UP

European Postgraduate Masters in Urbanism

Màster Presencial.

Presentació

7a EDICIÓ
UPC School

El camp de l'urbanisme no pot ser aliè a les ràpides transformacions de les nostres societats en la nova era de la informació. La complexitat creixent dels fenòmens urbans i de les seves interaccions, l'impacte de les noves tecnologies de comunicació en la relació entre ciutat i territori, el paper cada vegada més rellevant a escala internacional de les grans metròpolis, obliguen a l'urbanista a desenvolupar els mètodes i instruments d'intervenció més adequats per actuar en aquest context.

Quatre rellevants Universitats europees (UPC, TU Delft, KU Leuven i IUAV Venice) van dissenyar al 2005 un primer European Postgraduate Masters Programme in Urbanism: Strategies and Design for Cities, al que es va integrar el Màster en Projectació Urbanística que venia funcionant des de finals dels vuitanta. Amb el European Postgraduate Masters in Urbanism (EMU), quatre institucions europees líders en la recerca i l'educació en el camp de l'urbanisme han unit esforços i competències per impartir un programa educatiu en urbanisme d'alt nivell. Les universitats participants són: Technische Universiteit Delft (TUD), Delft, Països Baixos; Universitat Catòlica de Lovaina (KUL), Lovaina, Bèlgica; Università IUAV di Venezia (IUAV), Venècia, Itàlia i Universitat Politècnica de Catalunya (UPC- ETSAB/ETSAV), Barcelona, Espanya.

http://www.emurbanism.eu/

El programa del EMU afronta els reptes de l'Urbanisme contemporani. Atén al desenvolupament de noves eines de disseny per a una intervenció crítica en contextos diversos. El programa de dos anys reuneix les experiències professionals, els enfocs metodològics i les teories de diferents països europeus, així com la respectiva cultura pel que fa a la planificació i el disseny a les diferents universitats participants, que li donen una sòlida formació.

Les quatre universitats es sumen a la tradició específicament europea, pel que fa a la consideració de que l'urbanisme (planificació i disseny urbà) és una disciplina socialment responsable de millorar les condicions de vida de tots els ciutadans. A més, cada universitat té el seu enfoc relacionat i desenvolupat en interacció amb els seus diferents contextos geogràfic, històric i cultural. Aquesta especificitat fa que els estudiants adquireixin una valuosa experiència en els diferents paisatges físics i culturals.

El títol que finalment s'obté és el de European Postgraduate Masters in Urbanism, expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Els estudiants han de cursar durant el segon any del programa un dels semestres a una altra universitat diferent de la UPC per obtenir el certificat europeu, complementari del seu títol, que vindrà signat pels representats de cada universitat integrada en el EMU.

El mòdul que es realitza fora s'impartirà en anglés, i l'alumne haurà de tenir el nivell sol·licitat per la universitat d'acolliment. Aquí pots consultar el nivell requerit a cada universitat.

Actes relacionats Actes relacionats :

Objectius

El Màster ha estat concebut per formar a tècnics altament qualificats en la realització de projectes urbanístics adaptats a un entorn urbà dinàmic i d'alta complexitat. El programa posa un èmfasi especial en la forma física de les intervencions, en relació amb la qual es consideren les altres dimensions de l'urbanisme (econòmica, social, tècnica...). Així mateix, al llarg del Màster s'aborden els diferents camps d'acció de la intervenció urbanística, des de l'ordenació del territori fins a la concepció de projectes urbans, passant pel planejament urbà.

La presència en el Màster d'alumnes de diferents països afavoreix el treball en equips multiculturals, una condició cada vegada més usual en la realitat professional de l'urbanista.

És objectiu del Màster que els alumnes, en finalitzar el mateix, siguin capaços de:
Analitzar les problemàtiques urbanístiques dels espais urbans i territorials.
- Dissenyar propostes d'ordenació, remodelació i urbanització d'aquests espais.
- Integrar en la seva reflexió sobre les formes d'intervenció física les dimensions sociològiques, econòmiques, tècniques i de gestió de l'urbanisme.
- Incorporar en els seus projectes les diferents escales que intervenen en la projectació urbanística.
- Elaborar una reflexió personal i fonamentada sobre les principals problemàtiques dels diferents camps d'acció de la urbanística

Més enllà d'això, els objectius específics perseguits en aquest Màster són: (1) reflexionar críticament i incorporar les dinàmiques de la complexitat urbana dins d'un clar esquema conceptual; (2) incentivar la investigació a través del disseny, que permeti realçar visiblement la capacitat d'aquest mètode d'aproximació, així com oferir una tècnica innovadora (projecte com a productor de coneixement); (3) ser capaç d'iniciar un procés contextual i flexible de diàleg en el marc d'una negociació estratègica amb els diferents participants o afectats per la proposta de disseny, a fi d'aconseguir una millor comprensió del procés d'implementació; i (4) promoure una més àmplia perspectiva en relació a les conseqüències de les decisions i accions relatives a la conformació de la ciutat actual i futura.

A qui va dirigit?

  • Arquitectes superiors.
  • Urbanistes.
  • Responsables tècnics a administracions públiques dels departaments d'urbanisme.
  • Geògrafs.
  • Economistes.
  • Enginyers superiors.
En aquest sentit, el Màster s'adreça, fonamentalment, a arquitectes i enginyers i, de manera especial, a nous titulats d'aquestes carreres universitàries (fins i tot a estudiants pendents del projecte de fi de carrera). D'aquesta manera, el programa es concep com la continuació d'una formació en urbanisme que els plans d'estudis no permeten que es desenvolupi suficientment.


Mòduls

Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

Projectar la Ciutat

Postgrau presencial. Data d'inici: 19/09/2018. Barcelona

Projectar el Lloc

Postgrau presencial. Data d'inici: 29/01/2019. Barcelona

Projectar el Territori

Postgrau presencial. Data d'inici: 23/09/2019. Barcelona

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El programa del EMU té una durada de 2 anys i s'estructura en quatre quadrimestres o mòduls. Els tres primers fan referència als tres camps d'acció de la intervenció urbanística: "Projectar la Ciutat", dedicat al planejament, "Projectar el Lloc", dedicat a la concepció de projectes urbans, i "Projectar el Territori", dedicat a l'ordenació territorial, i l'últim està dedicat a l'elaboració de la Tesina final de Màster que consistirà en l'elaboració d'un projecte o treball de recerca.

L'alumne realitzarà els dos mòduls del primer any a la UPC i el mòdul del segon any a una de les universitats europees, per obtenir el certificat europeu, complementari del seu títol, que vindrà signat pels representats de cada universitat integrada en el EMU.

Les assignatures del Màster són de cinc tipus diferents:

Els tallers constitueixen el nucli de la titulació i al voltant d'aquests tallers s'articulen les diferents assignatures. Els Tallers aborden exercicis d'anàlisis i propostes sobre casos urbanístics reals i actuals. Els temes proposats estaran clarament enfocats cap a la intervenció urbanística, no només en el seu disseny físic, sinó també en la seva construcció material, i en la dimensió temporal i de gestió d'aquest procés. Cadascun dels tres mòduls temàtics del Màster conté el seu propi taller, en el qual es proposa un exercici sobre un sector urbà, una estructura o sistema urbà o un àmbit territorial especialment adequat per integrar i aplicar les reflexions plantejades en les assignatures teòriques del mòdul. Cal dir que l'assignatura de Taller és l'eix vertebrador del mòdul i habitualment es realitza en estreta col·laboració amb les diferents Administracions corresponents.

Les assignatures teòriques exposen discussions conceptuals i reflexions sobre l'evolució recent de la ciutat i del territori, i de les formes d'intervenció urbanística. Es combina l'exposició de doctrines elaborades per la història i per la pròpia disciplina urbanística, amb l'exposició de qüestions més actuals.

Les assignatures metodològiques estan dirigides a assegurar el domini de l'aplicació d'una tècnica o instrument, i a fomentar una certa discussió teòrica del mateix.

Els seminaris tracten de tòpics d'actualitat, i per tant conjunturals, però amb una transcendència més enllà del local i concret que convida a la reflexió teòrica. D'aquesta manera es tractarien qüestions per les quals la disciplina no té encara respostes completament construïdes.

Els cursos d'especialització són assignatures en les quals preval el seu valor d'aplicació. S'aborden, entre unes altres, qüestions pràctiques com l'ordenació del sòl, l'administració d'urbanisme, les infraestructures i el transport, els serveis i els processos urbanització, la gestió mediambiental.

Finalment, el quart i últim mòdul del programa, consisteix en la realització d'un projecte o treball d'investigació, en el qual s'integrin, s'apliquin i desenvolupin els coneixements, habilitats i actituds adquirits durant el període de docència del Màster. El treball estarà dirigit per un o dos tutors. El primer ha de ser de la universitat d'acollida i el segon, d'una altra universitat del consorci de l'EMU. La tasca del tutor és dur a terme un seguiment continuat del treball realitzat per l'alumne per a l'elaboració, presentació escrita i defensa oral de la tesina.

Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 70

Crèdits:
120 ECTS
(710 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:23/09/2019 Fi classes:17/12/2020Fi programa: 23/12/2021
Horari:
Dilluns  16:00 a 20:00Dimarts  16:00 a 20:00Dimecres  16:00 a 20:00Dijous  16:00 a 20:00
Lloc de realització:
ETSAB - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Av. Diagonal, 649
Barcelona

Import de la matrícula:
12.000 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs