Arquitectura i Simulació Energètica: Softwares per al Disseny Eficient d'Edificis NZEB > Barcelona > Postgrau > UPC School > Imprimir -

Arquitectura i Simulació Energètica: Softwares per al Disseny Eficient d'Edificis NZEB

Postgrau Online.

Presentació

6a EDICIÓ
UPC School

La responsabilitat mediambiental està transformant el sector de l'arquitectura i la construcció cap a l'alta eficiència energètica. Les normes de l'edificació són cada cop més exigents i les certificacions d'edificis verds fan que el mercat doni un major valor a aquell immoble certificat que ha estat dissenyat sobre la base de l'estalvi energètic i l'ús de sistemes constructius i materials respectuosos amb el medi ambient.

A la Unió Europea, la Directiva 2010/31UE demana la implementació dels edificis NZEB (edificis de consum d'energia gairebé nul) a les instal·lacions públiques i a les construccions privades. L'objectiu és reduir les emissions nocives i fomentar la utilització d'energies renovables. En el marc d'aquesta sensibilitat mundial cap a l'Arquitectura Bioclimàtica, existeixen eines informàtiques que ens permeten dissenyar amb criteris mediambientals i quantificar l'impacte positiu que tindran les estratègies aplicades.

El postgrau en Arquitectura i Simulació Energètica: Softwares per al Disseny Eficient d'edificis NZEB ofereix una formació molt completa per a l'ús dels millors programes de simulació en l'àmbit de l'anàlisi bioclimàtica i energètica d'edificis: DESIGNBUILDER, ARCHIWIZARD, METEONORM, CLIMATE CONSULTANT, THERM i EINES BIM. El Building Information Modeling (BIM) és excel·lent per al dibuix arquitectònic i la realització de la documentació tècnica del projecte. En els últims anys, s'està aplicant en el camp de l'anàlisi energètica d'edificis, i en aquest curs descobrirem tot el seu potencial.

Aquest postgrau té vocació internacional i pretén satisfer la necessitat de formar professionals en el camp de la simulació i l'avaluació energètica aplicada als processos de disseny arquitectònic, rehabilitació i urbanisme.
Si ets un professional en actiu, aquest curs t'ajudarà a millorar el teu posicionament dins de l'empresa, amb l'adquisició de noves habilitats molt demandades al mercat laboral.

Objectius

 • Desenvolupar simulacions energètiques d'edificis. Gestionar paràmetres i aspectes tècnics constructius per a la realització de càlculs i obtenció de resultats aplicables a la vida real.
 • Conèixer i verificar diferents estratègies de disseny bioclimàtic. Dissenyar amb el clima i el sol, tècniques passives, tècniques actives i, finalment, aplicació de les energies renovables.
 • Estudiar l'Urbanisme Sostenible i la tendència actual cap als Net Zero Energy Buildings (NZEB).
 • Disseny d'edificis passius d'alta eficiència energètica i realització d'assessories energètiques. Avaluar i proposar millores en els projectes, que els facin molt més eficients i respectuosos amb el medi ambient.

A qui va dirigit

 • Arquitectes.
 • Enginyers d'Edificació i Arquitectes Tècnics.
 • Enginyers d'Istal·lacions de Climatització.
 • Llicenciats en disciplines mediambientals.
 • Estudiants dels últims cursos d'aquestes titulacions.
 • Professionals dels sectors productius de la construcció, la indústria, l'economia, l'energia i la sostenibilitat.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El postgrau en Arquitectura i Simulació Energètica es realitza de manera online i sincronitzada. Això vol dir que, en les sessions dels dimarts i els divendres, el professor i els estudiants es connecten alhora i es troben a l'aula virtual. Cada dissabte es subministra una nova sessió gravada, per completar les 12 hores docents setmanals. Totes les sessions queden sempre enregistrades i, si no has pogut assistir a una sessió sincronitzada, tens l'opció de tornar a visualitzar-la.

Cada matèria del postgrau seguirà un ordre lògic d'aprenentatge per aconseguir el coneixement òptim de cadascuna de les eines informàtiques.

El programa es distribueix així:

 • 70% per sessions pràctiques
 • 15% per sessions teòriques
 • 15% per conferències de casos d'estudi amb professionals de l'arquitectura i l'enginyeria.

Continguts

Matèries

Bases pel Disseny Bioclimàtic
6 ECTS. 52 hores lectives.

Teoria i conferències

 • Definició del confort tèrmic.
 • Introducció a les estratègies passives de climatització.
 • Generació i estudi de diagrames psicomètrics.
 • Estudi del recorregut solar al llarg de l'any.
 • Presentació de casos d'estudi reals.
Software METEONORM
 • En el curs s'ofereix llicència per utilitzar software durant 1 any.
 • Generar bases de dades climàtiques i bases de dades horaris per a qualsevol ubicació.
 • Obtenir fitxers en diferents formats per a l'anàlisi amb eines informàtiques.
 • Meteocat, AEMET, MICT: fonts fiables per a importació de dades climàtiques.
 • Interpretar, corregir i ajustar variables climàtiques obtingudes d'altres fonts.

Software CLIMATECONSULTANT

 • Aquest software és de llicència oberta.
 • Visualitzar i analitzar variables meteorològiques.
 • Exemples d'aplicació: estudi del clima mediterrani.
 • Tractament i presentació de dades climàtiques.

Eines BIM
Formació intensiva y bàsica de les 2 principals eines BIM que hi ha al mercat.

Programari BIM - ArchiCAD
Programari BIM - REVIT

En cada cas s'utilitzarà llicència d'avaluació i s'aprèn per igual:

 • Dibuix tècnic: plantes, seccions, alçats, simbologia i anotacions.
 • Possibilitats de Renderitzat i exportació del model 3D
 • Llistats d'amidaments i preus.
 • Opcions d'anàlisi energètica
Radiació Solar i Il·luminació
3 ECTS. 26 hores lectives.

Teoria i conferències

 • Classe d'iniciació a conceptes físics i arquitectònics.
 • Les radiacions, tipus i efectes.
 • La radiació solar. Filtres de reflexió i tipus de transmissió.
 • Factor d'ombra, factor solar i factor solar modificat.
 • Efectes tèrmics i efectes lumínics de la radiació solar.
 • Presentació de casos d'estudi reales.

Software ARCHIWIZARD

 • En el curs s'ofereix llicència per utilitzar aquest software durant 1 any.
 • Paràmetres luminotècnics, confort visual i nivells d'il·luminació segons l'ús, il·luminació i factors d'il·luminació natural.
 • Generació d'imatges per a l'estudi de nivells lumínics.
 • Mapejat 3D interactiu.
 • Dimensionament, verificació i optimització d'elements de protecció solar.
 • Optimització de models solars tenint en compte el comportament tèrmic.
 • Energies renovables aplicades (fotovoltaica, solar tèrmica, etc)
 • Casos d'estudi i metodologia de treball per a l'informe energètic.
 • Càlculs instantanis del comportament i rendiment del projecte.

Anàlisi Tèrmic d'Edificis
8 ECTS. 80 hores lectives.

Teoria i conferències

 • Introducció dels paràmetres físics i sistemes de climatització natural i artificial
 • El balanç energètic de l'ésser humà. El confort higrotèrmic d'un local
 • Càrregues higrotèrmiques màximes parcials i simultànies. Sensibles i latents. El àbac psicromètric.
 • Condicions exteriors, magnituds bàsiques i la seva variabilitat diària i estacional
 • Factors desestabilitzants del confort tèrmic interior d'un local (estiu, hivern)
 • Fórmules d'aplicació en el càlcul de càrregues i els conceptes que incorporen
 • Transmitància (Resistència a conducció i convecció), factor solar, efecte transmissió i radiació sobre paraments opacs i transparents.
 • Presentació de casos d'estudi reals.

Software Designbuilder

 • S'ofereix llicència educativa per utilitzar aquest software mentre dura el curs.
 • Designbuilder és l'eina més acceptada en el mercat per a la realització d'anàlisi tèrmic i consums energètics.
 • Models Designbuilder: situació, jerarquia, formes i elements
 • Parametrització: propietats envoltant, ponts tèrmics, espais instal·lacions, obstacles de façana i ombres, etc.
 • Simulacions tèrmiques dinàmiques amb i sense instal·lacions.
 • Definició de sistemes HVAC de calefacció i refrigeració de l'edifici.
 • Càlcul de càrregues i potències instal·lades per climatitzar
 • Demandes energètiques anuals i consum final
 • Consums econòmics i amortització
 • Reducció de la demanda amb estratègies passives.
 • Elaboració d'informes ràpids comparatius per a l'obtenció de conclusions i presa de decisions

Software THERM

 • Anàlisi de transferència de calor en 2D a través dels materials de construcció.
 • Dibuixar les seccions transversals de les finestres, tancaments i altres elements constructius
 • Generar malla d'anàlisi i algoritmes de transferència de calor d'elements finits.
Aerodinàmica i Ventilació Eficient
3 ECTS. 24 hores lectives.

Teoria i Conferències

 • Introducció a la normativa de rendiment de renovació i tractament de l'aire.
 • Sistemes de ventilació: natural, mecànica i mixta
 • La lògica del moviment de l'aire. Dinàmica de fluids. aire conduït
 • Ventilació natural per tir tèrmic i per pressió dinàmica.
 • Ventilació i climatització. Recuperació de calor (sensible i latent) de l'aire expulsat.
 • Ventilació controlada i no controlada. Procediments de control.
 • Ventilació, consums energètics i manteniment de la qualitat de l'aire interior.
 • Presentació de casos d'estudi reals.

Software CFD-DESIGNBUILDER

 • Motor CFD: Anàlisi aerodinàmic interior i exterior d'edificis
 • Simulació de l'aerodinàmica basada en els càlculs tèrmics de les superfícies i temperatures interiors.
 • Estudi de velocitats, temperatures i pressions de l'aire interior.
 • Verificació de sistemes passius relacionats amb la radiació solar: mur Trombe, xemeneia solar, torres de vent i façanes ventilades.
 • Sistemes passius, laberints geotèrmics, tubs canadencs per pretractament de l'aire i torres de vent.
 • Avaluar la reduccio del consum amb estratègies de ventilació natural.
 • Confort: Estudi comparatiu de l'índex PPD (% de descontents) i PMV (vot mig de la sensació tèrmica).

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Fumadó Alsina, Juan Luis
  Doctor Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i Catedràtic del Dept. de Tecnologia a l'Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), des de 1978, impartint docència a l'ETSAB i a l'ETSAV. Actualment codirigeix el Màster en Arquitectura i Sostenibilitat: Eines de Disseny i Tècniques de Control Mediambiental. Professionalment i com a expert en temes d'instal·lacions de Serveis i de Condicionament Ambiental, ha treballat associat amb l'arquitecte Juan Briz Car, amb el qual ha projectat i dirigit individualment i en col·laboració amb altres arquitectes, obres d'edificació, urbanisme i instal·lacions.
 • Uson Guardiola, Ezequiel
  Doctor Arquitecte i Màster en edificis Intel · ligents i construcció sostenible (MEICS) per la Universitat Ramon Llull i Màster en Urbanisme per IEAL, a l'actualitat és professor del Departament de Projectes Arquitectònics de la UPC a l'ETSAB i director Tècnic de la Càtedra UNESCO de la UdL. Codirector del Màster "Arquitectura i Sostenibilitat: eines de disseny i tècniques de control mediambiental". És també "Bye Fellow" del Robinson College de la Universitat de Cambridge (UK). Ha impartit conferències i és autor d'articles i de llibres sobre l'Aplicació d'Estratègies de Sostenibilitat a l'Arquitectura i Urbanisme.

Coordinació

 • Tarrida Llopis, Marçal
  Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Arquitectura i Sostenibilitat per la UPC School of Professional and Executive Developement. Compta amb 6 anys d'experiència en assessoria energètica d'edificis. Actualment col·labora amb l'empresa Architecture & Sustainability Research Unit in Barcelona com a simulador expert en programari d'anàlisi bioclimàtica.

Professorat

 • Bunyesc Palacin, Josep
  Doctor Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. Master of Advanced Studies (MAS) Arquitectura sostenible. (EPFL Lausanne et UC Louvain Belgique).
 • Folch Hernández, Marc
  Arquitecte. Màster en Arquitectura per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya. Va completar els seus estudis al Lund Teknisker Högskolan de la Lunds Universitet de Suecia. Co-fundador de l'estudi Calderon-Folch-Sarsanedas. (Conferenciant)
 • Fumadó Alsina, Juan Luis
  Doctor Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i Catedràtic del Dept. de Tecnologia a l'Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), des de 1978, impartint docència a l'ETSAB i a l'ETSAV. Actualment codirigeix el Màster en Arquitectura i Sostenibilitat: Eines de Disseny i Tècniques de Control Mediambiental. Professionalment i com a expert en temes d'instal·lacions de Serveis i de Condicionament Ambiental, ha treballat associat amb l'arquitecte Juan Briz Car, amb el qual ha projectat i dirigit individualment i en col·laboració amb altres arquitectes, obres d'edificació, urbanisme i instal·lacions.
 • Guillén Amigó, Carles
  Enginyer Industrial per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona (ETSEIB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Arquitectura i Sostenibilitat: Eines de Disseny i Tècniques de Control Mediambiental per la UPC School of Professional and Executive Developement. Compta amb 8 anys d'experiència en assessoria energètica d'edificis. Actualment col·labora amb l'empresa Architecture & Sustainability Research Unit in Barcelona com a simulador expert en programari d'anàlisi bioclimàtica.
 • Labeur, Alejandro
  Arquitecte i investigador per la Universitat Nacional de Buenos Aires. Expert en Arquitectura Bioclimàtica. Actualment treballa a l'empresa GAC 3000 com a Director d'Arquitectura.
 • Sole Bonet, Josep
  Arquitecte Tècnic. Des de setembre 2008 és Director Tècnic de Màrqueting i de Sostenibilitat de l'empresa URSA Insulation SA, sent responsable dels serveis d'assistència tècnica, comunicació, formació de xarxa comercial, desenvolupament de nous productes i seguiment de desenvolupaments normatius. Anteriorment ha desenvolupat treballs generals de planificació, organització i control de l'execució de les obres per a les empreses Sagema Serveis i en Construccions Ruvalls. Col·laborador en Cursos de Postgraduat a diferents universitats en els àmbits d'Energia en l'Edificació, Acústica en l'edificació, Instal·lacions de Climatització. Pertanyent al grup d'experts col·laboradors en la redacció del CTE en els àmbits d'aïllament tèrmic, acústic i reacció al foc.
 • Tarrida Llopis, Marçal
  Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Arquitectura i Sostenibilitat per la UPC School of Professional and Executive Developement. Compta amb 6 anys d'experiència en assessoria energètica d'edificis. Actualment col·labora amb l'empresa Architecture & Sustainability Research Unit in Barcelona com a simulador expert en programari d'anàlisi bioclimàtica.
 • Uson Guardiola, Ezequiel
  Doctor Arquitecte i Màster en edificis Intel · ligents i construcció sostenible (MEICS) per la Universitat Ramon Llull i Màster en Urbanisme per IEAL, a l'actualitat és professor del Departament de Projectes Arquitectònics de la UPC a l'ETSAB i director Tècnic de la Càtedra UNESCO de la UdL. Codirector del Màster "Arquitectura i Sostenibilitat: eines de disseny i tècniques de control mediambiental". És també "Bye Fellow" del Robinson College de la Universitat de Cambridge (UK). Ha impartit conferències i és autor d'articles i de llibres sobre l'Aplicació d'Estratègies de Sostenibilitat a l'Arquitectura i Urbanisme.
 • Vives Rego, José
  Doctor en Microbiologia. Llicenciat i Graduat en Biologia. Màster en Gestió de Tecnologia (ESADE). Catedràtic Emèrit de la Universitat de Barcelona. Entre 1968 i 1997 ha estat consultor d'empreses espanyoles i europees en diversos sectors. Membre de diversos comitès científics de la Comissió Europea (1997-2006). Autor d'articles científics en l'àmbit de la microbiologia aquàtica i ambiental, biotecnologia, forensia i gestió mediambiental. Actualment es dedica a estudis transversals del medi ambient que van des de la reflexió filosòfica i ètica a la gestió pública, passant per la tecnociència i els valors socials.

Informació general

Crèdits
20 ECTS (182 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:06/03/2018Fi classes:29/06/2018Fi programa: 27/07/2018
Horari
Dimarts  16:00 a 20:00Divendres  16:00 a 20:00Dissabte  10:00 a 14:00

El curs es realitza en modalitat ONLINE. A les sessions dels divendres, professor i estudiants es connecten a la vegada i és troben a l'aula virtual. Les sessions dels dissabtes estan gravades. Totes les sessions es graven. Així mateix, si un estudiant no pot connectar-se en l'horari previst per als divendres, també tindrà accés a la sessió gravada.

Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
2.500 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Postgrau.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Software utilitzat durant el curs:
- Meteonorm
- Climateconsultant
- Archiwizard
- Sefaira
- Designbuilder (Tèrmic)
- Therm
- Designbuilder (Dinàmica de fluïds, CFD)
- BIM (introducció a Revit i Archicad)

nota: algun software pot ser puntualment substituït per un altre per motius d'actualització de continguts

Entitats relacionades

Col·laboradors