UP

Seguretat Aèria i Manteniment d'Aeronaus

Màster Presencial.

Presentació

UPC School
En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.

L'enginyeria aeronàutica i aeroespacial té com a finalitat primordial garantir la seguretat aèria en tots els seus àmbits, que s'estén a tots els components: equips, sistemes, aeronaus i vehicles aeroespacials, així com als centres de formació, organitzacions de manteniment i de certificació de l'aeronavegabilitat continuada.

El sector professional objectiu s'estén a totes les activitats pròpies de l'aviació i, per això, a tots els centres de manteniment d'aeronaus i sistemes EASA Part 145, centres de formació EASA Part 147, Organitzacions de Disseny Aprovades (DOA), Organitzacions de Manteniment de l’Aeronavegabilitat Continuada (CAMO), direccions tècniques de companyies de transport aeri i estacions de servei de reparacions i modificacions d'aeronaus.

El programa està dissenyat en funció dels perfils i categories professionals emergents del sector, cobrint les necessitats en un sector molt dinàmic i permetent l'accés a llocs de treball com a tècnics especialitzats en el disseny, l'explotació i el manteniment d'aeronaus.

Aquest Màster en Seguretat Aèria i Manteniment d’Aeronaus és l’únic a Espanya que ofereix la formació completa i els certificats per haver realitzat tots els Cursos de Normativa EASA, PERAM i EMAR que expedirà el Colegio de Ingenieros Aeroespaciales y de Ingenieros Técnico Aeronáuticos (Madrid) i que juntament amb l’experiència professional en l’entorn d’avions, que exigeix la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (EASA) per poder adquirir les llicències de Manteniment d’Aeronaus (LMA). També inclou els cursos d'EASA, matèries que complementen la formació especialista i avançada de l'enginyer aeronàutic, de l'enginyer aeroespacial i de l'enginyer tècnic aeronàutic en el manteniment d'aeronaus.

La inclusió en aquest programa de matèries avançades que no es contemplen en els plans d’estudis de màster i grau que habiliten per a l’exercici de les professions regulades d’Enginyer Aeronàutic i d’Enginyer Tècnic Aeronàutic, respectivament, i les pràctiques professionals en l'àmbit real de les empreses aeronàutiques proporcionen a l'alumne el coneixement exhaustiu i avançat que li permeten la seva incorporació immediata en l'entorn laboral real.

La col·laboració de les companyies més importants del sector aeronàutic permet, a més, garantir l'adequació de la formació a les necessitats d'un sector en què aquestes empreses tenen una gran presència a nivell mundial, i donen l'opció a realitzar pràctiques durant el curs.

La major part dels nostres professors són professionals en actiu de reconegut prestigi en les empreses més representatives del sector.

Impulsat per:

Objectius

- Identificar els coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o l'aplicació d'idees.

- Adquirir els coneixements definits i la seva capacitat de resolució en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

- Integrar coneixements per enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Adquirir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

A qui va dirigit?

El màster està enfocat, principalment, a estudiants amb el següent perfil d'ingrés:

- Graduats en Enginyeria Aeroespacial.
- Graduats en Enginyeria Industrial.
- Enginyers Tècnics Aeronàutics.
- Enginyers Tècnics Industrials.
- Enginyers Aeronàutics.

I a perfils professionals que posseeixin un títol universitari no aeronàutic, com són:

- Graduats en Enginyeria de Telecomunicació, Enginyers de Telecomunicacions, Enginyer Tècnic en Telecomunicacions.
- Enginyer Industrial, Màster Universitari en Enginyeria Industrial.
- Enginyer Tècnic Industrial en Mecànica, Graduat en Enginyeria Mecànica.
- Enginyers Navals. Enginyers Tècnics Navals, Graduat en Enginyeria Naval.

Procés

La direcció acadèmica serà l'encarregada de realitzar la valoració personal de l'expedient acadèmic i l'entrevista personal. Els criteris de valoració per a l'admissió d'estudiants es ponderaran de la següent forma:

- Entrevista personal: 40%
- Expedient acadèmic: 30%
- Experiència professional: 30%

L'estudiant haurà d'adjuntar a la seva sol·licitud un portafoli que inclogui la següent informació:

- Carta de motivació.
- Vida Laboral.
- Currículum Vitae.
- Evidències documentals (cartes de recomanació, títols de cursos de formació, o altres que estiguin vinculats amb la titulació a la que es sol·licita d'admissió).
- Idiomes.

L'entrevista personal té l'objetiu d'avaluar l'adeqüació del perfil de l'estudiant per assolir amb èxit aquests estudis.

Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 35

INFORMACIÓ EDICIÓ 2018-19

Propera edició:
Març de 2020

Crèdits:
60 ECTS
(438 hores lectives)

Horari:
Divendres  16:30 a 21:30Dissabte  08:30 a 14:30
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
7.500 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Imprimeix tot el curs