UP

Tècnic d'Incendis

Curs de formació contínua Presencial.

Continguts

5a EDICIÓ
UPC School
Aquest curs de formació contínua també forma part de l'itinerari formatiu del màster Incendis i Protecció Civil. Safety Engineering i del postgrau Incendis. Fire Engineering.

Matèries

Prevenció i seguretat en cas d'incendi
8 ECTS. 57 hores lectives.

Introducció
- Regulació dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de Catalunya
- La Llei de prevenció i seguretat en cas d'incendi a les activitats, establiments, edificis i infraestructures

Conceptes bàsics
- Interpretació de Plànols
- Construcció i estructures edificatòries. Tipus d'estructures segons els elements i els materials que les formen
- Hidràulica bàsica
- El risc d'incendi. Concepte de la càrrega de foc i mètodes de càlcul. Nivell de risc intrínsec d'incendi
- Conceptes de reacció i resistència al foc dels materials constructius, decoratius i de mobiliari. Classificació. Certificats d'assaig. Marcatge CE dels productes de la construcció

Protecció passiva
- Protecció estructural i sectorització
- Intumescències. Panells resistents al foc. Morters

Protecció activa
- El Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI)
- Les instal·lacions de protecció contra incendis (sistemes automàtics de detecció, sistemes manuals d'alarma d'incendis, abastament d'aigua contra incendis, hidrants, extintors d'incendis, boques d'incendi equipades, columna seca, ruixadors d'aigua, aigua nebulitzada, escuma física, extinció per agents gasosos, sistemes de control de temperatura i evacuació de fums d'incendi). Identificació, components i funcionament. Condicions d'ús i manteniment

Senyalització de les vies d'evacuació i dels equips manuals de protecció. Enllumenat d'emergència

Els procediments administratius en l'edificació
- La Llei d'ordenació de l'edificació
- Els agents de l'edificació. Funcions i responsabilitats

Reglamentacions
- El Codi tècnic de l'edificació (CTE). Documents bàsics de seguretat en cas d'incendi (DB SI) i seguretat d'utilització i accessibilitat (DB SUA)
- El Reglament de Seguretat contra incendis als establiments industrials (RSCIEI)
- L'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis de l'Ajuntament de Barcelona
- Reglamentacions de seguretat en cas d'incendi anteriors al Codi Tècnic de l'Edificació. Períodes de vigència

Guies, documents i instruccions tècniques en matèria de prevenció d'incendis publicades o reconegudes per l'Administració

Aquesta matèria desenvolupa el programa de preparació oficial per a l'examen de Certificació tècnica de Prevenció i Seguretat en cas d'Incendi de Nivell Bàsic, expedit per l'ISPC, que permet tramitar l'habilitació com a tècnic/a de nivell bàsic en entitat col·laboradora de l'Administració en matèria de prevenció de incendis (Llei 3/2010, de 18 de febrer i Ordre INT / 22/2013, d'1 de febrer).

Sistemes constructius i instal·lacions
4 ECTS. 25 hores lectives.
Bases de l'anàlisi i el disseny de les estructures
- Resistència de materials. Estructures de barres. Estat límit últim i estat límit de servei
- Estructures metàl·liques. Dimensionament de bigues a flexió. Vinclament de barres. Inestabilitats. Unions
- Formigó armat. Materials. Càlcul de les armadures. Detalls constructius

Tipologies estructurals i sistemes constructius
- Tipologies estructurals emprades habitualment segons el tipus d'edifici i els materials: edificis residencials i d'oficines, magatzems i establiments industrials, grans superfícies comercials, EGA

- Interpretació de plànols. Exercicis i exemples pràctics

Instal·lacions als edificis
- Instal·lacions i xarxes bàsiques: elèctriques BT, climatització, aigua i ACS, gas i comunicacions. Instal·lacions PCI: detecció, alarma i extinció
- Exemples pràctics d'identificació de les instal·lacions de climatització, subministrament d'energia i PCI

Comportament termo-mecànic dels materials estructurals
- L'acció tèrmica del foc sobre els materials. Les dilatacions tèrmiques a altes temperatures
- Comportament de les estructures de formigó. Comportament de les estructures d'acer

Fonaments de dinàmica del foc
2 ECTS. 14 hores lectives.
Introducció. Aspectes fonamentals de la combustió
- Fisicoquímica de la combustió en un incendi
- Flames de difusió i flames de premescla
- Incendis amb flama, sense flama i combustió explosiva
- Equacions de conservació i mecanismes de transferència de calor

Dinàmica del foc
- La ignició en líquids i en sòlids
- La propagació de la flama
- Velocitat de combustió
- Característiques dels plomalls d'incendi

Dinàmica del foc en incendis forestals
- Introducció a l'estudi dels incendis forestals
- La combustió en incendis forestals
- Mecanismes de transferència de calor
- Característiques físiques

L'extinció: mecanismes i agents
- Mecanismes bàsics d'extinció
- L'aigua i les escumes
- Els gasos inerts
- El pols química

La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Sessions informatives
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 707 31 32

Crèdits:
14 ECTS
(96 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:19/10/2018 Data de fi:01/03/2019
Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
1.700 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs