Tècniques d'Adoberia > Igualada > Postgrau > UPC School > Imprimir -

Tècniques d'Adoberia

Postgrau Online.

Presentació

18a EDICIÓ
UPC School
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster Direcció Tècnica de l'Adobatge.
En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.

Aquest postgrau està orientat cap a persones que tinguin una titulació universitària i vulguin conèixer el procés d'adoberia de la pell. També es poden matricular en aquest postgrau aquelles persones que, sense tenir titulació universitària, acreditin experiència en el sector de curtits. En aquest cas l'alumne/a obtindria un certificat d'assistència i aprofitament del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

Objectius

L'objectiu primordial d'aquests estudis és donar la formació tècnica de tot el procés de l'adobament de la pell necessària per poder treballar en empreses relacionades amb el sector de l'adoberia. S'estudia tot el procés de transformació des de la pell bruta fins a la pell acabada i la influència de cadascuna de les etapes d'aquest procés en les propietats del producte final. S'obté una formació integral a nivell teòric.

A qui va dirigit

Aquest postgrau està adreçat a qualsevol titulat universitari que vulgui conèixer a fons el procés de l'adobament de la pell i a professionals del sector de l'adoberia. També poden cursar aquest postgrau persones que no tinguin cap titulació universitària (en aquest cas, l'estudiant, en acabar, rebrà un certificat d'assistència i aprofitament).

Continguts

Matèries

Acabats de la Pell
6 ECTS.
Introducció. Productes utilitzats a l'acabat del cuir. Consideracions generals de l'acabat i els seus requisits. Aspectes físico-químics de prefons i impregnacions. Formulació general. Introducció als tipus d'acabat. Acabat segons la quantitat de pigment. Tipus d'acabat segons l'article al qual es destina. Acabats especials.
Processos d'Adoberia
Optativa. 6 ECTS.
Introducció. Conservació de la pell bruta. Formulació bàsica de les següents operacions: remull, pelat i calciner, descalcinat i rendit, desgreixatge, píquel i adobament al crom, preadobament i adobament al vegetal, neutralització, recurtició, tintura, greixatge, hidrofugació. Relació amb la qualitat final de la pell: tacte; resistències físiques; plenitud; fermesa de flor; finura de flor; finura de pelfa; igualació, penetració, intensitat, i solideses de la tintura; hidrofugació; costos; aigües residuals; etc.
Química Tècnica d'Adoberia
Optativa. 6 ECTS.
Introducció al procés d'adobament. Estudi de la pell. Química de la pell. Conservació. Tines, molinetes i bombos. Remull. Pelat i calciner. Descalcinar, descarnat i dividit. Rendit. Píquel. Desgreixatge. Adobament amb extractes vegetals. Adobament amb sals minerals. Escorregut i rebaixat. Neutralitzat. Readobament del cuir al crom. Tintura. Greixatge. Assecat. Operacions prèvies a l'acabat.
Maquinària d'Adoberia
Optativa. 3 ECTS.
Màquines utilitzades en ribera i adoberia.
Màquines utilitzades en les etapes de postadoberia.
Màquines utilitzades en acabats.
Disseny de Processos d'Adoberia
Optativa. 3 ECTS.
Formulacions per a l'obtenció de diversos articles: serratge apelfat, serratge industrial, crispat químic, cuir boví al crom humit, napa d'anyell per a confecció, plena flor tipus box en color, blanc o negre, rind box rectificat/gravat, rind box plena flor/nobuck hidrofugat, napa al crom per a tapisseria, boví per a vaquetilla i sola, folro pell d'anyell, anyell/mestís, davant d'anyell, guanteria, davant llana, catifes de boví amb pèl, pells de serps, pells d'estruç, pells de tauró amb i sense espícules, etc.
Tècniques Ambientals
Optativa. 6 ECTS.
Gestió de l'aigua a la indústria. Paràmetres i legislació. Càrregues contaminants dels diferents processos. Disminució de carregues per modificació de processos i tractaments específics. Tractaments d'aigües residuals. Conceptes generals de tecnologia ambiental. Legislació mediambiental. Empresa i medi ambient. Sistemes de gestió mediambiental. Auditories mediambientals.
Tècniques Especials de l'Adobatge
Optativa. 6 ECTS.
Introducció a la tintura. Tintures en wet-blue. Tintures en crust. Tintures sobre adobament vegetal. Tintures especials per a nobuck. Crispats químics. Tintures sobre pells llanars. Processos bàsics per a pelleteria fina. Hidrofugació. Adobaments mixtos. Processos bàsics per a pells porcines. Fabricació de wet-white.
Assajos de la Pell
Optativa. 6 ECTS.
Introducció. Concepte de qualitat. Normalització en adobats. L'assaig físic del cuir. Solideses del cuir. L'anàlisi química del cuir. Requeriments de qualitat en adobats. Anàlisi de productes i matèries primeres consumides en adobats. Pràctiques: mostreig, assajos físics de la pell, assajos químics de la pell, anàlisi de productes i aigües residuals.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Bacardit Dalmases, Anna
  L'any 1994 va obtenir el títol d'Enginyeria Tècnica Industrial Química per la Universitat Politècnica de Catalunya. L'any 2003 va obtenir el títol d'Enginyeria en Organització Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. L'any 2005 va obtenir el títol de doctor en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona. L'any 2001 va estudiar el Màster en Direcció Tècnica de l'Adobatge. Des de l'any 1995 fins al 1999 va treballar al laboratori tècnic de BASF-Curtex. Des del 1999 exerceix de professora a l'Escola d'Enginyeria d'Igualada.Interessos de recerca: Desenvolupament de processos d'adobatge innovadors i sostenibles.

Professorat

 • Bacardit Dalmases, Anna
  L'any 1994 va obtenir el títol d'Enginyeria Tècnica Industrial Química per la Universitat Politècnica de Catalunya. L'any 2003 va obtenir el títol d'Enginyeria en Organització Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. L'any 2005 va obtenir el títol de doctor en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona. L'any 2001 va estudiar el Màster en Direcció Tècnica de l'Adobatge. Des de l'any 1995 fins al 1999 va treballar al laboratori tècnic de BASF-Curtex. Des del 1999 exerceix de professora a l'Escola d'Enginyeria d'Igualada.Interessos de recerca: Desenvolupament de processos d'adobatge innovadors i sostenibles.
 • Borràs Fillat, Maria Dolors
  L'any 1978 va obtenir el títol d'Enginyer Tècnic en Química Industrial a l'Escola d'Enginyeria d'Igualada. Després de treballar en una empresa de fabricació de productes pel sector adober, s'integra a l'Escola Superior d'Adoberia on imparteix classes de Formació Professional fins l'any 1990 en que passa a exercir de professora de pràctiques de química a l'EEI. L'any 1999 realitza el Màster en Direcció Tècnica de l'Adobatge i passa a formar part del professorat de l'EEI en l'especialitat d'Adoberia, participa en projectes d'investigació pel sector adober amb diverses publicacions d'articles en revistes i pòsters en congressos especialitzats. Interessos de recerca: Recerca de tecnologies netes en el sector de la pell.
 • Combalia Cendra, Felip
  Enginyer Tècnic en Química Industrial (UPC, 1999) i Enginyer en Organització Industrial (UPC, 2006). La seva experiència professional ha estat centrada en l'àmbit de la indústria adobera: Producció, gestió i adequació mediambiental del sector. Des de l'any 2009 està vinculat a l'EEI (l'Escola d'Enginyeria d'Igualada) com a professor.
 • Font Vallés, Joaquim
  Doctor en Química per la Universitat de Barcelona i Màster en Dirección Técnica del Curtido per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor de l'Escola d'Enginyeria d'Igualada des del 1984. Ha estat responsable de diferents assignatures de química i enginyeria química, però la major dedicació és a l'àrea de la química analítica aplicada, tant en l'àmbit de l'enginyeria tècnica química com en el d'adoberia. Interessos de recerca: Responsable del laboratori de serveis de l'Escola des del 1988. Treballa en el desenvolupament i implementació de noves metodologies d'anàlisi química aplicades als sectors de la pell, biocombustibles, químic, de fertilitzants, pesticides i fitosanitaris, gestió d'aigües residuals, i arqueometria química - patrimoni industrial. El seu caràcter instrumental fa que sigui una línia de recerca que apart de la seva dinàmica pròpia dóna suport a totes les altres de l'Escola, per afrontar les seves necessitats d'anàlisi i assaig.
 • Martí Bernadas, Joan Francesc
  Llicenciat en Ciències Químiques per la UB. Postgrau d'adoberia i postgrau de Gestió industrial de l'aigua per la UPC. Màster en Gestió i Auditories Ambientals per UPC. Àmbit de recerca: gestió i tractament d'aigües, aplicacions biotecnològiques.
 • Morera Prat, Josep Maria
  Llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona l'any 1982. Doctor en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona l'any 1994. Postgrau en Técnicas de Curtición per la Universitat Politècnica de Catalunya l'any 1991. Màster en Direcció Tècnica de l'Adobatge per la Universitat Politècnica de Catalunya l'any 1999. Des de 1985 treballa a la EUETII. Interessos de recerca: millora en la sostenibilitat dels processos d'adoberia. Tecnologies netes.
 • Ollé Otero, Lluís
  Enginyer tècnic en química industrial (UPC, 1978). Llicenciat en ciències químiques (UNED, 1997). Doctor en química (UB, 2003). Postgrau en tècniques d'adobatge (UPC, 1993) i màster en direcció tècnica d'adobatge (UPC, 1996). Professor de l'Escola d'Enginyeria d'Igualada des del 1997 i director del Consorci Escola Tècnica d'Igualada, que gestiona l'EEI, des de la seva creació l'any 2001. La trajectòria científica l'ha desenvolupat en el camp d'aplicació de l'adoberia, investigant i desenvolupant processos que s'adaptin a les noves exigències mediambientals i a les noves normatives físico-químiques del sector, tant d'acabats com en fase humida. Forma part de l'equip investigador del grup de recerca Engibio. Té diverses publicacions indexades i projectes europeus, del MEC, autonòmics i de transferència i innovació científica en empreses estrangeres.
 • Puig Vidal, Rita
  L'any 1988 obté el títol d'enginyeria química per l'Institut Químic de Sarrià (Universitat Ramon Llull), obtenint el doctorat en aquest mateix àmbit l'any 1993. Des de 1993 exerceix de professora a l'Escola d'Enginyeria d'Igualada, Universitat Politècnica de Catalunya, donant classes de les següents assignatures: química orgànica, informàtica, anàlisi aplicada, enginyeria de la reacció química i gestió ambiental. Directora de l'Escola d'Enginyeria d'Igualada des de l'any 2004 fins al 2010. Interessos de recerca: Tecnologies per a la sostenibilitat, anàlisi del cicle de vida, ecologia industrial, energies renovables i tractament d'aigües residuals. Membre del grup de recerca GIR.

Informació general EDICIÓ 2017-18

Propera edició
Octubre de 2018
Crèdits
18 ECTS (210 hores lectives)
Horari
Postgrau a distància
Persona de contacte
Anna Domènech Fabregat

Telèfon: (34) 93 803 53 00
secretari@eei.upc.edu
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
Contacta'ns
Idioma d'impartició
Espanyol
Campus virtual Àgora i Borsa de Treball
L'estudiant d'aquest postgrau tindrà accés al campus virtual Àgora, una eficaç plataforma de treball i de comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. Àgora permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans del seu inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes, etc.
Des d'Àgora l'estudiant podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment.

Entitats relacionades

Partner