Direcció d'Operacions Portuàries > Barcelona > Postgrau > UPC School > Imprimir -

Direcció d'Operacions Portuàries

Postgrau Presencial.

Presentació

16a EDICIÓ
UPC School

El negoci marítim i el sector portuari són, actualment, dos dels sectors econòmics en desenvolupament. Un elevat percentatge del comerç de mercaderies es transporta per via marítima, un fet que està convertint als ports i els seus àmbits d'influència en un dels motors de desenvolupament econòmic mundial.

Una part important de l'activitat portuària està concentrada en les operacions portuàries. La creixent complexitat d'aquestes operacions, juntament amb la utilització d'equips cada vegada més especialitzats, les realitzacions de fortes inversions i les especificacions en matèria de seguretat, determinen que és necessari un nou perfil professional amb una major formació.

En aquests moments, ens trobem que els professionals de l'àmbit portuari provenen de disciplines molt diferents, ja que no existeix una titulació específica que doni resposta a la pluridisciplinarietat d'aquest l'entorn. El programa Direcció d'Operacions Portuàries, únic per la seva especialitat en l'àmbit espanyol, contribueix a la formació específica d'aquests perfils professionals.

Objectius

Formar professionals per a millorar els seus coneixements i les seves competències professionals en la direcció i gestió d'operacions portuàries.

A qui va dirigit

El postgrau s'adreça a persones amb experiència en l'entorn portuari, que vulguin millorar el seu perfil professional. Empreses estibadores, consignatàries, transitàries, duanes i navilieres i professionals de terminals portuàries.

També s'adreça a titulats i estudiants d'últim curs de diversos àmbits:

 • Nàutic - Marítim - Portuari: Enginyer Naval, Enginyer Tècnic Naval. Llicenciat en Nàutica i Transport Marítim i en Màquines Navals. Diplomats en Navegació Marítima i en Màquines Navals.
 • Enginyeries o llicenciatures cientificotècniques: Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 • Enginyers d'altres especialitats.
 • Economia: ADE, Economia, Empresarials, etc.

Continguts

Matèries

Transport Marítim i Sistema Portuari
3 ECTS. 27 hores lectives.
 • Ports: Organització d'un port.
 • Transport marítim terrestre
 • Vaixells
 • El port com a prestador de serveis: Marquèting de la relació entre agents portuaris.
 • Gestió d'espais i tarifes portuàries
 • Els agents portuaris
 • Port i cadena logística
 • El transport multimodal
 • Desenvolupament d'un projecte d'operador global
Jurídic i Documental
3 ECTS. 30 hores lectives.
 • Transitari.
 • Comissari d'avaries.
 • Serveis duaners. Concepte duana i serveis auxiliars. El Codi duaner.
 • Assegurances.
 • Consignatari.
 • L'empresa naviliera.
 • Serveis portuàris. L'estiba.
 • Transport marítim. Requeriments documentals.
 • Règim jurídic de l'estiba.

Visita a la Duana

Seguretat, Protecció i Medi Ambient
3 ECTS. 24 hores lectives.
 • Seguretat industrial i pla d'emergències del port.
 • Seguretat pública i protecció industrial portuària.
 • Gestió medi ambiental en l'àmbit portuari.
 • Mercaderies perilloses.
 • Contaminació per hidrocarburs.
 • Riscos laborals.
 • Aplicació de la llei de prevenció de riscos laborals, en una terminal portuària.

Visita Centre Control de l'Autoritat Portuària de Barcelona

Operacions de Moll
4 ECTS. 48 hores lectives.
 • Short Sea Shipping.
 • Contenidors. Classificació.  Manipulació.  Vaixellsportacontenidors.
 • Sistema Vancarrier. Sistema Vancarrier i Sistema Trastainer.
 • Terminal de cabotatge.
 • Operacions Marítimas. Visita Torre Control
 • Terminal de granels sòlids.
 • Terminal polivalent.
 • Terminal de càrregues líquides.
 • Creuers.
 • Suports tecnològics per a la gestió logística.

Durant aquest mòdul estan previstes diferents visites a diferents terminals (com  TERCAT, TCB, Port Nou, etc.) i a la Torre de Control de l'Autoritat Portuària de Barcelona.

Qualitat, Recursos Humans i Sistemes de treball
3 ECTS. 27 hores lectives.
 • Maquinaria de càrrega i descàrrega en general.
 • Gestió informàtica en les terminals de contenidors.
 • Personal d'estiba: contractació, regulació, control.
 • Sistemes d'assegurament de qualitat.
 • Sistemes de qualitat. Models de qualitat aplicats a l'entorn portuari.
 • Els costos de la NO qualitat.
 • Direcció de recursos humans.
 • Lideratge i motivació.
Projecte
2 ECTS. 6 hores lectives.
Activitat tutoritzada, en la que els estudiants han de desenvolupar un tema que tingui relació amb l'operativa portuària i en el que s'integrin o relacionin els conceptes rebuts durant el desenvolupament del postgrau.

És a dir, els coneixements rebuts dels mòduls de transport, de seguretat, normatiu, d'operativa i de factor humà i qualitat; en un treball de caràcter acadèmic.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.

Direcció i professorat

Informació general

Crèdits
18 ECTS (162 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:16/11/2017Fi classes:14/06/2018Fi programa: 20/07/2018
Horari
Dimarts  18:00 a 21:00Dijous  18:00 a 21:00
Lloc de realització
Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
Pla de Palau, 18
Barcelona
Contacte
Telèfon: (34) 93 112 08 70
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
3.000 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Postgrau.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, 10 dies abans de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Col·laboradors