Energies Renovables i Mobilitat Elèctrica > Barcelona > Postgrau > UPC School > Imprimir -

Energies Renovables i Mobilitat Elèctrica

Postgrau Presencial.

Presentació

9a EDICIÓ
UPC School
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster Enertrònica.

Ningú no posa en dubte que entre els reptes més importants de la humanitat està el de donar una solució als sistemes energètics. El nostre futur depèn en bona part de la nostra capacitat per a definir i gestionar les tècniques energètiques del futur. En el disseny dels sistemes energètics dels propers anys s'han d'incloure les tecnologies de l'electrònica, la informàtica i les comunicacions. A aquest concepte innovador, que permet definir solucions integrades, se li ha denominat Enertrònica.

Es tracta d'un concepte que uneix diferents tecnologies en temes com electrònica de potència, automatització de les comunicacions, energia dels sistemes elèctrics, tecnologies de programació i microprocessadors. Aspectes tots ells que demanen les empreses dels seus professionals. Ara les organitzacions reclamen la figura de l'enginyer enertrònic que, quan pensa una solució per a un sistema energètic, té també en compte la part elèctrica o la programació del microprocessador a nivell del bit.

A aquest posgrau en Energies Renovables i Vehicle Elèctric, que forma part del programa de Màster, es tractaran els fonaments bàsics de l'enginyeria eléctrica i la generació elèctrica, que permetran analitzar i entendre els circuits i les màquines elèctriques, i també les aplicaciones d'energies renovables eòlica i fotovoltaica i les diferents tecnologies relacionades amb la mobilitat elèctrica.

Actes relacionats Actes relacionats :

Objectius

 • Conèixer els principis de funcionament de les diferents fonts d'energia convencional i renovables.
 • Dissenyar, analitzar i controlar els equips energètics basats en energies renovables.
 • Dissenyar, analitzar i controlar els diferents conceptes de vehicle elèctric.

A qui va dirigit?

 • Enginyers acabats de llicenciar que vulguin orientar la seva carrera cap al sector de l'energia.
 • Professionals amb experiència que vulguin tenir una visió global dels sistemes d'energia i conèixer l'enertrònica.
 • Enginyers Industrials en diferents especialitats.

Continguts

Assignatures

Energies Renovables i Mobilitat Elèctrica
12 ECTS. 105 hores lectives.
Es tractaran les temàtiques més rellevants relacionades amb les energies renovables i la mobilitat elèctrica, des dels fonaments bàsics de l'enginyeria elèctrica i la generació elèctrica que permetran analitzar i entendre els circuits i les màquines elèctriques, les aplicacions d'energies renovables eòlica i fotovoltaica i les diferents tecnologies relacionades amb la mobilitat elèctrica.

Fonaments d'enginyeria elèctrica
- Sistema elèctric (BT, MT, AT).
- Lleis de Kirchhoff.
- Llei d'Ohm.
- Règim estacionari.
- Règim transitori.
- Règim estacionari sinusoïdal.
- Potències en corrent alterna.
- Ressonàncies sèrie i paral·lel.
- Sistemes trifàsics.
- Transformadors ideals.
- Transformació de tensions, corrents i impedàncies.

Generació elèctrica
- Parts d'una central de generació.
- Modelització del generadors síncrons.
- Connexió a xarxa de potència de curtcircuit infinita.
- Simulació generador síncron convencional.
- PMSM com a generador.
- Generació amb màquina d'inducció.
- Simulació generadors de rotor debanat.

Energia solar fotovoltaica
- Introducció a l'energia solar fotovoltàica, la unió pn, la celda fotovoltàica, tecnologies, tipologies de centrals fotovoltàiques i associació de panels.
- Introducció a l'electrònica de potència aplicada a inversors fotovoltaics.
- Inversors solars connectats a la xarxa.
- Introducció a la dinàmica de sistemes i control de sistemes per a la regulació del corrent a la xarxa (sistemes trifàsics i monofàsics).
- Sistemes de sincronització (PLLs).
- Algoritmes de seguiment del punt de màxima potència.
- Detecció d'illa.
- Rendiment de l'inversor.
- Disseny d'instal·lacions residencials i comercials.
- Gestació i execució de projectes fotovoltàic.
- Marc legal actual.

Energia eòlica
- Introducció a la simulació sistemes eòlics.
- Màquines elèctriques emprades per a la generació eòlica.
- Convertidors estàtics emprats per a la generació eòlica.
- Modelització i simulació de convertidors estàtics.
- Control aplicat a la generació eòlica.
- Simulació de sistemes de generació eòlica.

Mobilitat elèctrica
- Vehicles elèctrics i vehicles híbrids. Història, mercat i estat actual.
- Dinàmica del vehicle elèctric.
- Emmagatzematge i fonts d'energia.
- Tracció elèctrica. Motors i convertidors.
- Tracció elèctrica. Control, modelat i simulació.
- Hibridació de sistemes elèctrics.
Pràctica de Postgrau
3 ECTS.
Amb el projecte final, l'alumne fa un recordatori del temari treballat durant el posgrau i demostra que ha adquirit els coneixements necessaris.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Sumper, Andreas
  Doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor lector i investigador de l' àrea de transport, generació i distribució del CITCEA-UPC. Responsable del grup de xarxes elèctriques de l' Institut d' Investigació en Energia de Catalunya (IREC).

Professorat

 • Chillón Antón, Cristian
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Investigador del CITCEA-UPC.
 • Galceran Arellano, Samuel
  Doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor agregat de la universitat i subdirector del CITCEA-UPC.
 • Heredero Peris, Daniel
  Doctor en Enginyeria Industrial per l' Escola Tècnica Superior d' Enginyeria Industrial de Barcelona- UPC. Professor associat de la UPC. Investigador del CITCEA-UPC a l'àrea d' Electrònica de Potència.
 • Miguel Espinar, Carlos
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Investigador del CITCEA-UPC.
 • Montesinos Miracle, Daniel
  Doctor en Enginyeria per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor agregat del Departament d'Enginyeria Elèctrica de l'ETSEIB-UPC. Director del CITCEA-UPC.
 • Pi i Palomés, Xavier
  Enginyer Industrial per la UPC, pèrit judicial expert en Informàtica Industrial i TIC, ha estat docent d'Enginyeria del Software a la UPC i a la UOC. És membre de la Comissió Indústria 4.0 d'Enginyers de Catalunya, responsable del Grup de treball d'Embedded Systems & IoT de l'esmentada comissió, i forma part del JTF 1 de la ISO/IE "Smart Manufacturing Standards Map".
 • Rull Duran, Joan
  Dr. Enginyer Industrial. Professor Titular del Departament d'Enginyeria Elèctrica de la UPC. Durant els darrers 15 anys col·labora en la realització de programari i estudis d'electrificació ferroviària en el marc dels convenis de col·laboració Universitat-Empresa a la UPC.

Informació general

Crèdits
15 ECTS (105 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:07/10/2019Fi classes:12/02/2020Fi programa: 03/04/2020
Horari
Dilluns  18:00 a 21:30Dimecres  18:00 a 21:30
Lloc de realització
CITCEA-UPC
Av. Diagonal, 647. Planta 2. Aula Schneider
Barcelona
Contacte
Telèfon: (34) 93 707 31 32
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
2.400 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Postgrau.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Català / Espanyol

Entitats relacionades

Col·laboradors