projecte final del programa Màster, tutoritzat i en equip. Realització del projecte en grups d'alumnes al llarg del curs. Basat en situacions reals relacionades amb una planta industrial, per a les que es planteja la implantació, organització, gestió i/o millora, a àmbits tals com:

 1. Logística interna /externa.
 2. Implantació física de processos industrials.
 3. Anàlisi de mètodes de treball i determinació de temps.
 4. Implantació / millora de la qualitat.
 5. Implantació / millora del manteniment productiu.
 6. Aspectes relacionats amb la gestió dels recursos humans.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 35

Crèdits:
60 ECTS
(405 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:18/10/2019 Data de fi:23/10/2020
Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
10.300 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs