Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el nombre màxim d'intents. El teu usuari està bloquejat temporalment. Torna a accedir d'aquí a una estona.
Has d'introduir l'usuari del campus no un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Project Management Avançat
T'assessorem! Sol·licita informació o l'admissió

Presentació

Edició
36a Edició
Crèdits
20 ECTS (175 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
4.500€
Condicions especials en el pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 07/02/2025
Fi classes: 14/06/2025
Fi programa : 11/07/2025
Horari
Divendres: 16:00 a 21:00
Dissabte: 09:00 a 14:00
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
Per què aquest postgrau?
La direcció, el control i la gestió de projectes estan assolint una importància creixent en els darrers temps, ja sigui en terrenys tan diversos com la indústria, la construcció, els serveis o les tecnologies. Liderar un equip per desenvolupar i executar un projecte i fer treballar tots els elements que hi intervenen en la mateixa direcció requereix una formació específica i unes qualitats concretes aplicades a aquest perfil. En aquest postgrau en Project Management Avançat es contemplen tots els aspectes que concerneixen la correcta gestió dels projectes. Parlem de direcció, planificació, gestió o programació, incloent-hi les metodologies, la utilització de tècniques informàtiques i els programes específics, amb especial èmfasi en aquells més avançats i utilitzats.

També s'expliquen tècniques específiques en disseny i desenvolupament -enginyeria simultània-, i en qualitat relacionada amb un resultat ajustat als requisits, així com els sistemes avançats de planificació i normes ISO, que resulten imprescindibles. Es treballen aspectes que un Project Manager ha de conèixer, com ara la necessitat i les condicions per externalitzar processos, les tècniques avançades de gestió i els aspectes econòmics i financers. Les tècniques de gestió que s'exposen han de permetre l'alumne assolir el múltiple objectiu de desenvolupar projectes amb la qualitat necessària, ajustant-se alhora a les especificacions del projecte, amb el mínim cost i reduint també el temps de desenvolupament.

En definitiva, la UPC School proposa aquest programa per treballar un perfil enfocat al lideratge d'equips multidisciplinaris i a la coordinació de totes les fases d'un projecte. El postgrau, a més, assessora i orienta per obtenir la credencial de Project Management Professional (PMP), una certificació expedida pel Project Management Institute (PMI).
Objectius
 • Responsabilitzar-se de la direcció i el desenvolupament de projectes, siguin industrials o de serveis, tant pel que fa als aspectes tècnics com al lideratge dels equips humans.
 • Conèixer amb profunditat la metodologia Project Management Body of Knowledge (PMBOK), actualment la més emprada i prestigiada.
 • Preparar-se per obtenir la certificació oficial Project Management Professional (PMP), expedida pel Project Management Institute (PMI).
 • Conèixer els aspectes més rellevants de la planificació i les metodologies emprades en la gestió de projectes, com ara el Lean Management.
 • Gestionar tots els altres aspectes que envolten el desenvolupament de projectes, com ara els econòmics, la subcontractació, etc.
A qui va dirigit?
 • Titulacions tècniques i superiors.
 • Titulats amb coneixements equivalents adquirits en l'exercici professional o amb formació addicional.
 • Professionals que tenen responsabilitats en la gestió de projectes en àmbits diversos.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
4 ECTS 40h
Introducció al Project Management. Projectes Industrials i de Serveis. Metodologia PMBOK
 • Presentació i enfocament general. Estratègia d'empresa i gestió de projectes. El quadre de comandament integral i la gestió de projectes.
 • Gestió de/per projectes. Cicle de vida d'un projecte. Temps, qualitat, recursos, costos i àmbit. Direcció de projectes. Objectius i rols. Equips de projecte.
 • Planificació i anàlisi estratègica de l'activitat empresarial. Missió, visió i valors. Direcció per objectius. Hoshin Kanri.
 • La innovació en el desenvolupament de projectes. Com implantar un programa d'innovació des de la direcció de projectes. Una perspectiva directiva.
 • Metodologia Project Management Body of Knowledge (PMBOK) del Project Management Institute (PMI). Pla de direcció d'un projecte. Processos d'inici. Abast, temps, costos. Recursos humans, qualitat i riscos. Execució i tancament. Grup de processos. Àrees de coneixement d'un projecte. Elements i fases per al seu desenvolupament.
3 ECTS 35h
Desenvolupament de Projectes. Enginyeria Concurrent. Planificació. Tècniques Avançades AQP i Lean
 • Projectes de desenvolupament de productes i serveis ajustats als requisits del client. Quality Function Deployement (QFD).
 • Gestió de la qualitat en el desenvolupament de projectes. Models de qualitat. Model europeu EFQM.
 • Innovació i creativitat en el desenvolupament de projectes de nous productes i serveis. Simulació mitjançant casos de Lego.
 • Planificació de projectes. El camí crític. PERT i CPM. Diagrama de GANTT. Estimació de costos i temps.
 • Lean Management en projectes: Oobeya. Connexió amb el SIPOC i el VSM-DP.
 • Noves tècniques per a la gestió avançada de projectes: resolució de problemes. Metodologia PDCA i A3.
 • Metodologies Agile: adaptació a les condicions d'un projecte. Entorns VUCA. Operativa en cascada vs. Agile. Valors i principis àgils. Entorns propicis.
 • Eines Agile. Ser Agile vs. fer Agile. Framework scrum: actors, regles i esdeveniments. Gestió scrum: estimació. Burndown charts. El client R+D.
 • Gestió i millora dels processos en els projectes. Mapa de processos. Responsabilitats. Etapes de la millora.
4 ECTS 40h
Gestió dels Recursos Humans en els Projectes. Habilitats Directives. Coaching
 • Gestió proactiva d'equips de treball. Competències i responsabilitats del Project Manager i de l'equip de projecte.
 • Formació d'equips de projecte d'alt rendiment. Metodologia Belbin. Rols d'un equip equilibrat. Test per als assistents i els seus rols.
 • L'entorn de les organitzacions i el seu impacte en la gestió de les persones. Desenvolupament directiu. Competències.
 • Ètica i Responsabilitat Social Empresarial (RSE). Norma ISO 26000. Eines de sostenibilitat. Objectius del desenvolupament sostenible (ODS).
 • Coaching para la direcció d'equips de projectes. Habilitats crítiques. Desenvolupament d'habilitats comunicatives.
 • Coaching para la direcció d'equips de projectes. Creativitat, innovació, resolució de problemes i diversitat.
4 ECTS 25h
Externalització en Projectes i Gestió Econòmica i Financera
 • Externalització de processos de projectes. Estratègia de compres i aprovisionament. Projectes d'externalització de processos. Contractes.
 • Outsourcing en projectes. Projecte de redisseny de la cadena de subministrament. Externalització de core competences.
 • Aspectes econòmics de la direcció de projectes. Costos. Metodologies Direct i Full Costing.
 • Estats financers. ROI i ROE. Palanquejament financer. Gestió per projectes i la ROI i NOF. Justificació del treball dels Project Managers.
2 ECTS 20h
Taller de Preparació per a la Certificació de Project Management Professional® (PMP)
 • Taller de preparació per a la Certificació del Project Management Professional® (PMP) del PMI. Revisió dels conceptes clau i aspectes fonamentals de bones pràctiques del Project Management Institute (PMBOK, Guia Agile i altres) que interessen per tal de superar les proves.
3 ECTS 15h
Projecte Project Manager Avançat
 • Realització tutoritzada d'un projecte, en grups d'alumnes, durant el desenvolupament del curs, basat en la realització d'un projecte concret i realitzable, sigui de desenvolupament o de millora.
 • El projecte s'elaborarà en una memòria i una presentació pública final, que es prepararà en sessions especials al final del curs. Cada integrant de l'equip de projecte haurà de realitzar una part de la presentació.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol de postgrau en Project Management Avançat, expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa superior expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Flipped classroom
Es treballen els continguts de forma prèvia a les classes presencials. A l'aula es fan sessions pràctiques que permeten entendre i aplicar els conceptes sobre casos reals i s'amplien els coneixements amb detalls més tècnics i especialitzats.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Cuatrecasas Arbós, Lluís
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor Enginyer Industrial i Catedràtic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). President de l’Institut Lean Management d’Espanya, filial oficial del Lean Enterprise Institute dels EUA. Autor de diversos llibres i articles en revistes, en anglès i espanyol, en temes d’organització de la producció, Lean Manufacturing i enginyeria de processos, principalment. Assessor i formador per a empreses industrials des de la Fundació Politècnica de Catalunya.
 • Cuatrecasas Castellsagués, Oriol
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Entusiasta en la pràctica i aplicació de metodologia Lean en sistemes productius, processos de serveis i sanitaris. Format en el sector de l’automoció per Senseis de Toyota, actualment compagina la seva activitat professional a l’Institut Lean d’Espanya i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
 • Consolación Segura, Carolina
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora i Professora Titular del Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona (UB). Experta en l'àrea de màrqueting estratègic i operatiu i gestió de serveis.
Professorat
 • Asensio García, José
  info

  Enginyer Tècnic Mecànic. Ha participat en diversos seminaris sobre producció sincronitzada i JIT Kaizen (al Japó i els EUA). La seva especialitat dins del màster Engiplant és la resolució de problemes dins l'entorn de Kaizen. Durant 30 anys ha treballat a Nissan Motor Ibérica S.A en diversos càrrecs de responsabilitat en Logística, Producció i Nissan Production Way. Actualment és Director de Projectes de Lean i Supply Chain en Itemsa.
 • Casanovas Villanueva, August
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Direcció i Administració d'Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Enginyer Industrial per la UPC. Màster en Direcció i administració d'empreses per ESADE. Direcció d'Operacions i Logística per la Cranfield University (UK), la Chicago Northwestern University i la Universitat Estatal de Michigan (EE. UU). Programa de Direcció General (PDG) per IESE. Director d'operacions i logística en companyies multinacionals dels sectors: industrial (Grup Celsa), cosmètica (Coty Astor), farmàcia (Almirall Prodesfarma) i gran consum (Ralstonpurina, Schweppes). Soci fundador Instituto Lean Management. Membre de Lean Global Network.
 • Consolación Segura, Carolina
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora i Professora Titular del Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona (UB). Experta en l'àrea de màrqueting estratègic i operatiu i gestió de serveis.
 • Cuatrecasas Castellsagués, Oriol
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Entusiasta en la pràctica i aplicació de metodologia Lean en sistemes productius, processos de serveis i sanitaris. Format en el sector de l’automoció per Senseis de Toyota, actualment compagina la seva activitat professional a l’Institut Lean d’Espanya i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
 • Deulofeu Aymar, Joaquim
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat i doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona (UB). Avaluador-assessor internacional EFQM, soci fundador i CEO de Qualitat, Serveis Empresarials, S.L., empresa en la qual desenvolupa la seva activitat professional com a consultor des de fa més de vint-i-cinc anys. Professor associat al Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i professor a la UPC School.
 • González Babón, Jesús
  info

  Doctor en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Grau en Enginyeria Mecànica per la Universitat de Lleó (ULE). Màster en Logística per la Universitat de Valladolid (UVA). Màster en Investigació en Economia de l'Empresa per la UVA. Premi CEL Universitat 2013. Professor col·laborador honorífic al Departament d'Organització d'Empreses de la UVA. Exresponsable d'Enginyeria de la Qualitat i Auditories de FASA Renault (Renault España).
 • Herranz Sotoca, Antonio
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Psicologia Social per la Universitat de Barcelona (UB) i Màster en Consultoria de Processos i de les Organitzacions per la Fundació les Heures - UB. Soci de Ydros. Consultora especialitzada en Gestió Estratègica de RR. HH, Metodologies "Agile" i Sistemes Retributius. Professor col·laborador a la Fundació Politècnica de Catalunya i d'altres Escoles de Negoci amb àmplia experiència dintre d'organitzacions públiques i privades. El seu àmbit d'expertesa són la gestió estratègica dels Recursos Humans i les Metodologies "Agile". Coach Professional.
 • Moya Valladares, Aránzazu
  info

  Enginyera Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials (Engiplant) per la UPC School. Directora de processos i coordinació de vendes en Aldi supermercats.
 • Pons Peregort, Olga
  info

  Llicenciada en Psicologia, especialitat industrial, per la Universitat de Barcelona (UB). Doctora en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Direcció i Organització d'Empreses per la UPC. Professora del Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya. Assessora en Recursos humans (RR.HH.).
 • Santiago López, Ana
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Psicòloga per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en Direcció de RH per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i Màster en Coaching personal, executiu i organitzacional. Postgrau en gestió de la formació en les organitzacions per la Universitat de Barcelona (UB). Formada en el Model Covey, Model de canvi ADKAR, model de diagnòstics de cultura de Barret, Agile People, Lideratge Positiu… Ha desenvolupat la seva carrera en llocs de lideratge en recursos humans, implementant projectes de desenvolupament organitzacional i facilitant processos de transformació en equips i persones. Actualment, lidera una àrea de Talent, és docent en diferents Universitats i Consultora en Atenalia Psychological Training, S.L.
 • Sardà Ferrer, Joan
  info

  Economista. Professor del Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Membre del Comitè Assessor de l'Institut Català d'Oncologia (I.C.O.) Membre del Comitè de Normativa i Ètica Professional (C.N.E.P.) del Col·legi d'Economistes de Catalunya.
 • Servera Salas, Pau
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Soci de Teocéconsultors on participa de les activitats de formació i consultoria aplicant les tècniques de T.O.C. (Theory Of Constraints). Especialista en CCPM, Critical Chain Project Management. Es va formar a l'Institut Goldratt. Llicenciat en Psicologia per la UB. Postgrau en Desenvolupament Organitzacional pel Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. Al llarg de més de 35 anys ha exercit com a consultor, formador i gerent en empreses, ONG's, Administració Pública i Universitats.
 • Teixidó Escobar, Jordi
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Consultor especialista en Project Management amb més de 20 anys d'experiència internacional com a Director de Projectes. Consultor i formador en grans empreses. Certificat com Project Management Professional (PMP) pel Project Management Institute (PMI).
 • Torrell Martínez, Francesca
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Enginyera Superior de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials (Engiplant) per la UPC School. Consultora en Gestió del Manteniment. Membre de l'Institut Lean Management d'Espanya.
 • Vilalta Beltri, José Miguel
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Economista i Advocat per la Universitat de Barcelona. Programa de Direcció General (PDG) per l'IESE i Control de Gestió per ESADE. Director de Matching Place SL i de by Hoop. Conseller i Assessor en temes d'estratègia, Quadre de Comandament Integral i en solucions financeres i RRHH.

Sortides professionals

 • Direcció de projectes.
 • Direcció de desenvolupament de nous productes o serveis.
 • Direcció d'equips de millora de processos.

Testimonis

Testimonis

A la meva feina a Grifols, estic immersa de ple en la participació en projectes d'automatització i control. Vaig decidir cursar el postgrau en Project Management Avançat perquè buscava aplicabilitat pràctica en el meu dia a dia laboral. El postgrau m’ha aportat les bases del project management en profunditat i m’ha donat les eines necessàries, tant les tècniques (software) com les conceptuals, per poder fer front de manera òptima a projectes d’alta envergadura, sempre minimitzant-ne els riscos. En definitiva, recomanaria aquest postgrau per tres motius principals: t’ajuda a fer front als desafiaments clau per a l’èxit d’un projecte, et fa arribar a nous objectius professionals i et prepara per obtenir el certificat PMP.

Laia Piñol Enginyera al dept. d’Automatització i Control de Grifols

Testimonis
Estava gestionant diversos projectes d'automatització dins de la meva actual companyia, però vaig notar que necessitava tenir un major control de cada fase de desenvolupament. Aquest postgrau, a través de les diferents eines que ofereix (lideratge, comunicació, lean, gestió de projectes i persones) m'ha permès avançar d'una forma més eficient i metòdica en els diferents projectes en els quals estic immers. En cada classe, en cada pràctica, es percebia la bona feina del professorat i la seva gran motivació per compartir coneixements i resoldre dubtes. El postgrau en Project Management Avançat és, en definitiva, una gran oportunitat per aprofundir en tots els aspectes relacionats amb la gestió eficient de projectes, siguin tècnics, humans o econòmics, i fer aquest salt qualitatiu i personal dins del teu entorn de treball.

Marcos Costumero Automation Manager - Dept. d'Automatització de l'Institut Grifols

Testimonis

Sol·licita informació o l'admissió

Informació i orientació:
Isabel de la Fuente Larriba
(34) 93 115 57 51
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.

  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar