UP

Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials

Màster Presencial.

Continguts

26a EDICIÓ
UPC School

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Certificació Institut Lean Management

El Instituto Lean Management de España reconeix la formació realitzada al Màster en Engiplant, tot convalidant-la amb la formació en Lean Manufacturing que realitza l'Institut. Els alumnes que estiguin interessats en l'obtenció del certificat, hauran d'acreditar la formació realitzada (títol del màster), realitzar la inscripció i la prova addicional que convoca l'Institut Lean Management per a l'acreditació d'aquesta formació.

Matèries

L'empresa industrial. Direcció. Quadre de comandament. World Class Manufacturing
1 ECTS. 10 hores lectives.
 • Presentació del programa Màster Engiplant. Estratègia de l'àrea d'Operacions. Diagnòstic.
 • Quadre de Comandament Integral. Sistema i instruments. Aplicació a la gestió d'operacions. Cas pràctic d'Operacions.
 • Excel·lència en la gestió industrial: World Class Manufacturing (WCM). Qualitat total (TQC), processos (Just in Time) i equipaments (TPM). Enginyeria total (TIE).
Enginyeria de productes i processos. Enginyeria concurrent. Estratègia de les Operacions. Planificació de la producció
4 ECTS. 30 hores lectives.
 • Disseny i desenvolupament de productes. Mètodes i Tecnologies. Enginyeria de productes. Anàlisi i enginyeria del Valor. Fases del mètode. Anàlisi Funcional. Millora del producte: Creativitat. Brainstorming. Propostes. Mètode Combinex. Casos pràctics.
 • Enginyeria de productes i processos: Enginyeria Concurrent. Desenvolupament de nous productes. Corba Payback. Disseny en fabricació i muntatge. Concept to customer. Fabricació enfocada. Casos: IDEO-Sony Workstation-Land Rover Freelander.
 • Planificació i anàlisis estratègica d'operacions. Hoshin Kanri. DAFO: Missió, Visió i Valors. Direcció per objetius. Hoshin Kanri. Business Intelligence.
 • Estratègia de les operacions industrials. Mercat, preu, servei, qualitat, flexibilitat i innovació. Processos, capacitat, compres, integració i planificació.
 • Planificació de la producció. Planificació de les necessitats de materials i de recursos. Sistemes MRP.  
Gestió avançada de processos i plantes industrials. Lean Manufacturing.
3 ECTS. 20 hores lectives.
 • Models avançats de gestió industrial. Lean Manufacturing. Principis essencials. Valor, flux de valor, flux d'activitats i pull. Sistemes Kanban. Valor i desaprofitament (waste). Millora contínua. Eines Lean.
 • Lean Manufacturing com a sistema integrat de gestió. Muri, Mura i Muda. Estandardització.
 • Lean Manufacturing: flux de valor. Value Stream Mapping (VSM). Identificació d'inventaris i desaprofitament. Anàlisi del lead time i temps d'absència de flux.
 • Lean Manufacturing. Metodologia A3 per a la resolució de problemes. La cultura del PDCA. Mesures i plans d'acció. L'A3 mitjançant la metodologia PDCA. 
La cadena de subministrament. Logística. Aprovisionament i distribució. Outsourcing. Internacionalització de la producció industrial
7 ECTS. 50 hores lectives.
 • Lean Operations Strategy. Orientació al mercat de les decisions en l'àmbit de les operacions (enfocament a client). Coherència amb l'estratègia de l'empresa.
 • Supply Chain Management (SCM). Logística integral. Disseny estratègic de la cadena de subministrament. SCM com a integració d'operacions, clients i proveïdors.
 • Lean Supply Chain management. Estratègia de la cadena de subministrament en funció del posicionament de l'empresa. Punts clau a gestionar.
 • Lean Distribution / Supplying. Logística. Lean per a la distribució i aprovisionament. Lean en Compres i Aprovisionament. Velocitat de canvi en la seva estratègia i gestió.
 • Estratègia de compres. Outsourcing. Lean buying. Desintegració vertical en les compres: fabricació vs. subcontractació. Deslocalització de les plantes industrials.
 • Simulació de la direcció i gestió de plantes industrials i la seva logística. Presa de decisions per part d'equips d'alumnes i anàlisis dels resultats.
Disseny, organització i gestió de processos i plantes industrials. Models de gestió i tipus de producció
9 ECTS. 70 hores lectives.
 • Disseny i implantació de processos i plantes de producció. Factors, processos, productes i valor afegit. Models actuals de gestió de les operacions. Tipus d'implantació dels processos: disposició funcional i en flux.
 • Models de gestió de processos industrials. Característiques. Model convencional en massa, model basat en les limitacions o colls d'ampolla i Lean Manufacturing. Aspectes diferencials i comparació dels models per la competitivitat.
 • Disseny de línies i plantes de producció. Programari. Flux, equilibrat i estoc. Temps de treballador i de màquina. Llocs multitasca. Disseny Lean Manufacturing: cèl·lules flexibles. Takt Timei. Nagare. Programari específic. Aplicació cas real.
 • La producció multiproducte. Producció monomodel i producció barrejada. Condicionants. Nous aspectes a resoldre: agrupació per famílies, seqüenciació d'operacions en la línia i anivellat de la producció. Programació Heijunka.
 • Producció en procés continu. Aspectes específics i característiques diferencials de la producció continua en relació amb la producció discreta. Gestió integrada Keep Running. Gestió Lean Manufacturing en processos continus.
 • Automatització de línies de producció. Nou rol dels treballadors i de les màquines. Fabricació i assemblatge automatitzats. Disseny d'una cèl·lula de muntatge automatitzada. Ciclograma. Model de gestió Flexible Manufacturing System (FMS).
 • Control de producció i captació automatitzada de dades. Necessitat de control de la producció en procés o acabada. Sistemes PLC /SCADA. Sistemes de captura distribuïts. Comunicacions Industrials. Gestió de projectes Scada.
 • Estudi del treball. Anàlisi i millora de Mètodes. Estudi del treball: producció i productivitat, mètodes, contingut del treball i repercussió en el cost. Millora de mètodes. Anàlisi del treball. Mostreig de treball.
 • Mesurament del treball. Determinació de temps. Unitats de temps. Cronometratge. Càlcul de rendiments. Activitat. Fatiga. Anivellació. Cicle de treball. Temps òptim o cicle. Equilibrat de llocs de treball. Taules de suplements.
 • Els nous sistemes per a la determinació de temps: Temps Predeterminats. Normes. Sistemes més divulgats. El Sistema MTM. MTM-1. MTM per a la millora de mètodes. Anàlisi de moviments. El sistema MTM-2.
 • Simulació per al disseny de processos industrials. Programari per al disseny de processos i plantes amb optimització de magnituds clau.
 • Utilització del software de simulació per dissenyar processos. Sistema Witness.
 • Ètica i Responsabilitat Social Empresarial (RSE). Norma ISO 26000. Sostenibilitat.
Enginyeria de plantes. Manteniment industrial. Gestió de la qualitat. Excel.lència en operacions. Metologia Six Sigma
8 ECTS. 60 hores lectives.
 • Gestió de la Qualitat en el sistema productiu. Implantació, auditoria i certificació. Norma ISO 9001:15. L'Excel·lència Empresarial. El Model EFQM d'Excel·lència.
 • AMFE. Detecció precoç dels defectes. Assegurament de la qualitat. Maneres, causa i probabilitat de fallades. NPR. AMFE de disseny i de procés.
 • Dispositius i sistemes Poka-Yoke. L'estratègia zero defectes. Detecció, avís i separació. QFD (Quality Function Deployement). Adaptació de productes a la demanda.
 • Tècniques per al control de la qualitat. Control Estadístic de Processos (SPC). Capacitat dels processos. Gràfics de control.
 • Optimització de la relació qualitat / cost: Disseny d'Experiències (DOE).
 • Nous enfocaments de la gestió de la qualitat: mètodes de Taguchi.
 • L'excel·lència en la qualitat dels processos industrials. Projectes Six Sigma. Metodologia DMAIC.
 • L'excel·lència en la qualitat dels processos industrials. Projectes Six Sigma. Minitab. Statapult.
 • Manteniment productiu total (TPM). Desplegament estratègic de la funció de manteniment. Les sis grans pèrdues.
 • Manteniment productiu total (TPM). Gestió Lean del manteniment (Lean Maintenance). Ràtios i indicadors. Eficiència operacional OEE.
 • Gestió del manteniment assistit per ordinador (GMAO). Aplicació a diversos tipus de manteniment.
 • Tècniques de preparació ràpida SMED. Organització 5S. Tècniques de resolució de problemes en la preparació i desenvolupament de processos industrials.
Millora contínua dels processos industrials. Kaizen. Innovació. Resolució de problemes
2 ECTS. 15 hores lectives.
 • Millora contínua dels processos industrials. Kaizen. Eines i tècniques Kaizen. Gemba Kanri (gestió del taller). El Cicle PRCA. Eines de control. Metaplan. Brainstorming. Benchmarking. Aspectes humans: formació. polivalent.
 • Millores de processos en les empreses industrials. Business Process Management.
 • Millora i flexibilitat de plantes industrials. Canvis estructurals. Polivalència i equips.
 • Cas complet d'implantació d'un sistema de producció Lean Manufacturing en una planta industrial. Flux continu, flexibilitat i anivellat. Kanban. Gestió visual.
Projectes industrials. Gestió i risc. Indústria 4.0 i Smart Industry. Serveis industrials.
4 ECTS. 30 hores lectives.
 • Projectes industrials. Metodologia PMBOK aplicada a l'activitat industrial.
 • Planificació de projectes. El camí crític. La cadena crítica.
 • Project Management en la indústria: APQP. Planificació avançada de la Qualitat i el Produc-to. ISO 21500 i PMBOK. ISO 10006 i ISO 21500: certificació de projectes.
 • Norma UNE 166000 i projectes d'innovació. Mapes de projectes i matrius de decisió. Portfolio Management. Elecció i creació d'idees de projectes.
 • Gestió industrial i tecnologies de la informació: Indústria 4.0. Smart industry. Start-Up. E-Commerce. Noves eines: Lean IT, Lean Start Up. Model de Canvas.
 • Gestió dels processos de serveis de les empreses industrials. Model de gestió de la qualitat total en els serveis i disseny d'un mapa de processos. Quadre d'indicadors i mapa de processos. Processos de serveis de les empreses industrials.

Recursos humans en l'empresa industrial. El directiu industrial. Coaching. Responsabilitat Social Corporativa.
4 ECTS. 35 hores lectives.
 • L'entorn de les organitzacions i el seu impacte en la gestió de les persones, la cultura organitzativa i els valors. Factors clau. Motivació. Comunicació. Equips de treball.
 • Desenvolupament directiu. Competències per dirigir i gestionar equips de treball. Intel·ligència emocional. Lideratge i adreça. Anàlisi del perfil directiu. Test 16pf.
 • Equips de treball. Equips humans de projecte d'alt rendiment. Metodologia Belbin. Els nou rols d'un equip equilibrat.
 • Coaching per al directiu industrial. Autoliderazgo. Lideratge vs. gestió. Model de Covey.
 • Coaching per al directiu industrial. Competències crítiques en el lideratge d'altres persones.
 • Coaching per al canvi. La corba del canvi. Gestió de la resistència emocional al canvi. Rol del capdavanter.
 • Els entorns laborals actuals i futurs: diversitat i generacions. Característiques. Factors per a un lideratge diferenciat. Estratègies i eines per liderar.


>>  S'inclouen 3 hores de Coaching personalitzat per a cada alumne.

Economia i finances en l'empresa industrial. Costos, inversions i finançament. Anàlisi del risc en la concessió de crèdit.
4 ECTS. 30 hores lectives.
 • Costos de l'activitat industrial. Determinació. Cas pràctic: fabricació d'engranatges. Fixació de costes en una empresa metal·lúrgica. Metodologies Direct i Full Costing.
 • Sistemes avançats per determinar el cost: costos basats en activitats. Metodologia Activity Based Costing (ABC). Cost Drivers. Target Costing. Activity Based Management. Pressupostos. Activity Based Budgeting.
 • Costos i recursos financers en les operacions industrials. Captació dels recursos financers per a l'operativa de les plantes industrials: business angels.
 • Aspectes econòmics i financers en la gestió de les Operacions. Balanç. Compte de Resultats. Ràtios de gestió. Necessitats operatives de fons. Gestió de les inversions. Cas practico de l'anàlisi de inversions.
 • Gestió econòmica per a l'operativa Lean Manufacturing. Aproximació dels costos adequada al pensament Lean (Lean Accounting). Indicadors específics. La creació de valor des del punt de vista econòmic. Lean StartUp i els seus avantatges.
 • Finançament de les operacions. Plantejament d'una entitat financera davant les operacions de risc. Concessió i renovació de crèdits. Cessions de diners. Acord de capitals de les entitats financeres: Basilea II i III. Scoring. Rating.
Internacionalització d'Operacions i Plantes. Xarxes Globals
2 ECTS. 15 hores lectives.
 • Internacionalització i operacions. Estratègies. Motius per a la internacionalització. Model AKONDIA. Aplicació pràctica. Desenvolupament de casos.
 • Gestió multiplanta. Benchmarking global de plantes productives, rol de planta i assignació de competències d'operacions. Obertura de noves plantes. Desenvolupament de casos.
 • Xarxa global d'operacions. Principals problemes. Desenvolupament de casos. Gestió multiplanta, benchmarking global, rol de planta i assignació de competències d'operacions.
Activitats pràctiques. Projecte Final
12 ECTS. 40 hores lectives.

Direcció d'operacions i pressa de decisions: Business Game (simulador informàtic). Simulació de la direcció i gestió de plantes industrials. Presa de decisions personalitzades amb simuladors informàtics de gestió i avaluació de resultats.

Visites a plantes industrials d'interès.

Projecte final del programa Màster, tutoritzat i en equip. Realització del projecte en grups d'alumnes al llarg del curs. Basat en situacions reals relacionades amb una planta industrial, per a les que es planteja la implantació, organització, gestió i/o millora, a àmbits tals com:

 1. Logística interna /externa.
 2. Implantació física de processos industrials.
 3. Anàlisi de mètodes de treball i determinació de temps.
 4. Implantació / millora de la qualitat.
 5. Implantació / millora del manteniment productiu.
 6. Aspectes relacionats amb la gestió dels recursos humans.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 83

Crèdits:
60 ECTS
(405 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:13/10/2017 Fi classes:06/10/2018Fi programa: 02/11/2018
Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
10.300 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs