Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has d'introduir l'usuari del campus no un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Enginyeria Assistida per Ordinador
Sessió informativa

04-07-2024

En Línia
T'assessorem! Sol·licita informació o l'admissió
 • discount

  BENEFICIA'T DE CONDICIONS ESPECIALS EN LA MATRÍCULA FINS A L'1 DE JULIOL!

  CONSULTA AMB LA TEVA ASSESSORA!

relation
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster de formació permanent en Enginyeria de Producte i Processos de Fabricació.

Presentació

Edició
25a Edició
Crèdits
15 ECTS (117 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
3.250€
Condicions especials en el pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Aprofita les condicions especials de matrícula en aquesta ronda d'admissió! Formalitza la teva matrícula fins al 1 de juliol. Consulta amb la teva assessora.
Dates de realització
Data d'inici: 15/10/2024
Data de fi: 06/02/2025
Horari
Dimarts: 18:15 a 21:45
Dijous: 18:15 a 21:45
Lloc de realització
Fundació CIM
Parc Tecnològic de Barcelona
C/ Llorens i Artigas, 12
Barcelona
Vídeo de presentació
Per què aquest postgrau?
El disseny exerceix un paper fonamental en les anàlisis d'enginyeria assistida per ordinador (CAE) pel fet que és la base sobre la qual es duen a terme tots els càlculs i simulacions. El disseny d'un producte en determina la forma, l'estructura i les característiques. Aquestes variables són fonamentals per fer anàlisis precises i obtenir resultats fiables. El desenvolupament notable en els programes de simulació els ha dotat de versatilitat i facilitat d'ús proporcionant accessibilitat a les empreses de desenvolupament de nous productes; convertint-se així en una eina indispensable.

L'ús de les eines de CAE permet accelerar el procés de disseny en eliminar la necessitat de construir i provar múltiples prototips físics i alhora millorar les característiques del producte a través de la seva optimització mitjançant estudis de topologia. Això no només redueix els costos associats a la fabricació de prototips i producte final, sinó que també redueix el temps de desenvolupament del producte.

Aquestes eines comprenen una àmplia gamma d'aplicacions, des de simulacions estructurals per avaluar la resistència i la rigidesa dels components fins a simulacions termomecàniques per analitzar el comportament tèrmic dels sistemes. A més, es poden fer anàlisis de fluids per estudiar l'aerodinàmica, la transferència de la calor o el flux de líquids. També es poden fer anàlisis de fatiga per avaluar la vida útil d'un component subjecte a càrregues repetitives.

Els estudiants del postgrau en Enginyeria Assistida per Ordinador (CAE) seran capaços d'utilitzar de forma competent les diferents eines de programari especifiques CAE i desenvoluparan habilitats per interpretar els resultats i comunicar-los mitjançant informes tècnics. També podran realitzar sessions pràctiques a la planta pilot on es realitzaran diferents assaigs que permetran interpretar els coneixements teòrics en un entorn real d'industrialització, a més de desenvolupar habilitats i competències d'utilitat a l'àmbit professional.
Impulsat per:
Objectius

 • Conèixer els diferents tipus d'estudis CAE en el programari de simulació.
 • Interpretar i analitzar els estudis de simulació mitjançant la metodologia d'elements finits.
 • Aprendre els diferents passos que cal seguir en el procés de càlcul dins del programari de simulació (SolidWorks i Ansys).
 • Identificar i abordar possibles problemes de disseny.
 • Realitzar estudis de topologia per a l'optimització del producte.
 • Analitzar i conèixer les condicions de contorn per obtenir-ne un resultat satisfactori.
 • Interpretar informes tècnics als resultats de les simulacions.
 • Reduir els temps i costos associats a la construcció de múltiples prototips.
 • Resoldre problemes i promoure la presa de decisions basada en les dades.
A qui va dirigit?
 • Graduats en Enginyeria Industrial o Mecànica o Disseny Industrial.
 • Graduats en altres enginyeries que vulguin aprofundir en el disseny i l'anàlisi del producte.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
2 ECTS 24h
Fonaments Teòrics per al CAE
 • Metodologia dels elements finits.
 • Aplicacions al camp d'enginyeria.
 • Elements de la malla.
 • Teoria d'elasticitat.
 • Teoria de plaques i bigues.
 • Anàlisis tèrmiques.
2 ECTS 26h
CAE i l'Anàlisi de Productes
 • Preparació del disseny per a la simulació.
 • Simulacions elàstiques.
 • Anàlisi de materials metàl·lics amb alt límit elàstic.
 • Selecció de materials plàstics en el disseny del producte.
 • Estudi del disseny estructural.
 • Estudi de peces en funció.
2 ECTS 16h
Aplicacions CAE Avançades
 • Estudis de topologia.
 • Estudis de freqüència.
 • Anàlisi de fatiga.
 • Estudi i anàlisi d'unions mitjançant soldadura.
 • Anàlisi d'unions caragolades i passadors.
 • Fonaments del càlcul dinàmic.
 • Simulació de fluids.
 • Estudis no lineals.
6 ECTS 39h
Pràctiques d'Enginyeria Assistides per Ordinador
 • Anàlisi de la malla i les seves propietats.
 • Disseny i càlcul d'estructures.
 • Càlcul d'una biela sotmesa a tracció modelada amb elements plans 2D.
 • Càlcul de la fixació d'un cinturó amb elements tipus Shell.
 • Càlcul 2D d'un connector (material no lineal).
 • Estudi de la deformació d'una grapa metàl·lica (estudi no lineal).
 • Càlcul estructural de presa hidràulica amb elements tipus sòlids.
 • Estudi de refredament d'una fosa d'acer amb motlle de sorra.
 • Disseny i estudi d'una estructura unida mitjançant soldadura.
 • Estudi d'una estructura caragolada.
 • Estudi de disseny en fosa.
 • Anàlisi dels models de vibració d'una placa d'acer.
 • Anàlisi dinàmica d'una suspensió en un vehicle.
 • Optimització del bastidor d'una bicicleta mitjançant un estudi topològic.
3 ECTS 12h
Cas Transversal CAE
En completar el postgrau, els estudiants presentaran un cas transversal CAE que hauran desenvolupat al llarg del programa i estarà vinculat a les diverses matèries impartides.

Hauran d'elaborar una memòria que inclogui una anàlisi detallada de la situació a resoldre, les possibles propostes i la solució final. La memòria servirà com a informe exhaustiu que reflectirà l'enfocament i el procés seguit al programa. D'aquesta manera, els estudiants demostraran la seva capacitat per abordar i resoldre problemes complexos utilitzant les eines i les metodologies de l'Enginyeria Assistida per Ordinador (CAE).

El Cas es desenvoluparà a partir de situacions reals que es trobin a les pròpies empreses dels estudiants o al Centre CIM, proporcionant un enfocament pràctic i aplicat a la indústria. Els estudiants tindran l'oportunitat de treballar en projectes que reflecteixin desafiaments i/o problemàtiques existents a les organitzacions, permetent aplicar els coneixements adquirits durant el postgrau en un context real.

La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol de postgrau en Enginyeria Assistida per Ordinador, expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa superior expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).
Oferta modular
Aquest postgrau forma part de l'itinerari formatiu del màster de formació permanent en Enginyeria de Producte i Processos de Fabricació .
Aquest màster de formació permanent s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster de formació permanent pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster de formació permanent:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Uceda Molera, Roger
  Uceda Molera, Roger
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Enginyeria Industrial per l'ETSEIB (UPC) i Màster en Direcció de la Producció per la Fundació CIM (UPC). Va iniciar la seva carrera a Delphi i a Metaldyne, empreses del sector de l'automoció, en l'àmbit de l'Enginyeria de Processos. L'any 2005 es va incorporar a la Fundació CIM, on va iniciar la seva carrera professional com a Director d'Operacions. En aquests anys, ha compaginat l'activitat principal de fabricació de prototips i preseries per a empreses del sector de l'automoció, packaging o electrodomèstics, amb la implantació del sistema Lean Manufacturing en empreses i la participació activa en projectes de R+D a l'àrea de nous processos de fabricació. L'any 2012 funda l'spinoff BCN3D Technologies de la que va ser CEO fins l'any 2019. Actualment dirigeix l'àrea de Transferència i Valorització del CIM UPC.
 • Uceda Molera, Roger
  Chica Espinar, David
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyeria en Organització Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Disseny i Enginyeria de Desenvolupament de Producte per la Fundació CIM (UPC). Màster en Enginyeria de Producte i Processos de Fabricació per la Fundació CIM (UPC). Actualment, és enginyer de producte a l'empresa ARaymond Agriculture i acumula més de 10 anys d'experiència en projectes de millora i desenvolupament de producte. L'any 2021 es va incorporar a la Fundació CIM (UPC) com a docent del Postgrau DPAO i actualment és Coordinador del Postgrau CAE a la UPC School.
Professorat
 • Caicedo Silva, Manuel Alejandro
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Civil, MSc. a Enginyeria Estructural. PhD a Anàlisi Estructual. Professor Lector per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Investigador Adscrit al Centre Internacional de Mètodes Numèrics a Enginyeria (CIMNE).
 • Chica Espinar, David
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyeria en Organització Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Disseny i Enginyeria de Desenvolupament de Producte per la Fundació CIM (UPC). Màster en Enginyeria de Producte i Processos de Fabricació per la Fundació CIM (UPC). Actualment, és enginyer de producte a l'empresa ARaymond Agriculture i acumula més de 10 anys d'experiència en projectes de millora i desenvolupament de producte. L'any 2021 es va incorporar a la Fundació CIM (UPC) com a docent del Postgrau DPAO i actualment és Coordinador del Postgrau CAE a la UPC School.
 • Chiumenti, Michele
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Enginering in Structural Analysis en la Politecnico di Milà. Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor del departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Sotsdirector del programa de doctorat en anàlisi estructural. Professor titular de recerca (Industrial Manufacturing Processes group) al International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE).
 • Escartín Sánchez, Raúl
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial pel Centro Politécnico Superior (CPS) de la Universitat de Saragossa (UZ). Expert Degree in Fluid Mechanics Simulation of Master's Degree in numerical simulation in engineering with Ansys de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Diploma d'estudis avançats al Doctorat: Tecnologies de Climatització i Eficiència Energètica en Edificis. Actualment és el Responsable del Departament de Simulació de Between Technology. Acumula una experiència de més de 15 anys al sector de la simulació estructural (FEM) com a la simulació Fluid-Tèrmica (CFD).
 • Fàbrega Freixes, Jordi
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Màster en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Responsable del disseny de la carcassa de l'aerogenerador offshore HALIADE X de General Electric (GE) amb una experiencia de més de 12 anys acumulada en el sector de l'energia eòlica, més concretament en el disseny mecànic de components estructurals i materials compòsits. Professor associat del departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
 • López Hermoso, Josué
  info

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment és enginyer sènior de sistemes en Deepull i professor associat al departament de Resistencia de los Materiales a la ETSEIB, UPC. Acumula una experiència de més de 20 anys en empreses multinacionals dels sectors de l'automoció, robòtica i indústria mèdica.
 • Puigdomènech Thibaut, Pere
  info

  Enginyeria Industrial a l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) on va participar activament en la Fórmula Student, la seva passió per les simulacions computacionals ho van portar a treballar al CESCA, canviat de nom recentment CSUC, on, durant 6 anys, va donar suport a usuaris de HPC i va implementar diversos projectes FP7 (Numexas, Cloudflow) i CDTI (Supercalculus) amb socis industrials, a més de gestionar l'equip del departament de Càlcul Científic com a tècnic líder durant l'últim any. Durant els últims 10 anys ha desenvolupat el negoci de l'empresa HPCNow!
 • Ribas Moreu, Esteve
  info

  Enginyer Tècnic Industrial Mecànic per la Universitat Politènica de Catalunya (UPC). Màster FEM per la UNED, Màster en Desenvolupament de Producte per la Fundació Centre CIM (UPC). Cursos de Postgrau en Mecànica de Fluids Computacional en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Enginyer d'estructures I&D en GE-Wind Barcelona, Enginyer de Disseny i Càlcul FEM en Ingenieria ABGAM. Professor de Matemàtiques i Tecnologia en l’Escola el Turó-Mataró. Cap de Departament Post-Venda en Ascensors Zener.
 • Sánchez Soto, Miguel
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Catedràtic de el Departament de Ciència i Enginyeria de Materials. Responsable de l'àrea d'innovació tecnològica de Centre Català del Plàstic (CCP), forma part del grup de recerca consolidat e-PLASCOM - Plàstics i Compòsits Ecològics. Més de 25 anys d'experiència en l'àrea de polímers, compostos i materials ultralleugers, les seves tecnologies de fabricació i el reciclatge i recuperació dels mateixos.
 • Uceda Molera, Roger
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Enginyeria Industrial per l'ETSEIB (UPC) i Màster en Direcció de la Producció per la Fundació CIM (UPC). Va iniciar la seva carrera a Delphi i a Metaldyne, empreses del sector de l'automoció, en l'àmbit de l'Enginyeria de Processos. L'any 2005 es va incorporar a la Fundació CIM, on va iniciar la seva carrera professional com a Director d'Operacions. En aquests anys, ha compaginat l'activitat principal de fabricació de prototips i preseries per a empreses del sector de l'automoció, packaging o electrodomèstics, amb la implantació del sistema Lean Manufacturing en empreses i la participació activa en projectes de R+D a l'àrea de nous processos de fabricació. L'any 2012 funda l'spinoff BCN3D Technologies de la que va ser CEO fins l'any 2019. Actualment dirigeix l'àrea de Transferència i Valorització del CIM UPC.

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • Applus+ Laboratories
  • Ofereix pràctiques professionals als estudiants de l'estudi.
Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Product Development Engineer.
 • Product Desgin Engineer.
 • Product Optimization Engineer.
 • CAE Analyst.
 • Simulation Enginyeer.
 • Structural Analyst.

Testimonis i notícies

Testimonis

Des de la meva etapa d'institut ja m'apassionava el 3D i la mecànica. Després d'uns anys d'experiència, vaig veure en el postgrau l'oportunitat de créixer en la disciplina d'enginyeria mecànica, i fer-ho compatible amb el meu horari laboral. La formació combina hàbilment teoria amb pràctiques d'anàlisi mecànica, càlculs estàtics, dinàmics o de fatiga amb diversos programaris de càlcul numèric (ANSYS, SolidWorks o Fluent). L'experiència en casos reals que aporten els docents facilita comprovar l'abast de les eines adquirides. Al meu entorn laboral tinc la sort de compartir reptes mecànics amb autèntics experts, la qual cosa m'estimula a seguir aprenent dia a dia. El postgrau ha cobert sobradament les meves expectatives i el recomano a qualsevol que tingui interès a guanyar seguretat i confiança en el càlcul mecànic.

Javier Luque Enginyer I+D en disseny elèctric a GE VERNOVA

Testimonis
Altres notícies
La UPC organitza el primer ‘showroom' d'indústria 4.0 de Catalunya, adreçat a empreses
23-12-2022
Impressió 3D per a la rehabilitació d'un ictus
26-07-2021
Present i futur de la tecnologia de fabricació digital
26-07-2021
Vídeos
Open Talent al CIM-UPC: “Redescobrint la Productivitat Industrial amb la Intel·ligència Artificial”
Projecte Final | N-Shape - Sistema de Mobilitat Elèctrica
Projecte Final | Scooter Station
Prototips Ràpids per a Desenvolupament de Producte - Telefónica I+D: Com es va fer Bewifi
Centre CIM: Mecanitzat CNC dels Premis Delta 2014
Màster en Enginyeria de Producte i Processos de Producció (CIME) + Màster en Disseny i Enginyeria de Desenvolupament de Producte (DEDP)

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
Yolanda Moreno Sanchez
610548181
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.

  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar