UP

Arquitectura i Sostenibilitat: Eines de Disseny i Tècniques de Control Mediambiental

Màster Presencial.

Continguts

18a EDICIÓ
UPC School

Assignatures

Història Ambiental de l'Arquitectura
3 ECTS. 30 hores lectives.
El desenvolupament sostenible: les dimensions de la sostenibilitat. 
La tradició mediambiental a la història de l'arquitectura.
Desenvolupament urbà sostenible.
Disseny Bioclimàtic
3 ECTS. 24 hores lectives.
Clima i arquitectura, els paràmetres del confort. 
Disseny solar passiu i de baix consum energètic en clima tropical, clima mediterrani i climes freds. 
Il·luminació natural: disseny i càlcul. 
Urbanisme bioclimàtic.
Càlcul d'energia incorporat en materials i sistemes, i emissions de CO2. 
Paisatgisme sostenible. 
El·laboració de gràfics climàtics.
Software Bioclimàtic
4 ECTS. 64 hores lectives.
Programes informàtics: eines d'ajuda per al disseny i control bioclimàtic:
- Meteonorm
- Climate Consultant
- Archiwizard
- DesignBuilder
Casos d'Estudi
5 ECTS. 44 hores lectives.
Visites a diferents edificis que són exemples interessants de l'aplicació dels conceptes explicats i analitzats en les classes teòriques, i anàlisi d'exemples exposats per professionals convidats.
Exercici Pràctic: Projecte Bioclimàtic
2 ECTS. 12 hores lectives.
Exercici pràctic consistent en el desenvolupament d'un projecte, aplicant els coneixements i les eines proporcionades durant la impartició de les matèries.
Introducció a les Tècniques Actives de Control Medi Ambiental. Classificació de les Instal·lacions. Consums de Matèria i Energia. L'Energia i els Residus.
4 ECTS. 30 hores lectives.
INTRODUCCIÓ ALS MEDIS ACTIUS.
Medis Passius i Medis Actius.
Per què s'utilitzen els Medis Actius.
Criteris Normatius.
Les instal.lacions: obligació i solució.
Esforços per minimitzar els consums. Opcions.
Seguretat, Rendiment i Benestar.
Requisits a Satisfer. Procediments per complir-los.
Principals eixos d'actuació.
Una visió optimista del problema de la sostenibilitat.
Termes, definicions, unitats i símbols.

CLASSIFICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS.
Nivell urbà, nivell edificatori.
Instal.lacions de Condicionament Ambiental i Instal.lacions de Serveis.
Climatització: Ventilació, Calefacció, Refrigeració, Control d'Humitat.
Il.luminació.
Instal.lacions de Subministre d'Aigua, Combustibles, Electricitat.
Instal.lacions d'evacuació de sòlids, líquids i gasos.
Instal.lacions de Protecció, Transport, Telecomunicacions i Especials.
Sobre la reserva d'espais, servituds, traçats i organització de les instal.lacions en l'àmbit de l'Arquitectura i l'Urbanisme.

ELS CONSUMS
Consums de matèria i energia.
Criteris d'eficiència en Arquitectura i Urbanisme.
El cicle de l'aigua, a la natura i al consum humà.
L'aigua de consum. Tipus d'aigües per consum. El cost de l'aigua (els serveis i conceptes impositius de construcció i gestió d'infraestructures de subministre, depuradores, clavegueram).
Captació i potabilització. Tractaments (preoxidació, clarificació, afinat, tractaments amb membranes, nanofiltració, osmosi inversa, correcció de pH i desinfecció final).

L'ENERGIA, CONSUM I ABASTAMENT ENERGÈTIC
Energia primària, energia final. Valors de consums - Eficiència.
L'etiqueta energètica, la certificació energètica.
Comptabilització i repartiment de responsabilitats entre consumidors.

GENERACIÓ I ELIMINACIÓ DE RESIDUS
Residus de matèria, residus d'energia.
Matèria: residus sòlids, líquids i gasosos.
Recollida i evacuació de residus sòlids.
Recollida: porta a porta, contenidors de carrer (de superfície, enterrats), pneumàtica fixa i pneumàtica mòbil.
Evacuació de líquids i sòlids per via humida.
Aigües pluvials, fecals (grises i negres) i industrials.
Xarxes de recollida d'aigua.
Tractament de residus sòlids i líquids.
Ecoparcs, depuradores, abocaments controlats.
Evacuació de gasos.
Energies contaminants: alliberament de calor, contaminació acústica, contaminació lumínica, camps electromagnètics, microones d'alta freqüència, radioactivitat, càrregues electroestàtiques.
Mides d'aplicació en Arquitectura i Urbanisme.
Càrregues, Demandes i Sistemes de Climatització
5 ECTS. 35 hores lectives.
CÀRREGUES I DEMANDES DE CALEFACCIÓ ALS EDIFICIS
La transferència de calor als edificis.
Manteniment de les conficions de confort a règim.
Factors desestabilitzants.
Potències de compensació (càrregues).
Criteris i fórmules d'aplicació en el càlcul de càrregues.
Efectes de les oscil.lacions tèrmiques i de la radiació sobre els paraments (opacs i transparents).
Balanç energètic tèrmic.
Repercusió del balanç energètic en la variació de temperatura interior.
Conceptes de capacitat i difusibilitat tèrmica.
Càlcul senzill de càrrega i demanda tèrmica de calefacció amb aplicació de millores sobre l'aïllament i la ventilació.
Càlcul d'energia primària consumida amb aplicació de millores en el rendiment de la instal.lacio.
Càlcul de les aportacions favorables que redueixen la demanda. 

CÀRREGUES I DEMANDES DE REFRIGERACIÓ ALS EDIFICIS
Balanç higrotèrmic. Calor sensible, calor latent.
Manteniment de les condicions de confort a règim.
Factors desestabilitzants.
Potències de compensació (càrregues).
Criteris i fórmules d'aplicació en càlcul de càrregues.
Repàs a la utilització de l'Àbac Psicomètric.
Procediment de càlcul manual. Exemple senzill.
Programa de càlcul simplificat, pas a pas.
Programes de càlcul complexe disponibles en el mercat.

SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ
Sistemes i equips de producció de calor.
Sistemes i equips de producció de fred.
Classificació i descripció dels sistemes de climatització segons RITE.
Sistemes de ventilació. Condicions d'aire aportat (atemperat, sense tractar, com a part de l'aire de climatització).
Refredament gratuït amb aire de ventilació.
Climatització, modus de distribució del fluid caloportador.
Classificació i descripció de les instal.lacions de climatització segons el sistema de distribució de fred i/o calor i segons el sistema de producció de fred i/o calor.
Aplicacions en Arquitectura i Urbanisme.
Modus de plantejar un sistema de climatització.
Refrigeració i calefacció amb aigua per sòls i teulades.
Energies Renovables: Solar Tèrmica, Solar Fotovoltaica, Geotèrmica, Eòlica, Biomasa, Cogeneració i Trigeneració
5 ECTS. 35 hores lectives.
ENERGIA SOLAR TÈRMICA
Formes de captació de l'energia solar.
Aplicacions.
Tipus de captadors i rendiments.
Conceptes i propietats referides a les radiacions electromagnètiques.
Pèrdues en la captació, per orientació, inclinació i ombres.
Components d'un sistema d'escalfament d'ACS amb panells solars.
Predimensionat de la superfície de panells.
Simulació dinàmica.
Caudal pels captadors.
Variants d'instal.lacions de sistemes solars tèrmics.
Instal.lacions d'ACS i Calefacció.
Refrigeració solar. 

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
Modus de disposar els panells sobre el suport arquitectònic: General, Superposició, Integració.
Tipus de panells.
Exemples d'aplicació
L'efecte fotoelèctric i el fotovoltaic.
Aplicació de l'efecte fotovoltaic. Tipus d'instal.lacions.
Elements que constitueixen una instal.lació.
Esquemes d'instal.lacions Autònomes, connectades a xarxa.
El Document Bàsic HE-5 del CTE. Descripció del contingut.
Modus de connexió dels mòduls.
La utilitat dels díodes de by-pass.
Corbes característiques de les cèl.lules fotovoltaiques.
Radiació rebuda, captada i electricitat generada.
Hores Pics Solars.
Tipus de cèl.lules fotovoltaiques.
Criteris de càlcul.
Càlcul manual explicat pas a pas.
Programes de càlcul de lliure accés recomanats. 

ENERGIA GEOTÈRMICA
Definició i tipus d'energia geotèrmica.
Recursos geotèrmics mundials.
Sistemes i aplicacions.
Els recursos geotèrmics de molt baixa temperatura.
Gradient geotèrmic en superfície.
Captadors geotèrmics i bomba de calor. Fluids d'intercanvi utilitzables.
Tipus de captadors geotèrmics: horitzontals, panells, pous especials.
Predimensionat de captadors per a fred i calor connectats a bomba de calor.
Característiques dels terrenys. 

ENERGIA EÒLICA
El vent, la seva velocitat, la seva energia abans de passar per un rotor. Predicció del vent.
Les màquines eòliques, molins i turbines. Conceptes, components i tipus.
Classificació per potències.
Classificació per la posició de l'eix rotor.
Subtipus i característiques. Corbes de potència.
Petits aerogeneradors (<50Kw).
Exemples de selecció.
Comentaris sobre ubicació arquitectònica. 

ENERGIA DE LA BIOMASSA
Biomassa, concepte, la seva energia, la fotosíntesis, piròlisi, fermentació i combustió.
Els residus del consum de la biomassa i la seva valoració en Kg CO2.
Digestió anaeròbica: biogàs.
Biocombustibles i els biocarburants líquids.
La llenya i els combustibles sòlids.
Fonts de biomassa.
Avantatges i desavantatges.
Mètodes de transformació més habituals.
Exemples d'aplicació urbana (districte i barri) i arquitectònica (edificis)

LA COGENERACIÓ I TRIGENERACIÓ
Concepte i tipus.
Sobre l'aprofitament de la calor i l'electricitat.
Energies primàries utilitzades.
Comentaris sobre motors: de combustió externa i interna i turbines.
L'aplicació de la calor per a producció de fred (el seu rendiment).
Marc legal. Viabilitat. Un cas pràctic.
Casos d'Estudi i Visites
3 ECTS. 16 hores lectives.
Visites a diferents edificis que són exemples interessants de l'aplicació dels conceptes explicats i analitzats a les classes teòriques.
Infraestructures de Telecomunicacions
3 ECTS. 30 hores lectives.
Coneixements sobre infraestructures d'instal.lacions, amb la incorporació de sistemes de telecomunicacions i senyals d'informació de qualsevol tipus, amb l'objectiu d'unificar tot el projecte en un únic sistema. Disseny de sistemes de telecomunicacions i sistemes de control a tots els àmbits: domèstic, corporatiu i industrial.
Automatització
3 ECTS. 26 hores lectives.
Coneixements sobre els principis bàsics d'automatització. Desenvolupament d'aplicacions mitjançant propostes d'automatització als diferents tipus de projecte arquitectònic. Exemples i aplicacions basats en autòmates programables. Programa de simulació de sistemes.
Sistemes Domòtics
3 ECTS. 26 hores lectives.
Descripció i avaluació dels sistemes existents al mercat, classificats segons les seves característiques diferencials. Anàlisi d'Estàndards existents. Propostes adaptades a la construcció de l'equipament. Avaluació de les propostes en termes energètics i econòmics.
Control i Regulació. Gestió Centralitzada
4 ECTS. 40 hores lectives.
Tecnologies per al desenvolupament dels sistemes de gestió. Avaluació de diferents propostes orientades al coneixement de sistemes integrables. Programes de simulació per a l'adaptació dels sistemes de gestió a les propostes d'eficiència energètica de l'edificació. Descripció detallada de les possibilitats de control i regulació per a diferents aplicacions. Adaptació del sistema a la proposta arquitectònica.
Viatge d'Estudis
4 ECTS. 50 hores lectives.
Visites a ecobarris amb el suport de les administracions i els tècnics del lloc.
Visites a edificis construïts amb estratègies d'eficiència energètica i baix impacte ambiental.
Anàlisi i debat amb les autoritats locals sobre polítiques urbanes de desenvolupament sostenible.
Taller Pluridisciplinar de Projectes
9 ECTS. 50 hores lectives.
Taller de projectes integral amb l'objecte d'aplicar tots els coneixements teòrics impartits durant el curs en un projecte real, amb seguiment tutoritzat dels professors del Màster.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 401 07 85

Crèdits:
60 ECTS
(512 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:03/10/2019 Fi classes:18/06/2020Fi programa: 21/07/2020
Horari:
Dimarts  15:30 a 20:30Dijous  10:00 a 14:00  15:30 a 20:30
Lloc de realització:
EPSEB - Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Av. Doctor Marañón, 44-50
Barcelona

Import de la matrícula:
6.600 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs