Project Manager en Ergonomia > Barcelona > Màster > UPC School > Imprimir -

Project Manager en Ergonomia

Màster Semipresencial.

Presentació

UPC School

L'Ergonomia és l'estudi de la persona en les interrelacions que estableix amb les diferents "màquines", a fi i efecte de maximitzar la comoditat, la seguretat i l'eficiència dels sistemes. En una investigació recent, ens permeti definir l'ergonomia com "el conjunt ordenat de coneixements adreçats a facilitar la gestió i administració dels coneixements i l'activitat humana, permetent el desenvolupament sostenible dels recursos amb la finalitat d'obtenir un major benestar per a la societat" [Mondelo, 2002].

Aquesta ciència multidisciplinària aplica sistemàticament els coneixements que tenim de la persona. Les situacions són analitzades des del punt de vista de les capacitats i limitacions d'actuació del ser humà. El programa del màster considera cada tòpic com producte del rendiment de la persona, de les seves capacitats i limitacions, els efectes del medi ambient de treball, l'organització del treball, el disseny dels llocs de treball, els sistemes d'avaluació del treball. Sempre buscant l'increment del benestar de l'operari i la productivitat del sistema, generant una situació harmònica entre les capacitats d'actuació de les persones i els requeriments de les tasques i dels sistemes. 
 
L'objectiu final de l'ergonomia és adequar els sistemes de treball als treballadors i els productes als usuaris.
Objectius

Aquest màster pretén proveir l'alumne de competències professionals específiques, metodològiques i actitudinals. A continuació es detallen:

 - Adequar els sistemes de treball als operaris i els productes als usuaris.

 - Fomentar conductes, hàbits i estils de treball d'acord amb la filosofia de l'ergonomia.

 - Conèixer i analitzar els problemes dels límits i capacitats de l'ergonomia d'acord a la seva formació professional inicial.

 - Conèixer la diferència entre el paper de l'expert en ergonomia i els tècnics de prevenció de riscos.

- Conèixer els fonaments dels sistemes de gestió de l'ergonomia i prevenció de riscos.

- Conèixer les tècniques d'innovació en direcció d'ergonomia.

- Aprendre a coordinar les activitats de l'ergonomia.

- Aprendre a elaborar plans de formació i informació destinats a equips multidisciplinari de l'ergonomia.

- Disposar de coneixements tècnics suficients per avaluar riscos i proposar mesures correctores.

- Fomentar la participació de l'equip multidisciplinari de l'ergonomia.

A qui va dirigit

El Màster en Project Manager en Ergonomia s'adreça professionals (llicenciats, diplomats o enginyers) amb coneixements previs en prevenció de riscos laborals, qualitat, facillity management, direcció de projectes d'enginyeria i arquitectura, psicòlegs, sociòlegs ... Que vulguin dedicar la seva vida professional a les activitats relacionades amb gestionar eficaçment l'ergonomia. Així com, a aquelles persones que ja estiguin actuant en aquest camp i vulguin dotar-se d'una formació més completa i profunda.

Per a les empreses és una excel·lent oportunitat d'invertir en el seu futur, ja que facilita que els seus millors professionals compaginen l'activitat laboral amb la posada al dia de coneixements imprescindibles actualment per incrementar el valor de l'organització i donar resposta als reptes i necessitats d'un mercat cada vegada més competitiu i canviant pel que fa a l'ergonomia.

Continguts

Matèries

Antropometría i Capacitat de Treball Físic
5 ECTS. 11 hores lectives.
 • Principis ergonòmics.
 • Metodologia d'avaluació ergonòmica.
 • Mètodes d'observació directes i indirectes.
 • Antropometria per al disseny dimensional de llocs de treball.
 • Valoració de la càrrega física en entorns productius.
Biomecànica Ocupacional
5 ECTS. 30 hores lectives.
 • Estudi del comportament mecànic de l'aparell locomotor.
 • Biomecànica de l'aparell osteomuscular.
 • Microtraumatismos repetitius i mètode Siemens.
 • Manipulació manual de càrregues.
 • Epidemiologia aplicada a l'ergonomia.
Gestió i Organització d'Empreses
10 ECTS. 60 hores lectives.
 • Comportament organitzatiu.
 • Sistemes d'informació.
 • Sistemes integrats de gestió.
 • Tècniques de negociació.
 • Recursos humans.
 • Anàlisi i valoració de llocs de treball.
 • La comunicació en l'empresa.
 • Planificació estratègica.
 • Ètica professional i empresarial.
Anàlisi econòmic i estadístic d'empresa
5 ECTS. 30 hores lectives.
 • Economia mundial.
 • Adreça Financera.
 • Valoració de negocis i inversions.
 • Aplicacions estadístiques: estimació i inferència, estadística inductiva.
 • Teoria de la probabilitat, anàlisi exploratòria de dades, variables aleatòries i distribució estadística bidimensional.
Ergonomia Ambiental
5 ECTS. 30 hores lectives.
 • Ambient Tèrmic. Estrès i confort tèrmic.
 • Soroll: Percepció, avaluació i confort acústic.
 • Il·luminació de llocs de treball.
 • Síndrome de l'edifici malalt.
 • Contaminació interior dels espais habitats.
Gestió de Projectes
5 ECTS. 30 hores lectives.
 • L'equip de projecte i cicle de vida. Introducció i generalitats.
 • Risc i economia de projectes.
 • Gestió del termini i gestió de la planificació (GPF).
 • Gestió de la corporificación i implementació. Engegada.
 • Gestió de la informació i la documentació.
Ergonomia Social
5 ECTS. 30 hores lectives.
 • Disseny per a tots - Accessibilitat.
 • Treball i discapacitat.
 • Ergonomia i Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
 • Cultura i clima organizacional.
 • El Burnout i l'assetjament psicològic en el treball- Mobbing.
Auditoria de Llocs de Treball i Activitat
5 ECTS. 30 hores lectives.
 • Estudi del treball i noves formes d'organització. Enginyeria de processos.
 • Ergonomia d'oficines.
 • Ergonomia de les eines de mà.
 • OWAS, Rula, Afnor: Mètodes de valoració i disseny de llocs de treball.
 • Disseny integral. Valoració ergonòmica de llocs de treball.
Ergonomia Cognitiva
5 ECTS. 30 hores lectives.
 • Fiabilitat Humana ¿ Mètodes d'anàlisis de la fiabilitat humana.
 • Errors humans en tasques de supervisió.
 • Disseny d'interfícies d'usuari adaptat a la cognició humana.
 • Factors de naturalesa psicosocial.
 • Factors d'estrès en el treball.
Treball Final de Màster
10 ECTS.
Realització d'un treball final que desenvolupi els continguts pràctics relacionats amb el programa del màster.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Rodríguez Mondelo, Pedro
  Dr. en Enginyeria Industrial. Dr. en Psicologia. Director del CERpIE. Professor titular del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC.

Coordinació

 • Sánchez Ferradal, Paula
  Enginyera Industrial per la Universitat de Vigo. Màster en Prevenció de Riscos Laborals i Màster en Project Manager en Ergonomia per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professora Associada del Departament d'Organització d'empreses de la UPC.

Professorat

 • Bernal Domínguez, Felix
  Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals. Servei de Prevenció de la Delegació del Ministeri de Defensa d'Espanya
 • Caballero Mestres, Antoni
  Arquitecte Tècnic i Màster en Edificació per la UPC. Professor del Dept. de Construccions Arquitectòniques II de la UPC. Soci de l'empresa GAM S.L., dedicada a l'arquitectura, l'enginyeria, l'urbanisme i la direcció d'obres.
 • Gil Mur, Francisco Javier
  Catedràtic del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica. Va ser Vicerector de Política Científica de la Universitat Politècnica de Catalunya fins a 2013.
 • Ibáñez Giner, Josep Maria
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Direcció i administració d'empreses (MBA) per ESADE. Professor col·laborador permanent del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC.
 • Rodríguez Mondelo, Pedro
  Dr. en Enginyeria Industrial. Dr. en Psicologia. Director del CERpIE. Professor titular del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC.
 • Sánchez Ferradal, Paula
  Enginyera Industrial per la Universitat de Vigo. Màster en Prevenció de Riscos Laborals i Màster en Project Manager en Ergonomia per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professora Associada del Departament d'Organització d'empreses de la UPC.
 • Sansalvadó Tribó, Montserrat
  Dra. en Ciències Econòmiques. Professora titular d'Organització d'Empreses (Economia i Economia Internacional) de la Universitat Politècnica de Catalunya

Informació general

Crèdits
60 ECTS (300 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:17/11/2017Fi classes:20/07/2018Fi programa: 30/11/2018
Horari
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització
Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)
C/ Pau Gargallo, 5. Edifici U.
Barcelona
Persona de contacte
Rosa Maria Soto

Telèfon: (34) 93 405 44 70
rosa.maria.soto@upc.edu
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Màster tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
7.000 €
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Coorganitzadors