UP

Incendis. Fire Engineering

Postgrau Presencial.

Continguts

6a EDICIÓ
UPC School
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster Incendis i Protecció Civil. Safety Engineering.

Matèries

Prevenció i seguretat en cas d'incendi
8 ECTS. 57 hores lectives.

Introducció
- Regulació dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de Catalunya
- La Llei de prevenció i seguretat en cas d'incendi a les activitats, establiments, edificis i infraestructures

Conceptes bàsics
- Interpretació de Plànols
- Construcció i estructures edificatòries. Tipus d'estructures segons els elements i els materials que les formen
- Hidràulica bàsica
- El risc d'incendi. Concepte de la càrrega de foc i mètodes de càlcul. Nivell de risc intrínsec d'incendi
- Conceptes de reacció i resistència al foc dels materials constructius, decoratius i de mobiliari. Classificació. Certificats d'assaig. Marcatge CE dels productes de la construcció

Protecció passiva
- Protecció estructural i sectorització
- Intumescències. Panells resistents al foc. Morters

Protecció activa
- El Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI)
- Les instal·lacions de protecció contra incendis (sistemes automàtics de detecció, sistemes manuals d'alarma d'incendis, abastament d'aigua contra incendis, hidrants, extintors d'incendis, boques d'incendi equipades, columna seca, ruixadors d'aigua, aigua nebulitzada, escuma física, extinció per agents gasosos, sistemes de control de temperatura i evacuació de fums d'incendi). Identificació, components i funcionament. Condicions d'ús i manteniment

Senyalització de les vies d'evacuació i dels equips manuals de protecció. Enllumenat d'emergència

Els procediments administratius en l'edificació
- La Llei d'ordenació de l'edificació
- Els agents de l'edificació. Funcions i responsabilitats

Reglamentacions
- El Codi tècnic de l'edificació (CTE). Documents bàsics de seguretat en cas d'incendi (DB SI) i seguretat d'utilització i accessibilitat (DB SUA)
- El Reglament de Seguretat contra incendis als establiments industrials (RSCIEI)
- L'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis de l'Ajuntament de Barcelona
- Reglamentacions de seguretat en cas d'incendi anteriors al Codi Tècnic de l'Edificació. Períodes de vigència

Guies, documents i instruccions tècniques en matèria de prevenció d'incendis publicades o reconegudes per l'Administració

Aquesta matèria desenvolupa el programa de preparació oficial per a l'examen de Certificació tècnica de Prevenció i Seguretat en cas d'Incendi de Nivell Bàsic, expedit per l'ISPC, que permet tramitar l'habilitació com a tècnic/a de nivell bàsic en entitat col·laboradora de l'Administració en matèria de prevenció de incendis (Llei 3/2010, de 18 de febrer i Ordre INT / 22/2013, d'1 de febrer).

Sistemes constructius i instal·lacions
4 ECTS. 25 hores lectives.
Bases de l'anàlisi i el disseny de les estructures
- Resistència de materials. Estructures de barres. Estat límit últim i estat límit de servei
- Estructures metàl·liques. Dimensionament de bigues a flexió. Vinclament de barres. Inestabilitats. Unions
- Formigó armat. Materials. Càlcul de les armadures. Detalls constructius

Tipologies estructurals i sistemes constructius
- Tipologies estructurals emprades habitualment segons el tipus d'edifici i els materials: edificis residencials i d'oficines, magatzems i establiments industrials, grans superfícies comercials, EGA

- Interpretació de plànols. Exercicis i exemples pràctics

Instal·lacions als edificis
- Instal·lacions i xarxes bàsiques: elèctriques BT, climatització, aigua i ACS, gas i comunicacions. Instal·lacions PCI: detecció, alarma i extinció
- Exemples pràctics d'identificació de les instal·lacions de climatització, subministrament d'energia i PCI

Comportament termo-mecànic dels materials estructurals
- L'acció tèrmica del foc sobre els materials. Les dilatacions tèrmiques a altes temperatures
- Comportament de les estructures de formigó. Comportament de les estructures d'acer

Resistència al foc de les estructures
3 ECTS. 25 hores lectives.
Accions mecàniques i tèrmiques sobre les estructures en situació d'incendi
- El mètode semiprobabilístic basat en els coeficients de seguretat i els coeficients de simultaneïtat. Càrregues de càlcul sobre l'estructura. El temps equivalent. Eurocodi-1 UNE-EN 1991-1-2/ CTE DB SE AE i DB SI.
- Resolució general del problema tèrmic. Equacions de govern; conducció, convecció i radiació. Plantejament del problema mitjançant el mètode dels elements finits. Utilització del programari

Tecnologia de la protecció passiva
- Aplicació dels recobriments de morter projectat i de plaques. Les pintures intumescents. Tècniques d'execució i control de la protecció passiva. Càlculs senzills utilitzant el criteri de limitació de la temperatura
- Exemples d'aplicació amb productes comercials i valoracions econòmiques

Verificació de la resposta estructural enfront d'un incendi
- Estructures de formigó armat i pretensat. Solucions tabulades mitjançant l'ús del coeficient de sobredimensionament. Bigues, pilars i forjats convencionals. El mètode de la isoterma de 500°C. Spalling o eclosió del formigó. Utilització del programari. Normes: Eurocodi-2 / CTE DB SI-6 Annex C/ EHE Annex6
- Estructures d'acer. Concepte de la temperatura crítica. Tractament general de les inestabilitats en situació d'incendi. Utilització del programari. Normes: Eurocodi-3 / CTE DB SI-6 Annex D/ EAE Capítol XII
- Estructures mixtes acer-formigó. Solucions tabulades en bigues i pilars mixtes. Cas particular de les lloses mixtes. Norma: Eurocodi-4
- Estructures de fusta. Mètode de la secció reduïda. Velocitat de carbonització. Unions. Normes: Eurocodi 5 / CTE DB SI-6 Annex E
- Estructures d'obra de fàbrica. Solucions tabulades. Criteris resistents i d'aïllament tèrmic a la sectorització. Normes: Eurocodi-6 / CTE DB SI-6 Annex F

Fonaments de dinàmica del foc
2 ECTS. 14 hores lectives.
Introducció. Aspectes fonamentals de la combustió
- Fisicoquímica de la combustió en un incendi
- Flames de difusió i flames de premescla
- Incendis amb flama, sense flama i combustió explosiva
- Equacions de conservació i mecanismes de transferència de calor

Dinàmica del foc
- La ignició en líquids i en sòlids
- La propagació de la flama
- Velocitat de combustió
- Característiques dels plomalls d'incendi

Dinàmica del foc en incendis forestals
- Introducció a l'estudi dels incendis forestals
- La combustió en incendis forestals
- Mecanismes de transferència de calor
- Característiques físiques

L'extinció: mecanismes i agents
- Mecanismes bàsics d'extinció
- L'aigua i les escumes
- Els gasos inerts
- El pols química

Simulació computacional d'incendis
4 ECTS. 25 hores lectives.
Introducció a la modelització d'incendis en compartiments. Dinàmica del foc en compartiments
- Fases de l'incendi confinat
- Dinàmica de fluids en moviment. Stackeffect
- Pla neutre i ventilació natural, equacions físiques i correlacions
- Càlculs per a casos estratificats (pre-flashover) i sense estratificació (post-flashover)
- Càlcul de la temperatura de la capa de fums, corbes de creixement de foc i el temps per flashover

Models de dues zones
- Equacions de conservació del model de dues zones
- Modelització de la transferència de calor
- Pràctiques de modelització amb els simuladors CFAST i OZONE

Modelització avançada. Turbulència i models de camp (FDS)
- Turbulència, naturalesa, efectes i implicacions
- Estratègies de simulació de la turbulència
- Fonaments de mecànica de fluids computacional
(Computational Fluid Dynamics - CFD)
- Equacions fonamentals i mallat
- Introducció al simulador FDS

Introducció a la modelització en incendis forestals
- Models d'incendis forestals: sistema físic, enfocaments matemàtics i variables de sortida
- Simuladors d'incendis, operatius i de recerca

El disseny basat en prestacions (Performance Based Design, PBD) i l'ús de la modelització avançada
- Bases i etapes del PBD
- Guies d'aplicació del PBD existents a nivell internacional
- Cas pràctic d'aplicació mitjançant l'ús del simulador FDS

Casos pràctics. Noves tecnologies i disseny prestacional
4 ECTS. 33 hores lectives.
L'excepcionalitat al compliment reglamentari
- Objectius i requisits bàsics
- Requisits funcionals o prestacionals
- Aplicacions a projecte
- Exemples pràctics i visites a establiments

El disseny basat en prestacions (PBD)
- Disseny PDB i normatives prescriptives
- Metodologia del PDB: criteris, escenaris, incendis de disseny, desenvolupament i avaluació de dissenys de prova
- Enfocaments típics del PDB: moviment de persones, moviment de fums, anàlisis estructural
- Mesures addicionals i manteniment
- Validació i verificació
- Fonts d'informació a nivell internacional
- Exercicis d'aplicació pràctica

La visió des del món de les asseguradores

Anàlisi i simulació d'evacuació de persones

El fenomen de la propagació del foc per façana

Noves tecnologies
- Noves tecnologies de sistemes de protecció contra incendis
-Enfocament prestacional dels sistemes de control de fums
- Sistemes d'extinció per aplicacions especials
- Casos pràctics

Seguretat industrial i enginyeria legal
3 ECTS. 20 hores lectives.
Àmbit legal i responsabilitats
- Introducció a la normativa
- Tipus de disposicions legals. Administració i procediments administratius
- Responsabilitat Civil. Responsabilitat Administrativa. Responsabilitat Penal

Seguretat
- Seguretat de producte. Marcatge CE
- Seguretat de màquines (RD 1644/2008)
- Seguretat d'utilització d'equips de treball (RD 1215/1997)

Instal·lacions i energia
- Aparells elevadors (RAE i RD 88/2013 AEM-1)
- Baixa tensió (REBT) i alta tensió (RLAT i RAT)
- Instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE)
- Prevenció de la legionel·losi
- Instal·lacions frigorífiques (RSIF)
- Equips a pressió (REP)
- Subministrament d'aigua (HS4 del CTE)
- Reglament d'emmagatzematge de productes químics (RD 379/2001)
- Instal·lacions petrolíferes (RD2085 / 1994)
- Instal·lacions de gas (RD 919/2006)

Medi ambient i activitats
- Llei de prevenció i control ambiental. Aplicació a Catalunya i afectació municipal
- Llei 6/2009, d'avaluació ambiental de plans i programes
- Regulació administrativa d'espectacles públics i activitats recreatives
- Llicència urbanística

Urbanisme, construcció i rehabilitació
- Planejament urbanístic.
Llei d'ordenació de l'edificació 38/1999
- Codi Tècnic de l'Edificació. Accessibilitat

Peritatges judicials i forenses
- Organització judicial. Els que poden ser perits. Control d'imparcialitat dels perits: el rebuig i l'abstenció i la recusació. El dictamen pericial
- Criteris generals per a l'elaboració d'informes i dictàmens pericials (UNE 197001)
- Casos pràctics

Projecte d'incendis
7 ECTS. 3 hores lectives.
Treball final de Programa - Projecte d'Aplicació Profesional
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Sessions informatives
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 707 31 32

Crèdits:
35 ECTS
(202 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:19/10/2018 Fi classes:05/04/2019Fi programa: 16/05/2019
Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
3.800 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs