Premi Nacional d’Urbanisme per a Sebastià Jornet, Carles Llop i Joan Enric Pastor

30 de març de 2009

Durant el lliurament del premi, la ministra d’Habitatge, Beatriz Corredor, el va definir com “una brillant mostra de les possibilitats que ofereix la renovació dels teixits urbans a les nostres ciutats”.

El jurat va valorar el caràcter integral de l’actuació, que es planteja sobre un barri sorgit a la fi dels anys seixanta, de marcat caràcter marginal i socialment molt degradat. També va apreciar l’estructura urbanística de la proposta, recolzada en una rambla central de nou traçat, sobre la qual s’emplacen i es generen nous espais, així com nous equipaments i edificis residencials. Tot això promovent la cohesió social i la sostenibilitat tant ambiental com econòmica del barri.

Aquest premi aporta als guardonats una gran satisfacció pel reconeixement a una feina intensa, complexa i transversal: “Des del primer dia dels inicis del treball, cap a l’any 2000, la sensació generalitzada era que, després de tants intents de projectes frustrats, en el cas de La Mina calia resoldre un compte urbanístic i social pendent amb el barri”. Va ser precisament aquesta situació la que els va dur a una complicitat tècnica, política i social entre les parts implicades, en què el diàleg va ser molt constructiu. Les discussions sobre la localització de la nova escola i els nous habitatges, els enderrocaments que s’havien de fer o la dotació dels ascensors van ser alguns dels temes en què es va centrar la possible actuació urbanística.

Segons els premiats, per portar a terme amb èxit la rehabilitació integral d’un barri tan degradat “l’encert radica, en part, en l’aplicació intencionada de la regla de les tres “c”, que diu el nostre amic Pere Serra, gestor expert en aquestes actuacions: concertació, concentració i consens”. Concertació entre les diferents administracions; concentració en la intensitat i transversalitat de les actuacions i consens entre les parts implicades: polítics, tècnics i veïns del barri.

Els programes d’inserció sociolaboral que s’estan duent a terme en el barri paren una atenció especial al col·lectiu drogodependent, a les persones amb discapacitats i a la comunitat gitana: “Les actuacions que s’han fet mostren una Mina que mira cap al futur amb ulls nous, perquè veu que la transformació és ja una realitat. Una transformació que haurà de continuar produint-se des de la cohesió social del barri i la integració amb la resta de la ciutat”. Finalment, el Pla de transformació del barri de La Mina culminarà amb la construcció de 400 habitatges protegits, que són necessaris per reallotjar la població afectada per la transformació del barri. ■

Enllaç relacionat:

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.