Gestió Ambiental > Igualada > Postgrau > UPC School > Imprimir -

Gestió Ambiental

Postgrau Online.

Presentació

14a EDICIÓ
UPC School
En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.

L'Escola d'Enginyeria d'Igualada (Universitat Politècnica de Catalunya) organitza aquest postgrau on es tracten de forma general els temes ambientals relacionats amb el món empresarial. D'aquesta manera els participants tenen una visió més global i disposen, en acabar-lo, de les eines i coneixements necessaris per poder aprofundir o especialitzar-se en els temes que més els interessin i, per tant, aplicar-ho en la seva vida professional i personal.

Es desenvolupa la problemàtica ambiental associada a les emissions atmosfèriques, les aigües residuals i els residus sòlids; així com el control d'aquesta contaminació, la legislació aplicable i les tècniques de prevenció (mesures encaminades a reduir-la al màxim).

També es comenten la problemàtica ambiental i les solucions aportades per alguns sectors industrials com: el paperer, l'adober, el cimenter, l'energètic, etc.

Per finalitzar s'estudien eines que permeten a les empreses anar millorant el seu comportament ambiental com: els sistemes de gestió ambiental (ISO 14000 i EMAS), l'ecodisseny de productes, l'ecologia industrial, etc. I es dóna una visió de les actuals tendències en matèria ambiental (política integrada de producte, etc.).

Objectius

 • Ampliar els coneixements dels participants sobre el control de la contaminació atmosfèrica, acústica i d'aigües, i sobre la problemàtica associada a la generació de residus sòlids.
 • Donar al participant informació sobre sistemes i eines de gestió ambiental actuals, que tenen com a finalitat no només el control de la contaminació una vegada s'ha produït sinó més aviat la seva reducció "en origen", abans de produir-se.
 • Fer que el participant assimili tota la informació amb la realització d'exercicis i la resolució de casos pràctics.
 • I finalment, però no menys important, sensibilitzar als participants en les qüestions i problemes ambientals (sensibilització basada en el coneixement).

A qui va dirigit

Llicenciats.
Enginyers tècnics i superiors.
Altres persones interessades en aquests temes.

Continguts

Matèries

Residus Sòlids
3 ECTS. 30 hores lectives.
- Legislació en matèria de residus
- El marc legal a Catalunya
- Tipus de normatives aplicables d'àmbit europeu, estatal, autonòmic i local
- Gestió de residus industrials
- Tipologies i impactes
- El catàleg de residus (CRC i CER)
- Models de gestió
- Declaració de residus
- La caracterització de residus industrials
- Etapes del procés: mostreig del residu i laboratori
- Gestió de residus municipals
- Composició i classificació
- La recollida selectiva
- Els envasos
- Instal·lacions de recuperació dels residus municipals
- Abocadors de residus industrials
- Legislació aplicable i legislació a Catalunya
- Dipòsits controlats de residus: condicions tècniques, projecte i preparació d'un abocador, gestió, explotació i tancament
- Tractaments tèrmics: Incineració, piròlisi, gasificació i altres
- Reciclatge i recuperació de residus
- Aprofitament de residus com subproductes. La borsa de subproductes
- El mercat dels productes reciclats. Problemàtica associada
Contaminació Atmosfèrica i altres
3 ECTS. 20 hores lectives.
Tema 1: Contaminació atmosfèrica
- Introducció a la contaminació atmosfèrica
- Efectes de la contaminació
- Principals contaminants
- Factors determinants del nivell de contaminació
- Vigilància de la qualitat de l'aire
- Fonts de contaminació naturals i antropogèniques
- Fonts de contaminació industrials
- Control d'emissions
- Depuració de gasos
- Accions preventives
- Sistemes de depuració
- Tecnologia del rentat de gasos

Tema 2: Contaminació acústica
- Definicions bàsiques i propietats físiques del so
- Fisiologia de l¿oïda humana
- L¿escala logarítmica
- El nivell sonor, dB i dBA
- Operacions aritmètiques amb nivells sonors
- Espectre de freqüència d¿una ona sonora
- Efectes del soroll sobre las persones
- Mesura del nivell de so
- Interacció del so amb els materials
- El soroll en la ciutat
- Actuacions sobre el soroll
- Sistemes d¿absorció del soroll
- Normativa i límits

Tema 3: Contaminació electromagnètica
- Definicions bàsiques
- Distinció entre camps i ones
- Propietats físiques dels camps i les ones
- Interacció de los camps E i H amb el cos humà (0-10 kHz)
- Reducció del camps E i H (0-10 kHz)
- Nivells de referència del camps E i H (0-10 kHz)
- Simulació de camps de baixa freqüència
- Absorció de la radiació pel cos humà (3kHz-300GHz)
- Sistema de telefonia mòbil
- Mesures de reducció de las radiacions e.m.
- Radiacions naturals
- Potències d¿emissió i densitats de potència
- Restriccions bàsiques i nivells de referència
- Possibles efectes nocius dels camps i les radiacions
- Protecció front a les radiacions i als camps
- Sistemes de mesura en baixa freqüència
- Sistemes de mesura en alta freqüència
- Normativa i límits
Aigües Residuals
3 ECTS. 30 hores lectives.
-Contaminació de l’aigua
-Aigües residuals: urbanes, industrials i rurals
-Tipus, problemàtica i tractaments
-Paràmetres físics i químics de qualitat de les aigües
-Paràmetres biològics de qualitat
-Gestió: minimització i estalvi del consum de l’aigua
-Teoria de la coagulació – floculació
-Tractaments de les aigües residuals
-Pretractaments i tractaments primaris. Tractaments Físic-químics
-Tractaments biològics i fangs
-Anàlisis i control de les aigües residuals i de fangs de depuradora
-Avaluació de la càrrega orgànica d’una aigua
-Matèries en suspensió, nitrogen i fòsfor
-Avaluació de la toxicitat
-Anàlisi dels fangs de depuradora
-Paràmetres per a la caracterització dels fangs
-Procediments analítics
-Legislació d’aigües: la DUCA
-Aplicació en la indústria. Problemàtica ambiental i solucions del sector del paper
Gestió Ambiental
6 ECTS. 60 hores lectives.
Introducció:
- Desenvolupament sostenible: conceptes i eines
- Tipologia de l'impacte ambiental
- L'impacte ambiental de l'energia

Millora del comportament ambiental de l'empresa:
- Gestió de l'Energia a l'empresa
- Introducció als Sistemes de Gestió Ambiental (SGA)
- La Revisió Ambiental Inicial en els SGA
- Indicadors ambientals
- Directiva europea sobre la prevenció i control integrats de la contaminació (IPPC)
- Ecologia Industrial

Millora del comportament ambiental del producte:
- Política Integrada de Producte (IPP)
- Anàlisi del cicle de vida (ACV); eina de gestió ambiental
- Disseny d'ecoproductes
- Ecoetiquetes
- Comunicació Ambiental i compra verda de productes

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Solé Gustems, Miquel
  Doctor per la UPC, Enginyer Industrial a l'ETSEIB-UPC i Enginyer Tècnic Industrial en Química Industrial a l'EEI-UPC. Exerceix de professor a l'Escola d'Enginyeria d'Igualada des del 1990 i ha estat sotsdirector d'estudis de l'EEI entre els anys 2003 i 2011. Actualment imparteix docència en assignatures relacionades amb el medi ambient, la qualitat i la informàtica. Està fent recerca en l'àmbit del medi ambient, sobre tot en els camps de la gestió ambiental, dels residus i de l'energia. És membre del grup de recerca GIR.
 • Puig Vidal, Rita
  L'any 1988 obté el títol d'enginyeria química per l'Institut Químic de Sarrià (Universitat Ramon Llull), obtenint el doctorat en aquest mateix àmbit l'any 1993. Des de 1993 exerceix de professora a l'Escola d'Enginyeria d'Igualada, Universitat Politècnica de Catalunya, donant classes de les següents assignatures: química orgànica, informàtica, anàlisi aplicada, enginyeria de la reacció química i gestió ambiental. Directora de l'Escola d'Enginyeria d'Igualada des de l'any 2004 fins al 2010. Interessos de recerca: Tecnologies per a la sostenibilitat, anàlisi del cicle de vida, ecologia industrial, energies renovables i tractament d'aigües residuals. Membre del grup de recerca GIR.

Professorat

 • Albareda Soteras, Xavier
  Màster en Enginyeria dels Recursos Naturals, Màster en Prevenció de Riscos Laborals, Graduat en Enginyeria Elèctrica, Graduat en Enginyeria Mecànica, Enginyer Tècnic Industrial (especialitats: mecànica-màquines, electricitat, mecànica-estructures industrials), Diplomat en Organització i Direcció d'empreses, Diplomat en Direcció de la Producció. Professor titular de la Universitat Politècnica de Catalunya des de 1989, imparteix docència a les escoles d'enginyeria ESEIAAT i EEI a les assignatures de Metodologia de Projectes, Disseny de Plantes, Disseny i Producte, Legislació Industrial. Experiència professional des de 1987 en Projectes i direccions d'obra de plantes i instal·lacions industrials.
 • Font Vallés, Joaquim
  Doctor en Química per la Universitat de Barcelona i Màster en Dirección Técnica del Curtido per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor de l'Escola d'Enginyeria d'Igualada des del 1984. Ha estat responsable de diferents assignatures de química i enginyeria química, però la major dedicació és a l'àrea de la química analítica aplicada, tant en l'àmbit de l'enginyeria tècnica química com en el d'adoberia. Interessos de recerca: Responsable del laboratori de serveis de l'Escola des del 1988. Treballa en el desenvolupament i implementació de noves metodologies d'anàlisi química aplicades als sectors de la pell, biocombustibles, químic, de fertilitzants, pesticides i fitosanitaris, gestió d'aigües residuals, i arqueometria química - patrimoni industrial. El seu caràcter instrumental fa que sigui una línia de recerca que apart de la seva dinàmica pròpia dóna suport a totes les altres de l'Escola, per afrontar les seves necessitats d'anàlisi i assaig.
 • Martí Bernadas, Joan Francesc
  Llicenciat en Ciències Químiques per la UB. Postgrau d'adoberia i postgrau de Gestió industrial de l'aigua per la UPC. Màster en Gestió i Auditories Ambientals per UPC. Àmbit de recerca: gestió i tractament d'aigües, aplicacions biotecnològiques.
 • Puig Vidal, Rita
  L'any 1988 obté el títol d'enginyeria química per l'Institut Químic de Sarrià (Universitat Ramon Llull), obtenint el doctorat en aquest mateix àmbit l'any 1993. Des de 1993 exerceix de professora a l'Escola d'Enginyeria d'Igualada, Universitat Politècnica de Catalunya, donant classes de les següents assignatures: química orgànica, informàtica, anàlisi aplicada, enginyeria de la reacció química i gestió ambiental. Directora de l'Escola d'Enginyeria d'Igualada des de l'any 2004 fins al 2010. Interessos de recerca: Tecnologies per a la sostenibilitat, anàlisi del cicle de vida, ecologia industrial, energies renovables i tractament d'aigües residuals. Membre del grup de recerca GIR.
 • Riba Ruiz, Jordi Roger
  Llicenciat en ciències físiques per la Universitat de Barcelona l'any 1990. Doctor per la Universitat de Barcelona l'any 2000. L'any 1992 vaig començar com a professor a l'EEI d'Igualada. En aquest moments imparteixo classes d'electricitat i electrotècnia, automatització i control de processos químics i matemàtiques. Interessos de recerca: Modelització i simulació de dispositius electromecànics (relés, contactors, motors, etc.), detecció i diagnosi de fallides en dispositius electromecànics. Tècniques numèriques per classificació i identificació automàtica de mostres de paper, curtits, etc. Energies renovables.
 • Solé Gustems, Miquel
  Doctor per la UPC, Enginyer Industrial a l'ETSEIB-UPC i Enginyer Tècnic Industrial en Química Industrial a l'EEI-UPC. Exerceix de professor a l'Escola d'Enginyeria d'Igualada des del 1990 i ha estat sotsdirector d'estudis de l'EEI entre els anys 2003 i 2011. Actualment imparteix docència en assignatures relacionades amb el medi ambient, la qualitat i la informàtica. Està fent recerca en l'àmbit del medi ambient, sobre tot en els camps de la gestió ambiental, dels residus i de l'energia. És membre del grup de recerca GIR.
 • Talavera González, Raquel
  L'any 2003 va obtenir la Llicenciatura en Biologia, Especialitat Sanitària, a la Universitat de Barcelona (UB), el 2004 el títol de Cicle Formatiu de Grau Superior en Química d'Indústries del Procés de Pasta i Paper a l'IESSEP Milà i Fontanals, i el 2005 el títol de Postgrau en Gestió Integrada en l'Empresa: Qualitat, Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals a la EEI-UPC. Va treballar durant 9 anys a GRUP CARLES en el camp de l'enginyeria i l'assessorament ambiental aplicable a les activitats de diferents sectors. També ha treballat directament en l'àmbit de la qualitat i la seguretat alimentària. Actualment, és Responsable de Qualitat i Medi Ambient a PERE VALLS, S.A., empresa del sector paperer dedicada a la fabricació de paper reciclat amb un baix impacte ambiental.

Informació general EDICIÓ 2017-18

Propera edició
Octubre de 2018
Crèdits
15 ECTS (150 hores lectives)
Horari
Aquest postgrau és a distància amb flexibilitat horària.
Voluntàriament es podrà assistir a unes sessions presencials no obligatòries. Els dies programats, tindran lloc alguns dimarts, de 17.00 a 21.00 de la tarda.

Persona de contacte
Anna Domènech Fabregat

Telèfon: (34) 93 803 53 00
secretari@eei.upc.edu
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
Contacta'ns
Idioma d'impartició
Espanyol
Campus virtual Àgora i Borsa de Treball
Els alumnes d'aquest postgrau tindran accés al campus virtual Àgora, una eficaç plataforma de treball i de comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. Àgora permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans del seu inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes, etc.
Des d'Àgora els alumnes podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment.

Entitats relacionades

Partner

Col·laboradors