UP

BIM Management Steering. Building Information Modeling i Nous Models de Negoci

Màster Presencial.

Presentació

6a EDICIÓ
UPC School

El BIM (Building Information Modelling) representa per al sector de la construcció un canvi transformacional: genera noves eines que canvien el valor del producte que s'ofereix, implica canvis en els canals de comunicació, els recursos que es necessiten, els canals d'accés als clients, així com la relació amb els col·laboradors. Comporta, per tant, nous models de negoci.

La implantació de nous models de negoci al voltant del BIM precisa de coneixements relacionats amb la direcció d'empreses, la gestió d'equips, la contractació i el project management. El BIM Management Director assumeix la responsabilitat de tenir una visió global sobre els interessos i necessitats de les parts que participen en tot el cicle de vida de la construcció per tal de formular estratègies per a la implementació i l'ús del BIM tant des del punt de vista tecnològic com cultural. Per tant, ha d'entendre el llenguatge dels directius i de tècnics amb la finalitat de prendre decisions que facin que el BIM aporti beneficis a totes les parts. També ha de ser capaç de comunicar-les de manera eficaç a les parts ja que, per tenir èxit, s'ha de contribuir a canviar les regles del joc al mateix temps que es desenvolupa l'activitat.

El concepte de Steering es refereix a l'acció de conduir una organització cap un determinat rumb de forma col·lectiva i acordada. Per a tal missió, els responsables d'aquest comandament han de defensar els seus arguments basant-se en criteris de lideratge i organigrama, però també des dels seus coneixements tècnics i la seva experiència professional. Els contractes col·laboratius (IPD), per exemple, requereixen que diversos interessos individuals s'alineïn en una determinada direcció i per això es precisen pràctiques directives diferents a les habituals i un alt grau de confiança mútua. En aquest context, els professionals del BIM amb formació tan estratègica com operativa són clau, ja que poden oferir solucions concretes a curt i mig termini i, alhora, influir en la presa de decisions sobre el rumb a prendre a mig i llarg termini.

El programa de màster parteix dels continguts desenvolupats en el programa de postgrau i els amplia per capacitar l'alumne en la implementació efectiva de les innovacions desenvolupades en aquest. Amb aquest objectiu, comptem amb professionals experts provinents d'altres sectors que aporten continguts innovadors al programa.

Per altra banda, l'emprenedoria en el BIM és una actitud fonamental en aquest moment, doncs el futur del sector s'està escrivint ara mateix. Per a nosaltres la millor estratègia és formar per entendre el present i per ser capaç de construir el futur que desitgem. Aquesta actitud no només és útil per a crear un negoci propi, sinó que també ho és a l'hora de millorar en el lloc de treball, doncs els anomenats intraemprenedors són un bé molt buscat per les organitzacions que necessiten renovar-se contínuament (actualment, la majoria). El sector de la construcció tendeix a copar-se ràpidament, i el nínxol del BIM no es una excepció. Per això cal aprendre a aportar valor diferencial, no només per desmarcar-nos d’aquells que no són competents en BIM, sinó també d’aquells que també ho són. L’enfoc multi-plataforma d’aquest programa reforça el valor i competitivat dels professionals que s’hi formen. Una formació BIM limitada a una única plataforma no ajuda a cobrir les demandes actuals i encara menys les futures d’un mercat en constant evolució. L’experiència viscuda durant les 5 edicions anteriors amb els alumnes del Posgrau BIM Mangament ens ha demostrat que els alumnes amb capacitat de treballar amb diferents plataformes BIM s’han pogut posicionar com a professionals amb un valor diferencial respecte la resta, ocupant diferents rols dins els organigrames de les empreses i institucions del sector.  

Finalment, el BIM implica un canvi en les relacions entre les parts. Un cop entesos els fonaments teòrics de la col·laboració BIM, cal aprendre a com implementar-los. Això implica aprendre a modificar les estructures organitzatives i els hàbits de relació humana i contractual.

Aquest programa de formació ha rebut el reconeixement per l'Agència de Certificació Professional ACP, per al compliment del requisit de formació específica d'alguns dels seus perfils. Per a més informació, contactar amb l’ACP.

Actes relacionats Actes relacionats :

Objectius

 • Entendre la metodologia BIM, saber aplicar-la i poder transmetre-la. El més important del BIM és arribar a interioritzar els seus principis metodològics i ideològics. Donat que el BIM s'aplica a contextos molt diferents, és necessari saber adaptar els seus requeriments a les condicions socials, industrials i tecnològiques de cada situació. Per altra banda, la coordinació multidisciplinar requereix d'actors que assumeixin la tasca de formador vers els implicats en l'ús adequat d'aquesta metodologia.
 • Entendre els processos que es donen durant tot el cicle de vida dels edificis i les infraestructures. Des de la planificació inicial fins a l'explotació. Aprofitem el perfil multidisciplinar dels nostres alumnes per a fer-los treballar plegats per tal de maximitzar el seu coneixement del context global on s'hauran de moure en el futur.
 • Formar als alumnes en l'ús d'instruments específics per al modelat i anàlisi de models BIM. Els continguts d'aquest màster capaciten a l'alumnat per a emprar eficaçment eines concretes de software. De totes les existents al mercat, s'han escollit les més representatives per tal de cobrir diferents àmbits de la construcció (Edificació, Enginyeria, Obra Civil, Pre-Costrucció i Gestió de la Informació). Això els serà de gran utilitat a l'hora d'aprofitar les noves oportunitats de feina que estan sorgint al voltant del procés d'adopció del BIM a nivell global. Per altra banda, la seva expertesa en l'aplicació pràctica del BIM també contribuirà a millorar els mètodes de treball de les organitzacions on s'incorporin. Aquesta formació, transmesa en primera persona per professionals amb experiència en l’aplicació del BIM, es complementa amb material d’autoaprenentatge expressament elaborat per a que els alumnes puguin aprofundir fins allà on ho necessitin.
 • Fomentar una actitud proactiva i critica vers el BIM. El Building Information Modeling és una metodologia que es troba en plena expansió. Això fa que hi hagi una gran pressió informativa per part dels mitjans de comunicació especialitzats i dels desenvolupadors de software. Per tant, és necessari que els professionals que l'adoptin mantinguin sempre una actitud proactiva, que els permeti incorporar i aplicar ràpidament nous coneixements, i també crítica, per tal que puguin valorar en cada moment la conveniència d'adoptar una o altra tecnologia. Per aquesta raó, la nostra estratègia no és basa en l’ús d’una única plataforma de software. Volem donar l’oportunitat als nostres alumnes de poder escollir i d’accedir a nínxols de mercat exclusius.
 • Millorar la competitivitat de l'alumnat. El sector de l'edificació està experimentant un procés de profunda transformació. En aquest nou escenari, estar versat en qualsevol de les facetes del BIM serà essencial per a poder participar en aquesta industria i també per a liderar-la en un futur. En l'actualitat existeix un gran buit formatiu en competències relatives a la direcció d'equips que treballin sota metodologia BIM, no només des del punt de vista tècnic, sinó, especialment, des del punt de vista estratègic i humà.

A qui va dirigit

A persones que ja treballin en empreses que operen en el sector de la construcció o que pretenguin fer-ho i també a aquells professionals que volen reorientar el seu perfil o emprendre el seu propi projecte empresarial.

A titulats del sector:

 • Arquitectes
 • Enginyers d'Edificació, Arquitectes tècnics i/o Aparelladors
 • Enginyers Industrials de diferents especialitats
 • Enginyers de Camins i Enginyers tècnics d'Obra Pública
 • Enginyers en Geodèsia i Cartografia i Enginyers tècnics Topogràfics

A professionals i agents de l'edificació que aporten valor en la gestió d'aquests processos:

 • Contractistes i Promotors
 • Projectistes i Calculistes
 • Project Managers
 • Facility Managers
 • Chief Technology Officers (CTO)
 • Gerents d'empreses de serveis associats a qualsevol de les activitats del sector

A altres professionals interessats en:

 • Construcció Industrialitzada
 • Manufactura de Productes per a la Construcció
 • Comunicació mitjançant Realitat Virtual
 • Construcció Digitalitzada
 • Aixecament mitjançant escàners 3D

A nous perfils professionals relacionats amb el BIM management. Aquests rols multidisciplinars solen dur-se a terme per les mateixes persones en petits projectes, però en grans projectes es solen repartir entre diverses persones de diferents companyies.

BIM Director - BIM Manager - BIM Coordinator - Information Manager - BIM Designer - BIM Modeller - BIM Analyst - BIM Expert - BIM Developer - IFC Specialist - BIM Facilitator

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Gràcies a l'especial disseny i metodologia d'aquest programa de formació, l'alumne pot explorar i conèixer diverses realitats BIM que li permetran obtenir una visió holística i estratègica. Només així, serà capaç d'entendre l'abast actual del BIM, Building Information Modeling, i la seva projecció de futur. La metodologia es basa principalment en:

 • Desenvolupament i context de conceptes en funció de l'ús d'eines de programari concretes
 • Material d'autoaprenentatge
 • Casos d'estudi reals, capacitació professional basada en l'experiència directa dels docents
 • Workshops / tallers. Simulacions reals
 • Debats i sessions sobre tendències, evolució i innovacions BIM
 • Creació de models de negoci individuals o grupals, en funció dels interessos o prioritats de l'alumne
 • Disseny de projectes d'innovació BIM i aplicació real en empreses seleccionades

El Màster en "BIM Management Steering. Nous Models de Negoci" està orientat a un aprenentatge actiu per part de l'alumne per aconseguir desenvolupar el seu potencial i talent de manera personalitzada.

Sessions informatives
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 65

Crèdits:
60 ECTS
(324 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:26/01/2018 Fi classes:12/01/2019Fi programa: 30/04/2019
Horari:
Divendres  16:00 a 20:30Dissabte  09:30 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
8.000 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs