Tècnic d'Incendis > Barcelona > Curs de formació contínua > UPC School > Imprimir -

Tècnic d'Incendis

Curs de formació contínua Presencial.

Presentació

4a EDICIÓ
UPC School

Aquest curs de formació contínua es pot cursar independentment o en el marc del màster Incendis i Protecció Civil. Safety Engineering o en el marc del postgrau Incendis. Fire Engineering.

L'habilitació de tècnics d'incendis de nivell bàsic permet realitzar funcions d'emissió d'informes tècnics, certificacions i actes de verificació o control, en el marc de les funcions definides en l'article 8 de la Llei 3/2010, relatives a la competència municipal de verificació de les condicions de seguretat.

A Catalunya, la Certificació tècnica de prevenció i seguretat en cas d'incendi (nivell bàsic) és expedida per l'Institut de Seguretat pública de Catalunya (ISPC). Per obtenir-la és necessari superar les activitats d'aquest curs i superar un examen lliure.

Aquest curs prepara als seus participants per a la superació de les proves. Els seus professors formen part també del cos docent examinador en els exàmens oficials.

Organitzat en col·laboració amb:
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
ISPC

Objectius

 • Dotar d'una visió global i específica de tot el ventall de reglamentacions i qüestions tècniques que configuren la prevenció i la seguretat en cas d'incendis.
 • Preparar-se per obtenir la certificació tècnica que permet habilitar-se per a realitzar funcions d'emissió d'informes tècnics, certificacions i actes de verificació o control, segons la normativa legal vigent.
 • Ser competents en el disseny de les mesures de protecció contra incendis tant actives com passives.

A qui va dirigit

 • Titulats universitaris de primer o segon cicle, de caràcter científic o tècnic, que vulguin certificar-se com a tècnic de prevenció d'incendis o actualitzar els seus coneixements d'acord amb la normativa vigent.
 • Enginyers, titulats científico-tècnics i arquitectes gestors de projectes, professionals d'empreses que vulguin especialitzar-se en la prevenció d'alt risc, tècnics d'enginyeries i consultories.
 • Inspectors tècnics de companyies d'assegurances, mediadors, perits de sinistres, assegurances i serveis d'inspecció i control d'entitats públiques i privades.
 • Tècnics que desenvolupin la seva professió, o bé pretenguin fer-ho, en entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció d'incendis, en ajuntaments, consells comarcals o d'altres administracions públiques responsables o participants de la tramitació de llicències d'obres i/o d'activitats.

Continguts

Matèries

Prevenció i seguretat en cas d'incendi
8 ECTS. 57 hores lectives.
Programa segons preparació oficial per a l'examen de Certificació tècnica de Prevenció i Seguretat en cas d'Incendi de Nivell Bàsic, expedit per l'ISPC, que permet tramitar l'habilitació com a tècnic/a de nivell bàsic en entitat col·laboradora de l'Administració en matèria de prevenció de incendis (Llei 3/2010, de 18 de febrer i Ordre INT / 22/2013, d'1 de febrer)


Introducció

- Regulació dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de Catalunya
- La Llei de prevenció i seguretat en cas d'incendi a les activitats, establiments, edificis i infraestructures

Conceptes bàsics
- Interpretació de Plànols
- Construcció i estructures edificatòries. Tipus d'estructures segons els elements i els materials que les formen
- Hidràulica bàsica
- El risc d'incendi. Concepte de la càrrega de foc i mètodes de càlcul. Nivell de risc intrínsec d'incendi
- Conceptes de reacció i resistència al foc dels materials constructius, decoratius i de mobiliari. Classificació. Certificats d'assaig. Marcatge CE dels productes de la construcció

Protecció passiva
- Protecció estructural i sectorització
- Intumescències. Panells resistents al foc. Morters

Protecció activa
- El Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI)
- Les instal·lacions de protecció contra incendis (sistemes automàtics de detecció, sistemes manuals d'alarma d'incendis, abastament d'aigua contra incendis, hidrants, extintors d'incendis, boques d'incendi equipades, columna seca, ruixadors d'aigua, aigua nebulitzada, escuma física, extinció per agents gasosos, sistemes de control de temperatura i evacuació de fums d'incendi). Identificació, components i funcionament. Condicions d'ús i manteniment

Senyalització de les vies d'evacuació i dels equips manuals de protecció. Enllumenat d'emergència

Els procediments administratius en l'edificació
- La Llei d'ordenació de l'edificació
- Els agents de l'edificació. Funcions i responsabilitats

Reglamentacions
- El Codi tècnic de l'edificació (CTE). Documents bàsics de seguretat en cas d'incendi (DB SI) i seguretat d'utilització i accessibilitat (DB SUA)
- El Reglament de Seguretat contra incendis als establiments industrials (RSCIEI)
- L'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis de l'Ajuntament de Barcelona
- Reglamentacions de seguretat en cas d'incendi anteriors al Codi Tècnic de l'Edificació. Períodes de vigència

Guies, documents i instruccions tècniques en matèria de prevenció d'incendis publicades o reconegudes per l'Administració

Sistemes constructius i instal·lacions
4 ECTS. 25 hores lectives.
Bases de l'anàlisi i el disseny de les estructures
- Resistència de materials. Estructures de barres. Estat límit últim i estat límit de servei
- Estructures metàl·liques. Vinclament de barres. Inestabilitats. Unions
- Formigó armat. Càlcul de les armadures. Detalls constructius
- Canonades i recipients a pressió

Tipologies estructurals i sistemes constructius
- Tipologies estructurals emprades habitualment segons el tipus d'edifici i els materials: edificis residencials i d'oficines, magatzems i establiments industrials, grans superfícies comercials, EGA
- Interpretació de plànols. Exercicis i exemples pràctics

Instal·lacions als edificis
- Instal·lacions i xarxes bàsiques: elèctriques BT, climatització, aigua i ACS, gas i comunicacions. Instal·lacions PCI: detecció, alarma i extinció
- Exemples pràctics d'identificació de les instal·lacions de climatització, subministrament d'energia i PCI

Comportament termo-mecànic dels materials estructurals
- L'acció tèrmica del foc sobre els materials. Les dilatacions tèrmiques a altes temperatures
- Comportament de les estructures de formigó. Comportament de les estructures d'acer

Fonaments de dinàmica del foc
2 ECTS. 14 hores lectives.
Introducció. Aspectes fonamentals de la combustió
- Fisicoquímica de la combustió en un incendi
- Flames de difusió i flames de premescla
- Incendis amb flama, sense flama i combustió explosiva
- Equacions de conservació i mecanismes de transferència de calor

Dinàmica del foc
- La ignició en líquids i en sòlids
- La propagació de la flama
- Velocitat de combustió
- Característiques dels plomalls d'incendi

Dinàmica del foc en incendis forestals
- Introducció a l'estudi dels incendis forestals
- La combustió en incendis forestals
- Mecanismes de transferència de calor
- Característiques físiques

L'extinció: mecanismes i agents
- Mecanismes bàsics d'extinció
- L'aigua i les escumes
- Els gasos inerts
- El pols química

La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Sans Pinyol, Jordi
  Enginyer Industrial. Professor del Departament d'Enginyeria de la Construcció de la UPC. Diplomat en Prevenció d'Incendis pel Ministeri de l'Interior de França (Brevet Prevention). Va ser responsable de Recerca de l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya (EBPC), de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) (2010-2014), director de l'Escola de Bombers (2002-2010), sotsdirector general de Protecció Civil (1997-2002) i inspector del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Actualment és cap de la Divisió de Planificació del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Marimon Carvajal, Frederic
  Doctor Enginyer Industrial. Professor del Departament de Resistència de Materials i Estructures en l'Enginyeria de la UPC. Especialista en estructures metàl·liques, estructures mixtes, acer-formigó i verificació de la resistència al foc de les estructures. Chair Cluster de l'École Polytechnique Fédérale de Lausana. Autor de nombrosos articles en l'àmbit de la resistència de materials i director de tesi. Col·laborador i professor a l'ISPC i a l'EBPC.
 • Planas Cuchi, Eulàlia
  Doctora Enginyera Industrial. Professora del Departament d'Enginyeria Química de la UPC. Responsable del Centre d'Estudis del Risc Tecnològic (CERTEC). Autora de nombrosos articles i llibres sobre risc industrial i incendis forestals. Col·laboradora de l'EBPC, en especial del Grup d'Actuacions Forestals (GRAF).

Coordinació

 • Osorio Galindo, Marta
  Enginyera Industrial. Responsable en l'àmbit de la verificació de les mesures de seguretat al Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Coordinadora dels cursos per obtenir la certificació tècnica de prevenció i seguretat en cas d'incendi (nivell bàsic i nivell avançat) i professora en diversos cursos de l'ISPC i l'EBPC.

Professorat

 • Alquézar Claramunt, Òscar
  Enginyer Industrial. Professor del Departament d'Enginyeria de la Construcció de la UPC i enginyer municipal. Especialitzat en el càlcul d'instal·lacions.
 • Casafont Ribera, Miquel
  Doctor enginyer Industrial. Professor del Departament de Resistència de Materials i Estructures en l'Enginyeria de la UPC. Especialista en estabilitat d'estructures i estructura metàl·lica lleugera.
 • Cuerva Contreras, Eva
  Enginyera Industrial. Professora del Departament d'Enginyeria de la Construcció de la UPC. Especialista en elements i sistemes constructius per a edificació.
 • Cugat Pérez, Lidia
  Arquitecta Tècnica i enginyera de l'Edificació. Màster en Gestió de Projectes. Tècnica de la Unitat de Prevenció de la Regió d'Emergències de Tarragona dels Bombers de la Generalitat. Certificació tècnica de nivell avançat en Prevenció i Seguretat en Cas d'Incendi, expedida per l'ISPC. Professora en cursos per accedir a la certificació tècnica de nivell bàsic en Prevenció i Seguretat en Cas d'Incendi a la Diputació de Tarragona i col·legis d'enginyers de Tarragona i Girona.
 • Gallart Olivé, Joan
  Enginyer Industrial. Sotsinspector del cos de Bombers de la Generalitat. Cap del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat i professor en diversos cursos de l'ISPC i l'EBPC. Màster en Prevenció de Riscos Laborals, especialitats en seguretat, higiene i ergonomia i psicosociologia en el treball.
 • González Mayans, Albert
  Arquitecte i arquitecte Tècnic. Tècnic superior en Prevenció de Riscos Laborals, especialitat en seguretat. Diplomat Cepreven i CFPA Europa. Membre de la Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat contra Incendis (TINSCI). Tècnic del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat de Catalunya i professor en diversos cursos de l'ISPC i l'EBPC.
 • Magdaleno Moreno, Daniel
  Enginyer Tècnic Industrial. Màster en Prevenció de Riscos Laborals, especialitat en seguretat, higiene i ergonomia i psicosociologia aplicada. Tècnic del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat i professor en diversos cursos de l'ISPC i l'EBPC.
 • Marimon Carvajal, Frederic
  Doctor Enginyer Industrial. Professor del Departament de Resistència de Materials i Estructures en l'Enginyeria de la UPC. Especialista en estructures metàl·liques, estructures mixtes, acer-formigó i verificació de la resistència al foc de les estructures. Chair Cluster de l'École Polytechnique Fédérale de Lausana. Autor de nombrosos articles en l'àmbit de la resistència de materials i director de tesi. Col·laborador i professor a l'ISPC i a l'EBPC.
 • Martínez Torrado, Pedro
  Enginyer Tècnic en Explotació de Mines. Màster en Prevenció de Riscos Laborals, especialitat en seguretat, higiene i ergonomia i psicosociologia en el treball. Tècnic del Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS) de Barcelona, de la Divisió de Prevenció i Protecció Civil. Cap de Guàrdia. Professor en diversos cursos de l'ISPC i col·legis professionals. És autor de diversos articles i ponències en congressos i jornades de protecció contra incendis.
 • Osorio Galindo, Marta
  Enginyera Industrial. Responsable en l'àmbit de la verificació de les mesures de seguretat al Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Coordinadora dels cursos per obtenir la certificació tècnica de prevenció i seguretat en cas d'incendi (nivell bàsic i nivell avançat) i professora en diversos cursos de l'ISPC i l'EBPC.
 • Pastor Ferrer, Elsa
  Doctora Enginyera Industrial. Professora del Departament d'Enginyeria Química de la UPC. Investigadora del CERTEC.
 • Planas Cuchi, Eulàlia
  Doctora Enginyera Industrial. Professora del Departament d'Enginyeria Química de la UPC. Responsable del Centre d'Estudis del Risc Tecnològic (CERTEC). Autora de nombrosos articles i llibres sobre risc industrial i incendis forestals. Col·laboradora de l'EBPC, en especial del Grup d'Actuacions Forestals (GRAF).
 • Planas Rodríguez, Carla
  Enginyera Industrial. Professora del Departament d'Enginyeria de la Construcció de la UPC. Consultora Energètica i de Sostenibilitat. Especialitzada en eines de simulació aplicades als edificis, en eficiència energètica i en certificacions ambientals (LEED, BREEAM i VERDE).
 • Ríos Rubiras, Oriol
  International Master of Science in Fire Safety Engineering, cotitulat per la Universitat d'Edimburg (Regne Unit), Universitat de Gant (Bèlgica) i Universitat de Lund (Suècia). Llicenciat en Física. Investigador del CERTEC de la UPC.
 • Roher Armentia, Jordi
  Enginyer Industrial. Cap de la Unitat de Qualitat de Productes del Departament de Qualitat de Productes de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC).
 • Sans Armenter, Marc
  Enginyer Industrial. Màster en Polítiques Públiques de Seguretat (UOC). Diplomat Cepreven i CFPA Europa. Membre de la TINSCI i vocal del Subcomitè SC-5 del CTN-23 d'AENOR. Ha estat tècnic del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat i professor en diversos cursos de l'ISPC. Actualment és tècnic dels Serveis Tècnics del Departament d'Interior, Generalitat de Catalunya.
 • Sans Pinyol, Jordi
  Enginyer Industrial. Professor del Departament d'Enginyeria de la Construcció de la UPC. Diplomat en Prevenció d'Incendis pel Ministeri de l'Interior de França (Brevet Prevention). Va ser responsable de Recerca de l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya (EBPC), de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) (2010-2014), director de l'Escola de Bombers (2002-2010), sotsdirector general de Protecció Civil (1997-2002) i inspector del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Actualment és cap de la Divisió de Planificació del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Serrano Torres, Pedro
  Enginyer Tècnic Industrial. Especialista en enginyeria de prevenció de sinistres industrials d'FM Global: tasques de consultoria exclusiva per a empreses assegurades per FM Global, relacionada tant amb l'anàlisi i la minimització de riscos (per a la propietat i l'activitat) com amb nous projectes (construcció, protecció contra incendis, riscos naturals, activitat productiva). Col·labora amb organismes oficials locals relacionats amb la prevenció de sinistres (ISPC, Bombers de la Generalitat).
 • Ventura Casanova, Anna
  Arquitecta. Tècnica del Servei de Prevenció dels Bombers de la Generalitat. Curs de nivell avançat en Prevenció d'Incendis. Programa d'intensificació en la pràctica del planejament urbanístic. Professora en diversos cursos a l'ISPC i l'EBPC.
 • Vilchez Sánchez, Juan Antonio
  Doctor Enginyer Industrial. Director tècnic de Trámites, Informes y Proyectos, S.L. (TIPs), especialista en càlcul de conseqüències, estudis Seveso i tècniques d'identificació i avaluació de perills de procés HAZOP, QRA i SIL/LOPA.
 • Xampeny Haendler, Maria
  Enginyera en Organització Industrial i enginyera Tècnica Industrial. Tècnica del Servei de Prevenció dels Bombers de la Generalitat i professora en diversos cursos a l'ISPC i l'EBPC.

Informació general

Crèdits
14 ECTS (96 hores lectives)
Dates de realització
Data d'inici:20/10/2017Data de fi:16/02/2018
Horari
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00

Es realitzaran 3 sessions en dijous a la tarda (veure calendari del programa).

Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos
Contacte
Telèfon: (34) 93 112 08 65
Titulació
Diploma de formació contínua expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.


Certificació tècnica de prevenció i seguretat en cas d'incendi (nivell bàsic), que expedeix l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) prèvia superació d'un examen lliure (previ pagament de la taxa d'examen corresponent). Aquesta certificació permet habilitar-se per desenvolupar l'activitat tècnica professional en entitats col·laboradores de l'Administració de l'àmbit de prevenció i la seguretat en matèria d'incendis de la forma prevista a la Llei 3/2010, de 18 de febrer i a l'Ordre INT/22/2013, d'1 de febrer. Per accedir als exàmens lliures és necessari superar els cursos i comptar com a mínim amb el 80% d'assistència. Es requereix tenir, com a màxim abans de la data d'inici de la formació, una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura de tipus científic o tècnic.En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Curs de formació contínua tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
1.700 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Curs de formació contínua.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol

Entitats relacionades

Socis estratègics

Col·laboradors