Tècnic en Elaboració de PAUs > Barcelona > Curs de formació contínua > UPC School > Imprimir -

Tècnic en Elaboració de PAUs

Curs de formació contínua Presencial.

Presentació

4a EDICIÓ
UPC School

Aquest curs de formació contínua es pot cursar independentment o en el marc del màster Incendis i Protecció Civil. Safety Engineering o en el marc del postgrau Protecció Civil. Risk Analysis.

Els plans d'autoprotecció (PAU) són procediments d'actuació a aplicar per a aquelles activitats empresarials i tipus de centres que han d'afrontar situacions de risc i emergència en l'àmbit de la protecció civil, segons el que estableix la Llei 4/1997, del 20 / 05, de protecció civil de Catalunya.

El PAU s'aplica quan l'emergència pot afectar no només a un treballador, sinó a una gran part dels treballadors, altres persones -com poden ser clients, pacients, alumnes, espectadors, etc.- o fins i tot a l'entorn. Els PAUs, de fet, es troben dins l'àmbit de protecció civil, que comprèn les accions destinades a protegir les persones, els béns i el medi ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofes i calamitats públiques.

El PAU ha de ser elaborat i signat per personal tècnic competent, per a les activitats i centres especificats (Annex I del Decret 30/2015, de 3 de març).

Superant les activitats d'aquest curs s'obtindrà el Diploma de curs de formació per a tècnics competents en elaboració de plans d'autoprotecció en l'àmbit local, expedit per l'ISPC (Institut de Seguretat pública de Catalunya), que permet acreditar-se de la forma prevista al decret 30/2015, de 3 de març, i a l'Ordre IRP/516/2010, de 8 de novembre com a tècnic per elaborar plans d'autoprotecció en l'àmbit de la protecció civil local, prèvia sol·licitud dirigida a la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.

Organitzat en col·laboració amb:
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
ISPC

Objectius

 • Estar capacitat per elaborar plans d'autoprotecció en l'àmbit local, així com les anàlisis de risc prèvies necessàries.

A qui va dirigit

 • Titulats universitaris de primer o segon cicle que desitgin obtenir l'acreditació com a tècnic competent per a l'elaboració de PAUs (nivell I) o actualitzar els seus coneixements d'acord amb la normativa vigent.
 • Enginyers, titulats científico-tècnics i arquitectes gestors de projectes, professionals d'empreses que vulguin especialitzar-se en la prevenció d'alt risc, tècnics d'enginyeries i consultories.
 • Inspectors tècnics de companyies d'assegurances, mediadors, perits de sinistres, assegurances i serveis d'inspecció i control d'entitats públiques i privades.
 • Tècnics que desenvolupin la seva professió, o bé pretenguin fer-ho, en entitats col·laboradores de l'Administració, en ajuntaments, consells comarcals o d'altres administracions públiques responsables o participants de la tramitació de llicències d'obres i/o d'activitats.
 • Tècnics en prevenció de riscos laborals.
 • Membres dels cossos de Bombers, Cossos de Seguretat i Protecció Civil que vulguin aprofundir coneixements i completar la carrera professional.

Continguts

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El Programa prepara per a l'obtenció del Diploma de curs de formació per a tècnics competents en elaboració de plans d'autoprotecció en l'àmbit local, expedit per l'ISPC (Institut de Seguretat pública de Catalunya), que permet acreditar-se per desenvolupar l'activitat de tècnic competent en matèria d'elaboració de plans d'autoprotecció.

Matèries

Tècnic en elaboració de PAUs
7 ECTS. 46 hores lectives.
Introducció bàsica a la protecció civil
- La Protecció Civil a Catalunya:
Què és? objectius i organització
- Actuacions de la Protecció Civil a Catalunya
- Estratègia actual i futura

La Prevenció i Planificació de riscos greus a Catalunya
- Introducció a l'anàlisi i coneixement del risc. Classificació dels riscos greus
- Principis de la planificació d'emergències. Plans d'emergència vigents a Catalunya
- La implantació dels plans d'emergència

La gestió de les emergències
- Paràmetres que condicionen la gestió de les emergències
- Centres d'emergències de Protecció Civil: CECAT, Telèfon únic d'emergències 112
- Informació a la població
- Funcions dels diferents cossos durant les emergències: Bombers, Mossos d'Esquadra, Policia Local, Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM)
- Funcions de la protecció civil municipal durant les emergències

Tecnologies de suport a la Protecció Civil. Xarxa d'alarmes i avisos a la població

Normativa bàsica i relativa a les diferents activitats del Decret d'Autoprotecció
- Normes bàsiques d'autoprotecció: L'Estatut de Catalunya i la Llei 4/1997 de Protecció Civil de Catalunya. El Reial Decret 393/07 (Norma bàsica d'autoprotecció). El Decret d'autoprotecció de la Generalitat de Catalunya
- Plataforma de registre dels PAUs i signatura electrònica
- Normes tècniques d'autoprotecció: Codi Tècnic de l'Edificació, Normativa específica de seguretat contra incendis i relativa a espectacles i activitats recreatives. Normativa d'altres activitats: centres comercials i altres

Els PAUs: pautes bàsiques per a la seva elaboració i implantació
- Introducció bàsica a la redacció d'un PAU. Descripció d'activitats i centres d'interès per a la Protecció Civil Local. Continguts mínims d'un PAU
- Anàlisi del risc: riscos interns i externs que poden afectar una instal·lació, anàlisi segons el tipus de risc associat (espectacles, activitats recreatives, centres comercials, pirotècnia, riscos naturals, riscos de la societat)
- Descripció dels mitjans i mesures d'autoprotecció d'un PAU: mitjans materials, humans, dispositius de vigilància, dispositius sanitaris, primers auxilis, mesures correctores i plànols
- Estructura organitzativa d'un PAU: fases i criteris d'activació, equips d'emergència, accions a realitzar
- Implantació, manteniment i actualització d'un PAU
- Casos pràctics
- Projecte d'avaluació continuada: elaboració d'un PAU

La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Sans Pinyol, Jordi
  Enginyer Industrial. Professor del Departament d'Enginyeria de la Construcció de la UPC. Diplomat en Prevenció d'Incendis pel Ministeri de l'Interior de França (Brevet Prevention). Va ser responsable de Recerca de l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya (EBPC), de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) (2010-2014), director de l'Escola de Bombers (2002-2010), sotsdirector general de Protecció Civil (1997-2002) i inspector del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Actualment és cap de la Divisió de Planificació del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Marimon Carvajal, Frederic
  Doctor Enginyer Industrial. Professor del Departament de Resistència de Materials i Estructures en l'Enginyeria de la UPC. Especialista en estructures metàl·liques, estructures mixtes, acer-formigó i verificació de la resistència al foc de les estructures. Chair Cluster de l'École Polytechnique Fédérale de Lausana. Autor de nombrosos articles en l'àmbit de la resistència de materials i director de tesi. Col·laborador i professor a l'ISPC i a l'EBPC.
 • Planas Cuchi, Eulàlia
  Doctora Enginyera Industrial. Professora del Departament d'Enginyeria Química de la UPC. Responsable del Centre d'Estudis del Risc Tecnològic (CERTEC). Autora de nombrosos articles i llibres sobre risc industrial i incendis forestals. Col·laboradora de l'EBPC, en especial del Grup d'Actuacions Forestals (GRAF).

Coordinació

 • Tisaire Berga, David
  Director de T&Associats. MBA per la URV. Expert en Planificació i Emergències. Responsable de la Subcomissió de Plans d'Emergència del COEIC.

Professorat

 • Bogunyà i Rossinyol, Josep
  Format en Prevenció i Gestió d'Emergència, acreditat com a personal tècnic competent per elaborar plans d'autoprotecció d'activitats i centres d'interès per a la protecció civil local (Annex I.C del Decret 82/2010). Postgrau en Planificació i Gestió de l'Emergència. Postgrau en Tècniques de Seguretat, Prevenció, Planificació i Gestió de l'Emergència. Cap del Servei de Protecció Civil de l'Ajuntament de Rubí.
 • Delgado Molina, Sergio
  Màster i llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona (UB). Màster en Polítiques Públiques de Seguretat (UOC-ISPC). Sotsdirector de Coordinació i Gestió d'Emergències de la Direcció General de Protecció Civil (DGPC) de la Generalitat de Catalunya. Responsable dels informes per a la prevenció de riscos greus en la planificació urbanística i l'ordenació territorial (2008-2010).
 • Garcia Jimenez, Carlota
  Enginyera de l'Edificació. Màster en Incendis i Protecció Civil, Safety Engineering. Tècnica de Planificació a T&Associats, enginyeria dedicada a la realització i implantació de plans d'emergència.
 • Gasulla Fernández, Nuria
  Llicenciada en Ciències Físiques. Sotsdirectora general de Programes de Protecció Civil (DGPC), Departament d'Interior, Generalitat de Catalunya.
 • Gracia Forcadas, Joan Frederic
  Enginyer Industrial. Va ser professor a l'ETSEIB-UPC. Va ser inspector del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Cap de la Brigada de Barcelona. Cap del Servei de Planificació. Responsable de Plans d'Autoprotecció de la DGPC, Departament d'Interior, Generalitat de Catalunya.
 • Guamis Tohà, Jaume
  Enginyer Industrial i inspector del cos de Bombers. Ha estat responsable de Formació a l'Escola de Bombers i a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments. Responsable d'Informació i Formació en Protecció Civil. Responsable d'Informació de la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil. Cap del Servei de Sensibilització de la DGPC. Cap dels Serveis Territorials de Protecció Civil a Barcelona (DGPC) i sotsdirector general de Programes en Protecció Civil de la DGPC.
 • Homar Martí, Lluis Manuel
  Enginyer Tècnic en Electrònica Industrial. Màster en Seguretat i Gestió del Risc Industrial per la UPC. Màster en Prevenció de Riscos Laborals (nivell avançat) i Seguretat en el Treball per la UPC. Postgrau en Ergonomia i Psicosociologia Aplicada per la UPC. Postgrau en Higiene Industrial per la UPC. Postgrau en Seguretat i Salut al Sector de la Construcció per la UPC. Responsable de Protecció Civil a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
 • Llosa Oliva, Maria Llum
  Enginyera Industrial i enginyera Tècnica Industrial Mecànica. Llicenciada en Documentació per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Màster en Estalvi i Eficiència Energètica. Postgrau en Coordinador de Seguretat i Salut en la Construcció. Postgrau en Competències Directives per la UAB. Màster en Prevenció de Riscos Laborals (nivell superior) i Seguretat Industrial per la UPC. Màster en Gestió Integral del Litoral per la UB. Tècnica acreditada per a l'elaboració de plans d'autoprotecció. Cap de la Secció de Seguretat en Obres i Autoprotecció a la Diputació de Barcelona.
 • Marcobal Barbarà, Gemma
  Enginyera en Organització Industrial. Va iniciar la seva carrera en l'enginyeria i la construcció de la mà de l'empresa Sondeos, Estructuras y Geotecnia, S.A. Actualment és tècnica de Planificació a T&Associats, realitza i redacta plans d'emergència (PAM i PAU) en l'àmbit públic i privat, i duu a terme la seva formació i implantació, la realització d'informes tècnics, la redacció d'estudis de seguretat d'instal·lacions químiques i la realització de la cartografia adjunta.
 • Sans Armenter, Marc
  Enginyer Industrial. Màster en Polítiques Públiques de Seguretat (UOC). Diplomat Cepreven i CFPA Europa. Membre de la TINSCI i vocal del Subcomitè SC-5 del CTN-23 d'AENOR. Ha estat tècnic del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat i professor en diversos cursos de l'ISPC. Actualment és tècnic dels Serveis Tècnics del Departament d'Interior, Generalitat de Catalunya.
 • Sans Pinyol, Jordi
  Enginyer Industrial. Professor del Departament d'Enginyeria de la Construcció de la UPC. Diplomat en Prevenció d'Incendis pel Ministeri de l'Interior de França (Brevet Prevention). Va ser responsable de Recerca de l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya (EBPC), de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) (2010-2014), director de l'Escola de Bombers (2002-2010), sotsdirector general de Protecció Civil (1997-2002) i inspector del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Actualment és cap de la Divisió de Planificació del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Tisaire Berga, David
  Director de T&Associats. MBA per la URV. Expert en Planificació i Emergències. Responsable de la Subcomissió de Plans d'Emergència del COEIC.
 • Toldrà Sabaté, Ramon
  Doctor en Física per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Ha estat professor a la UB i investigador a la Universitat d'Oxford. Va ser responsable de Recerca en Previsió del Risc a la DGPC. Actualment és tècnic de Recerca i Desenvolupament Tecnològic de l'SPEIS de Bombers de Barcelona.
 • Villar i Moratalla, Mª Vicenta
  Diplomada en Infermeria per la UAB. Màster en Gestió i Planificació d'Emergències per la UPC. Tècnica competent per a la redacció de Plans d'Autoprotecció d'interès municipal i d'interès de la Generalitat del grup 6. 2011. Cap de Protecció Civil i Prevenció d'Incendis de l'Ajuntament de Terrassa.

Informació general

Crèdits
7 ECTS (46 hores lectives)
Dates de realització
Data d'inici:16/03/2018Data de fi:08/06/2018
Horari
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00

Es realitzaran 3 sessions en dijous a la tarda (veure calendari del programa).

Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos
Contacte
Telèfon: (34) 93 112 08 65
Titulació
Diploma de formació contínua expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.


Diploma del curs de formació per a tècnics competents per a l'elaboració de plans d'autoprotecció (àmbit local i àmbit de Catalunya), expedit per l'Institut de Seguretat pública de Catalunya (ISPC) que permet acreditar-se de la forma prevista al decret 30/2015, de 3 de març, i a l'Ordre IRP/516/2010, de 8 de novembre com a tècnics per elaborar plans d'autoprotecció en l'àmbit de la protecció civil. Per a la seva obtenció és necessari superar el curso i comptar com a mínim amb el 80% d'assistència. Es requereix tenir, com a màxim abans de la data d'inici de la formació, una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura.En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Curs de formació contínua tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
1.200 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Curs de formació contínua.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol

Entitats relacionades

Socis estratègics

Col·laboradors