UP

Enginyeria de Seguretat contra Incendis

Curs de formació contínua Presencial.

Continguts

4a EDICIÓ
UPC School
Aquest curs de formació contínua també forma part de l'itinerari formatiu del màster Incendis i Protecció Civil. Safety Engineering i del postgrau Incendis. Fire Engineering.

Matèries

Seguretat industrial i enginyeria legal
3 ECTS. 20 hores lectives.
Àmbit legal i responsabilitats
- Introducció a la normativa
- Tipus de disposicions legals. Administració i procediments administratius
- Responsabilitat Civil. Responsabilitat Administrativa. Responsabilitat Penal

Seguretat
- Seguretat de producte. Marcatge CE
- Seguretat de màquines (RD 1644/2008)
- Seguretat d'utilització d'equips de treball (RD 1215/1997)

Instal·lacions i energia
- Aparells elevadors (RAE i RD 88/2013 AEM-1)
- Baixa tensió (REBT) i alta tensió (RLAT i RAT)
- Instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE)
- Prevenció de la legionel·losi
- Instal·lacions frigorífiques (RSIF)
- Equips a pressió (REP)
- Subministrament d'aigua (HS4 del CTE)
- Reglament d'emmagatzematge de productes químics (RD 379/2001)
- Instal·lacions petrolíferes (RD2085 / 1994)
- Instal·lacions de gas (RD 919/2006)

Medi ambient i activitats
- Llei de prevenció i control ambiental. Aplicació a Catalunya i afectació municipal
- Llei 6/2009, d'avaluació ambiental de plans i programes
- Regulació administrativa d'espectacles públics i activitats recreatives
- Llicència urbanística

Urbanisme, construcció i rehabilitació
- Planejament urbanístic.
Llei d'ordenació de l'edificació 38/1999
- Codi Tècnic de l'Edificació. Accessibilitat

Peritatges judicials i forenses
- Organització judicial. Els que poden ser perits. Control d'imparcialitat dels perits: el rebuig i l'abstenció i la recusació. El dictamen pericial
- Criteris generals per a l'elaboració d'informes i dictàmens pericials (UNE 197001)
- Casos pràctics

Resistència al foc de les estructures
3 ECTS. 25 hores lectives.
Accions mecàniques i tèrmiques sobre les estructures en situació d'incendi
- El mètode semiprobabilístic basat en els coeficients de seguretat i els coeficients de simultaneïtat. Càrregues de càlcul sobre l'estructura. El temps equivalent. Eurocodi-1 UNE-EN 1991-1-2/ CTE DB SE AE i DB SI.
- Resolució general del problema tèrmic. Equacions de govern; conducció, convecció i radiació. Plantejament del problema mitjançant el mètode dels elements finits. Utilització del programari

Tecnologia de la protecció passiva
- Aplicació dels recobriments de morter projectat i de plaques. Les pintures intumescents. Tècniques d'execució i control de la protecció passiva. Càlculs senzills utilitzant el criteri de limitació de la temperatura
- Exemples d'aplicació amb productes comercials i valoracions econòmiques

Verificació de la resposta estructural enfront d'un incendi
- Estructures de formigó armat i pretensat. Solucions tabulades mitjançant l'ús del coeficient de sobredimensionament. Bigues, pilars i forjats convencionals. El mètode de la isoterma de 500°C. Spalling o eclosió del formigó. Utilització del programari. Normes: Eurocodi-2 / CTE DB SI-6 Annex C/ EHE Annex6
- Estructures d'acer. Concepte de la temperatura crítica. Tractament general de les inestabilitats en situació d'incendi. Utilització del programari. Normes: Eurocodi-3 / CTE DB SI-6 Annex D/ EAE Capítol XII
- Estructures mixtes acer-formigó. Solucions tabulades en bigues i pilars mixtes. Cas particular de les lloses mixtes. Norma: Eurocodi-4
- Estructures de fusta. Mètode de la secció reduïda. Velocitat de carbonització. Unions. Normes: Eurocodi 5 / CTE DB SI-6 Annex E
- Estructures d'obra de fàbrica. Solucions tabulades. Criteris resistents i d'aïllament tèrmic a la sectorització. Normes: Eurocodi-6 / CTE DB SI-6 Annex F

Simulació computacional d'incendis
4 ECTS. 25 hores lectives.
Introducció a la modelització d'incendis en compartiments. Dinàmica del foc en compartiments
- Fases de l'incendi confinat
- Dinàmica de fluids en moviment. Stackeffect
- Pla neutre i ventilació natural, equacions físiques i correlacions
- Càlculs per a casos estratificats (pre-flashover) i sense estratificació (post-flashover)
- Càlcul de la temperatura de la capa de fums, corbes de creixement de foc i el temps per flashover

Models de dues zones
- Equacions de conservació del model de dues zones
- Modelització de la transferència de calor
- Pràctiques de modelització amb els simuladors CFAST i OZONE

Modelització avançada. Turbulència i models de camp (FDS)
- Turbulència, naturalesa, efectes i implicacions
- Estratègies de simulació de la turbulència
- Fonaments de mecànica de fluids computacional
(Computational Fluid Dynamics - CFD)
- Equacions fonamentals i mallat
- Introducció al simulador FDS

Introducció a la modelització en incendis forestals
- Models d'incendis forestals: sistema físic, enfocaments matemàtics i variables de sortida
- Simuladors d'incendis, operatius i de recerca

El disseny basat en prestacions (Performance Based Design, PBD) i l'ús de la modelització avançada
- Bases i etapes del PBD
- Guies d'aplicació del PBD existents a nivell internacional
- Cas pràctic d'aplicació mitjançant l'ús del simulador FDS

Casos pràctics. Noves tecnologies i disseny prestacional
4 ECTS. 33 hores lectives.
L'excepcionalitat al compliment reglamentari
- Objectius i requisits bàsics
- Requisits funcionals o prestacionals
- Aplicacions a projecte
- Exemples pràctics i visites a establiments

El disseny basat en prestacions (PBD)
- Disseny PDB i normatives prescriptives
- Metodologia del PDB: criteris, escenaris, incendis de disseny, desenvolupament i avaluació de dissenys de prova
- Enfocaments típics del PDB: moviment de persones, moviment de fums, anàlisis estructural
- Mesures addicionals i manteniment
- Validació i verificació
- Fonts d'informació a nivell internacional
- Exercicis d'aplicació pràctica

La visió des del món de les asseguradores

Anàlisi i simulació d'evacuació de persones

El fenomen de la propagació del foc per façana

Noves tecnologies
- Noves tecnologies de sistemes de protecció contra incendis
-Enfocament prestacional dels sistemes de control de fums
- Sistemes d'extinció per aplicacions especials
- Casos pràctics

La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Sessions informatives
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 707 31 32

Crèdits:
14 ECTS
(103 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:11/01/2019 Data de fi:05/04/2019
Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
2.100 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs