Enginyeria de Seguretat contra Incendis > Barcelona > Curs de formació contínua > UPC School > Imprimir -

Enginyeria de Seguretat contra Incendis

Curs de formació contínua Presencial.

Presentació

4a EDICIÓ
UPC School

Aquest curs de formació contínua es pot cursar independentment o en el marc del màster Incendis i Protecció Civil. Safety Engineering o en el marc del postgrau Incendis. Fire Engineering.

El sector de la protecció en cas d'incendi 'fire engineering' està en contínua evolució, avançant contínuament en el desenvolupament de les normes que l'afecten i dels seus criteris d'interpretació, tant a nivell internacional com a nivell estatal o local, traslladant cada cop més la responsabilitat de la gestió dels riscos cap als tècnics competents en l'àmbit de la 'safety engineering' la qual cosa obliga a un continu reciclatge de les competències tècniques.

Això unit a un increment notable de la complexitat de la gestió de la seguretat i la prevenció dels establiments, activitats, edificis i infraestructures, obliga cada cop més a adoptar solucions prestacionals que requereixen de tècnics molt experts en la matèria.

Aquest curs complementa la formació de nivell bàsic en prevenció i seguretat en cas d'incendi i obre la porta als seus participants a fer front a aquests reptes.

Organitzat en col·laboració amb:
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
ISPC

Objectius

 • Ser competents en el disseny de les mesures de protecció contra incendis actives i passives des d'un enfocament prescriptiu o prestacional.
 • Conèixer les eines de simulació numèriques en els camps de la combustió i la dinàmica del foc; el comportament estructural davant l'incendi i els sistemes de control de temperatura i evacuació de fums.
 • Conèixer les bases i etapes del disseny basat en prestacions (Performance Based Design, PBD) i la modelització avançada i aplicar-ho a casos pràctics.
 • Dotar d'una visió global de la reglamentació de prevenció i seguretat en matèria d'incendis i les guies tècniques de reconegut prestigi, tant a nivell local com a nivell internacional.

A qui va dirigit

 • Titulats universitaris de primer o segon cicle, de caràcter científic o tècnic, que estiguin en possessió de la certificació tècnica de prevenció i seguretat en cas d'incendi de nivell bàsic, o hagin realitzat la formació en aquesta capacitació.
 • Enginyers, titulats científico-tècnics i arquitectes gestors de projectes, professionals d'empreses que vulguin especialitzar-se en la prevenció d'alt risc, tècnics d'enginyeries i consultories.
 • Inspectors tècnics de companyies d'assegurances, mediadors, perits de sinistres, assegurances i serveis d'inspecció i control d'entitats públiques i privades.
 • Tècnics que desenvolupin la seva professió, o bé pretenguin fer-ho, en entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció d'incendis, en ajuntaments, consells comarcals o d'altres administracions públiques responsables o participants de la tramitació de llicències d'obres i/o d'activitats.

Continguts

Matèries

Seguretat industrial i enginyeria legal
3 ECTS. 20 hores lectives.
Àmbit legal i responsabilitats
- Introducció a la normativa
- Tipus de disposicions legals. Administració i procediments administratius
- Responsabilitat Civil. Responsabilitat Administrativa. Responsabilitat Penal

Seguretat
- Seguretat de producte. Marcatge CE
- Seguretat de màquines (RD 1644/2008)
- Seguretat d'utilització d'equips de treball (RD 1215/1997)

Instal·lacions i energia
- Aparells elevadors (RAE i RD 88/2013 AEM-1)
- Baixa tensió (REBT) i alta tensió (RLAT i RAT)
- Instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE)
- Prevenció de la legionel·losi
- Instal·lacions frigorífiques (RSIF)
- Equips a pressió (REP)
- Subministrament d'aigua (HS4 del CTE)
- Reglament d'emmagatzematge de productes químics (RD 379/2001)
- Instal·lacions petrolíferes (RD2085 / 1994)
- Instal·lacions de gas (RD 919/2006)

Medi ambient i activitats
- Llei de prevenció i control ambiental. Aplicació a Catalunya i afectació municipal
- Llei 6/2009, d'avaluació ambiental de plans i programes
- Regulació administrativa d'espectacles públics i activitats recreatives
- Llicència urbanística

Urbanisme, construcció i rehabilitació
- Planejament urbanístic.
Llei d'ordenació de l'edificació 38/1999
- Codi Tècnic de l'Edificació. Accessibilitat

Peritatges judicials i forenses
- Organització judicial. Els que poden ser perits. Control d'imparcialitat dels perits: el rebuig i l'abstenció i la recusació. El dictamen pericial
- Criteris generals per a l'elaboració d'informes i dictàmens pericials (UNE 197001)
- Casos pràctics

Resistència al foc de les estructures
3 ECTS. 25 hores lectives.
Accions mecàniques i tèrmiques sobre les estructures en situació d'incendi
- El mètode semiprobabilístic basat en els coeficients de seguretat i els coeficients de simultaneïtat. Càrregues de càlcul sobre l'estructura. El temps equivalent. Eurocodi-1 UNE-EN 1991-1-2/ CTE DB SE AE i DB SI.
- Resolució general del problema tèrmic. Equacions de govern; conducció, convecció i radiació. Plantejament del problema mitjançant el mètode dels elements finits. Utilització del programari

Tecnologia de la protecció passiva
- Aplicació dels recobriments de morter projectat i de plaques. Les pintures intumescents. Tècniques d'execució i control de la protecció passiva. Càlculs senzills utilitzant el criteri de limitació de la temperatura
- Exemples d'aplicació amb productes comercials i valoracions econòmiques

Verificació de la resposta estructural enfront d'un incendi
- Estructures de formigó armat i pretensat. Solucions tabulades mitjançant l'ús del coeficient de sobredimensionament. Bigues, pilars i forjats convencionals. El mètode de la isoterma de 500°C. Spalling o eclosió del formigó. Utilització del programari. Eurocodi-2 UNE-EN 1994-1-2/ CTE DB SI-6 Annex C/ EHE Annex 6
- Estructures d'acer. Concepte de la temperatura crítica. Tractament general de les inestabilitats en situació d'incendi. Utilització del programari. Eurocodi-3 UNE-EN 1993-1-2/ CTE DB SI-6 Annex D/ EAE Capítol XII
- Estructures mixtes acer-formigó. Solucions tabulades en bigues i pilars mixtes. Cas particular de les lloses mixtes. Eurocodi-4 UNE-EN 1994-1-2
- Estructures de fusta. Mètode de la secció reduïda. Velocitat de carbonització. Unions. Eurocodi 2 UNE-EN 1995-1-2/ CTE DB SI-6 Annex E
- Estructures d'obra de fàbrica. Solucions tabulades. Criteris resistents i d'aïllament tèrmic a la sectorització. Eurocodi-6 UNE-EN 1996-1-2/ CTE DB SI-6 Annex F

Simulació computacional d'incendis
4 ECTS. 25 hores lectives.
Introducció a la modelització d'incendis en compartiments. Dinàmica del foc en compartiments
- Fases de l'incendi confinat
- Dinàmica de fluids en moviment. Stackeffect
- Pla neutre i ventilació natural, equacions físiques i correlacions
- Càlculs per a casos estratificats (pre-flashover) i sense estratificació (post-flashover)
- Càlcul de la temperatura de la capa de fums, corbes de creixement de foc i el temps per flashover

Models de dues zones
- Equacions de conservació del model de dues zones
- Modelització de la transferència de calor
- Pràctiques de modelització amb els simuladors CFAST i OZONE

Modelització avançada. Turbulència i models de camp (FDS)
- Turbulència, naturalesa, efectes i implicacions
- Estratègies de simulació de la turbulència
- Fonaments de mecànica de fluids computacional
(Computational Fluid Dynamics - CFD)
- Equacions fonamentals i mallat
- Introducció al simulador FDS

Introducció a la modelització en incendis forestals
- Models d'incendis forestals: sistema físic, enfocaments matemàtics i variables de sortida
- Simuladors d'incendis, operatius i de recerca

El disseny basat en prestacions (Performance Based Design, PBD) i l'ús de la modelització avançada
- Bases i etapes del PBD
- Guies d'aplicació del PBD existents a nivell internacional
- Cas pràctic d'aplicació mitjançant l'ús del simulador FDS

Casos pràctics. Noves tecnologies i disseny prestacional
4 ECTS. 33 hores lectives.
El disseny prestacional i l'excepcionalitat al compliment reglamentari
- Objectius i requisits bàsics
- Requisits funcionals o prestacionals
- Aplicacions a projecte
- Exemples pràctics i visites a establiments

Reglamentació internacional
- Introducció a la reglamentació internacional de prevenció i seguretat en matèria d'incendis
- Guies tècniques de reconegut prestigi a nivell internacional
- La visió des del món de les asseguradores

Anàlisi i simulació d'evacuació de persones

El fenomen de la propagació del foc per façana

Noves tecnologies
- Noves tecnologies de sistemes de protecció contra incendis
-Enfocament prestacional dels sistemes de control de fums
- Sistemes d'extinció per aplicacions especials
- Casos pràctics

La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Sans Pinyol, Jordi
  Enginyer Industrial. Professor del Departament d'Enginyeria de la Construcció de la UPC. Diplomat en Prevenció d'Incendis pel Ministeri de l'Interior de França (Brevet Prevention). Va ser responsable de Recerca de l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya (EBPC), de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) (2010-2014), director de l'Escola de Bombers (2002-2010), sotsdirector general de Protecció Civil (1997-2002) i inspector del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Actualment és cap de la Divisió de Planificació del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Marimon Carvajal, Frederic
  Doctor Enginyer Industrial. Professor del Departament de Resistència de Materials i Estructures en l'Enginyeria de la UPC. Especialista en estructures metàl·liques, estructures mixtes, acer-formigó i verificació de la resistència al foc de les estructures. Chair Cluster de l'École Polytechnique Fédérale de Lausana. Autor de nombrosos articles en l'àmbit de la resistència de materials i director de tesi. Col·laborador i professor a l'ISPC i a l'EBPC.
 • Planas Cuchi, Eulàlia
  Doctora Enginyera Industrial. Professora del Departament d'Enginyeria Química de la UPC. Responsable del Centre d'Estudis del Risc Tecnològic (CERTEC). Autora de nombrosos articles i llibres sobre risc industrial i incendis forestals. Col·laboradora de l'EBPC, en especial del Grup d'Actuacions Forestals (GRAF).

Coordinació

 • Osorio Galindo, Marta
  Enginyera Industrial. Responsable en l'àmbit de la verificació de les mesures de seguretat al Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Coordinadora dels cursos per obtenir la certificació tècnica de prevenció i seguretat en cas d'incendi (nivell bàsic i nivell avançat) i professora en diversos cursos de l'ISPC i l'EBPC.

Professorat

 • Bendicho Alonso, Santos
  Enginyer Industrial, especialitat en tècniques energètiques per la UPC. Màster en Direcció de Màrqueting i Gestió Comercial per ESIC-ISM. Membre d'AENOR CTN123/SC5 i CTN100. Membre de CEN TC191/SC1 WG5, WG6 i WG9. Director de Projectes i Obres de SODECA, S.A.
 • Casafont Ribera, Miquel
  Doctor enginyer Industrial. Professor del Departament de Resistència de Materials i Estructures en l'Enginyeria de la UPC. Especialista en estabilitat d'estructures i estructura metàl·lica lleugera.
 • de Vicente Jofre, Ángel
  Doctor enginyer Industrial. Investigador i professor de l'àmbit d'Enginyeria de Projectes i del Transport a la UPC. Ha estat responsable d'Activitats a l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
 • Gallart Olivé, Joan
  Enginyer Industrial. Sotsinspector del cos de Bombers de la Generalitat. Cap del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat i professor en diversos cursos de l'ISPC i l'EBPC. Màster en Prevenció de Riscos Laborals, especialitats en seguretat, higiene i ergonomia i psicosociologia en el treball.
 • Giraldo Forero, María Pilar
  Doctora Arquitecta per la UPC. Especialista en propagació del foc en façanes. Responsable de recerca del Departament de Construcció de l'Institut Català de la Fusta (INCAFUST). Les seves recerques se centren en la propagació del foc i la protecció contra incendis. Forma part de grups europeus de recerca centrats en el comportament de materials i elements constructius de base biològica per a la construcció sotmesos al foc. Col·labora com a docent en dos màsters de Construcció de la UPC i en cursos de l'ISPC.
 • González Mayans, Albert
  Arquitecte i arquitecte Tècnic. Tècnic superior en Prevenció de Riscos Laborals, especialitat en seguretat. Diplomat Cepreven i CFPA Europa. Membre de la Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat contra Incendis (TINSCI). Tècnic del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat de Catalunya i professor en diversos cursos de l'ISPC i l'EBPC.
 • Magdaleno Moreno, Daniel
  Enginyer Tècnic Industrial. Màster en Prevenció de Riscos Laborals, especialitat en seguretat, higiene i ergonomia i psicosociologia aplicada. Tècnic del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat i professor en diversos cursos de l'ISPC i l'EBPC.
 • Marimon Carvajal, Frederic
  Doctor Enginyer Industrial. Professor del Departament de Resistència de Materials i Estructures en l'Enginyeria de la UPC. Especialista en estructures metàl·liques, estructures mixtes, acer-formigó i verificació de la resistència al foc de les estructures. Chair Cluster de l'École Polytechnique Fédérale de Lausana. Autor de nombrosos articles en l'àmbit de la resistència de materials i director de tesi. Col·laborador i professor a l'ISPC i a l'EBPC.
 • Osorio Galindo, Marta
  Enginyera Industrial. Responsable en l'àmbit de la verificació de les mesures de seguretat al Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Coordinadora dels cursos per obtenir la certificació tècnica de prevenció i seguretat en cas d'incendi (nivell bàsic i nivell avançat) i professora en diversos cursos de l'ISPC i l'EBPC.
 • Pastor Ferrer, Elsa
  Doctora Enginyera Industrial. Professora del Departament d'Enginyeria Química de la UPC. Investigadora del CERTEC.
 • Planas Cuchi, Eulàlia
  Doctora Enginyera Industrial. Professora del Departament d'Enginyeria Química de la UPC. Responsable del Centre d'Estudis del Risc Tecnològic (CERTEC). Autora de nombrosos articles i llibres sobre risc industrial i incendis forestals. Col·laboradora de l'EBPC, en especial del Grup d'Actuacions Forestals (GRAF).
 • Ríos Rubiras, Oriol
  International Master of Science in Fire Safety Engineering, cotitulat per la Universitat d'Edimburg (Regne Unit), Universitat de Gant (Bèlgica) i Universitat de Lund (Suècia). Llicenciat en Física. Investigador del CERTEC de la UPC.
 • Rodríguez Campoy, Ferran
  Enginyer Industrial. Tècnic superior en Prevenció de Riscos Laborals. Gerent de Foc i Seguretat, S.L. (FISEG), membre de la Comissió d'Instal·lacions contra Incendis de Tecnifuego-Aespi. Membre de la Subcomissió de Prevenció d¿Incendis del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC). Membre de l'Asociación Profesional de Ingeniería de Protección contra Incendios (APICI). Professor de Sistemes contra Incendis a l'ISPC, al Col·legi d'Enginyers Tècnics, a Bombers de Barcelona, a Cepreven-Catalana Occident, etc.
 • Sans Armenter, Marc
  Enginyer Industrial. Màster en Polítiques Públiques de Seguretat (UOC). Diplomat Cepreven i CFPA Europa. Membre de la TINSCI i vocal del Subcomitè SC-5 del CTN-23 d'AENOR. Ha estat tècnic del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat i professor en diversos cursos de l'ISPC. Actualment és tècnic dels Serveis Tècnics del Departament d'Interior, Generalitat de Catalunya.
 • Sans Pinyol, Jordi
  Enginyer Industrial. Professor del Departament d'Enginyeria de la Construcció de la UPC. Diplomat en Prevenció d'Incendis pel Ministeri de l'Interior de França (Brevet Prevention). Va ser responsable de Recerca de l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya (EBPC), de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) (2010-2014), director de l'Escola de Bombers (2002-2010), sotsdirector general de Protecció Civil (1997-2002) i inspector del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Actualment és cap de la Divisió de Planificació del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Serrano Torres, Pedro
  Enginyer Tècnic Industrial. Especialista en enginyeria de prevenció de sinistres industrials d'FM Global: tasques de consultoria exclusiva per a empreses assegurades per FM Global, relacionada tant amb l'anàlisi i la minimització de riscos (per a la propietat i l'activitat) com amb nous projectes (construcció, protecció contra incendis, riscos naturals, activitat productiva). Col·labora amb organismes oficials locals relacionats amb la prevenció de sinistres (ISPC, Bombers de la Generalitat).
 • Toldrà Sabaté, Ramon
  Doctor en Física per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Ha estat professor a la UB i investigador a la Universitat d'Oxford. Va ser responsable de Recerca en Previsió del Risc a la DGPC. Actualment és tècnic de Recerca i Desenvolupament Tecnològic de l'SPEIS de Bombers de Barcelona.
 • Trabalón Carricondo, Cristóbal
  Enginyer Industrial i llicenciat en Dret. Expert en Dret Industrial. Autor de diverses publicacions d'enginyeria legal.
 • Valero Pérez, Mario Miguel
  Enginyer Aeronàutic per la Universitat Politècnica de Madrid (UPM) i investigador del CERTEC de la UPC. La seva recerca se centra en la monitorització i simulació d'incendis forestals i confinats. Col·labora en la docència de diverses assignatures sobre foc i combustió a la UPC.
 • Xampeny Haendler, Maria
  Enginyera en Organització Industrial i enginyera Tècnica Industrial. Tècnica del Servei de Prevenció dels Bombers de la Generalitat i professora en diversos cursos a l'ISPC i l'EBPC.

Informació general

Crèdits
14 ECTS (103 hores lectives)
Dates de realització
Data d'inici:desembre de 2017Data de fi:abril de 2018
Horari
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00

Es realitzaran 3 sessions en dijous a la tarda (veure calendari del programa).

Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
08005 Barcelona
mapa i accessos
Contacte
Telèfon: (34) 93 112 08 65
Titulació
Diploma de formació contínua expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.


Certificació tècnica de prevenció i seguretat en cas d'incendi (nivell avançat), que expedeix l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) prèvia superació d'un examen lliure (previ pagament de la taxa d'examen corresponent). Aquesta certificació permet habilitar-se per desenvolupar l'activitat tècnica professional en entitats col·laboradores de l'Administració de l'àmbit de prevenció i la seguretat en matèria d'incendis de la forma prevista a la Llei 3/2010, de 18 de febrer i a l'Ordre INT/22/2013, d'1 de febrer. Per accedir als exàmens lliures és necessari superar els cursos i comptar com a mínim amb el 80% d'assistència. Es requereix tenir, com a màxim abans de la data d'inici de la formació, una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura de tipus científic o tècnic.En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Curs de formació contínua tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
2.100 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Curs de formació contínua.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol

Entitats relacionades

Socis estratègics

Col·laboradors