Protecció Civil. Risk Analysis > Barcelona > Postgrau > UPC School > Imprimir -

Protecció Civil. Risk Analysis

Postgrau Presencial.

Presentació

4a EDICIÓ
UPC School
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster Incendis i Protecció Civil. Safety Engineering.

El Postgrau en Protecció Civil 'Risk Analysis' prepara professionals amb els coneixements i les habilitats per donar resposta a les necessitats d'empreses i les institucions en l'àmbit de la seguretat 'safety engineering', per actuar de manera coordinada amb els actuals actors -públics o privats- que intervenen en la gestió de la seguretat. Aquesta formació esdevé un capital necessari i de gran valor per a les empreses de l'àmbit de l'enginyeria de la seguretat, com són consultories, grans empreses, companyies d'assegurances, laboratoris d'assaigs, entre d'altres, i també per a les administracions públiques de l'àmbit de la protecció civil.

Superant aquests estudis s'obtindrà el diploma de formació per a tècnics competents en elaboració de plans d'autoprotecció (àmbit local), expedit per l'Institut de Seguretat pública de Catalunya (ISPC) que permet acreditar-se de la forma prevista al Decret 30/2015, de 3 de març i a l'Ordre IRP/516/2010, de 8 de novembre per desenvolupar l'activitat de tècnic competent en matèria d'elaboració de plans d'autoprotecció (àmbit local).

Els estudis aporten una visió global de l'exercici professional com a Conseller de Seguretat en el transport de mercaderies perilloses (RD 97/2014, de 14 de febrer i RD 1566/1999, de 8 d'octubre). Addicionalment, s'introduiran a l'estudiant les tècniques d'anàlisi del risc 'risk analysis' i simulacions per ordinador.

L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) i la UPC donen resposta amb aquest postgrau a les necessitats de protecció de la societat actual amb un alt nivell de coneixement i d'especialització.

Organitzat en col·laboració amb:
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
ISPC

Objectius

 • Conèixer i dominar les tècniques necessàries per dissenyar i gestionar les mesures de protecció en l'àmbit del 'risc analysis' amb una visió global del sector.
 • Estar capacitat per elaborar plans d'autoprotecció en l'àmbit local, així com les anàlisis de risc prèvies necessàries.
 • Gestionar les matèries perilloses (HAZMAT, hazardous materials), formar-se com a conseller de seguretat en el transport de mercaderies perilloses i en la gestió d'atmosferes explosives (ATEX) utilitzant metodologies de 'risk analysis'.
 • Entrar en contacte a nivell professional la terminologia específica internacional (anglès) dels continguts estudiats.
 • Obrir l'horitzó d'exercici professional donant la possibilitat d'aplicar els coneixements directament en projectes i pràctiques a empreses escollides del sector.

A qui va dirigit

 • Enginyers, titulats científico-tècnics i arquitectes gestors de projectes, professionals d'empreses que vulguin especialitzar-se en la prevenció d'alt risc.
 • Tècnics d'enginyeries i consultories de l'àmbit de la 'safety engineering'.
 • Inspectors tècnics de companyies d'assegurances, mediadors, perits de sinistres, assegurances i serveis d'inspecció i control d'entitats públiques i privades.
 • Tècnics que desenvolupin la seva professió, o bé pretenguin fer-ho, en entitats col·laboradores de l'Administració, en Ajuntaments, Consells Comarcals o d'altres administracions públiques dels àmbits de protecció civil, tramitació de llicències d'obres i/o d'activitats.
 • Consellers de seguretat en empreses que transportin mercaderies perilloses.
 • Gestors de la seguretat i la prevenció en establiments, activitats, edificis i infraestructures.
 • Tècnics dels laboratoris d'assaigs i professionals que fan investigació en la matèria.
 • Tècnics en prevenció de riscos laborals.
 • Tècnics d'empreses que elaboren o han d'elaborar Plans d'Autoprotecció.
 • Professionals de Protecció Civil.
 • Membres dels cossos de Bombers, Cossos de Seguretat i Protecció Civil, així com bombers voluntaris que vulguin aprofundir coneixements i completar la carrera professional.
 • Persones sense experiència prèvia que vulguin desenvolupar la seva trajectòria professional en l'àmbit de la 'safety engineering'.

Mòduls

Aquest postgrau s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el postgrau pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

Tècnic en Elaboració de PAUs

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 29/03/2019. Barcelona

Anàlisi del Risc: Matèries Perilloses, Conseller de Seguretat i Atmosferes Explosives

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 26/04/2019. Barcelona

Continguts

Matèries

Tècnic en elaboració de PAUs
7 ECTS. 47 hores lectives.
Introducció bàsica a la protecció civil

La Prevenció i Planificació de riscos greus a Catalunya

La gestió de les emergències

Tecnologies de suport a la Protecció Civil. Xarxa d'alarmes i avisos a la població

Normativa bàsica i relativa a les diferents activitats del Decret d'Autoprotecció

Els PAUs: pautes bàsiques per a la seva elaboració i implantació
- Introducció bàsica a la redacció d'un PAU. Descripció d'activitats i centres d'interès per a la protecció civil Local. Continguts mínims d'un PAU.
- Anàlisi del risc: riscos interns i externs que poden afectar una instal·lació, anàlisi segons el tipus de risc associat (espectacles, activitats recreatives, centres comercials, pirotècnia, riscos naturals, riscos de la societat).
- Descripció dels mitjans i mesures d'autoprotecció d'un PAU: mitjans materials, humans, dispositius de vigilància, dispositius sanitaris, primers auxilis, mesures correctores i plànols.
- Estructura organitzativa d'un PAU: fases i criteris d'activació, equips d'emergència, accions a realitzar.
- Implantació, manteniment i actualització d'un PAU.
- Casos pràctics.
- Projecte d'avaluació continuada: elaboració d'un PAU.

Conseller de seguretat
4 ECTS. 30 hores lectives.
Aquesta matèria aporta una visió global de l'exercici professional com a conseller/a de seguretat en el transport de mercaderies perilloses (ADR).

Introducció a la seguretat en el transport
- El transport, càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses.
- El paper de l'ONU. Reglaments vigents.

Naturalesa dels perills i classificació de les mercaderies perilloses
- Elements d'identificació de les matèries perilloses.
- Classificació segons perillositat (classes de perill). Principals característiques.

Expedicions
- Participants en qualsevol operació amb mercaderies perilloses.
- Pla de protecció de mercaderies perilloses d'alt risc (MPAR).
- Túnels i xarxa d'itineraris de mercaderies perilloses (XIMP). Restriccions a la circulació. Exempcions. Successos notificables.

Tipus d'embalatges autoritzats
- Homologació. Senyalització d'embalums i sobreembalatges.
- Criteris en la utilització d'envasos, embalatges i cisternes. Adequació dels mateixos.
- Etiquetatge de vehicles i unitats de transport

Utilització de vehicles en el transport de mercaderies perilloses
- Requisits, identificació. Documentació en el transport de mercaderies perilloses.
- Equipament a bord, tripulació i equips.

Pla Especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril 

Matèries Perilloses i Atmosferes Explosives (HAZMAT-ATEX)
3 ECTS. 25 hores lectives.
Introducció bàsica a les matèries perilloses

Risc Químic
- Definició de risc químic i de matèries perilloses segons diferents fonts.
- Localització de les matèries perilloses i tipologies de perill més acceptades.
- Visió general de la legislació que regula els materials perillosos a tot el món.
- Introducció als sistemes de classificació de materials perillosos.
- Presentació del Global Harmonized System (GHS).
- Similituds i diferències del GHS amb el sistema de classificació CLP (Classification Labelling and Packaging).
- Risc químic: salut humana i medi ambient.

Risc Biològic
- Classificació dels agents biològics segons la seva naturalesa i segons el risc.
- Identificació i avaluació dels riscos biològics.
- Mesures de prevenció.
- Nivells de contenció biològica i mesurament dels agents biològics.
- Transport de substàncies infeccioses i gestió de residus.
- Pandèmies.

Risc Radiològic
- El cicle del combustible nuclear i la indústria nuclear.
- Les instal·lacions nuclears i les instal·lacions radioactives. 
- La classificació de les fonts radioactives de l'Organització Internacional de l'Energia Atòmica.
- El transport de matèries radioactives: tipus i categories d'embalums, fluxos i fitxes d'intervenció específiques per a materials radioactius.
- Accidents nuclears i radiològics en el passat.
- Càlculs bàsics en la protecció radiològica.

Atmosferes Explosives (ATEX)
- Conceptes sobre atmosferes explosives: gasos/vapors/boires inflamables i pols/partícules combustibles.
- Les Directives europees 1999/92/CE i 2014/34/EU. Relació de ATEX amb prevenció de riscos laborals i Directiva de Máquines (Marcat CE).
- La classificació de zones. Fonaments i metologies.
- Estándards internacionals: Sèries IEC EN 60079 i ISO/IEC 80079. 
- Tècniques de prevenció i protecció contra atmosferes explosives.
- Maneres de protecció Ex per equips elèctrics i no elèctrics.
- Marcat d'equips: Marcat ATEX europeu i marcat internacional IECEx.
- Normes d'instal·lació, manteniment i reparació d'equips Ex.

Estabilitat tèrmica
- Conceptes de l'estabilitat tèrmica.
- Autoescalfament de dipòsits de pols.
- Assajos d'estabilitat tèrmica.
- Exemples d'incidents reals.

Anàlisi de risc
5 ECTS. 50 hores lectives.
Riscos Tecnològics
- Prevalença dels accidents greus, concepte de risc i tolerabilitat del mateix.
- Terme font.
- Càlcul dels efectes derivats dels accidents: incendis, explosions, BLEVE, dispersió de substàncies tòxiques.
- Vulnerabilitat.

Risc d'incendi i explosió
- Resum del mètode.
- Guia completa de l'índex d'incendi i explosió.
- Presentació d'exemples de càlcul.

Normativa Seveso III
- Antecedents i guies de referència.
- Anàlisi detallada de la Directiva 2012/18 / UE.
- Presentació d'exemples de càlcul per determinar l'afectació.

Anàlisi quantitativa del risc (ACR)
- Introducció i presentació d'un cas exemple.
- Identificació de perills.
- Successos iniciadors: genèrics, específics. Casos de fallada. Escalat.
- Estimació de freqüències dels successos iniciadors: arbres de fallades.
- Successos facilitadors o modificadors: salvaguardes tecnològiques, condicions de contorn, etc.
- Càlcul de la freqüència d'esdeveniments finals: arbres de successos.
- Simulació dels diferents fenòmens possibles durant un accident.
- Risc i els seus tipus: individual, social, agregat.

Riscos Naturals
- Riscos meteorològics: vents, sequeres, inundacions, nevades, incendis forestals.
- Riscos geològics / geomorfològics: sísmic, volcànic, moviments de vessant i subsidències, allaus.

Projecte de protecció civil
6 ECTS. 3 hores lectives.
Treball final de Programa - Projecte d'Aplicació Profesional
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Sans Pinyol, Jordi
  Enginyer Industrial per la UPC. Diplomat en Prevenció d'Incendis pel Ministeri de l'Interior de França (Brevet Prevention). Va ser professor del Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció de la UPC. Va ser responsable de Recerca de l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya (EBPC), de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) (2010-2014), director de l'Escola de Bombers (2002-2010), sotsdirector general de Protecció Civil (1997-2002) i inspector del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya i cap de la Divisió de Planificació del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de Barcelona. Actualment és director general de Ms Consultors.
 • Marimon Carvajal, Frederic
  Doctor enginyer Industrial. Professor del Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria de la UPC. Especialista en estructures metàl·liques, estructures mixtes, acer- formigó i verificació de la resistència al foc de les estructures. Chair Cluster de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Autor de nombrosos articles en l'àmbit de la Resistència de Materials i director de tesi. Col·laborador i professor a l'ISPC i a l'EBPC.
 • Planas Cuchi, Eulàlia
  Doctora enginyera Industrial. Professora del Departament d'Enginyeria Química de la UPC. Responsable del Centre d'Estudis del Risc Tecnològic (CERTEC). Autora de nombrosos articles i llibres sobre risc industrial i incendis forestals. Col·laboradora de l'EBPC, en especial del Grup d'Actuacions Forestals (GRAF).

Coordinació

 • Tisaire Berga, David
  Director de T&Associats. MBA per la URV. Expert en Planificació i Emergències. Responsable de la Subcomissió de Plans d'Emergència del COEIC.

Professorat

 • Bernechea, Esteban
  Doctor en Enginyeria per la UPC. Especialista en el camp de l'anàlisi de riscos i l'enginyeria de seguretat en els sectors de l'oil&gas i la indústria química. Ha participat en estudis per a empreses com Técnicas Reunidas, Sonatrach, Petronas, Repsol, Lyondellbasell, BASF o Saudi Aramco, i ha fet estudis HAZOP, HAZID, QRA i d'avaluació de riscos en edificis, entre altres. És ponent en congressos i simposis internacionals, i autor en revistes com Safety Science o Process Safety and Environmental Protection. Actualment és enginyer sènior al departament d'anàlisi de Riscos i seguretat de processos de Bureau Veritas.
 • Carmona Bailo, Hector
  Enginyer Industrial. Màster en Prevenció de Riscos Laborals, especialitats en seguretat, higiene i ergonomia i psicosociologia en el treball. Tècnic de la Unitat de Protecció Civil i Cap de Guàrdia de Bombers de Barcelona. Professor en diversos cursos de l'ISPC i col·legis professionals. Representant de Bombers de Barcelona a la Taula d'Interpretació i Desplegament dels Plans d'Autoprotecció (TID-PAU).
 • Carretero Sesé, Francisco
  Tècnic especialista en Seguretat integral per la Universidad Pontifícia de Comillas. Va ser director de Autoprotecció JJ.OO (Palau Municipal de Sports de Badalona. Basket). Ha treballat com a Director de Seguretat del FC BARCELONA. Va portar la Direcció del projecte de RRHH per a la Seguretat en el FÒRUM UNIVERSAL DE LES CULTURES BARCELONA el 2004. A l'actualitat és subdirector territorial de Seguretat a l'Àrea Territorial de Catalunya de MAPFRE.
 • Delgado Molina, Sergio
  Màster i llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona (UB). Màster en Polítiques Públiques de Seguretat (UOC-ISPC). Sotsdirector de Coordinació i Gestió d'Emergències de la Direcció General de Protecció Civil (DGPC) de la Generalitat de Catalunya. Responsable dels informes per a la prevenció de riscos greus en la planificació urbanística i l'ordenació territorial (2008-2010).
 • Espejo Delgado, Vicenç
  Llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Experiència de més de 15 anys al departament tècnic de Trámites, Informes y Proyectos, S.L. (Applus + TIPs). És responsable de l'elaboració d'informes de seguretat, anàlisis quantitatives del risc (AQR) i estudis afins per a les industries químiques i energètiques. És Certified Functional Safety Expert, essent facilitador habitual d'anàlisis HAZOP, HAZID i assignació de SIL, elaborant càlculs de verificació de SIL i altres activitats del cicle de vida de la seguretat funcional.
 • Francès Tudel, Joan Carles
  Llicenciat en Geografia per la Universitat Rovira i Virgili (URV). Postgrau en Economia i Gestió del Medi Ambient per la UB. Màster en Prevenció de Riscos Laborals per la URV. Tècnic de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya a Tarragona. Professor d'Anàlisi de Riscos a la URV.
 • Garcia Jimenez, Carlota
  Enginyera de l'Edificació. Màster en Incendis i Protecció Civil. Safety Engineering. Tècnica de planificació a T&Associats, enginyeria dedicada a la realització i implantació de plans d'emergència.
 • Garcia Romero, Rosa
  Llicenciada en Biologia per la UB. Tècnica Biòloga al Servei de Gestió del Risc i Planificació (DGPC) de la Generalitat de Catalunya.
 • Gasulla Fernández, Nuria
  Llicenciada en Ciències Físiques. Subdirectora general de Programes de Protecció Civil (DGPC), del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya.
 • Gracia Forcadas, Joan Frederic
  Enginyer Industrial. Va ser professor a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona. Va ser inspector del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, cap de la Brigada de Barcelona, cap del Servei de Planificació i Responsable de Plans d'Autoprotecció de la DGPC. Actualment és cap del Servei de Gestió del Risc i Planificació de la DGPC del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya.
 • Guamis Tohà, Jaume
  Enginyer Industrial i inspector del cos de Bombers. Ha estat responsable de formació a l'Escola de Bombers i a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments. Responsable d'Informació i Formació en protecció civil. Responsable d'Informació de la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil. Cap del Servei de Sensibilització de la DGPC. Cap dels Serveis Territorials de Protecció Civil a Barcelona (DGPC) i sotsdirector general de Programes en Protecció Civil de la DGPC.
 • Homar Martí, Lluis Manuel
  Enginyer Tècnic en Electrònica Industrial. Màster en Prevenció de Riscos Laborals i Seguretat en el Treball per la UPC. Postgrau en Ergonomia i Psicosociologia Aplicada per la UPC. Postgrau en Higiene Industrial per la UPC. Postgrau en Incendis per la UPC. Actualment responsable de Protecció Civil a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
 • Llosa Oliva, Maria Llum
  Enginyera en Organització Industrial i Enginyera Tècnica Industrial Mecànica. Llicenciada en Documentació per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Màster en Estalvi i Eficiència Energètica. Postgrau en Coordinador de Seguretat i Salut en la Construcció. Postgrau en Competències Directives per la UAB. Màster en Prevenció de Riscos Laborals (nivell superior) i Seguretat Industrial per la UPC. Màster en Gestió Integral del Litoral per la UB. Tècnica acreditada per a l'elaboració de plans d'autoprotecció. Cap de la Secció de Seguretat en Obres i Autoprotecció a la Diputació de Barcelona.
 • López Díaz, Ángel
  Arquitecte. Postgrau en Reforços Estructurals per l'Escola Sert (COAC). Tècnic responsable de Formació a la Divisió de Planificació i cap de Guàrdia de Bombers de Barcelona. Coredactor del procediment d'actuació en patologia de l'edificació. Professor de postgrau del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEB) i formador de Construcció a l'ISPC.
 • López-Doriga Sagalés, Oriol
  Enginyer Químic i Enginyer de Projectes a l'empresa MSconsultors.
 • Marcobal Barbarà, Gemma
  Enginyera en Organització Industrial. Va iniciar la seva carrera en l'enginyeria i la construcció de la mà de l'empresa Sondeos, Estructuras y Geotecnia, S.A. Actualment és tècnica de Planificació a T&Associats, realitza i redacta plans d'emergència (PAM i PAU) en l'àmbit públic i privat, i duu a terme la seva formació i implantació, la realització d'informes tècnics, la redacció d'estudis de seguretat d'instal·lacions químiques i la realització de la cartografia adjunta.
 • Pardo Sabartés, Manel
  Màster i llicenciat en Ciències Físiques per la UB. Màster en Prevenció de Riscos Laborals. Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental (ICT-UPC). Exdirector general de Protecció Civil. Professor de Meteorologia Aplicada als Incendis Forestals a l'ISPC. Tècnic acreditat per elaborar PAU en l'àmbit local i de Catalunya per a tots els sectors. Actualment és director de l'SPEIS de l'Ajuntament de Barcelona
 • Pastor Ferrer, Elsa
  Doctora Enginyera Industrial. Professora del Departament d''Enginyeria Química de la UPC. Investigadora del Centre d''Estudis del Risc Tecnològic (CERTEC). Membre de la IAFSS (International Association of Fire Safety Science) i coordinadora del seu grup de treball "Ignition Resistant Communities" . Coordinadora del Màster Universitari en Enginyeria Química de la UPC.
 • Planas Cuchi, Eulàlia
  Doctora enginyera Industrial. Professora del Departament d'Enginyeria Química de la UPC. Responsable del Centre d'Estudis del Risc Tecnològic (CERTEC). Autora de nombrosos articles i llibres sobre risc industrial i incendis forestals. Col·laboradora de l'EBPC, en especial del Grup d'Actuacions Forestals (GRAF).
 • Poy Quintana, Xavier
  Enginyer Químic i Industrial per l'IQS i tècnic superior de prevenció de riscos. Actualment és Safety Specialist en EESITY. Especialista en atmosferes explosives (ATEX) en sectors oil&gas, químic, farmacèutic, gran consum, alimentari i tractament de residus.
 • Sánchez Martín, Antonio
  Llicenciat en Ciències Químiques. Tècnic Superior en Riscos Laborals. Conseller de Seguretat ADR. Expert en Transport Multimodal de Mercaderies Perilloses. Tècnic de Planificació en Riscos Tecnològics (mercaderies perilloses i Seveso). Professor en diversos cursos especialitzats al Centre Específic de Recerca per a la Millora i Innovació de les Empreses (CERpIE) de la UPC.
 • Sans Armenter, Marc
  Enginyer Industrial. Màster en Polítiques Públiques de Seguretat (UOC). Diplomat Cepreven i CFPA Europa. Membre de la TINSCI i vocal del Subcomitè SC-5 del CTN-23 d'AENOR. Ha sigut tècnic del Servei de prevenció de Bombers de la Generalitat de Catalunya i professor en diversos cursos de l'ISPC. Actualment és subinspector de Bombers de la Generalitat de Catalunya.
 • Sans Pinyol, Jordi
  Enginyer Industrial per la UPC. Diplomat en Prevenció d'Incendis pel Ministeri de l'Interior de França (Brevet Prevention). Va ser professor del Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció de la UPC. Va ser responsable de Recerca de l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya (EBPC), de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) (2010-2014), director de l'Escola de Bombers (2002-2010), sotsdirector general de Protecció Civil (1997-2002) i inspector del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya i cap de la Divisió de Planificació del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de Barcelona. Actualment és director general de Ms Consultors.
 • Seguí Julià, Xavier
  Enginyer Químic per la UPC. Ha realitzat gran part de la seva recerca en els àmbits de la seguretat industrial i el risc mediambiental, en els quals és autor de publicacions i col·laboracions en revistes i llibres científics. En el marc de la recerca duta a terme durant el seu treball final de màster, d'aplicació actual en els estudis Seveso que es fan a Catalunya, va ser guardonat amb el Premi Sant Jordi de la Societat Catalana de Tecnologia (2015). També ha participat en diversos projectes de la Comissió Europea (FP7).
 • Surrallés Escobar, Francesc
  Graduat Social per la UB. Tècnic superior en Ergonomia i Psicosociologia. Conseller de Seguretat ADR. Conseller de Seguretat extern. Administrador de Zaudera, S.L.
 • Tisaire Berga, David
  Director de T&Associats. MBA per la URV. Expert en Planificació i Emergències. Responsable de la Subcomissió de Plans d'Emergència del COEIC.
 • Toldrà Sabaté, Ramon
  Doctor en Física per la UAB. Ha estat professor a la UB i investigador a la Universitat d'Oxford. Va ser responsable de Recerca en Previsió del Risc a la DGPC. Actualment és tècnic de recerca i desenvolupament Tecnològic de l'SPEIS de Bombers de Barcelona.
 • Vilchez Sánchez, Juan Antonio
  Doctor en Enginyeria Industrial per la UPC. Assessor científic y tècnic a TIPs - Trámites, Informes y Proyectos, S.L. (www.tips.es). Especialista en càlcul de conseqüències amb programaris PHAST/EFFECTS/ALOHA/DEGADIS/SLAB/FRED/FLACS, en quantificació de riscos amb SAFETI/RISKCURVES i en l'elaboració de documents per a la prevenció d'accidents greus (informes de seguretat, sistemes de gestió, PAUs HERMES). Impulsor i divulgador de l'ensenyament de tècniques d''identificació i avaluació de perills de procés HAZID/HAZOP/FMEA/SIL/LOPA. Autor/coautor de articles i llibres sobre temes seguretat.
 • Villar i Moratalla, Mª Vicenta
  Diplomada en Infermeria per la UAB. Màster en Gestió i Planificació dEmergències per la UPC. Tècnica competent per a la redacció de plans d'autoprotecció d'interès municipal i dinterès de la Generalitat de Catalunya del grup 6. 2011. Cap de Protecció Civil i Prevenció dIncendis de l'Ajuntament de Terrassa.

Informació general

Crèdits
25 ECTS (155 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:29/03/2019Fi classes:13/07/2019Fi programa: 13/09/2019
Horari
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00

Es realitzaran 3 sessions en dijous a la tarda (veure calendari del programa).

Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos
Contacte
Telèfon: (34) 93 112 08 67
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.


Diploma del curs de formació per a tècnics competents per a l'elaboració de plans d'autoprotecció (àmbit local), expedit per l'Institut de Seguretat pública de Catalunya (ISPC) que permet acreditar-se de la forma prevista al Decret 30/2015, de 3 de març, i a l'Ordre IRP/516/2010, de 8 de novembre com a tècnic per elaborar plans d'autoprotecció en l'àmbit de la protecció civil local. Per a la seva obtenció és necessari superar el curs i comptar com a mínim amb el 80% d'assistència. Es requereix tenir, com a màxim abans de la data d'inici de la formació, una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura.En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
3.600 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Postgrau.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Català / Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, 10 dies abans de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Socis estratègics

Col·laboradors