Tecnologia i Gestió de l'Aigua (Online) > Màster > UPC School > Imprimir -

Tecnologia i Gestió de l'Aigua (Online)

Màster Online.

Presentació

5a EDICIÓ
UPC School
En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.

Una conscienciació mediambiental cada dia més gran, l'amenaça del canvi climàtic, noves regulacions com la directiva europea de l'aigua i una forta pressió per subministrar aigua cada vegada més segura a un major nombre de persones constitueixen reptes que suposen una forta tecnificació del sector, una creixent sofisticació de les tecnologies necessàries per fer front a un correcte subministrament d'aigua potable i els serveis de sanejament.

Així doncs, a l'avanç tecnològic d'aquest sector, cal afegir també una major i millor capacitat de gestió dels equips humans i dels sistemes, cada vegada més sofisticats i complexos.

Aquest programa aportarà a l'alumnat la capacitat d'avaluar de manera crítica les solucions tecnològiques que es puguin proposar per resoldre un problema concret, així com per aplicar les eines pròpies per al control de la gestió empresarial, les finances, el màrqueting i els clients, a més d'una visió estratègica en el marc de la globalització.

Això es tradueix en l'adquisició d'uns coneixements que permetin la incorporació d'enfocaments innovadors i creatius en el propi àmbit de treball per transformar la innovació en noves oportunitats de negoci, anticipant necessitats i oportunitats futures.

Un punt d'ampli interès és la capacitat que aconseguirà el participant per optimitzar els procediments i processos de gestió del cicle integral de l'aigua, amb èmfasi en l'avaluació de projectes pluridisciplinars.

Un segon punt a destacar és que el màster contempla el cicle de l'aigua de manera integral i, en aquest sentit, proporciona competències - en profunditat i des d'una perspectiva molt pràctica i aplicada- en gairebé totes aquelles matèries o habilitats d'interès per a un professional del sector.

Objectius

 • Ampliar i millorar la visió dels participants en la planificació estratègica en organitzacions del sector de l'aigua i el medi ambient.
 • Obtenir una visió general dels actors, els processos i el marc regulador que intervenen en la gestió integral del cicle de l'aigua.
 • Conèixer les principals característiques tecnològiques i de gestió dels serveis de producció, distribució, drenatge i depuració de recursos hídrics convencionals i no convencionals.
 • Analitzar les principals característiques dels sistemes de gestió de clients, en un marc de gestió sostenible dels recursos.
 • Detectar les oportunitats de negoci de l'actual entorn empresarial, en un context competitiu i global.
 • Potenciar i desenvolupar competències per gestionar equips multidisciplinaris i internacionals.
 • Proporcionar les eines per dirigir i avaluar projectes de negoci.
 • Adquirir coneixements que permetin assumir responsabilitats creixents al llarg la vida professional.

A qui va dirigit

 • Titulats d'enginyeries i enginyeries tècniques, així com aquelles titulacions vinculades amb l'àmbit de l'aigua ( biologia, química, ciències ambientals, ciències del mar, etc).
 • Professionals del sector amb experiència.
 • Graduats i llicenciats en perfils funcionals ( Administració d'empreses, economia, dret mercantil, etc).

Continguts

Matèries

Recursos Hídrics
4 ECTS. 40 hores lectives. 1er any
Els continguts es desenvolupen mitjançant els següents casos d'estudi:

-Com vull que sigui el meu sistema de clavegueram en 10 anys
-Com dissenyo i dimensiono la meva xarxa de clavegueram
-Com asseguro la neteja de la meva xarxa de clavegueram
-Com minimitzo l'envelliment de la meva xarxa de clavegueram
-Com opero la meva xarxa de clavegueram en temps sec i en temps de pluja
-Com controlo i gestiono els abocaments a la meva xarxa de clavegueram
Aigua i Sostenibilitat
4 ECTS. 40 hores lectives. 1er any
Els continguts es desenvolupen mitjançant els següents casos d'estudi:

-Com és la gestió del cicle de l'aigua
-Com és el marc regulador del cicle urbà de l'aigua
-Com gestiono els recursos hídrics
-Com realitzo la planificació hidrològica d'una conca
Captació i Tractament
7 ECTS. 70 hores lectives. 1er any
Els continguts es desenvolupen mitjançant els següents casos d'estudi:

-Com assimilo aigua i desenvolupament sostenible (impacte ambiental, canvi global, empremtes)
-Com implantar l'eficiència energètica en les meves instal·lacions d'aigua
-Com asseguro la seguretat i la salut en les meves instal·lacions i infraestructures d'aigua
-El trinomi aigua, energia i alimentació

Xarxes de Distribució
7 ECTS. 70 hores lectives. 1er any
Els continguts es desenvolupen mitjançant els següents casos d'estudi:

-Com pre-dissenyo la meva xarxa de proveïment
-Com dimensiono els elements de la meva xarxa de proveïment
-Com incorporo la gestió del risc del servei en l'execució de la planificació
-Com opero la meva xarxa de proveïment
-Com optimitzo la vida útil dels elements de la meva xarxa
-Com asseguro l'eficiència de la meva xarxa de proveïment
-Com trec partit de les noves tecnologies i gestiono la informació de la meva xarxa
Drenatge Urbà
7 ECTS. 70 hores lectives. 1er any
Els continguts es desenvolupen mitjançant els següents casos d'estudi:

-Com aprofito els meus recursos subterranis
-Com realitzo la captació i tractament de les meves aigües superficials
-Com dissenyo els tractaments amb membranes
-Com opero la meva planta de tractament d'aigua
-Com gestiono l meva planta de tractament d'aigua
-Com optimitzo els meus recursos amb una gestió conjunta d'aigües superficials i aigües subterrànies
-Com asseguro la qualitat de l'aigua de consum
Depuració Urbana
7 ECTS. 70 hores lectives. 1er any
Els continguts es desenvolupen mitjançant els següents casos d'estudi:

-Com dissenyo el tractament d'una depuradora
-Com dimensiono la línia d'aigua de la meva depuradora
-Com opero la meva depuradora en condicions normals
-Com opero la meva depuradora en condicions extraordinàries
-Com gestiono els meus actius de depuració
-Com reciclo l'aigua de la meva depuradora
-Com modernitzo la meva depuradora
Globalització, Estratègia i Innovació
5 ECTS. 50 hores lectives. 1er any
Els continguts es desenvolupen a través dels següents temes:

- Coneixement, globalització i generació de valor
- L'anàlisi de l'empresa (intern i extern)
- Direcció estratègica i la seva formulació
- Estratègies d'innovació
- Implementant i mesurant els resultats d'innovació
Direcció d' Empreses i Gestió del Talent
5 ECTS. 50 hores lectives. 1er any
Els continguts es desenvolupen mitjançant els següents casos d'estudi:

- Gestió del talent
- Les organitzacions i la seva transformació
- Gestió de projectes
- Qualitat en la direcció d'empreses
- Cas de negoci sobre Aguas Andinas
Finances
4 ECTS. 40 hores lectives. 1er any
Els continguts es desenvolupen mitjançant els següents casos d'estudi:

-Balanç de situació
-Compte de resultats
-Anàlisi de flux d'efectius
-Anàlisi de rendibilitat de l'empresa
Màrqueting i Clients
4 ECTS. 40 hores lectives. 1er any
Els continguts es desenvolupen mitjançant els següents casos d'estudi:

-Màrqueting estratègic i operatiu
-Cicle comercial
-Atenció al client
-Preu de l'aigua i models tarifaris
Projecte Final
6 ECTS. 60 hores lectives. 1er any
Desenvolupament del treball final de màster a través d'una memòria que ha de contenir els següents apartats:

- Resum executiu amb les principals idees i conclusions
- Plantejament del problema a abordar
- Descripció de la metodologia
- Desenvolupament del projecte
- Conclusions i recomanacions

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Sánchez-Vila, Xavier
  Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports. Professor Titular del Departament d' Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Salamero Sansalvadó, Maria
  Enginyera Industrial i MBA. Directora Innovació i Coneixement Suez Water Spain (Agbar)

Professorat

 • Castellví Arasa, Enric
  Enginyer Industrial. Director de Xarxes d'Abastament. SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.
 • Cortina Pallas, José Luis
  Doctor en Química Ambiental i llicenciat en Química per la UB, Universitat de Barcelona. Postdoctorat en Process Control a la Washington University. Professor del Dept. d'Enginyeria Química de la UPC, Universitat Politècnica de Catalunya
 • Folch Sancho, Albert
  Postgrau en Hidrologia Subterrània per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC, 2003). Doctor en Geologia per la UAB (2010) amb estàncies pre-doctorals en el Departament d¿Hidrologia de la Universitat de Arizona (EEUU) i a l¿Escola de Geografia i Medi Ambient de la Universitat de Oxford (Regne Unit). Investigació i treball professional centrat a la hidrologia subterrània i en diferents aspectes relacionats a la gestió de l¿aigua, tant a nivell de recurs com de la seva importància ambiental.
 • Gómez Valentín, Manuel
  Dr. Enginyer de Camins, Canals i Ports. Catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental. Membre de l¿Institut Flumen, de Dinàmica Fluvial i Enginyeria Hidrològica.
 • Malgrat Bregolat, Pere
  Enginyer de Camins, Canals i Ports. Director de Drenatge Urbà i Resiliència de Suez Advanced Solutions.
 • Sánchez-Vila, Xavier
  Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports. Professor Titular del Departament d' Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Informació general EDICIÓ 2017-18

Propera edició
Octubre de 2018
Crèdits
60 ECTS (600 hores lectives)
Persona de contacte
Eva Marina Rodriguez

Telèfon: (34) 93 247 97 35
hola@laescueladelagua.com
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Import de la matrícula
Contacta'ns
Idioma d'impartició
Espanyol
Altres

La informació dels camps "Descomptes, préstecs i ajuts", "Borsa de treball" i "Serveis Acadèmics" no aplica als alumnes matriculats en aquest programa.

Entitats relacionades

Partner