Enginyeria i Gestió Portuària i Costanera > Barcelona > Màster > UPC School > Imprimir -

Enginyeria i Gestió Portuària i Costanera

Màster Presencial.

Presentació

2a EDICIÓ
UPC School
En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.

El màster en Enginyeria i Gestió Portuària i Costanera s'impulsa des del Laboratori d’Enginyeria Marítima de la UPC, ubicat a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona, i té el suport d’entitats de referència en l’àmbit portuari com ara Ports de l’Estat, Ports de la Generalitat, Port de Barcelona i el Centre Internacional d’Investigació dels Recursos Costaners.

L’objectiu d’aquest programa és formar professionals especialitzats en enginyeria i gestió portuària i costanera, capaços de resoldre eficaçment els múltiples reptes als quals s’enfronta el nostre litoral, com ara la coexistència de ports i platges, les alimentacions artificials de durada limitada o l’ascens del nivell mitjà del mar a causa de l’escalfament global, entre altres qüestions. És, per tant, un sector en el qual l’acumulació d’usos i infraestructures exigirà noves solucions i nous professionals capaços de donar-hi resposta durant les pròximes dècades.

El programa del màster ofereix una combinació integrada d’enginyeria, oceanografia i gestió, una visió holística que ha de reforçar la sostenibilitat econòmica i ambiental de l’activitat productiva de la zona costanera. Els continguts combinen l’anàlisi computacional i el modelatge en laboratori hidràulic, l’anàlisi de dades oceanogràfiques amb un enfocament big data i les aplicacions en problemes concrets. Tot això, il·lustrat des del començament amb casos pràctics en l’àmbit portuari i costaner i amb projectes d’investigació procedents de l’activitat real de les entitats promotores, amb les quals els alumnes tindran un contacte continuat al llarg del màster. També proporciona un enfocament de futur en incorporar els nous reptes del canvi climàtic i de sostenibilitat costanera, centrant-se en les infraestructures existents (dics, molls i espigons). Finalment, hi afegeix l’enginyeria i la gestió per resoldre l’abundant problemàtica actual de la nostra franja costanera, a partir de casos pràctics de la costa espanyola.

Objectius

 1. Desenvolupar el clima marítim de projecte, tant en condicions extremes com en condicions d’operació, per a tota mena d’infraestructures costaneres.
 2. Seleccionar les tipologies d’obres i actuacions més eficients sota clima actual i per a escenaris futurs (dics depassables, platges «naturals»).
 3. Utilitzar les prediccions meteorològiques i oceanogràfiques disponibles per a un projecte i una explotació «intel·ligent» de les infraestructures a la zona costanera.
 4. Combinar l’ús de models físics i computacionals dins dels requeriments imposats per la construcció i contractació per aconseguir un projecte eficient i sostenible a diferents escales.
 5. Plantejar estratègies de desenvolupament costaner que permetin la coexistència de ports i platges i assegurin la conservació de la nostra valuosa zona litoral.

A qui va dirigit

El màster s’adreça a tots els titulats de primer grau que vulguin una formació especialitzada en temes costaners i marítims. També, als titulats procedents d’un altre màster més generalista que vulguin aprofundir en aquesta temàtica:

 • Enginyers civils
 • Enginyers de camins, canals i ports
 • Enginyers de qualsevol temàtica relacionada amb el medi ambient
 • Físics
 • Ambientòlegs
 • Graduats en ciències del mar

També s’adreça a les persones interessades en noves professions relacionades amb:

a) La protecció i la sostenibilitat de la zona costanera.
b) L’explotació eficient de les nostres infraestructures portuàries sota climes futurs.
c) El planejament de la zona litoral, amb sorra i energia decreixents i un nivell mitjà del mar en ascens.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El màster s'estructura en tres mòduls: Oceanografia Costanera i Portuària, Enginyeria Sostenbilble de Ports i Costes i Gestió Integrada de Ports i Costes, amb 4 o 5 matèries depenent del mòdul.L'alumne ha de realitzar i superar els tres mòduls i un projecte avançat final de màster, per obtenir el títol.

Les matèries es realitzaran de forma cronològica, i alternaran classes teòriques, pràctiques i visites a llocs d'interès.

La temàtica del projecte final vindrà determinada per les entitats col·laboradores del màster, que podran incloure possibles estades de pràctiques de l'alumne mentre el desenvolupa.

Continguts

Matèries

Accions Climàtiques
3.5 ECTS. 24 hores lectives.
 • Onatge. Anàlisi clima mitjà i extrem d'onatge.
 • Marees i Ondas llargues. Anàlisi harmònica de marees.
 • Corrents marins.
 • Pràctiques "Ocean Big Data (I)"
Oceanografia Ambiental
3.5 ECTS. 25 hores lectives.
 • Ecosistemes marins.
 • Dissenys de campanyes de camp i anàlisi de perfils CTD.
 • Dispersió de contaminants en el mar i càlcul de temps de residència.
 • Disseny ambiental d'emissaris submarins.
Eines de Disseny Intel·ligent
3 ECTS. 21 hores lectives.
 • Tipologia de Ports i Costas.
 • Modelatge numèric de generació i propagació d'onatge.
 • Modelatge físic i pràctiques en canal d'onatge.
 • Disseny probabilístic.
 • Pràctiques d'Anàlisi computacional (I).
Impacte Ambiental
3 ECTS. 21 hores lectives.
 • Impacte i modelatge morfodinàmic.
 • Impacte dels dragatges.
 • Impacte en la qualitat de l'aigua.
 • Modelatge numèric de l'abocament d'aigües residuals al mar.
 • Modelatge de l'abocament de petroli al mar.
 • Pràctiques d'anàlisi computacional (II).
Enginyeria Costanera
4 ECTS. 28 hores lectives.
 • La cel·la litoral i el balanç sedimentari.
 • Morfodinàmica i transport de sediments.
 • Dinàmica de platges encaixades i lliures.
 • Dinàmica de costes obertes.
 • Dinàmica de dunes.
 • Obres de rigidización.
 • Obres de modulació del transport.
 • Obres amb sediment.
 • Pràctiques "Costal Big Data".
Operativa Vaixells
3 ECTS. 21 hores lectives.
 • Tipologia de Bucs.
 • Rutes marítimes.
 • Operativa en terminals portuàries.
 • Pràctiques simuladors de realitat virtual-atraqui
Terminals Portuàries
3 ECTS. 21 hores lectives.
 • Introducció al transport en l'àmbit portuari.
 • Terminals de contenidors.
 • Terminals de grani'ls líquids i sòlids.
 • Terminals de creuers, Ro-Ro i Short Sigui Shipping.
 • Intermodalitat
Dics i Altres Obres Portuàries
4 ECTS. 28 hores lectives.
 • Dics d'abric en talús.
 • Dics d'abric verticals.
 • Onatge en trencament i disseny d'escullera en aigües succintes.
 • Disseny probabilístic de dics.
 • Anàlisi de depassi en dics.
 • Molls de gravetat.
 • Accions d'onatge en pilotis.
 • Aerogeneradors.
Contractació i Construcció
2 ECTS. 14 hores lectives.
 • Planificació / projecte / construcció / explotació.
 • Seguiment de les obres.
 • El paper de l'administració en contractació/construcció.
 • Avaluació de projectes d'inversió.
 • Visita d'obres en procés.
Gestió Costanera
5 ECTS. 35 hores lectives.
 • El sistema costaner. Delimitació, components, funcions.
 • Problemes i conflictes costaners.
 • Marcs d'anàlisi i eines. Modelatge DPSIR, Anàlisi DAFO, Indicadors i índexs.
 • Gestió integrada de Zones Costaneres.
 • Gestió de riscos naturals en zones costaneres.
 • L'ús recreatiu de la costa. Gestió de platges.
 • Canvi climàtic i gestió de costes.
Explotació Portuària
5 ECTS. 35 hores lectives.
 • La comunitat portuària.
 • Organització d'una autoritat portuària.
 • Operadors i agents portuaris.
 • Gestió de mercaderies.
 • Intermodalitat i transport marítim.
 • Zones d'activitat logística.
 • Serveis portuaris.
 • Logística avançada.
 • Explotació i operativa de ports esportius.
Planificació Estratègica de Ports i Costes
4 ECTS. 28 hores lectives.
 • Planificació i gestió estratègica.
 • Planificació territorial.
 • Infraestructures terrestres.
 • Interacció port-ciutat.
 • Inversions portuàries.
 • Lay-out.
 • Valoracions del paper portuari en el sistema econòmic.
Legislació Aplicable
2 ECTS. 14 hores lectives.
 • Legislació portuària.
 • Legislació costanera.
 • Legislació urbanística.
 • Legislació ambiental.
 • Legislació laboral.
 • Gestió ambiental i plans de vigilància.
 • Planes de seguretat i contingències.
Projecte Avançat de finalització de Màster
15 ECTS. 15 hores lectives.
Les entitats i empreses col·laboradores del programa, determinaran la temàtica dels Projectes Finals de Màster a realitzar pels alumnes. Hi ha la possibilitat que l'alumne realitzi estades de pràctiques en aquestes institucions i/o empreses durant l'execució d'aquests treballs.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Sánchez-Arcilla Conejo, Agustín
  Doctor Enginyer de Camins per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Catedràtic del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental (DECA) de la UPC. Des de 1990 és Director del Laboratori d'Enginyeria Marítima (LIM/UPC) del DECA, on desenvolupa la seva activitat investigadora en l'àmbit de l'enginyeria marítima (portuària i costanera). És professor a l'Escola de Camins de Barcelona on imparteix diverses assignatures. Impulsor i coordinador del Màster en Enginyeria i Gestió Portuària i Costanera, el Màster Internacional en Gestió de Zones Costaneres i Estuariànes i el Programa Interuniversitari de Doctorat en Ciències del Mar (UPC/UB/CSIC). Impulsor del Màster Oficial interuniversitari UB-UPC d'Oceanografia i Gestió del Medi Marí i del Màster Erasmus Mundus Coastal and Marine Engineering and Management - CoMEM. Ha publicat més de 20 llibres i més de 100 articles en revistes nacionals i internacionals.
 • Espino Infantes, Manuel
  Doctor en Ciències del Mar i Enginyer de Camins, Canals i Ports. Actualment és el Cap de l'àrea d'Oceanografia Costanera del Laboratori d'Enginyeria Marítima de la UPC i Professor d'Enginyeria Oceanogràfica de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona, de la qual també ha arribat a ser sotsdirector cap d'Estudis i responsable del pla d'ambientalització curricular de la mateixa
 • Gracia García, Vicente
  Doctor en Ciències del Mar i Llicenciat en Geologia per la Universitat de Barcelona. Professor Agregat del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental (DECA) de la UPC. Actualment dirigeix el grup de processos costaners hidrodinàmics i morfodinàmics del Laboratori d'Enginyeria Marítima de la UPC i responsable de diversos projectes relacionats amb la inundació i erosió de la costa. En l'àmbit científic ha participat en més de 20 articles a revistes indexades i més de 90 contribucions a congressos i conferències tant nacionals com internacionals.

Professorat

 • Espino Infantes, Manuel
  Doctor en Ciències del Mar i Enginyer de Camins, Canals i Ports. Actualment és el Cap de l'àrea d'Oceanografia Costanera del Laboratori d'Enginyeria Marítima de la UPC i Professor d'Enginyeria Oceanogràfica de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona, de la qual també ha arribat a ser sotsdirector cap d'Estudis i responsable del pla d'ambientalització curricular de la mateixa
 • García Formatjé, Àlex
  Enginyer de Camins, Canals i ports per la UPC i EMBA per ESADE, ha desenvolupat tota la seva carrera professional en l'àmbit de l'enginyeria i la gestió portuària . Va iniciar la seva carrera professional a l'enginyeria SENER en el departament d'enginyeria marítima. Posteriorment va estar al Departament de Projectes i Obres de l'Autoritat Portuària de Balears. Desde l'any 2000 està a l'Autoritat Portuària de Barcelona a diferents càrrecs dins l'àmbit de l'explotació portuària. A l'actualitat és el Subdirector General d'Explotació i Planificació Portuària.
 • García-Milà Lloveras, Santiago
  Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UB. Postgrau en Màrqueting Estratègic (ESADE) i Direcció General (IESE). Actualment és subdirector general de l'Autoritat Portuària de Barcelona (Estratègia i Comercial); Membre de l'Executive Committee de l'Organització Europea de Ports (ESPO, European Sea Ports Organisation); President de l'Associació Internacional de Ports (IAPH, Internacional Association of Ports and Harbors); President de PortIC (Port Community System del Port de Barcelona); Conseller Delegat de la Terminal Marítima interior del Port de Barcelona a Saragossa (tmZ).
 • Gironella i Cobos, Francesc Xavier
  Enginyer de Camins. Doctor per la UPC. Professor del DEHMA, a l'ETSECCPB. Personal investigador del CIIRC y del Laboratori d'Enginyeria Marítima (LIM/UPC). La seva activitat de recerca es centra a l'àmbit de la enginyeria marítima, especialment en el camp del modelat físic. Pertany al grup de treball del Canal de Investigació i Experimentació Marítimes (CIEM). És Cap de l'Àrea d'Estructures Marítimes i Modelat Físic del LIM.
 • Griell Bernadó, Ramón
  Enginyer de Camins, Canals i Ports, especialitat hidràulica i energètica - transports i comunicacions. Subdirector General d'Infraestructures i Conservació de l'Autoritat Portuària de Barcelona.
 • Grifoll Colls, Manel
  Doctor en Enginyeria Civil per la UPC. Professor Lector del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental (DECA) de la UPC. Ha estat vinculat a diversos projectes de recerca i tecnologia en l'àmbit portuari i marí. En l'àmbit científic ha participat en més de 20 articles a revistes indexades i més de 80 contribucions a congressos i conferències tant nacionals com internacionals.
 • Jiménez Quintana, José Antonio
  Catedràtic d'Enginyeria i Gestió Costanera en la ETSECCPB (UPC·BarcelonaTech). Dr. En Ciències del Mar. Més de 20 anys d'experiència en Gestió de Costes, Morfodinàmica de costes i Transport de sediment, Vulnerabilitat i Riscos Costaners i Canvi climàtic en costes. Ha participat en més de 25 projectes de recerca nacionals i internacionals. Més de 85 articles en revistes SCI i més de 120 comunicacions en conferències internacionals. Premiat amb la Distinció en Recerca de la Generalitat de Catalunya en 2004. Ha participat en més de 45 contractes de transferència de tecnologia amb empreses i administracions del sector. Revisor de la ANEP, de la Comissió Europea en diferents programes de recerca, de diverses agències de recerca internacionals, i referee habitual per a revistes científiques internacionals en les disciplines esmentades.
 • Martínez de Osés, Francisco Javier
  Doctor en Marina Civil. Director del Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Mösso Aranda, Octavio César
  Doctor en Ciencias del Mar por la Universitat Politécnica de Catalunya. Oceanógrafo por la Universidad Autónoma de Baja California (México). Título (homologado) de Licenciado en Ciencias del Mar por la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Máster en Ingeniería y Gestión Portuaria. Profesor Agregado del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la UPC. Ha publicado artículos en revistas internacionales y nacionales. Ha dirigido tesinas de licenciatura, proyectos de fin de carrera, tesinas de máster y tesis doctorales. Ha participado en más de 18 proyectos de investigación nacionales y europeos.
 • Sánchez-Arcilla Conejo, Agustín
  Doctor Enginyer de Camins per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Catedràtic del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental (DECA) de la UPC. Des de 1990 és Director del Laboratori d'Enginyeria Marítima (LIM/UPC) del DECA, on desenvolupa la seva activitat investigadora en l'àmbit de l'enginyeria marítima (portuària i costanera). És professor a l'Escola de Camins de Barcelona on imparteix diverses assignatures. Impulsor i coordinador del Màster en Enginyeria i Gestió Portuària i Costanera, el Màster Internacional en Gestió de Zones Costaneres i Estuariànes i el Programa Interuniversitari de Doctorat en Ciències del Mar (UPC/UB/CSIC). Impulsor del Màster Oficial interuniversitari UB-UPC d'Oceanografia i Gestió del Medi Marí i del Màster Erasmus Mundus Coastal and Marine Engineering and Management - CoMEM. Ha publicat més de 20 llibres i més de 100 articles en revistes nacionals i internacionals.

Informació general EDICIÓ 2017-18

Propera edició
Octubre de 2018
Crèdits
60 ECTS (330 hores lectives)
Horari
Dilluns  18:00 a 21:00Dimarts  18:00 a 21:00Dimecres  18:00 a 21:00Dijous  18:00 a 21:00
Lloc de realització
ETSECCPB - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
C/ Jordi Girona, 1-3
Barcelona
Contacte
Telèfon: (34) 93 112 08 83
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Màster tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
6.000 €
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Col·laboradors