UP

Valoracions Immobiliàries Internacionals

Màster Online.

Continguts

3a EDICIÓ
UPC School

Assignatures

Valoració Immobiliària
11 ECTS. 66 hores lectives.
 • Es revisen les principals fonamentacions teòriques sobre les quals se sustenten les tècniques de valoració.
 • S'estudia la metodologia d'optimització del millor i major ús dels solars i edificis en transformació.
 • S'expliquen detalladament dels quatre grans mètodes de valoració: comparació amb el mercat, actualització de rendes, cost de reposició, i valoració residual. S'analitza el valor de l'immoble com un conjunt "sòl-edificació".
 • S'harmonitzen els diferents mètodes de taxació. S'estudia la valoració dels drets reals que limiten la propietat. S'analitza el procés de valoració i la forma de reportar els resultats.
Valoracions Reglades Hipotecàries i Cadastrals
3 ECTS. 18 hores lectives.
 • Revisió de les diferents valoracions reglades per l'administració en matèria hipotecària i fiscal.
 • Breu introducció urbanística (que té el seu curs propi), destacant els àmbits competencials d'aplicació i les normatives que les regulen.
International Valuation and Professional Development
5 ECTS. 30 hores lectives.
 • Es revisa el marc de regulació i ordenació de l'activitat de les valoracions a nivell internacional, posant especial èmfasi en les European Valuation Standards donada la seva progressiva importància en l'àmbit de la regulació europea.
 • S'estudien altres estàndards internacionals, i es diferencia la valoració d'actius a efectes comptables amb estàndards internacionals.
 • Es revisa el marc de regulació deontològica, els models de negoci en l'àmbit de les valoracions i la forma d'organització professional.
Taller de Valoracions Immobiliàries Internacionals
3 ECTS. 18 hores lectives.
Es realitza un taller pràctic, basat en un cas d'estudi real,  per aplicar els coneixements que s'han desenvolupat a les matèries de l'àmbit de valoracions immobiliàries.
Dret Immobiliari Pràctic
3 ECTS. 18 hores lectives.
 • S'estudien els principals coneixements pràctics relacionats amb la gestió legal dels immobles, tals com la regulació del dret de propietat, el funcionament del registre, els deures dels propietaris d'immobles, l'abast, responsabilitat dels agents relacionats amb els serveis immobiliaris, inclosos els valoradors.
 • S'estudien els drets reals, així com altres càrregues limitatives del ple domini
Planejament, Gestió i Valoracions Urbanístiques
6 ECTS. 36 hores lectives.
S'estudien els criteris de valoració a efectes urbanístics (expropiacions), per això s'analitza a nivell introductori:
 • el sistema de planejament
 • els sistemes de gestió urbanística
 • el conjunt de deures i drets de la propietat immobiliària
Tots tenen incidència en la valoració del sòl i d'edificacions de la transformació urbana i immobiliària
Inversió i Avaluació Immobiliària a l'Edificació
8 ECTS. 48 hores lectives.
 • S'analitzen els models d'inversió immobiliària, els agents i processos de promoció, i s'estudia la seva repercussió sobre la cadena de formació de valor.
 • S'estudien els diferents models d'inversió i la seva repercussió en el sector immobiliari.
 • S'analitzen els elements de macroeconomia i política amb incidència sobre els processos de producció Immobiliària i formació del valor.
 • Es revisa la regulació de l'edificació amb incidència en el valor dels immobles, especialment les relacionades amb les condicions d'habitabilitat, conservació o reforma i eficiència ambiental.
 • S'analitzen els elements de l'edificació i la seva relació amb la formació dels valors immobiliaris. S'estudien les diferents unitats de mesurament comercial dels immobles.
Viabilitat de les Promocions Immobiliàries i Urbanes
8 ECTS. 48 hores lectives.
 • S'estudien les tècniques d'anàlisis de viabilitat de les promocions de transformació immobiliària i urbanística.
 • S'aborda l'aplicació d'aquestes tècniques tant al mercat de nova planta, com de la rehabilitació.
 • S'estudia l'anàlisi de viabilitat d'operacions de permuta i transformació urbanística.
 • S'estudien els elements de màrqueting, finances i matemàtiques financeres necessaris per resoldre amb solvència tècnica encàrrecs professionals relacionats amb els estudis previs de les operacions immobiliàries.
Taller de Viabilitat de Plans i Projectes Urbans i Immobiliaris
3 ECTS. 18 hores lectives.
Es realitza un taller pràctic per aplicar els coneixements adquirits en les matèries de l'àmbit de la inversió immobiliària i la viabilitat de promocions urbanes i immobiliàries, en el marc d'un encàrrec professional i seguint els estàndards de valoració internacional.
Professional Case Studies Review: TFM
10 ECTS. 60 hores lectives.

Es realitza un Treball Final de Màster (TFM) que té per objectiu demostrar les competències professionals i els coneixements adquirits en les diferents matèries que integren el màster.

 • El format del TFM adopta la forma d'un encàrrec professional que s'ha de resoldre en un període temporal acotat.
 • El TFM està vinculat amb els dos tallers que es realitzen al final de cada mòdul de màster. De forma que els materials i anàlisis que es vagin produint de forma col·lectiva en els anteriors, es puguin vincular al TFM.
 • El plantejament del TFM es fa de forma paral·lela al primer taller final de mòdul; i el desenvolupament s'intensifica una vegada acabada l'etapa formativa. Cada estudiant tindrà el seguiment d'un tutor.
 • El TFM serà presentat i avaluat davant una comissió mixta integrada per professionals de reconegut prestigi del món de les valoracions, i professorat de la UPC.
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 114 80 23

INFORMACIÓ EDICIÓ 2018-19

Propera edició:
Octubre de 2019

Crèdits:
60 ECTS
(360 hores lectives)

Import de la matrícula:
7.100 €

Idioma d'impartició:
Espanyol / Anglès

Imprimeix tot el curs