Arquitectura i Estalvi Energètic: Eines Informàtiques per al Disseny i l'Avaluació > Barcelona > Postgrau > UPC School > Imprimir -

Arquitectura i Estalvi Energètic: Eines Informàtiques per al Disseny i l'Avaluació

Postgrau Online.

Presentació

6a EDICIÓ
UPC School

El postgrau Arquitectura i Estalvi Energètic es realitza de manera online.

La responsabilitat social i mediambiental, afortunadament, està transformant el sector de l'arquitectura i la construcció.

Les normes de l'edificació són més exigents i les certificacions d'edificis verds fan que el mercat doni cada vegada més valor a l'immoble certificat que demostra la seva eficiència energètica durant la vida útil i l'ús de sistemes constructius i materials respectuosos amb el medi ambient.

En el marc d'aquesta sensibilitat mundial cap a la Arquitectura Bioclimàtica, hi ha eines informàtiques que ens permeten dissenyar amb criteris mediambientals i quantificar de manera realista l'impacte positiu que tindran les estratègies aplicades.

sesinfo

Aquest curs de postgrau ofereix una formació molt completa en els millors Software per a l'anàlisi bioclimàtic i energètic d'edificis:

- METEONORM
- CLIMATE CONSULTANT
- SEFAIRA
- ARCHIWIZARD
- DESIGNBUILDER
- THERM
- INTRO AL BIM (ARCHICAD & REVIT)


( +INFO dels Software que s'aprenen al postgrau )

(CONSULTAR PROGRAMA DE SESIONES)

Aquestes eines d'anàlisi s'apliquen en els processos de disseny arquitectònic, rehabilitació i urbanisme.

Aquest curs també ofereix formació bàsica en eines BIM (ArchiCAD i REVIT) i la seva aplicació en l'àmbit de l'anàlisi bioclimàtic dels edificis. BIM és excel·lent per al dibuix arquitectònic i la realització de la documentació tècnica del projecte. En els últims anys les eines BIM estan oferint la seva aplicació en el camp de l'anàlisi energètic d'edificis. En aquest curs descobrirem com ho fan.

Es realitzen sessions teòriques amb professionals en actiu i acreditats en les matèries que imparteixen. Així s'obté una base teòrica respecte als conceptes físics i paràmetres arquitectònics amb els quals es treballa en els Programari d'anàlisi.

Es realitzen interessants conferències de casos d'estudi amb Arquitectes i Enginyers que desenvolupen la seva carrera professional en l'àmbit de la Sostenibilitat. Així s'obté una base teòrica respecte a pràctiques d'urbanisme sostenible, estratègies solars passives i actives, aplicació d'energies renovables i coneixement d'edificis de balanç energètic zero (NZEB).

Objectius

La principal finalitat és aprendre els millors Software d'anàlisi energètic i enfortir les habilitats tècniques dels professionals d'un sector que clarament es mou en la direcció de l'estalvi i l'eficiència energètica. Sota aquesta premissa s'engloben els següents objectius generals:

 • Formar tècnics en gestió energètica que dominin les últimes tendències en Software i auditories energètiques.
 • Capacitat d'adaptació a les futures aplicacions cada vegada seran més complexes.
 • Maneig de gran quantitat d'aspectes tècnics i dades que es consideren en totes les fases del projecte: definir paràmetres, simular i aplicar els resultats a la vida real.
 • Conèixer i manejar diferents estratègies de disseny Bioambiental. Dissenyar amb el clima i el sol, tècniques actives i tècniques passives, aplicació de les energies renovables.
 • Formar tècnics capaços de dissenyar o treballar amb edificis passius i la seva certificació.
 • Estudiar l'Urbanisme Sostenible i aprofundir en els Net Zero Energy Buildings (NZEB).
 • Realització d'assessories energètiques. Avaluar i proposar millores en els projectes, que els facin molt més eficients i respectuosos amb el medi ambient.
 • Capacitat d'aplicació de les normes tècniques d'edificació.
 • Permetre la possibilitat d'una sortida laboral específica i molt demandada actualment i en el futur.
 • Adquirir habilitats que seran imprescindibles en equips de projectes, concursos, grups de recerca i fins i tot en tasques de lideratge.
 • Fomentar l'intercanvi de coneixements entre grups pluridisciplinars provinents de diferents sectors.

A qui va dirigit

 • Arquitectes.
 • Enginyers d'Edificació i Arquitectes Tècnics.
 • Enginyers tècnics i superiors de diverses especialitats.
 • Llicenciats en disciplines mediambientals.
 • Estudiants dels últims cursos d'aquestes titulacions.
 • Professionals dels sectors productius de la construcció, la indústria, l'economia, l'energia i la sostenibilitat.

Continguts

Matèries

Bases pel Disseny Bioclimàtic
6 ECTS. 52 hores lectives.

Teoria

 • Definició del confort tèrmic.
 • Introducció a les estratègies passives de climatització.
 • Generació i estudi de diagrames psicomètrics.
 • Estudi del recorregut solar al llarg de l'any.
Software METEONORM
 • En el curs s'ofereix llicència per utilitzar software durant 1 any.
 • Generar de dades climàtiques i bases de dades horaris per a qualsevol ubicació.
 • Obtenir fitxers en diferents formats per a l'anàlisi amb eines informàtiques.

Software CLIMATECONSULTANT

 • Aquest software és de llicència oberta.
 • Visualitzar i analitzar variables meteorològiques.
 • Exemples d'aplicació: estudi del clima mediterrani.
Ajustar variables climàtiques.
 • Meteocat, AEMET, MICT: fonts fiables per a importació de dades climàtiques.
 • Interpretar, corregir i ajustar variables climàtiques obtingudes d'altres fonts.
Presentació de gràfics climàtics.
 • Tractament i presentació de dades climàtiques.
 • Edició de dades en Excel: Definició de rangs, taules dinàmiques, funcions i macros.
 • Importació de dades .csv o separats per caràcters.
 • Presentació final i preparació de les bases per a l'informe energètic.

Es considera part de la primera matèria del curs, l'aprenentatge bàsic de les 2 principals eines BIM que hi ha al mercat.

Programari BIM - ArchiCAD
Programari BIM - REVIT

En cada cas s'utilitzarà llicència d'avaluació i s'aprèn per igual:

 • Explorar les possibilitats del BIM per a la realització de la documentació tècnica del projecte d'arquitectura.
 • Dibuix tècnic: plantes, seccions, alçats, simbologia i anotacions.
 • Layouts: dibuixos a escala i caixetins d'informació.
 • Possibilitats de Renderitzat i exportació del model 3D
 • Llistats d'amidaments i preus.
 • Eines d'anàlisi energètica
Radiació Solar i Il·luminació
3 ECTS. 26 hores lectives.

Teoria

 • Classe d'iniciació a conceptes físics i arquitectònics.
 • Les radiacions, tipus i efectes.
 • La radiació solar. Filtres de reflexió i tipus de transmissió
 • Factor d'ombra, factor solar i factor solar modificat.
 • Efectes tèrmics i efectes lumínics de la radiació solar

Software ARCHIWIZARD

 • En el curs s'ofereix llicència per utilitzar aquest software durant 1 any.
 • Paràmetres luminotècnics, confort visual i nivells d'il·luminació segons l'ús, il·luminació i factors d'il·luminació natural.
 • Generació d'imatges per a l'estudi de nivells lumínics.
 • Mapejat 3D interactiu.
 • Dimensionament, verificació i optimització d'elements de protecció solar.
 • Optimització de models solars tenint en compte el comportament tèrmic.
 • Energies renovables aplicades (fotovoltaica, solar tèrmica, etc)
 • Casos d'estudi i metodologia de treball per a l'informe energètic.
 • Càlculs instantanis del comportament i rendiment del projecte.

Software SEFAIRA

 • En el curs s'ofereix llicència per utilitzar aquest software durant 1 any.
 • És una eina intuïtiva d'anàlisi energètic en temps real des SketchUp o RevitSefaira, aplicable en etapes de disseny inicial d'edificis.
 • Visualització d'ombres, anàlisi de la radiació solar i anàlisi de llum diürna i autonomia lumínica.
 • Anàlisi del rendiment energètic d'edificis interpretant els models 3D i lliurant resultats mentre es dissenya.
 • "Cloud computing": exportar el projecte al núvol i realitzar càlculs avançats.
Anàlisi Tèrmic d'Edificis
8 ECTS. 80 hores lectives.

Teoria

 • Introducció dels paràmetres físics i sistemes de climatització natural i artificial
 • El balanç energètic de l'ésser humà. El confort higrotèrmic d'un local
 • Càrregues higrotèrmiques màximes parcials i simultànies. Sensibles i latents. El àbac psicromètric.
 • Condicions exteriors, magnituds bàsiques i la seva variabilitat diària i estacional
 • Factors desestabilitzants del confort tèrmic interior d'un local (estiu, hivern)
 • Fórmules d'aplicació en el càlcul de càrregues i els conceptes que incorporen
 • Transmitància (Resistència a conducció i convecció), factor solar, efecte transmissió i radiació sobre paraments opacs i transparents.

Software Designbuilder

 • S'ofereix llicència educativa per utilitzar aquest software mentre dura el curs.
 • Designbuilder és l'eina més acceptada en el mercat per a la realització d'anàlisi tèrmic i consums energètics.
 • Introducció a EnergyPluS i Format gbXML: edifici i zonificació.
 • Models Designbuilder: situació, jerarquia, formes i elements
 • Parametrització: propietats envoltant, ponts tèrmics, espais instal·lacions, obstacles de façana i ombres, etc.
 • Simulacions tèrmiques dinàmiques amb i sense instal·lacions.
 • Definició de sistemes HVAC de calefacció i refrigeració de l'edifici.
 • Consum energètic i emissions de CO2. Estratègies per a la reducció de demanda amb sistemes actius i millora de la qualificació energètica.
 • Càlcul de càrregues i potències instal·lades per climatitzar
 • Demandes energètiques anuals i consum final
 • Consums econòmics i amortització
 • Reducció de la demanda amb estratègies passives.
 • Elaboració d'informes ràpids comparatius per a l'obtenció de conclusions i presa de decisions

Software THERM

 • Anàlisi de transferència de calor en 2D (dues dimensions) a través dels materials de construcció.
 • Dibuixar les seccions transversals de les finestres, tancaments i altres elements constructius
 • Generar malla d'anàlisi i algoritmes de transferència de calor d'elements finits.
Aerodinàmica i Ventilació Eficient
3 ECTS. 24 hores lectives.

Teoria

 • Introducció a la normativa de rendiment de renovació i tractament de l'aire.
 • La densitat i l'estratificació dels continguts de l'aire
 • Sistemes de ventilació: natural, mecànica i mixta
 • La lògica del moviment de l'aire. Dinàmica de fluids. aire conduït
 • Ventilació natural per tir tèrmic i per pressió dinàmica.
 • Conseqüències de la variació de temperatura de l'aire exterior (diària i estacional).
 • Ventilació i climatització. Recuperació de calor (sensible i latent) de l'aire expulsat. Ventilació controlada i no controlada. Procediments de control.
 • Ventilació, consums energètics i manteniment de la qualitat de l'aire interior.

Software CFD-DESIGNBUILDER

 • Motor CFD: Anàlisi aerodinàmic interior i exterior d'edificis
 • Simulació de l'aerodinàmica basada en els càlculs tèrmics de les superfícies i temperatures interiors.
 • Estudi de velocitats, temperatures i pressions de l'aire interior.
 • Verificació de sistemes passius relacionats amb la radiació solar: mur Trombe, xemeneia solar, torres de vent i façanes ventilades.
 • Sistemes passius, laberints geotèrmics, tubs canadencs per pretractament de l'aire i torres de vent.
 • Càlcul d'estratègies generalitzades a la reducció del consum amb estratègies de renovació d'aire.
 • Confort: Estudi comparatiu de l'índex PPD (% de descontents) i PMV (vot mig de la sensació tèrmica).

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Fumadó Alsina, Juan Luis
  Doctor Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i Catedràtic del Dept. de Construccions Arquitectòniques de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
 • Uson Guardiola, Ezequiel
  Codirector del Màster "Arquitectura i Sostenibilitat: eines de disseny i tècniques de control mediambiental" i del curs de postgrau "Arquitectura i Estalvi energètic". Doctor Arquitecte i Màster en edificis Intel · ligents i construcció sostenible (MEICS) per la Universitat Ramon Llull i Màster en Urbanisme per IEAL, a l'actualitat és professor del Departament de Projectes Arquitectònics de la UPC a l'ETSAB i director Tècnic de la Càtedra UNESCO de la UdL. És també "Bye Fellow" del Robinson College de la Universitat de Cambridge (UK). Ha impartit conferències i és autor d'articles i de llibres sobre l'Aplicació d'Estratègies de Sostenibilitat a l'Arquitectura i Urbanisme.

Coordinació

 • Tarrida Llopis, Marçal
  Expert en Software Bioclmàtic d¿anàlisi energètic. Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Arquitectura i Sostenibilitat per la UPC School of Professional and Executive Developement.

Professorat

 • Bunyesc Palacin, Josep
  Doctor Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya a l¿Escola Tècnica Superior d¿Arquitectura de Barcelona. Master of Advanced Studies (MAS) Arquitectura sostenible. (EPFL Lausanne et UC Louvain Belgique). (Conferenciant)
 • Folch Hernández, Marc
  Arquitecte. Co-fundador de l'estudi Calderon-Folch-Sarsanedas. (Conferenciant)
 • Fumadó Alsina, Juan Luis
  Doctor Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i Catedràtic del Dept. de Construccions Arquitectòniques de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
 • Guillén Amigó, Carles
  Enginyer Industrial per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona (ETSEIB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
 • Ibañez, Yanina
  Arquitecta per la Universitat Nacional de Buenos Aires. Màster en Arquitectura i Sostenibilitat per la UPC School of Professional and Executive Developement. Experta acreditada en Certificació LEED, Certificació espanyola i Green Rating.
 • Labeur, Alejandro
  Arquitecte i investigador per la Universitat Nacional de Buenos Aires. Expert en Arquitectura Bioclimàtica.
 • Ruiz Martorell, Galdric
  Arquitecte tècnic i Màster en Sostenibilitat per la UPC (Conferenciant)
 • Sole Bonet, Josep
  Uralita Sistemas de Tuberias, SA
 • Tarrida Llopis, Marçal
  Expert en Software Bioclmàtic d¿anàlisi energètic. Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Arquitectura i Sostenibilitat per la UPC School of Professional and Executive Developement.
 • Uson Guardiola, Ezequiel
  Codirector del Màster "Arquitectura i Sostenibilitat: eines de disseny i tècniques de control mediambiental" i del curs de postgrau "Arquitectura i Estalvi energètic". Doctor Arquitecte i Màster en edificis Intel · ligents i construcció sostenible (MEICS) per la Universitat Ramon Llull i Màster en Urbanisme per IEAL, a l'actualitat és professor del Departament de Projectes Arquitectònics de la UPC a l'ETSAB i director Tècnic de la Càtedra UNESCO de la UdL. És també "Bye Fellow" del Robinson College de la Universitat de Cambridge (UK). Ha impartit conferències i és autor d'articles i de llibres sobre l'Aplicació d'Estratègies de Sostenibilitat a l'Arquitectura i Urbanisme.
 • Vives Rego, José
  Doctor en Microbiologia i Catedràtic Emèrit de Microbiologia de la Universitat de Barcelona (UB).

Informació general

Crèdits
20 ECTS (182 hores lectives)
Dates de realització
Data d'inici:febrer de 2018Data de fi:juliol de 2018
Horari
Divendres  09:00 a 14:00  16:00 a 20:00Dissabte  10:00 a 14:00

El curs es realitza en modalitat ONLINE. A les sessions dels divendres, professor i estudiants es connecten a la vegada i és troben a l'aula virtual. Les sessions dels dissabtes estan gravades. Totes les sessions es graven. Així mateix, si un estudiant no pot connectar-se en l'horari previst per als divendres, també tindrà accés a la sessió gravada.

Contacte
Telèfon: (34) 93 112 08 62
Horari d'atenció: Dilluns de 10-14h i de 16-20 hores
Dimecres de 10-14h i de 16-20 hores
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
2.500 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Postgrau.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, 10 dies abans de la data d'inici del programa
Software utilitzat durant el curs:
- Meteonorm
- Climateconsultant
- Archiwizard
- Sefaira
- Designbuilder (Tèrmic)
- Therm
- Designbuilder (Dinàmica de fluïds, CFD)
- BIM (introducció a Revit i Archicad)

nota: algun software pot ser puntualment substituït per un altre per motius d'actualització de continguts

Entitats relacionades

Col·laboradors