UP

Gestió Urbanística

Curs de formació contínua Online.

Presentació

2a EDICIÓ
UPC School
Aquest curs de formació contínua també forma part de l'itinerari formatiu del màster Valoracions Immobiliàries. European Master i del postgrau Gestió i Valoracions Urbanístiques.

Aquest curs en línia de formació contínua en Gestió Urbanística es pot cursar com a tal o bé en el marc del Postgrau en Gestió i Valoracions Urbanístiques i també del Màster en Valoracions Immobiliàries. European Master.

S'imparteixen els principals coneixements que permeten tenir una idea clara del sistema de planejament, les seves competències i implicacions de cara a la valoració dels immobles. El curs repassa les tècniques urbanístiques i les seves aplicacions pràctiques. S'introdueix el conjunt de sistemes de gestió tant de caràcter públic com privat, posant especial èmfasi en la repercussió sobre la valoració del sòl. El curs recull l'experiència prèvia del màster en Gestió Urbanística (25 edicions) organitzat pel Departament de Construccions Arquitectòniques I (CAI) i el Centre de Política de Sòl i Valoracions (CPSV) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La gestió urbanística ha guanyat importància per la progressiva aparició d'agents privats en les transformacions urbanes tant als països desenvolupats com en vies de desenvolupament. Conèixer els processos de gestió urbanística és un element indispensable per a poder realitzar valoracions immobiliàries i estudis de viabilitat de projectes que comportin una transformació urbana. Aquests coneixements són també indispensables per a la realització de les valoracions urbanístiques.

Objectius

De manera més específica, el curs presentarà aspectes com:

  • Conèixer amb profunditat el sistema de planejament, la seva tramitació i competències de cara a la realització de projectes de gestió, així com en la valoració urbanística i els estudis de viabilitat.
  • Conèixer amb profunditat els diferents sistemes de gestió urbanística i les seves repercussions sobre els projectes de transformació i valoració.
  • Conèixer amb profunditat els drets i les obligacions de la propietat del sòl i altres privats en els processos de transformació de la ciutat i la seva repercussió en els projectes de gestió i valoració.
  • Conèixer en profunditat les diferents tècniques d'ordenació urbanística i les seves repercussions en la definició del règim jurídic del sòl.
  • Conèixer els diferents instruments de gestió urbanística, el seu procés de redacció i competències i la seva repercussió en els projectes de gestió i valoració
  • Enfrontar l'estudiant, mitjançant la metodologia de l'estudi de casos, a situacions reals tant de gestió urbanística i que aquest sigui capaç de plantejar criteris raonats de resolució, des de la seva justificació teòrica i des del plantejament de solucions, el desenvolupament pràctic i el lliurament de resultats.

A qui va dirigit

  • Arquitectes, Arquitectes tècnics i Enginyers, Llicenciats en Dret, en Ciències Econòmiques o en Geografia, entre d'altres o de caràcter tècnic com Enginyers Tècnics o Superiors de diverses especialitats.
  • Professionals que, d'una manera o d'una altra, vinculen la seva activitat professional a la gestió de l'urbanisme i tècnics d'administracions públiques, com ara de Departaments d'Urbanisme o Direccions d'Obres, entre d'altres.
  • Professionals que, si bé no tenen una vinculació directa amb els continguts del curs, desitgen conèixer aspectes teòrics i pràctics vinculats a la gestió i execució de l'urbanisme.
  • Professionals que desitgen incursionar en l'àmbit de les valoracions de sòl, els estudis de viabilitat dels projectes de transformació, els estudis econòmic-financers de la transformació i que per tant requereixen sòlids coneixements en matèria de gestió urbanística

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Aquest programa s'ofereix en metodologia on-line, a través d'un entorn virtual d'aprenentatge que permetrà a l'alumne:

Accedir a tots els materials en suport digital. Documentació, exercicis, vídeos, tutorials i recursos complementaris.

Sessions Online Adobe Connect. Sessions de vídeo on-line amb la plataforma Adobe Connect. Aquesta tecnologia permet als alumnes interactuar en directe i comunicar-se amb el professorat i amb els companys simulant una aula real.

Seguiment tutoritzat. Els docents guiaran el procés d'aprenentatge proposant preguntes en el fòrum, responent consultes grupals i individuals i els aclariments necessaris per a les activitats avaluatives. L'assessorament a l'alumne serà continuat al llarg el curs i es realitzarà a través dels canals de comunicació directa de la plataforma: missatges, fòrums, videoconferències, etc.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 114 80 23

Crèdits:
6 ECTS
(36 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:novembre de 2018 Data de fi:desembre de 2018

Import de la matrícula:
900 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs